Budget 2025

Oppositionen fick igenom att hyra av idrottshallen i Löddeköpinge ska återupptas och hyras två år framöver.

Det är en tragisk situation när politiska beslut som gynnar invånarna stoppas av en oklar motivering om brist på pengar. Trots att oppositionen har kämpat för att möjliggöra aktiviteter och gemenskap i form av hyra av idrottshallen, väljer styret att ignorera det positiva resultatet och i stället lägga hinder i vägen. Det är svårt att förstå varför man vägrar att låta invånarna ta del av de resurser som faktiskt finns tillgängliga. Det är en sorglig påminnelse om hur politiskt maktspel kan gå ut över de som mest behöver stöd och möjligheter till aktivitet och gemenskap.

 Tyvärr kommer Moderaterna att sätta stopp för hyra hallen under hösten, med hänvisning till att det inte finns pengar, trots att Arbetsliv- och Fritidsnämnden har en budget i balans när det gäller Fritid och där man under första kvartalet visar ett plusresultat på 1,6 miljoner för 2024.

Det finns en stor frustration hos Socialdemokraterna och bland invånarna i Kävlinge över att budgetförslagen för 2025 har blivit nedröstade av Styret och Liberalerna. Trots tydliga behov och önskemål från både invånare, fackförbund och olika verksamheter har de styrande valt att inte prioritera det som är viktigt för Kävlingebornas välmående. I stället har man valt att fokusera på andra områden och lämna viktiga verksamheter och behov utan finansiellt stöd.

En av de punkter som vi särskilt har uppmärksammat är kulturskolan. Med långa köer och ett stort intresse från barnen att delta i kulturskolan var det en självklarhet för Socialdemokraterna att föreslå en ökning av budgeten för denna verksamhet. Men tyvärr valde de styrande att inte gå med på detta och barnen i Kävlinge kommer därmed att stå utan möjlighet att delta i kulturskolan i den omfattning de önskar.

En annan fråga som har varit uppe är kostnaden för skolmat för gymnasieelever. I Kävlinge kommun har man valt att ta ut en avgift för skolmaten för gymnasieelever, vilket gör att vissa familjer har svårt att få ekonomin att gå ihop. Socialdemokraterna föreslog att denna avgift skulle tas bort för att underlätta för familjerna, men även detta förslag röstades ner av Styret och Liberalerna. Det är tydligt att man inte vill ge alla barn lika möjligheter till skolgång, utan att de som har ekonomiska möjligheter ska prioriteras.

När det kommer till skolan har Moderaterna gjort en satsning på högstadiet, men lämnat låg och mellanstadiet utan extra resurser. Tack vare oppositionens krav på mer pengar blev det även mer pengar till låg och mellanstadiet. Oppositionen föreslog pengar till elevhälsan, där särskilt fokus låg på att NPF-säkra kommunens skolor. Tyvärr valde de styrande ihop med Liberalerna att inte prioritera detta och barnen som behöver mest stöd blir återigen lidande av bristande resurser.

Inom omsorgsnämnden har det också funnits tydliga behov som har blivit bortprioriterade. Förslag om arbetsskor och personalfrämjande åtgärder har blivit nedröstade och därmed lämnar man de som arbetar inom omsorgen utan det stöd och den arbetsmiljö de behöver. Det är tydligt att de styrande inte lyssnar på de som arbetar inom dessa verksamheter och att deras behov inte tas på allvar.

I slutändan är det Kävlingeborna som drabbas av att Socialdemokraternas budgetförslagen för 2025 inte blir verklighet. Genom att inte prioritera det som är viktigt för invånarna visar Styret och Liberalerna att deras intressen inte ligger i att främja Kävlingebornas välmående och behov. Det är en besvikelse för många och förhoppningsvis kommer det finnas möjlighet att ompröva besluten och göra ändringar som gynnar hela kommunen och dess invånare. Men för tillfället lämnas många viktiga frågor obesvarade och behoven inom olika verksamheter och områden negligeras till förmån för andra intressen. Det är en tråkig utveckling och det är viktigt att fortsätta kämpa för att alla i Kävlinge ska ha samma möjligheter och mötas av en politik som verkligen tar hänsyn till deras behov och önskemål.

facebook Twitter Email