Vår politik

Ta tillbaka välfärden

Vi Socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska välfärden i Kävlinge Kommun. Efter många år med ett borgerligt styre vill vi Socialdemokrater återta styret och ta tillbaka och utveckla den kommunala välfärden. Den grundläggande tilliten att kommunen erbjuder och står för den välfärd som medborgarna har rätt att kräva ska finnas.

Skattesats
 Vi vill se en skattesats efter verksamheternas behov. Skatteuttaget får varken vara högre eller lägre än verksamheternas behov, vilket kan visa sig ändras under kommande mandatperiodens fyra år. Det händer saker i samhällsstrukturen som gör att omprövningar kan komma att behöva göras under mandatperioden.Vi ser baksidan av vad en låg skatt och åtstramningar innebär för de som är verksamma inom den kommunala verksamheten så som förskola och skola, men även inom äldreomsorgen och kulturen. Vår lösning är inte att privatisera och att helt lämna över till marknaden för att lösa efterfrågan på bostäder, barnomsorg, vård samt utbildning.

Skånes bästa boendekommun
Ett politiskt mål som vi socialdemokrater står bakom är att Kävlinge kommun ska bli Skånes bästa boendekommun. Hur uppnår vi det? Fler jobb behövs i Sverige, så även i Kävlinge. Vi vill se att den kommunala tillväxten bidrar och utvecklar den möjligheten genom god service, utbildning, infrastruktur och bostäder – och det i alla kommunens delar. Många upplever idag att det är i de mindre orterna som självklara verksamheter försvinner så som affärer, vårdcentraler, omsorg samt att butiksfönster gapar tomma.

Den utökade digitaliseringen som sker i dagens samhälle förbättrar och möjliggör att det, tillsammans med pålitliga och effektiva kommunikationer, går att bo i Kävlinge och jobba på annan ort, men det ställer krav på och tillgång till fungerande infrastruktur men även på närservice, vård, omsorg och bostäder.

Kravet på billiga bostäder har ökat ytterligare när befolkningen växer snabbt. Vi vill att det ska vara möjligt att leva och bo i hela Kävlinge kommun och det även som ung, därför vill se fler hyresrätter, studentbostäder, men även bra bostäder för äldre, där det finns blandade bostadsområden med flerfamiljshus, radhus, och villor för att motverka en bostadssegregation. För att bidra till den bostadsutveckling som efterfrågas ska allmännyttan användas för att klara kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Som socialdemokrater anser vi att vård, skola, omsorg – tillsammans med arbete och sysselsättning – fortfarande är de stora frågorna för Kävlinge kommuns invånare. Det ska löna sig att arbeta. Alla ska få känna att de behövs. Alla ska ha lika rättigheter. Vi ska arbeta utifrån tanken om jämlikhet, där trygghet blir ett ledord. Det ska finnas ett kulturliv som utvecklas och en fritid för alla.

För att uppnå detta vill vi socialdemokrater få mandatet att arbeta och verka för det under kommande mandatperiod 2022–2026.

Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommer att arbeta och verka för att:

1.   Återta och utveckla kommunala verksamheter

Vi ser att de kommunala verksamheterna garanterar välfärden med långsiktighet, trygghet och stabilitet, därför vill vi satsa på de kommunala alternativen.

Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och vara en föregångare i alla sammanhang. Personalen är den kommunala verksamhetens viktigaste resurs och med en bra personalpolitik kan vi utveckla välfärden. Personalen i våra verksamheter gör ett fantastiskt arbete. Därför vill vi satsa på bättre villkor för personalen, med färre timanställningar och avskaffande av delade turer. Som anställd i Kävlinge kommun ska man ha rätt till heltid. Avskaffa minutscheman, ge den anställda rätt förutsättning. Ge tillit till att den anställde gör ett fullgott jobb.

För att kommunen ska lyckas med integrationsarbetet är det en förutsättning att vi har en bred kommunal verksamhet. Kommunen har som arbetsgivare med sin breda verksamhet möjlighet att ge människor olika former av sysselsättning och praktik för att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Utlagd och privatiserad serviceverksamhet ska återtas i kommunal regi.
 • Tillsynen av entreprenörer ska skärpas för att minimera extrakostnader samt upprätthålla efterfrågad standard.
 • Hemvård och omsorg ska bedrivas i kommunal regi.
 • Avskaffa minutscheman, ge den anställda rätt förutsättning.
 • Den kommunala verksamheten ska vara av hög kvalitet och ständigt utvecklas.
 • Tillsvidareanställda heltidsjobb ska vara en rättighet och norm.
 • Behovet av visstidsanställningar ska minimeras.
 • Personalen och arbetsmiljö ska stärkas och utvecklas kontinuerligt

2.   Arbete och egenförsörjning blir en självklarhet

Jobben, det är grunden för all välfärd, så även i Kävlinge. Kävlinge kommun måste ta sin del av ansvaret i jobbfrågan och vara en föregångare. Nya jobb kan skapas både inom den kommunala verksamheten och inom den privata sektorn. Företagen inom kommunen har en stor betydelse för kommunens och jobbens utveckling.

