AK´s historia 1899 – 1991

Här kan du hämta texten i pdf format:
Kävlinge AK:s historia 1899-1991 av Allan Särbring

KÄVLINGE
Arbetarekommun
1899-1991
Utdrag av protokoll och cirkeln Gräv där Du står!

Sammanställt och kompletterat av Allan Särbring
(Kursiverat inom parentes är Allans egna kommentarer)

Så här började det:

1898 november: träffades några skoarbetare bl.a. Hultén, J. Svensson och M. G. Lindvall där de diskuterade om eventuellt bildande av en arbetareförening, man kom överens om att kontakta fackföreningarna.

Första protokollsboken 1899-1907: fört vid gemensamt möte med fackföreningarna i Keflinge den 27 mars 1899.

Protokoll fört samma dag.
O. S. Hultén hälsade välkommen, föredrog förslag till stadgar för en blivande samorganisation som godkändes.
Samorganisationen fick namnet Keflinge arbetarekommun.
Till styrelse valdes: ordf. J. Svensson, sekreterare N. Stäven och kassör S. Landén. Dessutom beslöts att de särskilda föreningarna skulle vardera välja 2 representanter att ingå i styrelsen.

Mötet därpå den 9 april 1899: Fackföreningarnas val av ledamöter föredrogs: Skoarbetarna: O. S. Hultén och M. G. Lindvall.
Cementgjuteriarbetarna: J. Bengtsson och J. Persson. Läderarbetarna: C. Winberg och E. Wiberg.
Träarbetarna: S. Svensson och P. Nilsson. Grofarbetarna: M. Sjöström.
Yllefabriksarbetarna: J. Lantz och J. Mårtensson.
Vid samma möte beslutades att resa till Landskrona den 1:maj med fanor och musik.

19 april, 1899: Vid detta möte utsågs 3 personer att underhandla med de s.k. liberalerna i Keflinge och Eslöf för att vid kommande riksdagsmannaval lyckas få en mera frisinnad ledamot invald än den nuvarande. Det framgår ej av protokollet vem den ”nuvarande är”.

23 maj, 1899: Bl.a. beslutades att tillskriva Witgarveriet och Keflinge läder och Skofabriken om högre löner till grovarbetarna, nämligen 15 kronor i veckan samt 25 % förhöjning vid övertidsarbete.

30 maj, 1899: Vid detta möte uppstod en livlig diskussion om fördelarna att ha en konsumtionsförening som utmynnade i med en uppmaning att ingå i en förening.
Vid samma möte diskuterades Folkets Hus frågan. Hultén upplyste att a-kommunstyrelsen underhandlat om inköp av två tomter. En interimsstyrelse på 10 personer valdes.

11 juni, 1899: Vid detta möte togs Folkets Hus frågan upp igen av ordf. Hultèn, sekreteraren S. Lardin samt kassör G. A. Johansson.
Aktiebolag kunde inte bildas utan att minst 5000 kronor kunde anskaffas. Det fick bli ett kooperativt bolag, Det uppmanades att omgående inbetala pengarna så tomten kan inköpas.
31 oktober, 1899: På grund av avflyttningar och dåligt intresse från styrelseledamöter, utsågs ny styrelse, valda blev som ordf. M. G. Lindvall, sekr. A. N. Ahlèn.
Vid samma möte beslutades att anordna en julbasar och eventuellt överskott skall gå till Folkets Hus fonden.

5 november, 1899: Anhöll grovarbetare fackföreningen att arbetarekommunen skulle stödja arbetarna vid sockerfabriken i deras löneförhandlingar. Vid konflikt uttaxera 25 öre per vecka och medlem.
Vid samma möte diskuterades angående att kassören försnillat ur kassan, beslutades att kassören skulle avbetala 5 kronor i veckan, skuld 61,97.

12 november, 1899: Vid detta möte blev J. Lantz vald till v. ordförande och Carl Landell som korr. sekreterare.

4 december, 1899: Det framkom att även Hultén som är expeditör för Tidningen Arbetet försnillat pengar.

31 december, 1899: O. H Berggren blev vald som expeditör efter Hultén som försnillat mer. Vid samma möte beslutades om fackeltåg nyårsafton, samling vid godtemplaresalen kvart i 12 e.m., till fanbärare utsågs 8 stycken.

3 januari 1900: Dep. av x st. till A. Danielssons begravning. Det beslutades inköp av sorgflor till cementgjutarnas fana.(vad x st. avser förmäles ej).

26 februari, 1900: Grovarbetarna i Keflinge och fabriksarbetarna i Furulund begäran om kongressombud i Göteborg avslogs av mötet.
Textilarbetarna i Furulund 1898 års strejk var de inte med i textilarbetareförbundet utan tillhörde fabriksarbetareförbundet. Det rapporterades 1899 att fackföreningen, var starkt bakåtgående.

20 augusti, 1900: Diskuterades om förslag att bygga Folkets Hus med en 2 rums lägenhet på andra våningen.

19 oktober, 1900: Ordförande Lindvall har avflyttat från orten. Mötet beslutar att som ny ordförande utse J. Olsson.

9 november, 1900: På dagordningen stod upptagit om allmän rösträtt och bildandet av municipalsamhälle frågan diskuterades livligt.

17 januari 1901: Lantz och Wiberg var förslagna som ombud till distriktskongressen, Lantz blev vald med 16 röster mot 7 för Wiberg.

27 augusti 1901: Fabriksarbetare fackföreningen i Furulund upplöst. Mötet beslöt godkänna fackförenings framställning att arbetarekommunen skall förvalta kvarlåtenskapen under 5 år. Om ny fackförening ej då bildats får arbetarekommunen behålla kassan. Räntan till förvaltningskostnad.

30 oktober 1901: Beslutades att anmoda fackföreningarna, öka kvartalsavgiften med 5 öre för att kunna anskaffa ett bibliotek.

7 mars 1902: Jöns Lantz som var ordförande ersattes av Ljungström och Lantz blir v. ordförande.

21 april 1902: Beslutades att Diana musiken skulle spela inför 1:maj, samt samling vid Folkets Hus sedan tal på Torget, därefter bal i Folkets Hus enligt § 2, det beslutades om lite förfriskning till talaren därav beslutades inköpa 2 liter konjak så även sångarna kunde få en skänk. Det nämns ej om vem talaren var.

25 april 1902: Extra möte hölls angående rösträttsfrågan och Åkarpsfrågan. En missfosterlag och ett gott rekord till arbetsgivarna.
Mötet beslutade att tidningen Arbetet skulle utförligt redogöra för lagen.

14 maj 1905: Vid detta möte föreslog läderarbetarna att ej gå med i storstrejken då fabriks förlorade för mycket. Fjasket att inte alla kunde gå i strejk varför det blev avslag att gå i strejk. Riksdagsmannavalet skall ske tillsammans med Eslövs arbetarekommun. Angående samarbete med andra partier valdes en kommitté` som fick 10 kronor i omkostnader med redovisnings skyldighet.

31 juni 1902: Beslutades att 2 års räntor skulle indrivas av de som fått låna pengar av fabriks föreningen.

31 oktober 1902: Tryckeriet Framtiden hade skänkt två aktiebrev på vardera 50 kronor till arbetarekommunens 16 närvarande.

13 mars 1903: Rusdrycksfrågan diskuterades. Oviktigt att skatten uttogs bara på de s.k. sämre rusdryckerna som huvudsakligen dracks av arbetarna.

30 mars 1903. Årsmötet valde ny styrelse enligt följande: Pontius Holmkvist ordförande, Wendel sekreterare, E. Nilsson kassör, Lantz v. ordförande och Anders Nilsson v. sekreterare.

3 april 1903: Arbetarna vid yllefabriken i Furulund ville ha hjälp till att bilda ny fackförening i Furulund. Mötet ansåg att det var lönlöst försöka. Föreslogs att uppmana arbetarna gå med i Keflinge grovarbetareförening.

24 september 1903: Enligt § 5 beslutade mötet om frivillig skatteuppbörd för att kunna utöva sin politiska kommande rösträtt.
Enligt § 9 samma sammanträde anmodades att rösta emot införande av municipalfullmäktige och istället fortsätta med municipalstämma där arbetarna hade större chans att kunna möta upp.

