Vår politik i korthet

 • Återta den demokratiska kontrollen över vår välfärd
  • Återta och utveckla kommunal verksamhet
  • Satsa på vård och äldreomsorg i kommunal regi
  • Utveckla de kommunala restaurangerna till attraktiva mötesplatser
 • Arbete och egenförsörjning blir en självklarhet
 • Behålla det kommunala bostadsbolaget
 • Framtiden ska börja i skolan
 • Bygglovsbeslut ska ske senast 10 veckor efter att eventuella komplimenterade handlingar inkommit.
  • Minska personalomsättningen på Bygglovsavdelningen
 • Bevarande av åkermark klass 8 – 10
 • Ta tillbaka skötseln av gator och grönytor kommunal regi
  • Infrastrukturnämnd
 • Ökad trygghet
 • Kultur ska finnas för alla
 • Utveckla vikenområdet
 • Stärka föreningslivet
  • Öppna fler idrottshallar vid behov, halltider på rimliga tider
 • Utveckla miljösatsningar
  • Utökad källsortering (8 fack sortering) i anslutning till bostaden
 • stödja det lokala näringslivet
facebook Twitter Email