Lärcentrum är kommunens organisation för att stödja kommunens medborgare till egenförsörjning. En av de viktigaste uppgifterna kommunen har den närmaste perioden är att lyckas med integrationen av de nyanlända människorna till kommunen. Kommunen kommer även att behöva insatser från de lokala näringsidkarna för att lyckas.

Mycket skulle underlätta om alla är öppna för praktiktjänster inom olika verksamheter. Det är svårt att rekrytera folk inom flera olika yrkesområden, då ska vi inte slösa bort den resurs som de nyanlända faktiskt är. Vid upphandling av tjänster ska krav ställas på möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att fokus måste ligga på egenförsörjning genom att ge människor stödet att gå ifrån bidragsberoende till arbete och sysselsättning, och därmed kunna leva ett självständigt liv.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Vi ska värna om de jobb som finns och skapa fler inom den kommunala sektorn.
 • Åtgärder mot arbetslöshet ska prioriteras.
 • Kommunens samarbete med företagen inom kommunen ska utvecklas och stärkas
 • Integration av nyanlända ska vara välfungerande.
 • Fritid- och kulturverksamhet ska användas i integrationsarbetet

3.   Satsa på vård och äldreomsorg

Vi socialdemokrater vet att medborgarna i första hand vill vara friska och ha förutsättningar för att klara sig bra på egen hand. Detta ställer större krav på förebyggande insatser.

Att barn och unga ges möjlighet till god hälsa och ett gott liv är en investering, som har stor betydelse för både våra barns och samhällets gemensamma framtid. För att klara utmaningarna inför framtiden i sociala relationer och inom olika samhällsinriktade verksamheter måste alla samverka. Därför är det viktigt att olika resurser samverkar och nyttjas maximalt.

Vi Socialdemokrater vill verka för att olika behovsinriktade och trygga komplement till det egna boendet finns med god standard och miljö. Att man på ålderns höst ska få ett gott bemötande och en fullgod service ska vara grundläggande i Kävlinge kommun. Det handlar om att göra omsorgen flexibel och individanpassad där det finns korttidsboenden, serviceboenden, trygghetsboenden samt särskilda boende för exempelvis äldre, LSS samt psykiatri.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Förebyggande åtgärder samt aktiviteter för att stärka våra äldre ska utvecklas
 • Kommunen ska ansvara att kommunala äldreboenden finns för att täcka behoven i hela kommunen genom att utveckla befintliga boende.
 • Att det byggs fler LSS-boende i kommunal regi.
 • Det förebyggande arbetet mot missbruk genom tidiga insatser ska öka
 • Boendestödet inom missbruksvård samt psykiatri ska utvecklas.
 • Begreppet kund/brukare ska inte användas inom kommunens verksamhetsområden.
 • Alla ska med rätt stöd kunna leva sitt liv till fullo.

4.   Behålla det kommunala bostadsbolaget

För oss socialdemokrater är det viktigt att vi människor respekterar och hjälper varandra. Samhällets och miljöns utformning i vår kommun är viktig och skall vara tillgänglig för alla. Boendemiljön är basen för vår livskvalitet, hälsa och trygghet.

Boendeformer skall finnas för alla. Äldre skall kunna bo kvar länge i sina invanda miljöer och yngre skall kunna flytta till eget boende. Det är viktigt för oss att kommunen kan behålla sina innevånare och kunna locka till sig nya.