29 januari 1904: Vid detta möte som var årsmöte blev ny styrelse vald enligt följande: som ordförande valdes A. Eklund med 35 röster, Lars Dahl 30 röster, K. Walldin 29 röster P. Jönsson 26 röster, J. Jonsson 22 röster.

2 augusti 1904: § 6 protestmöte mot häktning av förtroendemannen Sandberg i Karlskrona.
Det förekommer ofta meddelande om personer som avskedats eller häktats för aktiviteter i fackliga och politiska frågor.
Frivilliga insamlingar för att stödja protesterna mot polisövergrepp.
§ 11, 60 böcker inköpta till biblioteket. Bokskåp anskaffas.

11 april 1905: § 3 Förslag att inköpa mark av byggmästare Mårtensson, Malmö till ett Folkets Park.

25 april 1905: § 2-6 Under dessa paragrafer diskuterades det av Byggmästare Mårtenssons begärda pris för marken till Folkets Park, Mårtensson begär 42.000 kronor med avdrag för tillgodohavande för brandstoden. (Troliggen hade det varit eldsvåda på tomten ?.)

30 april 1905: Beslutades att arbetarekommunen skulle taga risken för de som tog borgenslånet på 2000 kronor för Folkets Parks tomten.

25 april 1905: Garveriförmannen Ernst Wiberg uppsattes som kandidat till riksdagsman vid mötet i Eslöv.

8 april 1906: Vid årsmötet invalde arbetarekommunen till styrelse, följande: sekreterare
A. G. Ekelund 24 röster, kassör G. A. Johansson 23 röster, v. ordförande Ernst Wiberg 22 röster
v. sekreterare Borg 22 röster och ordförande G. S. Hultén 21 röster.

18 april 1906: Beslutades att Folkets Park skall invigas den 29 april av Gustaf Nilsson, Malmö. Samling vid Folkets Hus kl.3 e.m.

1 juni 1906: Noteras i protokollet att sekreterare Ekelund rest från platsen. Som ny sekreterare blir
P. Mårtensson vald.

28 juli 1906: § 8, Meddelande att ägarna till Rinnebäcks tivoli sagt att de skulle konkurrera med socialist djävlarna i Kjeflinge ( därmed menades Folkets Park ). Efter diskussion lämnades frågan utan avseende.

24 augusti 1906: § 1. Efter tidigare nedläggelse av textilfacket hälsades textilarbetarna åter välkomna och avdelningen beviljades inträde i arbetarekommunen.
Kommittén från Kävlinge E. A. Eriksson och S. Svensson samt Lind och Walbeck från Furulund som under tiden textils avd. i Furulund varit nedlagd utsågs att lämna rapport angående förvaltande medel från Furulunds avdelningen.
§ 10. På förslag av Lind beslöts att ett möte i kvartalet skulle hållas i Furulund.

20 september 1906: Mötet hölls i Furulund. Föredrag av H. Widén, Malmö om kooperativa rörelsen. Förslag att starta en förening i Furulund. Textils fackförening har redan diskuterat frågan om lokal som erbjudits för försäljning av köttvaror, som skulle tagas från Keflinge slakten och charkuteriföreningen.
En kommitté valdes, valda blev Karl Nilsson, Erik Olsson, N. O. Wentz, Jöns Andersson, Lindfelt och B. Lind som skulle upptaga teckning för en kooperativ förening.

4 mars 1907: § 3. Val av styrelsen : S. Svensson 53 röster, N. Walgren 58 röster, A. Vinberg 45 röster, F. Jeppsson 63 röster, och Axel Nilsson 45 röster.
Storstrejks -frågan diskuterades så gott som på varje möten.

9 mars 1907: Beslutades att inköpa 800 1 majmärken. Försäljningspris 15 öre gäller då även som inträde till Folkets Park.
§ 6: Rapporterades att Dir. Schultz en längre tid begagnat ett utställningssystem för att trötta ut en del arbetare att sluta.
De begärde ekonomisk hjälp. Sympatiutbetalning av 25 öre i veckan, arbetarekommunen lämnade ett förskott på 50 kronor.

15 april 1907: Furulunds textils avd. anhåller om uppskov med kvartalsavgiften tills konflikten var löst. Mötet godkänner detsamma.

19 september 1907: Beslutades att starta en medborgareskola i Kjeflinge . Startkapitalet bestämdes till 100 kronor.
En styrelse på 7 personer valdes att sköta densamma 4 från Kjeflinge och 3 från Furulund valda blev från Kjeflinge Jeppman, Walgren, N. Wallin och Karl Pettersson, samt från Furulund Walbeck, Sven Svensson och Lindberg med G. Frank som suppleant.

2:dra protokollsboken.
16 oktober 1907: § 2, Vid detta möte företogs kompletteringsval till municipal fullmäktige, det framgår ej vilka blev valda.
§ 5. Beslutades att ingå med skrivelse till municipalnämnden att uppföra ett tidsenligt badhus och så billigt som möjligt för badgästerna. Ett krav man måste ställa på ett samhälle med så många arbetare och industrier.
§ 6. Beslutades att ingå till hälsovårdsnämnden med krav att samhället bygger bekvämlighetsinrättningar (pissoar) . Förfärligt svineri. Särskilt, då man kommer igenom banportarna i Kvarngatan, som flitigt användes för detta ändamål.
§ 9. Beslutades att arbetarekommunens styrelse skulle uppköpa sådana personers andelar som såldes billigt på grund av dödsfall eller som står under utmätning. ( det framgår ej vad det är för andelar )

21 oktober 1907. Mötet hölls i Furulund, på dagordningen stod att välja 2 ledamöter i municipalnämnden i Furulund. Efter omröstning utsågs till kandidater snickaren Sven Svensson med 65 röster, skomakaren G. T. Lundgren 59 röster, närmast därefter kom N. Johansson 7 röster, Wentz 3 röster och Savarin 2 röster.

29 november 1907: § 2. Kandidater till municipalnämnden i Kjeflinge Handlare. Lundström, Förman G. Jonsson, Timmerhandlare, O. Harring, Suppleant K. Wahlberg, E. Wiberg. Handlare Magnus Larsson och Smeden Lindström.
Kandidater till municipalfullmäktige: 10 st. Slakteriföreståndaren J. Jakobsson, garvare Ernst Wiberg, skoarbetare P. Jönsson, snickare N. Jönsson, snickare C. Andersson, vitgarvaren Frans Jeppsson, vitgarvaren Eriksson, stationskarl K. Wallberg, skoarbetaren Per Mårtensson och förvaltare Åke Kull.

23 december 1907: § 4 Protest mot polis Bergman som uppträdde inhumant och brutalt och själv ställt till bråk vid Folkets Hus. Olämplig som Polisman.

24 mars 1908 : § 4 Liksom vid tidigare årsmöten företogs val av styrelse m.fl. val särskilt för Kjeflinge och Furulund på grund av det stora medlemsantalet från. Samma för revisorer.
§ 9. Extra möte i Furulund vid behov angående Kyrko- och municipalfrågor.

26 juli 1908. Storstrejken ånyo diskuterades.

18 augusti 1908. § 4. Beslutades om fortsatt medborgarskola i Kjeflinge och Furulund. Ämnena: aritmetik och geometri, samt dubbel bokföring med växellära.

15 september 1908: § 2. Furulunds kvinnoklubb beviljades inträde kollektivt i Arbetarekommunen.

11 oktober 1908: § 2. Mötet lade förslag till kommunalstämman i utgiftstak för 1909. 200 kronor till Kjeflinge sjukkassa, 100 kronor till arbetarekommunen, lånebibliotek samt överskott på huvudskattemedel avsättes till Badhusfonden.

16 december 1908: § 1. Anslag till kommunalt borgenslån Kjeflinge -Barsebäcks järnväg. Kjeflinge sparbank tidigare 30.000 kronor i järnvägen.
Beslöts att deltagarna i stämman skulle yrka avslag på borgensåtagandet.

§ 2. Förslagna till kommunalnämnden i Kjeflinge som kandidater, lantbrukare Lars Nilsson, garvare Ernst Wiberg och skoarbetare P. Jönsson.
Noteras att Sekreteraren börjar titulera med herr ordföranden m.m.

