Kvällen(s) utfrågning

Svaren från den styrande Alliansen (M, C och L) på våra enkla frågor i kommunfullmäktige den 9 december 2019 får återges på följande sätt och ger oss en märklig känsla:

”det är inte politik utan juridik”, 
”det är för tidigt i processen”, 
”fel siffror som använts i redovisningen”, 
”få se vad som kommer in”, 
”marknaden styr”, 
”nämnden är inte ansvarig”, och
”man följer processen”

Egentligen bara undanflykter! Allt är politik! Och det vet de styrande om. Verksamheterna kan vara aktiva för att politiker tilldelar inkomna skattemedel samt lägger direktiv och riktlinjer men tar även fram visioner – så som att bli ”Skånes bästa boendekommun” – vilket förpliktar.

Att våra frågor fick ordförande i omsorgsnämnden att tänka till om lokalförsörjningsplanen, ordföranden i kommunstyrelsen att lova att köra själv om det skulle behövas vid en möjlig konkurs av nuvarande entreprenör inom färdtjänst och skolskjuts, samt ordföranden i strategisk beredning att lova att aldrig säga ”varför sa ni det inte innan” skänker oss en viss tillfredsställelse – även om det var förutsägbart.

Det vi undrar är hur hållbara svaren är?!

1. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om att bevara gamla hus

Moderaterna, via Pia Almströms svar, är positiva till förslag på att bevara Folkets Hus i markanvisningstävlingen i Folkets park i Löddeköpinge – om det kommer in ett sådant förslag från de tävlande.

Då ställer vi oss frågande: om man nu är så positiv till att bevara Folkets Hus – varför då inte bara låta det vara kvar i Folkets Park? Varför ta med det som ett alternativ att det kan rivas över huvudtaget i markanvisningstävlingen? Enda svaret på det är att man från de styrande politikerna vill se det rivet.

Något svar på skillnaden i intresset att bevara äldre bebyggelse i Kävlinge respektive Löddeköpinge fick vi inte. Hanteringen av Julius Hansson fritidsgård och Östra skolan är aktuell som vi kommer att bevaka – vill vi bevara vår kulturhistoria så är det möjligt. KKB har fått i uppdrag att se över möjligheten till att uppföra bostäder i och runt husen – vi väntar med spänning både på svaret från KKB samt hur de styrande kommer att agera, nu när de visat ett nyvaknat intresse för bevarande och renovering av Mårtensgatan 17 i Kävlinge.

2. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Folkets hus i Löddeköpinge

Att bygga i Folkets Park i Löddeköpinge är en delikat fråga och som påverkar många, vilket vi kan se i den mångåriga processen. Politiker äger frågan om markanvisning samt antagandet av planprocesser – vilket vi i just detta ärende har sett hur det kan gå till – då är det bra att som ansvarig ordförande Pia Almström sa, att vi nu ska hålla oss till lagar och regler så att synpunkter från de omkringboende kan ges och tas med i samrådsfasen. Extra viktigt blir parkens värde i relation till den expansion som planeras av intilliggande Lödde centrum med kommande hundratal lägenheter.

3. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om Trelleborgs Taxi

Här verkar inte ligga några problem med nuvarande entreprenören inom färdtjänst och skolskjuts enligt kommunstyrelsens ordförande Pia Almström, och blir det några så löser vi dem! ”Vi kan inte ha en dubbel verksamhet”, nej förvisso inte men om en underleverantör är under rekonstruktion så blir reaktionen ett ifrågasättande av kommunens ansvar vid en möjlig konkurs. Hur löser vi färdtjänst och skolskjutsar OM en konkurs skulle hända? Tydligen kommer kommunen att lösa det – ”om vi så måste köra själva”.

4. Fråga till Arbetsliv- och fritidsnämndens ordförande om kostnad för bad

Vi har svårt att förstå argumenten från moderaternas sida gällande konkurrens mellan verksamhet som drivs i kommunal regi vs. extern aktör när det gäller vårt nya bad i Kävlinge. Det blev uttalat av ansvarig ordförande Johan Ericsson att moderaterna redan nu förväntar sig att en extern aktör driver badet, därför byggs det också som ett mer attraktivt bad – eftersom konsulten har sagt det – med större ytor och gymverksamhet som ger extra intäkter samt restaurang, istället för en enklare simhall som föreningarna efterfrågade, med argument att kommunen får inte konkurrera – varför då inte låta en extern entreprenör bygga det också? Ska verkligen skattemedel gå till att bygga ett bad för att sedan drivas utav en extern entreprenör? Och det utan att en utredning görs för hur det skulle kunna drivas i kommunal regi?! Politiker sätter ramarna för vad som ska finna i ett bad, inte en konsult.