För att bibehålla och utveckla ett attraktivt boende för alla ska kommunen ta fram ortsanalyser och kvalitetsprogram för varje samhälle inom kommunen. Inriktningen i arbetet ska vara att varje ort får behålla sin speciella karaktär, arkitektoniskt och kulturellt, men kompletteras och utvecklas i framtidsinriktningen för spännande livs- och besöksmiljöer. Centrumdelarna ska generellt förtätas, med möjlighet till livslångt boende för alla åldersgrupper, dock utan att viktig grönstruktur går förlorad.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Det ska finnas en god framförhållning av olika boendeformer för olika faser i livet,
 • Seniorboende för dem som inte behöver vård, men önskar social gemenskap och trygghet i hela kommunen ska utvecklas
 • Äldreboenden i kommunal regi ska finnas i hela kommunen
 • Kommunen ska säkra mark för bostäder och företag (Ej klass åtta och högre)
 • Trygga och tillgängliga boendemiljöer och mötesplatser ska finnas
 • Det ska byggas på höjden där det går och det ska förtätas där det finns möjlighet
 • Det kommunägda bostadsbolaget KKB och KKL inte ska säljas – varken i sin helhet eller delar av det

5.   Framtiden ska börja i skolan

Att satsa på förskolorna är oerhört viktigt. Mycket av grunden för en god skolgång
läggs redan i förskolan. Därför behöver vi investera i våra barn. I mindre barngrupper får pedagogerna och barnskötarna mer tid till varje barn. Det blir också lättare att se barn i behov av extra stöd. Vi vill också ge mer resurser till att utveckla den pedagogiska kvalitén i förskolan. Vi kommer behöva bygga ut nya förskolor, anställa fler pedagoger och barnskötare och minska barngrupperna.

Vi ser skolan som en av de avgörande framtidsfrågorna och att det krävs kraftsamling för att förbättra skolresultaten och stärka likvärdigheten. Vi ser ett stort behov av att satsa på eleverna, att ge de bästa förutsättningarna för en bra och stimulerande skolgång för alla elever. Det handlar bland annat om investeringar i mindre klasser och förbättrade inne- samt utemiljöer. Skolans kompensatoriska roll ska stärkas för att alla barn ska ha lika förutsättningar att lyckas. Därför vill vi socialdemokrater att resurserna fördelas dit de behövs bäst och att de resurser som man via skattsedeln betalar till barnens skolgång också kommer dem till del. Att lyssna och inkludera professionen i arbetet är avgörande för att vi ska lyckas.

För oss är utbildning en rättighet och inte en handelsvara. Förskole- och skoltiden är den period i livet där barn och ungdomar naturligt kan träffas över alla gränser. Därför är det av största vikt att skolan är jämlik för alla elever. De värderingar som förmedlas under ungdomsåren präglar en människa resten av livet. Barn som är tillsammans från tidigt i livet bygger grunden till jämlikhet och integration, tolerans och utveckling.

Vi Socialdemokrater ser det som vår uppgift att skapa ett verkligt kunskapssamhälle, som är byggt på både bildning och utbildning. Bildnings- och utbildningssektorn ska ge alla barn och ungdomar faktiska möjligheter att ta till sig de färdigheter och kunskaper som förskolan/skola förmedlar. Den kommunala förskolan och skolan ska erbjuda alla barn och elever utbildning och stöd efter var och ens unika behov och förutsättningar. Därför vill vi öka personaltätheten och minska grupperna/klasserna samt att all verksamhet skall ske i ändamålsenliga och trivsamma miljöer, som stimulerar till lärande och arbetsglädje.

Arbetsmarknaden är kunskapskrävande och därför är det viktigt att ha tillgång till kunskaper. En bra utbildning är det viktigaste redskapet för att minska klyftorna i samhället. Skolan ska förbereda för vidare studier, samhällsliv och arbetslivet. Vi vill sträva efter att Kävlinge har Skånes bästa förskolor och skolor. 

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Den kommunala skolan ska vara trivsam där alla elever utvecklas och stimuleras efter sina förutsättningar till goda resultat genom kompetent personal
 • Mer resurser ska satsas på elevhälsan för att uppnå målet om en jämlik skola
 • Förskolans/skolans miljöer ska anpassas till ändamålsenliga lokaler
 • Den kommunala skolan ska vara det bästa alternativet
 • Barngruppernas storlek inom förskolan ska minskas
 • Klasstorleken i grundskolan ska minskas
 • Möjligheterna till idrott- och uteaktiviteter ska öka vid kommunens förskolor/skolor
 • Fler yrkeskategorier i förskolan och skolan ska införas för avlastning av pedagoger
 • Resurser ska fördelas efter behov
 • Utvecklingen av samverkansformer mellan förskola, skola, socialtjänst och polis ska utvecklas

6.   Öka tryggheten

Det ska vara tryggt att bo och vistas för alla i Kävlinge kommun. Vi vill att alla ska ha tillgång till publika miljöer med levande centrum i våra tätorter.