15 januari 1909. § 5. Textil avdelningen i Furulund begärde sitt utträde då de skall bilda egen arbetarekommun i Furulund. Av den anledningen skulle några representanter från Furulund icke ingå i styrelsen. Tre ledamöter skulle utses, 20 namn nämndes, men icke mer än en ville åtaga sig som kandidat varför valet bordlades till nästa möte.

29 januari 1909. Tvenne officiella meddelanden, ett från textillarbetareföreningen samt ett från kvinnoklubben därstädes utträdde frän Kjeflinge arbetarekommun. Godkännes enhälligt.

11 mars 1909: § 10. Inkomna medel från landsorganisationen var inkomna och fördelades mellan de arbetslösa.

2 augusti 1909. § 10. Mötet beslöt med ett kraftigt ja rop godkänna landssekretariatets proklamation om allmän arbetsnedläggelse. Beslutades även att kalla fackföreningarnas styrelser för bildandet av ett strejkutskott.

8 oktober 1909. Herr Wiberg ansåg att i frågan om gatubelysning i samhället visade husägarna inte stort intresse, Herr O. Johansson fick i uppdrag att på municipalstämman väcka större intresse för saken.

19 november 1909. Ordföranden herr O. Johansson hälsade välkommen.
§ 4. Bordlagt fråga från murarefackföreningen om utträde ur arbetarekommunen såvida ej arbetarekommunen utgår ur socialdemokratiska partiet.
Mötet beslöt med 25 röster mot 10 att stå kvar i socialdemokratiska partiet, varför frågan ansågs slutbehandlad.

9 december 1909: Utsågs kandidater till municipalnämnden 1910: följande utsågs
F. Jeppsson, stationskarl Hallberg, Karl Andersson, vaktmästare J. Svensson.

9 januari 1910: Sv. Järnvägsmanna avd. begärde och fick utträda ur arbetarekommunen på grund av att så många medlemmar var bosatta långt från Kjeflinge.

6 februari 1910: Extra möte hölls för att utse kandidater till landstingsval. Partibetäckningen Arbetarepartiet godkändes.
Kandidatlista: 1. Förman Herr O. Jonsson, Kjeflinge, 2. Skoarbetare Herr O. Ekdahl, Eslöv, 3. Arbetare Herr E. Hallin, V. Karaby, 4. Skräddaremästare Herr Aug. Karlsson Barsebäcksby. Listan enhälligt tagen

10 februari 1910: Beslutades om understöd till arbetslösa för närvarande 4 kronor per familj och vecka samt 1 krona för varje oförsörjt barn. För avgift 3 kronor per vecka. Dessutom beslöts att de som varit arbetslösa minst 14 dagar skulle först få understöd.

28 februari 1910: Beslöts att arvodet till expeditören för Arbetet ej skulle höjas på grund av tidningens pris har höjts.

17 februari 1910: Beslutades att understödet till de arbetslösa skulle vara liksom tidigare.
§ 2. Med rekvisitioner kunde man få liksom tidigare på Handelsföreningen och slakteri föreningen få 10 % på inköpta varor.
§ 3. Samma belopp till understödstagarna som förut och 8 närvarande erhöll tillsammans 43 kronor.

24 februari 1910: Beslöts att 1/3 del av understödet skulle utgå per kontant samt 2/3 i varor.
§ 2. Till 5 arbetslösa utdelades 10 kronor kontant och 18 kronor i rekvisitioner, tillsammans 28 kronor.

17 mars 1910: Som endast en understödstagare kvar beslöts att han tillsvidare skall hämta understödet 3 kronor hos kassören.

15 mars 1910 årsmöte: Räkenskaperna balanserades på 2.810:09 godkännes.
§ 4. Herr Hallberg upplyste om att kooperativa fabriken Standard i Örebro gått i konkurs. Arbetarekommunens fordran 10 kr. avskrevs.
§ 6. Överskottet på tombolan 150 kr. beslöts lika delning mellan de arbetslösas förening och biblioteket. Röstning företogs med 24 röster för och 10 emot.
§ 7. Arvodet till styrelsen beslöts till 75 kronor och revisorerna 5 kronor.
§ 8. Med 19 röster mot 11 beslöts höja lönen till bibliotekarien till 40 kronor för året.
§ 9. J. Svensson och O. Bergkvist omvaldes i styrelsen.
§ 11. Expeditören för Arbetet , avgiften fastställdes till 1.20 per kvartal.
§ 12. Furulunds anhållan om att få deltaga i 1:maj demonstrationen i Kjeflinge beviljades enhälligt.

25 mars 1910: Extra möte angående överklagning av val vid kommunalstämman. O. Bergkvist bra sekreterare, läs protokollet.

19 april 1910. LOs ombudsman, Herr C. E. Molin, Stockholm: Talade om jämförelse mellan svensk och amerikansk fackförening.
§ 4. Förslag förelåg från parkstyrelsen att anordna s.k. Hantverksfest den 19/6. Beslutades i likhet med tidigare år men i 2 dagar.

10 maj 1910. S. Nordahl valdes till att justera protokollet, första gånge hans namn nämnts i protokoll, (Som sedermera blev en mycket uppskattad kommunalpolitiker under många år)
§ 3. Besvärshandlingarna från K. B. angående landstingsvalet den 18 mars inkommit och skall upp vid kommunalstämman. Beslutades att mangrant möta upp.
§ 6. Beslutades att insätta medel som ej behövs genast i Kooperativa förbundets sparkassa, samt vädja till medlemmarna att göra detsamma.

27 september 1910. Upplästes en lista över resterande medlemmar i Grovarbetarnas avdelning, och beslutade att uppspika listan för att hjälpa grovarbetarnas avdelning att få fart på föreningen igen.
§ 9. Förslag till ämne vid medborgareskolan inför hösten. 1. Kommunalkunskap, 2, Räkning. och geometri. 3. Rättskrivning och välskrivning . Avgiften 1,50 för varje kurs materialet inräknat.
§ 10. Folkskolläraren H. Åman, Stora Harrie antecknade sig som medlem i arbetarekommunen.

2 november 1910. Ernst Wiberg hade i fullmäktige väckt frågan om uppförande av kommunala bostäder. Han redogjorde för förslaget som bordlades till kommande möte.

6 december 1910. Dåligt skrivet protokoll från extramöte .

§ 1. Angående protest mot hållen municipalstämma där personer vänt sina kamrater ryggen. Inget besked om orsaken till protesten.
§ 4. Beslutades att uppmana Konsum, att ej sälja blockerade Zeniths margarin.

7 januari 1911. Föreslogs att bilda eventuellt de arbetslösas förening då många arbetslösa fanns i Kjeflinge.

31 januari 1911. Beslutades att få hit Kata Dahlström och hålla föredrag, frågan väckt av kvinnoklubben.

28 februari 1911. En anhållan förelåg från socialistiska ungdomsklubben om ett anslag på 15 kronor för agitatoriskt bedrivande, det avslogs med 11 röster mot 10.

23 mars 1911. Årsmöte. Arvodet beslöts att utgå med 75 kronor till styrelsen liksom tidigare, revisorerna 5 kronor och biblioteksstyrelsen 40 kronor.

§ 4. Val av styrelse: A. H. Lindström omvald med 25 röster, P. Mårtensson nyvald med 20 röster,
A. Andersson omvald med 17 röster. Suppleanter: H. Jönsson med 15 röster och O. Johnsson med 14 röster.
30 mars 1911. Ordföranden A. H Lundström utsågs att biträda med att bilda en arbetarekommun i Löddeköpinge.

11 april 1911. Dåligt besökt möte så flera frågor bordlades. Herr Irman önskade att man borde ordna någon sång vid mötets början och slut för att höja stämningen och få fler till mötena.
Ordförande uppmanades att ordna detta.

10 maj 1911. Vid första maj ingick demonstration till endast 507 personer som hade mött upp, behållningen blev 21,65kr.

24 maj 1911. Extra möte: § 1. H. Lindström rapporterade från valkonferens i Arlöv över fastställd kandidat lista till riksdagens 2:a kammare.

 1. Sven Linder Nävetshög. 2. J. A. Fritz, Dalby. 3. N. Johansson, Furulund.
 2. A. Hallberg, Keflinge. 5. John Ekdahl ,Eslöv.
  Efter livlig diskussion fastställdes listan enligt följande. 1, Sven Linder Nävetshög. 2, John Ekdahl. 3, J. A. Fritz. 4, N. Johansson. A. Halberg avsade sig kandidaturen. Efter mötet sjöng skollärare herrar Åman och Persson.