Sen hade det varit mer klädsamt att, bland annat Moderaternas ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden, Johan Ericsson, höjer blicken och beskådar våra grannkommuner och Region Skåne där det är Moderater som står för skattehöjningarna?! Kanske inte skulle skada med lite ödmjukhet inför kommuninvånarna och deras behov.

5. Fråga till Arbetsliv- och fritidsnämndens ordförande om socialsekreterare

Något blev fel i sammanställningen av omsättningen av socialsekreterare, vilket ansvarig ordförande Johan Ericsson informerade om. Att det var siffror från fel kategorier av anställda som slagits ihop i delårsrapporten när det gäller omsättningen av socialsekreterare förklarar enbart att vi politiker pratade om olika saker – problemet kvarstår med den höga omsättningen personal, oavsett om det är LSS-handläggare, biståndshandläggare eller socialsekreterare, vilket vi fortfarande ifrågasätter.

6. Fråga till Utbildningsnämndens ordförande om förskolor och skolor

I lokalförsörjningsplanen för Utbildningsnämnden med ansvar för förskolor och skolor har det de senaste åren poängterats vikten av ny skola i Kävlinge. Efter en mandatperiod kan man tycka att ansvarig ordförande Camilla Mårtensen borde veta hur processen runt lokalförsörjning fungerar, och på så sätt fått till stånd en skola. Ja visst ja, marknaden ska visst fixa det – det går ju så där om man säger så eftersom vi inte har någon på plats – fastän behovet är akut enligt lokalförsörjningsplanen. Då är det bra att ordförande nu har försäkrat sig om hur processen går till, vi tycker dock det är lite sent för det med tanke på behovet och att vi fortfarande inte har en skola på plats i Kävlinge.

7. Fråga till Bygg- och miljönämndens ordförande om nybyggnation

Att vi inte kan påverka marknaden att bygga är en sanning med modifikation. Bygglov ska ges efter hur vår Översiktsplan är utformad samt framtagna kvalitetsprogram och inriktningar i detaljplanerna – vilka alla är politiska dokument. Ansvarig ordförande Thomas Lövskog sitter i Bygg-och miljönämnden, Planutskottet, Strategisk beredning, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige och har all möjlighet till en helhetsbild av byggprocessen samt en påverkansmöjlighet. Att ordföranden då poängterar gång efter annan att vi kan enbart vara reaktiva på marknadens efterfrågan blir lätt nedslående.

8. Fråga till ordförande i Funktionsrättsrådet om tillgänglighet för bad

Frågan förblev obesvarad eftersom ansvarig ordförande Anette Bååth inte var på plats, men den återkommer på nästa kommunfullmäktige – och rör hur vi säkerställer tillgängligheten för alla på just det nya badet.

9. Fråga till ordförande i strategisk beredning om beslutsprocessen kring strategisk beredning

Ansvarig ordförande Stina Larsson för Strategisk beredning bedyrar att allt som diskuteras dokumenteras av tjänstemän på plats. På Strategisk beredning (ett diskussionsform för alla kommunens partiföreträdare, alla nämndspresidier samt berörda tjänstemän beroende på ämne) är just nu fokus på arbetet med att processa fram en ny översiktsplan. Min fråga handlade om var vi tar den politiska diskussionen. Var tar vi tag i våra politiska meningsskiljaktigheter? För det adresseras inte under Strategisk beredning. Och, vilket blir lika viktigt, det som inte kommer upp under våra möten – hur fångar vi upp det? Svaret är att det ska vi ta i samrådsfasen och senare i de politiska forumen kommunstyrelse samt kommunfullmäktige – vilket kommer att resultera i en och annan omröstning. Översiktsplanen ska ge en vägledning för kommande politiska beslut rörande användningen av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Väldigt centrala beslutområden som påverkar alla kommuninvånare – då måste det även få debatteras.

facebook Twitter Email