Vi ser att tryggheten kommer in inom många områden allt ifrån att säkra gång- och cykelbanor, ha fungerande belysning, målade tunnlar och ta bort buskage som leder till otrygghet till kommunens utformning av miljöer runt våra förskolor och skolor. Säkrare vägar kring våra skolor och förskolor.

Vi vill även utveckla det förebyggande samarbetet runt riskgrupper exempelvis tonåringar med skola, fritids och polis, där fältassistenter återinförs.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Alla kommuninvånare ska ha en säker trafikmiljö i hela kommunen
 • Ett levande centrum bidrar till trygghet
 • Kommunövergripande samarbete som berör våra ungdomar ska utvecklas

7.   Kultur ska finnas för alla

Vi ska värna om och utveckla kulturlivet i hela kommunen.

Vi står inför högre krav på kulturskolans verksamhet genom att befolkningen ökar, vilket gör att det behövs fler och anpassade lokaler. Vi vill även se denna satsning som en del av att tillgängliggöra kultur för alla, men då måste avgifterna sänkas. De höga avgifter vi har idag stänger ute alldeles för många barn, förmodligen de barn som hade behövt det allra mest. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera.

Våra övriga kulturföreningar behöver bättre förutsättningar för sin verksamhet, både ekonomiskt och lokalmässigt. Det gäller alla våra duktiga föreningar som kämpar för att hålla i gång kulturlivet i kommunen. Deras insatser för att medborgarna skall få en rik fritid kan inte nog poängteras.

Det vi vill se är en satsning på kultur- och aktivitetscentra i Lallerstedska huset i Kävlinge för bland annat konst, teater, dans och musik.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Ett kultur- och aktivitetscentrum ska utvecklas i Lallerstedska huset i Kävlinge
 • Arbeta för att utveckla kultur- och aktivitetscentrum i Löddeköpinge
 • Avgifterna till Kulturskolan ska sänkas

8.   Stärka föreningslivet

Fritiden är en viktig del i många människors liv och då är det av stor vikt att kommunen har en politik som möter medborgarnas krav för en meningsfull fritid. Vi socialdemokrater är övertygade om att medborgare som har ett rikt föreningsliv att välja bland trivs bättre och framför allt mår bättre både fysiskt och psykiskt, ung som äldre.

Vi Socialdemokrater har sett problemen som vårt föreningsliv har att brottas med, både då det gäller ekonomi och lokaler för att utöva sin verksamhet i. Vi vill se att det ekonomiska stödet blir utökat för alla föreningar, samt differentierat mellan åldrarna med ett extra stöd för ungdomar mellan 13 – 18 år. Detta för att uppmuntra och motivera föreningslivet att anstränga sig för att hålla kvar denna åldersgrupp i verksamheten. Här spelar även våra fritidsgårdar en stor roll med sin verksamhet.

Det kommer att krävas stora insatser under hela nästa 10-årsperiod för lösa lokalfrågorna. Inför valet 2018 var en av de prioriterade frågorna ett bad även i Löddeköpinge. En fråga som vi Socialdemokrater inte helt kommer att släppa under 2022. Men vi ser inte det möjligt att bygga ett bad i Löddeköpinge under mandatperioden 2022 – 2026. 

Vi vill även utveckla Viken-området med fritids- och idrottsaktiviteter med utebad. Viken-området är redan en samlad aktivitetsplats, medan det föreslagna området i Stationsstaden i Kävlinge blir ett bostadsområde. Vi har även frågan om idrottshallar för de växande inomhussporterna, som ska vara tillgängliga och hålla en god standard.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Vikenområdet ska utvecklas med fritids- och idrottsaktiviteter med ett utebad
 • Eftersträva fritidsgårdarna i fler kommundelar. Befintliga ska utvecklas
 • Föreningsstödet för alla föreningar ska utvecklas

9.   Utveckla miljösatsningar

Kävlinge kommun har en attraktiv och unik miljö så som kust, åar, skogar, åkrar och det öppna landskapet som vi vill värna om genom att utveckla och skydda dem. De är en tillgång för alla kommuninnevånare, och därför behöver Kävlinge kommun ta sitt ansvar för att möta både lokala samt globala miljökrav.

Vi välkomnar nya idéer och ser möjligheter i tekniska förändring som möjliggör mer klimatsmart hantering inom våra verksamheter. Vårt samhälle samt vår infrastruktur ska planeras klimatsmart. Utifrån våra miljömål ska hållbara färdmedel stimuleras att användas inom kommunen.