11 juni 1911 § 1. Rapporterades från konferens i Malmö. fastställande av kandidatlista inför riksdagens 2:a kammar val.
§ 3. Beslutades att även fackföreningsmedlemmar som ej tillhörde kommunen skulle få rösta vid provvalet 20 juni.

20 juni 1911. Vid detta möte företogs provval till riksdagens andra kammare enligt följande.

 1. Plats Sven Linders 94 röster
  2 ” Ang. Nilsson 66 röster
  3 ” J. A. Fritz 63 röster
  4 ” Nils Johansson 66 röster
  5 ” Otto Persson 72 röster

27 januari 1912. På dagordningen vid detta möte stod bl.a. det skall vara Strindbergsafton och tal av en redaktör Lövengren samt skall barnorkestern medverka.

24 april 1912. § 6. Då skolbarnen kommer att gå i skolan hela dagen den 1:maj beslöt mötet lämna skrivelse till skolrådet med uppmaning att barnen borde bli fria, det framgår ej huruvida dom blev fria.
§ 7. Om musikerna ej ville spela för 25 kronor den 1: maj demonstrationen skulle tåget anordnas utan musik.

§ 8. Hallberg upplyser om att en person Alexander Kristensson utgivit en bok som skandalöst kränker vår polis såväl som andra inom samhället boende, Hallberg föreslog att det skulle ställas till med ett offentligt möte om detsamma.
Mötet beslutade att bordlägga frågan då endast ett fåtal läst boken.

29 maj 1912. Wiberg upplyser om att en kommitté` framlagt förslag och ritningar till ett tidsenligt Ålderdomshem. Wiberg redogjorde för de fördelar ett sådant hem hade i stället för en fattiggård.
Mötet samstämde i hans uttalande och beslöt att noggrant möta upp vid kommunalstämman.

3 juli 1912. § 3. Beslöts stryka medlemmen H. Lindström för att han svikit sina kamrater genom att arbeta på arbetsplats där lönestrid uppstått och hans kamrater är utkastade.
Lindström skall få protokollsutdrag samt skall det refereras i tidningen.

17 juni 1914. § 8. Mötet beslöt att underrätta vilka som häftade i skatteskuld för åren 1911,1912 och 1913 och i sådana fall underrätta dessa på så sätt hjälpa till så att högsta möjliga resultat kunna erhållas vid höstens val.

3 juli 1914. § 3. Med anledning att arbetarekommunen uteslutet medlemmen A. Andersson den 9 mars 1913, begärde partistyrelsen tydligare motivering.

16 oktober 1914 § 4. Skrivelse från partistyrelsen angående A. Andersons uteslutning upplästes
,även så beslutade mötet godkänna detsamma,( det framgår ej i protokollet innehållet i skrivelsen).
§ 6. Med anledning att N. A. Walgren tappat sin börs med 130 kronor beslöt mötet enhälligt att skriva listor för frivillig insamling.

15 november 1914. § 3. Livsmedelskommissionen förslog att det skulle inköpas och lagras brödsäd.
Kommunalnämnden föreslog att 40.000 kg brödsäd skulle inköpas för 2 månader. Mötet beslöt på förslag av Wiberg att rösta för förslaget.
§ 4. Med anledning av den stora export av livsmedel som pågår beslöt mötet anordna opinionsmöte mot exporten.

13 december 1914. § 4. Mötet beslutade att opinionsmötet angående livsmedelsexporten skall hållas den 16 december med E. Lundberg, Malmö som medverkande, samt därefter skall en resolution antagas.

23 mars 1915. § 4. Johan Jönsson nyvaldes i arbetarekommunens styrelse.
§ 10. Uppkom förslag att anskaffa en församlingssyster avslogs enhälligt av mötet då det ej ansågs ha stor betydelse för arbetareklassen.

2 juni 1915. § 6. Vid detta möte diskuterades om skolbarnen skulle få fria skolmaterial, i princip godkännes det, med styrelsen fick i uppdrag att utreda kostnaderna.

6 juni 1915. § 7. Johan Svensson väckte förslag om upprättande av en högre klass i folkskolan s.k. kommunal mellanskola, och anhåller att lärare Åman skulle inleda frågan vid ett kommande möte.
§ 8. Förslag att arbetareorganisationerna i partipress skulle protestera mot de oerhörda stegrade livsmedelspriserna.
§ 9. Carl Stål som skall lämna Kjeflinge tackade för det förtroende han åtnjutit som medlem i arbetarekommunen. Ordföranden framförde arbetarekommunens tack för hans arbete och önskade lycka och framgång i hans nya verksamhet.

14 juli 1915. § 3. Folkskollärare P. Åman som ej var Kjeflingebo, ville att införande av två klasser skulle vara till stor gagn och ekonomiskt överkomligt för ett samhälle som Kjeflinge. Folkskollärare Friberg ansåg lämpligt med en klass.
Mötet tillstyrkte två klasser och styrelsen fick i uppdrag att anordna ett offentligt möte om detsamma.

14 juli 1915. § 4. P. Åman inledde frågan om fria skolmaterial priset ca: 2 kronor per barn och år. Med även fria läroböcker 4-5 kronor. Lärare Friberg lovade konferera med sina kollegor varför frågan bordlades.

1 december 1915. § 2. Vid detta möte företogs provval till kommunfullmäktige i följande ordning: Garvare Ernst Viberg, stationskarl A. Hallberg, skoarbetare P. Mårtensson, stationskarl
H. Molin, järnarbetare H. Jönsson, stationskarl A. Andersson, brödutkörare Anders Nilsson och skoarbetaren Frans Wåhlin.

21 mars 1916. Johan Edvin Jönsson utsågs till sekreterare. Därvid avgick Nils Wallin som varit sekreterare från den 19 mars 1913, och skrivit mycket bra protokoll.

13 september 1916. § 2. Fil.kand. Yngve Hugo föredrog om ABF och föreslog att ett lokalt bildningsutskott skulle tillsättas. Detta bildas av en representant från var organisation som genom sin huvudorganisation är ansluten till ABF. Mötet instämde i förslaget och beslöt att tillsätta ett bildningsutskott. Föreningarna anmodades att utse ombud till utskottet. Detta skall sammanträda söndagen den 8 oktober, 1916 kl.11 f.m. i Folkets Hus.

22 oktober 1916. § 2. Fredrik Ström från den s.k. oppositionen inom partiet höll föredrag om ”höger och vänster inom socialdemokratiska partiet”. Partistyrelsen var också inbjuden till mötet men ingen representant kom.
Ström redogjorde för vad vänstern uträttat och varför en brytning kommit tillstånd inom partiet Mötet beslöt på förslag av S.F. Svensson enhälligt ” uttala sitt fulla förtroende för vänsterinriktningarna inom partiet samt på allt vis stödja den sammas arbete ”.
§ 12. J. E. Jönsson jämte tre andra medlemmar yrkade att arbetarekommunen skulle teckna 2 andelar i ”Politiken” samt anslå 5 kronor till Politikens åtalsfond. Efter timligt replikskifte beslöt mötet bordlägga förslaget.
§ 14. Fil.dr Hammar Sköld som tidigare innan mötet hållit offentligt möte manade medlemmarna att sätta sig in i vad tidningen Politiken skrev och arbetade för.

22 februari 1917. Offentligt möte i skolfrågan. S.F. Svensson inledde frågan och föreslog ”femklassig obligatorisk folkskola”. Detta blev även enhälligt tillstyrkt och uppmanades deltagarna att taktiskt möta upp vid Kyrkostämman då frågan skall avgöras.

25 april 1917. Beslutades om att anordna en demonstration i den hela landet pågående hungersdemonstration.

21 juni 1917. § 5. Ordföranden S.F. Svensson meddelade efter förfrågan från H. Wallin att han valts in i det nya partiet ” Socialdemokraterna Vänsterpartiet ” och i ett längre anförande för detta partis grundläggande idéer varefter han slutade med att begära sitt utträde ur arbetarekommunen i Kjeflinge.
Johan E. Jönsson anslöt sig till Svenssons anförande och begärde också utträde ur arbetare- kommunen.
Wiberg ansåg ingen diskussion nödvändig då saken var klar med deras utträde och mötet beslutade inkalla suppleanterna i styrelsen.
A. T. Ljungdahl och Ang, Gustavsson avsade sig uppdragen i styrelsen men deras uppsägelser godkändes icke. Betty Nordin blev sekreterare efter J. E. Jönsson.

§ 8. Carl Stål som fortfarande inte betalt sin skuld till arbetarekommunen på 31:90 . Mötet beslöt offentliggöra i Arbetet och i Socialdemokraterna skulden .
Den 11 juli meddelades att Ståhls skuld var uppgjord.

Utdrag från protokoll den 7 / 1 1918 29 / 2 1924
7 januari 1918: Styrelsen beslöt att välja ombud till konferensen i Eslöv 13 jan. samt att dagtraktamentet skal vara 4 kr. oh fria resor.
Det beslutades även att tillsätta en deklarationsbyrå.

13 februari 1918: Styrelse och revisionsberättelse över arbetarekommunens och bibliotekets verksamhet föredrogs och arbetarekommunens inkomster och utgifter under året slutade å en summa av kronor 2.747:63 och utgjorde sammanlagd kapitalbehållning vid årets slut kr. 4.991:93 , inkomster för biblioteket slutade å kr.170:40. Samtliga berättelser godkännes.
Arvoden beslöts att utgå med 100 kronor.
Mötet beslutade även på styrelsens förslag att göra en anhållan till livsmedelsnämnden att de potatis som säljs, att de skall vara ätbara.

10 april 1918: På grund av de oerhört stigande levnadskostnader från undertecknande i Kävlinge arbetarekommuns vägnar med stöd av 12 § inom kungliga förordningen av den 28 oktober 1910 anhålla att det beviljningsfria avdraget för dem med en årsinkomst under 1.800 kronor sättes så högt som nämnda förordning föreskriver.

Beträffande betfrågan beslöt mötet upprätta ett pris angående betskötsel vilket blev 175 kronor för sockerbetorna så fördelade 85 kronor för sommararbetet och 90 kronor för upptagningen samt 133 kronor för foderbetorna så fördelade 85 kronor för sommararbetet och 48 kronor för upptagningen.

Det beslutades även att tillsätta en underhandlingskommitté` på 5 personer. Valda blev fru Svensson, Jöns Persson, Betty Nordin, skinnfärgare Andersson och Nils Strand.
Även beslöt mötet att kommittén från Kävlinge och Furulund skulle samarbeta.

6 maj 1918: Extra arbetarekommunmöte angående betfrågan. Mötet öppnades av ordf. N. P Ljungdahl.
Kommittén för betfrågan avrapporterade om en ändring av fördelningen av priset för betskötseln. Det blev 75 kronor för sommararbetet och 100 kronor för upptagningen vilket mötet godkände. Vid samma möte framkom det förslag på att försöka bilda en lantarbetareförening. styrelsen i arbetarekommunen fick i uppdrag att i samarbeta med Löddeköpinge arbetarekommun kontakta lantarbetareföreningen i Svalöv.

17 juli 1918: Ett förslag framkom på mötet att försöka ordna en sykurs för de mindre bemedlade kvinnorna
Beslöts att överlämna frågan till kvinnoföreningen för avgörande.

27 januari 1919 Efter ett par musiknummer av Kävlinge musikförening öppnades mötet av ordförande C. M Ljungström.
E. Viberg framkom med frågan huruvida behovet för samhället var sådant att en s.k. sjuksyster borde anställas. Utgifterna i form av lön blev 2.500 kr. per år.
Frågan hänsköts till kvinnoföreningen.

27 mars 1919: Sedan kvinnoföreningen avlämnat svaret angående sjuksystern var behövlig eller ej där kvinnoföreningen som arbetarekommunen ansett sig ej ha någon särskild nytta med en sjuksyster för arbetareklassen beslöt mötet att våra representanter i inom kommunfullmäktige skulle yrka avslag detsamma.

25 maj 1919: Frågan om sammanslagning mellan fastighetsföreningen och konsumentföreningen var på dagordningen.
Efter en längre diskussion och flera yttrande beslöt mötet på förslag av Andersson att yrka på en sammanslagning. Forslund och Karl Jönsson anmälde reservation mot förslaget.
Frågan om anordnandet av en sommarfest eller en aftontur behandlades . Beslöts att överlämna frågan till styrelsen.

26 augusti 1919: Styrelsen föreslog att man skulle anordna en aftontur torsdagen den 24 juli med början kl. 20.00 inträde skulle vara 50 öre för stora och 25 öre för barn, jämte fri dans. Pontius Holmkvist fick i uppdrag ordna band

26 augusti 1919: A. Anderson lämnade tablån över aftonturen som lämnade ett överskott på 55 kronor och 90 öre, mötet godkände tablån.

Vid samma möte kom frågan upp hur arbetarna skall ställa sig till ett allmänt rusdrycksförbud. Mötet beslutade att taga upp frågan på ett kommande möte.

8 september 1919: Styrelsen beslutade att tidningen Arbetet skulle förmedlas enbart genom platsexpeditionen.

10 september 1919. Vid detta möte togs upp den tidigare bordlagda frågan angående rusdrycksförbud. Hur bör arbetareklassen ställa sig till ett allmänt rusdrycksförbud behandlades med S. Svensson som inledare.

Efter en rätt lång debatt beslöt mötet göra ett uttalande att som slutmål i denna fråga måste arbetareklassen lägga sin röst för ett allmänt rusdrycksförbud.

Kvinnoföreningen hade framfört förslag om uppförandet av ett gravkapell enär den Gamla Kyrka nu användes som gravkapell. Frågan bordlades tillsvidare.

15 oktober 1919: Mötet beslutar om att taga hem 10 ex av lagboken angående 8-timmarsdagen till arbetarekommunens förfogande.

23 oktober 1919: Det förelåg 2 ansökningar angående ölförsäljning. Styrelsen beslöt att hänskjuta frågan till kommunfullmäktige.

A. Andersson fick uppdrag att skaffa fram ringar och nycklar till tombolan, inför julbasaren.

3 december 1919: A. Andersson lämnade tablå över julbasaren som lämnade ett överskott på 406 kronor som blev godkänt av mötet.

5 december 1919: Styrelsen beslutade att anordna julotta juldagen med början kl. 07.00 och program för detsamma skulle bli musik sång och deklamation och om möjligt få ett föredrag.

22 januari 1920: Arbetslöshetsfrågan behandlades, mötet beslöt att styrelsen skulle verkställa utbetalningen enligt med förut fattade beslut.

30 januari 1920: Styrelsen beslöt höja understödet från 6 kronor till 9 kronor för gift samt 1.50 för varje barn under 15 år. Till ogift från 4 kronor till 6 kronor i veckan.,

(Arbetslösheten innebär alltid både ekonomisk och andra konsekvenser för dem som drabbas, liksom också för deras familjer. För en senare generation torde det vara svårt att rätt kunna fatta vad långvarig och ofta förekommande arbetslöshet betydde för de många som ställs utanför produktionen under perioder då ingen statlig arbetslöshetsförsäkring fanns. Stora fackförbund saknade egna arbetslöshetskassor. Nödhjälpsarbete till rena svältlöner var det enda samhället hade att erbjuda som alternativ till fattighjälpen.
Som i så många andra sammanhang måste den lilla hjälp som kunde åstadkomma sökas inom arbetarnas egna led. Så tillkom i början av 1920-talet en organisationsform som i sig själv utgjorde en svår anklagelse mot samhället.
I Kävlinge hade arbetslösheten under 1920-talet nått sådan omfattning att något måste göras för att lindra nöden.
Så bildades De Arbetslösas Förening ungefär samtidigt som Kävlinge Fackliga Centralorganisation började sin verksamhet.
Den enda uppgift De Arbetslösas Förening hade var att åstadkomma hjälp för de arbetslösa att överleva de svåra perioderna.
Det innebar att träda i samhällets ställe, eftersom detta enligt då gällande moralregler icke hade annan skyldighet mot de utslagna än att förhindra att de avled av svält.)