Runt om i Sverige tar kommunerna och regionerna ett stort ansvar för omställningen, vilket Kävlinge kommun också gör. I detta finns stora möjligheter för en grön och hållbar stadsutveckling, exempelvis säkra gång- och cykelleder. Vi vill att konsumtionen inom våra verksamheter ska vara hållbar med mer närproducerade och klimatsmarta livsmedel.

Att minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och vår miljö är en självklarhet. Platser där barn, men även vuxna, vistas dagligen ska vara giftfria. Vi vill att tillgången till rent dricksvatten säkras.

Vi vill även se att insamlingen av avfall för återvinning ökar och görs mer effektiv och enklare. Spridningen av plast till våra hav och i vår natur ska minska.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Kävlinge kommun ska bli en miljökommun
 • Känslig naturmiljö inte ska bli exploaterad
 • Vi ska värna om våra parker
 • Vid upphandling ska miljöklausuler vara med i underlaget
 • Säkra och trygga gång- och cykelvägar i kommunen ska fortsätta anläggas
 • Kommunen inom sin verksamhet ska fortsätta att arbeta för miljövänliga transporter och kommunikationer
 • Kommunens verksamheter ska fortsätta arbetet med sophantering och användandet av förnyelsebar energi
 • Kollektivtrafiken inom/mellan kommunens olika delar ska förbättras med buss och tåg.

10. Stödja det lokala näringslivet

Det lokala näringslivet är en viktig del av Kävlinge kommun. För oss är det viktigt att det lokala företagandet utvecklas och stärks. Att kommunen medverkar till utveckling tillsammans med företag och företagare, är en självklarhet för oss socialdemokrater. Vi kommer att möjliggöra för att det blir fler företagsetableringar i kommunen, genom bland annat ta fram mark för verksamhetsetablering samt vid expansion.

Vi kommer att ställa krav på att verka för kollektivavtal vid upphandling, samtidigt som vi vill se att lokal närvaro i kommunen är meriterande. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi människor respekterar och hjälper varandra. Där ser vi att våra lokala företagare bidrar med arbetsmöjligheter på önskad deltid, prao, praktiktjänster, yrkespraktik samt för integration.

Vi ska aktivt arbeta för att utveckla levande centrum i våra tätorter. Vi vill fylla tomma lokaler med bland annat nyföretagare, konstföreningar samt gallerier/verkstäder där samarbete med fastighetsägare bland annat kommunen för att till exempel få lägre hyror till unga företagare och vid nyetablering för att stödja en centrumutveckling.

Därför anser vi socialdemokrater att:

 • Samarbetet med företagen, och kunskapen om de samma, inom kommunen ska fortsätta utvecklas
 • Mark för etablering behövs
 • Det behövs levande centrum i våra större tätorter
 • Kommunen ska verka för att i upphandlingsförfarandet kräva kollektivavtal eller bättre villkor
 • Vid direktupphandling ska lokala näringslivet tillfrågas först
 • Avtalstrohet ska följas men vid akut uppkomna situationer ska lokala näringslivet tillfrågas

Summering:

Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun kommer att arbeta och verka för att:

 • Återta den demokratiska kontrollen över vår välfärd
  • Återta och utveckla kommunal verksamhet
  • Satsa på vård och äldreomsorg i kommunal regi
  • Utveckla de kommunala restaurangerna till attraktiva mötesplatser
 • Arbete och egenförsörjning blir en självklarhet
 • Behålla det kommunala bostadsbolaget
 • Framtiden ska börja i skolan
 • Bygglovsbeslut ska ske senast 10 veckor efter att eventuella komplimenterade handlingar inkommit.
  • Minska personalomsättningen på Bygglovsavdelningen
 • Bevarande av åkermark klass 8 – 10
 • Ta tillbaka skötseln av gator och grönytor kommunal regi
  • Infrastrukturnämnd
 • Ökad trygghet
 • Kultur ska finnas för alla
 • Utveckla vikenområdet
 • Stärka föreningslivet
  • Öppna fler idrottshallar vid behov, halltider på rimliga tider
 • Utveckla miljösatsningar
  • Utökad källsortering (8 fack sortering) i anslutning till bostaden
 • stödja det lokala näringslivet

/Socialdemokraterna i Kävlinge kommun

Här finns valprogrammet som PDF

facebook Twitter Email