31 mars 1920: Frågan om bildandet av en facklig centralorganisation togs upp till behandling. Frågan diskuterades och efter flera yttrande gav mötet styrelsen i uppdrag att tillsända de fackföreningarna en skrivelse i och för en diskussion för att sedan meddela arbetarekommunen deras besked i frågan.
Bostadsfrågan togs även upp på detta möte för behandling. Efter en kort diskussion fick styrelsen i uppdrag att ingå till municipalnämnden med en skrivelse . Om att försöka få till stånd en bostadsförmedling. A. Johnsson lämnade upplysning angående den skrivelse som var inkommen från styrelsen till nämnden.
Att hyresnämnden å sin sida inte kunde göra något åt den saken, förrän den kontrakterade tiden var utgången.

På grund av att inte den nuvarande tidningsexpeditören ansåg sig hava tid att referera vad som önskvärt är i tidningen ansåg arbetarekommunen att en ny måste tillsättas vilket också blev mötets beslut.
Efter en kort diskussion beslöt arbetarekommunen tillsätta O. Nordin, Kävlinge.

2 juni 1920: Angående utfärd till Nackarpsdalen lämnade Karl Jönsson upplysning, att på grund av den dåliga tågförbindelse ansåg sig kommittén inte nöjaktigt kunde ordna densamma, utan dom som skulle resa, själv fick ta sig fram så gott de kunde. Mötet godkände rapporten.

14 juli 1920: Mötet började med ett par sångnummer av Vikströms vilket livligt uppskattades med applåder.

Den från föregående möte bordlagda frågan om tecknande av andelar i Folkets Hus togs upp till behandling. Efter en längre diskussion beslöt mötet att avslå detsamma tills vidare.

27 juli 1920: Styrelsen beslutade trycka 300 löpsedlar hos Bredberg för att delas ut med tidningen (det framgår ej av protokollet vad det står på löpsedlarna)

17 augusti 1920: Protokoll fört vid styrelsemöte med aftonturkommittén. Att förhandla med musiken valdes A. Berg och August Andersson, inträdesavgiften bestämdes till 75 öre för Herr o Dam ock 25 öre för barn.

22 september 1920: P. Holmkvist lämnade rapport över aftonturen vilken lämnade ett överskott av 50 kronor och 55 öre. Rapporten godkännes.
Frågan om inköp av ett porträtt av Hjalmar Branting i anledning av hans 60-årsdag. Frågan diskuterades och efter begärd votering beslöt mötet med 11 röster mot 9 inköpa porträttet. (Vilket än i dag hänger på arbetarekommunens exp.)

19 oktober 1920: Den från tidigare möte bordlagda frågan om polis Svenssons uppsägning togs till behandling . Men eftersom Svensson själv uppsagt sin plats beslöt mötet avskriva frågan.
Inkomna skrivelser från Kävlinge konsumtionsförening förelåg en anhållan att upptaga till diskussion: Kooperation och kapitalbildning. Möte beslöt lämna styrelsen i uppdrag att när den finner det lämpligt uppsätta frågan på dagordningen och anmoda handelsföreståndaren August Johansson att inleda densamma.
Vid samma möte förelåg en skrivelse från Töreboda arbetarekommun om bidrag till byggandet av ett Folkets Hus. skrivelsen diskuterades och efter en kort stund beslöt mötet att lämna den utan avseende.

9 november 1920: Handelsföreståndare August Johansson höll föredrag över ämnet kapitalbildning inom kooperationen varvid han klart och tydligt påvisade fördelarna av att insätta sin besparingar i de kooperativa företagen.
De som ej har några besparingar att sätta in kunde gynna de kooperativa företagen med att göra alla sina inköp i densamma.

16 november 1920: Vid detta möte kom fram ett förslag från Pontius Holmkvist att arbetarekommunen skulle ingå som medlem i kooperativa affären. Mötet godkände förslaget och Holmkvist fick i uppdrag att ombesörja detsamma.

14 december 1920: Pontius Holmkvist lämnade rapport över julbasaren vilken lämnade ett överskott av kr. 473,41, vinsten fördelades på följande sätt: Arbetslöshetsfonden 220 kr.
Biblioteket 50 kr. och arbetarekommunen 203,41.
Inkommen skrivelse från tidningen Arbetet om agitation för densamma. Efter en längre diskussion gav mötet styrelsen i uppdrag att utreda frågan.

19 januari 1921: Års- och revisionsberättelsen över arbetarekommunens verksamhet föredrogs där det framgick att arbetarekommunens inkomster och utgifter under året slutade på en summa
3.691.91 samt arbetslöshetsfonden 307:13. Samtliga berättelser godkändes. Ansvarsfrihet beviljades.
Arbetslöshetsfrågan togs upp till behandling. Efter en kort diskussion fick styrelsen i uppdrag att gå in till kommunfullmäktige med en skrivelse om att igångställa nödhjälpsarbete inom kommunen.

16 februari 1921: Vid detta möte togs frågan upp om bildandet av en socialdemokratisk ungdomsklubb. Enligt Vibergs förslag blev beslutet vilket lydde sålunda att utse 3 personer att agitera för densamma och därefter utlysa ett möte. Valda till denna kommitté blev E. Vickström,
C. M. Ljungström och Nils Palm.

19 oktober 1921: Från vänsterkommunen här på platsen hade ingått en skrivelse om hjälp att ordna en s.k. Rysslands afton samt att aktivt deltaga i bildande av en kommitté` för hjälp åt det hungrande Ryssland..
Mötet uttalade sig för att ej aktivt deltaga men väl att var o en efter eget gottfinnande gör som han fann för gott.

18 januari 1922: Som referent i tidningen Arbetet valdes C. M. Ljungström.

2 februari 1922: E. Vikström fick i uppdrag att anmoda Vallin besöka fullmäktige sammanträden bättre eller skulle avsäga sig uppdraget.

Vid detta möte beslutades även att utdela arbetslöshetsunderstöd med börja den 3 februari kl. 5 e.m.

29 mars 1922: Efter en stunds diskussion angående bildandet av socialdemokratisk ungdomsklubb beslutades tillsätta en kommitté` på 5 personer. Valda i denna kommitté blev herrar Knut Larsson, Einar Sörensson, Oscar Lindberg, Oscar Andersson, Pontius Holmkvist samt ordf. Ljungström.
Det beslutades även att arbetarekommunen skulle bekosta hyror för deras möten det första halvåret.

13 april 1922: Herr Anders Andersson gjorde förslag om att ombudet till tryckeri AB Framtidens bolagsstämma skulle påvisa att Kävlinge fick betala 25 öre per kvartal mer än Ljungbyhed vilket föreföll egendomligt.

25 oktober 1922: Vid detta möte förelåg ett tack till Arbetarekommunen för deras hjälp till socialdemokratiska ungdomsklubben som frambars av dess ordförande Knut Larsson.

25 april 1923: En skrivelse från kommunisterna med anhållan att få avhålla ett föredrag i parken omedelbart efter arbetarekommunens den 1:maj . Mötet avslog detsamma.

17 oktober 1923: Vid detta möte diskuterades tandvården i skolorna , det inleddes av herr Ljungström . Herr E. Viberg yrkade på bordläggning och mötet beslutade att bordlägga frågan och gav styrelsen i uppdrag att inhämta upplysningar angående kostnader och dylikt.

16 december 1923: På dagordning var upptaget angående tillsättande av en sjuksköterska diskuterades varvid mötet uttalade sig om att det vore önskvärt med en dylik sköterska.

20 februari 1924: Mötet öppnades av ordf. herr Lange – Ernst.
En diskussion uppstod om lämpligheten av ännu en ölservering i Kävlinge. På förslag av
J. Svensson bordlades frågan tillsvidare.

Mars 1924: Vid årsmötet omvaldes Lange – Ernst till ordförande och som sekreterare valdes järnvägsman Carl Holmberg.

19 mars 1924: Vid detta möte valdes E. S. Nordahl in i sagostundens styrelse

3 augusti 1924: Beslöt Kävlinge arbetarekommun att anordna en Fredsdemonstration med konstnär Ernst Nordling som talare.

10 september 1924: Mötet beslutade att välja in Pontius Holmkvist i Sagostundernas styrelse.

Ernst Viberg föreslog att Kävlinge arbetarekommun skulle ingå till skolrådet med en begäran om tandvård i skolorna. Jaroslav Jaburek utsågs till att justera protokollet

31 december 1924: Mötet beslutade anslå 50 kr. till Sv. Lantarbetareförbundet, Edvard N. Rosen valdes att justera protokollet.

25 februari 1925: Martin Rosberg blev utsedd att för nämnda år föra protokollet i arbetarekommunen.

Vid samma möte tog Alfred Hallberg upp frågan om byggandet av ett gymnastikhus och tennishall.

6 april 1925: Inför stundande 1:maj erbjöd sig 3 musikkårer spela vid majdemonstrationen mot ett arvode 25 kr. per styck.
Mötet beslutade ge dem 20 kr. var, (det står ej något om i protokollet om de accepterade.)

15 juli 1925: Vid detta möte med arbetarekommunen blev E. S. Nordahl vald till referent till tidningen Arbetet.
Kävlinge socialdemokratiska Ungdomsklubb erhöll från arbetarekommunen 10 kr. för att ordna föredrag om fascismen.
Vid detta möte beslutades även om att Kävlinge arbetarekommun för 1925 skulle sänka årsavgiften med 5 öre per kvartal för kollektivt anslutna medlemmar, för att fackliga centralorganisationen i Kävlinge skulle få lov att höja sin kontingent med motsvarande summa.

11 februari 1926: Tryckeriet ”Framtiden” ville att arbetarekommunen skulle teckna aktier i företaget. Arbetarekommunen beslutade teckna 1 st. aktie å 10 kr.

Frågan om 1 maj demonstrationerna skulle upphöra diskuterades, men det beslutades på murare August Nilssons förslag att ordna 1 maj demonstration.

11 mars 1926: J. E. Jönssons namn förekommer för första gången, sedan han vid partiets splittring 1917 lämnade partiet, då han övergick till yttersta vänstern. Han kommer i framtiden spela stor roll i vårt parti.
Vid detta möte föreslår han och Viberg att ordna ett sommarting i Folkets Park, vilket mötet tillstyrkte.
Vid samma tillfälle förelåg en inbjudan från Partistyrelsen om Kävlinge Arbetarekommun vill representera vid Partikongressen, det blev avslag på grund av för stora kostnader

17 augusti 1926: Vid detta möte uppsattes 35 namn på provvalslista till kommunfullmäktige listan mötet godkänner listan, därefter företages provvalet, 187 medlemmar deltog i provvalet.

28 september 1926: Mötet beslutar att även till municipalfullmäktige listan skall provval hållas.
Förutom de redan föreslagna, uppsätta skoarbetaren Johan Edvin Jönsson på listan (Regler för provval som fastställts av Partistyrelsen 1926 gäller än i dag i de flesta Arbetarekommuner)

26 november 1926: Vid detta Arbetarekommuns möte beslutades till Kyrkoråd och skolråd, uppsättes följande kandidater E. S. Nordahl, Edvard Rosen och J. E. Jönsson med fru Selma Lange

 • Ernst som suppleant.
  Det beslutades att styrelsearvodet skall vara 150 kr/år att dela mellan samtliga styrelsemedlemmar. Som ordförande återvaldes Lange – Ernst, kassör Oskar Andersson och nyvaldes Nils Sjödahl. Till revisor omvaldes Johan Svensson

8 februari 1927: Behandlades reparation av Gamla och Nya Kyrkan, föredragande var
E. S. Nordahl. Den Nya Kyrkan hade reparationen beräknats till 35.000 kronor och reparation av Gamla Kyrkan till 15.000 kronor.
E. S. Nordahl föreslog att riva den Nya Kyrkan och av materialet bygga ett gravkapell. Storbyggmästare Nils Dalkvist, Malmö var enligt uppgift av samma mening. Mötet beslutade att ordna ett arbetarekommunsmöte en söndag eftermiddag så att alla kunde ha tid att närvara och diskutera kyrkreparationerna.
(Undertecknad kan notera att 1937, 10 år efter ovanstående datum blev kappellet byggt utan att Nya Kyrkan revs.)

16 mars 1927: Vid arbetarekommunens möte behandlades frågan om uttagande av nöjesskatt på tennisspel. 1.50 per timme kostade det då att spela tennis, 500 kronor skulle tennisklubben betala till kommunen i hyra för lokalen. Det beslutades att ej bygga eller hjälpa tennisklubben mera, ej heller fick kommunen göra det.

Det beslutades likaledes att protestera mot Skånes bilägare. Beslutades att med personbefordran med lastbil ej fick förekomma. (Detta var mycket vanligt på 20-talet.)

30 maj 1927: Beslutades att ordna ett möte i Folkets Park i Kävlinge den 11 juni med riksdagsman Fabian Månsson som talare. Parken fick Arbetarekommunen låna gratis och Folkets Park betalade talaren.

22 juni 1927: Behandlades ånyo frågan om reparation av Nya Kyrkan, diskussionen fick utgöra svar på frågan. År 1929 kläddes tornspiran med koppar, det regnade ned i Kyrkan, taket var av skiffer. (Omkring 1945 lades koppartak på hela kyrkan.)

7 december 1927: Behandlades frågan om förhyrning av Folkets Hus av Konsum, 5 fackföreningar var emot och 5 var för att upplåta Folkets Hus till Konsum, Frågan bordlades.

19 januari 1928: Behandlades ånyo frågan om fri tandvård för skolbarnen. För en klass skulle det kosta 3.165 kronor per år och för alla klasserna 8.000 kronor/år, detta enligt tandläkaresällskapets utredning. Beslut fattades att arbeta för frågans lösning.

14 mars 1928: Beslutade Kävlinge Arbetarekommun att förhyra Folkets Hus på 4 år för en årlig hyra av 800 kronor, och sedan hyra ut den vidare till föreningar.
För den stora salen från 1 maj till den 30 september skall kosta 5 kronor per gång och därefter till april skall priset vara 10 kronor per gång. De små salarna skall kosta 2.50 per gång. Vid fester att hyra hela Folkets Hus skall kosta 30 kronor . Ungdomsklubben skall erlägga 8 kronor per kväll.

26 april 1928: Diskuterades skolstadgan. Det var skräddare Alf Jonsson som inledde och tyckte att 3 timmars undervisning i kristendom i vecka var för mycket. Det borde hellre vare 1 timme mer gymnastik En lärare Löwenhelm redogjorde för 1923 års skolreglemente.
Det beslutades att försöka få en ändring till stånd.
På förslag av Alf Jonsson beslutades att på Kyrkostämman försöka välja ny ordförande, då Kyrkoherden var ordförande ansågs han vara olämplig, då han talade så att ingen förstod honom.

28 juni 1928: Vid detta möte med Kävlinge Arbetarekommun beslöts att ordna provval inför riksdagsmannavalet.
Ordförande i Arbetarekommunen tillerkändes ett arvode på 12 kronor för att skriva av röstlängden. Till att inköpa och låna pengar till ett piano utsågs ordförande Lange – Ernst och Nils Sjödahl 925 kronor kostade pianot, för att finansiera inköpet lånades 300 kr av skoarbetarna, 300 kr. av läderarbetarna och 200 kr. av handelsarbetare fackföreningen resten betalade Arbetarekommunen.

6 augusti 1928: Arbetarekommunens styrelse beslutade inför riksdagsvalet ha som huvudinledare Olof Olsson, Göteborg , riksdagsman Tornqvist, Bjuv samt riksdagsman Johan Nilsson, Malmö. Mötena skulle hållas i Folkets Park, Kävlinge.
Styrelsen för Kävlinge Arbetarekommun hade uppdelat samhället i distrikt och valombuden hade fått var sitt distrikt i och utdelning av valsedlar och vallitteratur.

27 september 1928: Vid detta Arbetarekommuns möte fick styrelsen kritik för att den ej ordnat något Arbetarekommunsmöte under augusti månad och detta var anledningen till de dåliga valen.
E. S. Nordahl trodde ej detta och menade att skulden får sökas på annat håll.

20 februari 1929: Vid detta möte valdes Edvard Rosen till ordförande för Kävlinge Arbetarekommun efter Lange-Ernst som avflyttat till Stehag.
Eftersom sagostunderna hade upphört beslutades att arbetarekommunen skulle sälja dess tillhörigheter.
Det beslutades även att ordna 1 maj demonstration som vanligt. Det skall beställas 500 st. röda rosor å 50 öre/st.
Som talare skulle Ivan Pauli, Stockholm anmodas att tala.

11 april 1929: Vid detta Arbetarekommuns möte var Axel E. Svensson Malmö, ”sedermera chef på Riksbyggen i Malmö” inbjuden att tala om borgerlig konfirmation, men någon förening härför blev ej bildad.

10 oktober 1929: Upplystes att förlusten den 1 maj blev 7 kr. Till lantarbetarna i Möre som vräkts lades 25 kronor från kassan
Vid festen 5-6 september blev överskottet 244 kronor
Fru Hanna Persson som varit på kurs i Svalöv, lämnade rapport från kursen, som godkändes, för detta fick hon15 kronor.

19 december 1929: 32 stycken ungdomsklubbister hade deltagit i provval till lärare i Kävlinge, 2 st. medlemmar av Kävlinge Arbetarekommun hade hjälpt dem, en medlem yrkade att dessa sedlar skulle ogiltigförklaras, Kävlinge Arbetarekommun förklarade dock rösterna som giltiga.

1930: ( Detta år bildades St. Harrie Arbetarekommun och de erhöll ekonomisk hjälp från Kävlinge Arbetarekommun.)

1931: Efter de svåra åren 1928-1929 hade arbetarerörelsen återhämtat sig som man kan utläsa av rapporter från mötena.
Fabriks avd. 77 som ej var ansluten till Kävlinge arbetarekommun under de första åren av 1930 talet hade en del medlemmar som ej var nöjda med detta utan begärde inträde som enskilt anslutna i Kävlinge Arbetarekommun i maj 1931.
En valfondsinsamling samma år inbringade 528 kronor härav erhöll Arbetarekommunen 184 kronor och partiet och distriktet 343 kronor.

1932: Vid riksdagsmannavalet detta år ökade socialdemokraterna i Kävlinge med 111 röster och ”Kilbommarna” med 17.
Under samma år beviljade arbetarekommunen anslå 60 kronor till Unga Örnar i Kävlinge. Dessa pengar togs av Sagostundernas av Arbetarekommunen förvaltade pengar.

1933: Den 29 november hade Arbetarekommunen inbjudit 90 st. personer till möte för att få fler enskilda medlemmar till Arbetarekommunen. Ombudsman Olof Andersson höll föredrag 3 st personer gick med som enskilda medlemmar i Arbetarekommunen.

1934: Den 21 april, vid detta möte var det inkommit en skrivelse från den borgerliga gruppen att de var intresserade av en gemensam lista till Kyrkofullmäktigevalet. Men Arbetarekommunens möte avslog framställningen.
Vid samma möte beslutades att inköpa en blågul fana.

31 januari 1935 Årsmöte: Mötet anslog 25 kronor till Barsebäcks Arbetarekommun.
Fd. Landstingsman G. Jonsson tackade för det förtroende som visats honom i hans politiska verksamhet.
Under det gångna året hade räkenskaperna balanserat på 4.460 kronor och kapitalbehållningen var 4.980 kronor.

1935: På våren talade Socialminister Gustav Möller i Kävlinge Folkets Park. Under detta år kan även noteras att man diskuterade om Per Albin Hanssons 50-årsdag och det företogs insamling där Arbetarekommunen beslutade tillskjuta så det blev jämna 5 eller tio kronor.
Det diskuterades även om FCO:s avgifter som beslutades försöka få nedsatt den till 10 öre pr. kvartal
Vidare under detta år var redaktör Allan Vougt på besök och talade om försvarskostnaderna,
Han ansåg att det förslag som socialdemokraterna stod för var bra som utgick på att vi skulle ha ett försvar efter bärkraft, det kan ge ett bra försvar.
23 oktober samma år talade riksdagsman Levin om riksdagens arbetssätt.

22 januari 1936: Som var arbetarekommunens årsmöte framgick det av styrelseberättelsen att 568 medlemmar var kollektivt anslutna och 13 st. enskilt anslutna.
Vid valet till Framtidens stämmor fick Gunnar (Filip) Nilsson 44 röster, och Ernst Viberg 11 röster som i många år rest på Framtidens stämmor.
Val till kongressombud samma år utföll så att J. E Jönsson erhöll 40 röster och Pontius Holmkvist 15 röster.
Mötet uttalade sig för att försöka få årshyran hos Konsum sänkt med 100 kronor per år. Samt att halvbetalade medlem borde betala 5 öre mer i kvartalet till Arbetarekommunen.
Arbetsförmedlingsföreståndare Erik Nilsson meddelade att Arbetsförmedlingen var öppen för arbetssökande mellan kl. 12 00 – 1.00 på e.m.

9 december 1936: Diskuterade Kävlinge Arbetarekommun om ett bättre ordnat arkivförhållande för platsens organisationer. Det uppdrogs åt styrelsen att utreda denna fråga.

1 april 1937: Beslutades att de som bär fanan ,standard eller säljer 1.maj märken 50 st. skall ha kaffebiljett 1 maj. (Detta har pågått ända fram till 1981 då det utan beslut upphävdes)

30 september 1937: Vid detta möte anslöt sig textils avd. 45 i Kävlinge till Socialdemokratiska Arbetarepartiet i Kävlinge
Arbetarekommunen hade tillskrivit utrikesminister Rickard Sandler om han ville tala i Kävlinge, men något svar erhölls ej.
Vid samma möte meddelade E. S. Nordahl att han avgick som expeditör för tidningen Arbetet. Som hans efterträdare utsågs Arbetarekommunens ordförande J. E. Jönsson.
1 juli 1938: Då anslöt sig Sv. Lantarbetareförbundets avd. i Kävlinge med 20 st. medlemmar till det socialdemokratiska partiet genom Kävlinge Arbetarekommun.

(Vid valet i september 1938 fick Arbetarepartiet 18 st. mandat av 25 i fullmäktige och 18 st. i Kyrkofullmäktige och 18 st. i Municipalnämnden, detta vara 1 mandat i vinst än föregående mandat tid.)

1 mars 1939: Höll Kävlinge Arbetarekommun 40-års jubileum, 75 st. inträden å 1 kr. såldes. Vid 1: maj firandet samma år lämnades ett ekonomiskt överskott på 119 kronor.

23 augusti 1939: Beslutade Kävlinge Arbetarekommun på uppdrag av Sveriges social- demokratiska Kvinnoförbund att försöka få kvinnliga medlemmar med i lokala luftskyddskurser. Vid samma möte valdes till Vägstämmo ombud E. S. Nordahl och J. E. Jönsson.

18 oktober 1939: Bildades en agitationskommitté` inom Kävlinge Arbetarekommun, representanter blev Gunnar (Filip) Nilsson och Johan Strand. Den tredje skulle väljas på mötet den 23 oktober. ( det blev Pontius Holmkvist).

23 oktober 1939: Diskuterades den elektriska hushållstaxan. E-S. Nordahl inledde, en livlig diskussion förekom.
(Någon större spridning av elektriska spisar blev det dock ej förrän efter kriget 1945.) Landstingsman J. E. Jönsson som blivit anställd inom kommunen främst som kristidsnämndens ordförande meddelade att inköpskort A kommer att betalas å gamla skolan den 27-28 oktober mellan 16-20.

13 december 1939: Höll redaktör Carl Guveman, Stockholm, föredrag om vår folkförsörjning under krigstiden
Guveman trodde att med en klok hushållning skulle vi klara oss genom krigstiden.
(Det hade vi nog också gjort om det ej blivit missväxt åren 1941-1942.)

På årsmötet 1940: Beslöts det att sända ett sympatitelegram till statminister Per Albin Hansson.

1 maj 1940: Vid 1-maj demonstrationen talade Axel Ohlin Malmö, det var ej många med i 1 maj tåget, mindre än 100 st, och 1 maj märket bar än del ej synligt. Förlusten blev 142 kronor.

11 december 1940: Diskuterade Kävlinge arbetarekommun, Andelstvättstuga, John Hammarkvist föreståndare på Konsum inledde. Det beslutades att föra frågan vidare.
På grund av höga bränslepriser beslutades höja hyrorna på Folkets Hus.

8 oktober 1941: Vid detta möte meddelade E. S. Nordahl att Kävlinge kommun måste bygga vattenverk och reningsverk, och att reningsverket kom att kosta 110.000 kronor.

30 december 1941: På distriktsstyrelsens förslag valdes Nils Sjödahl att undersöka intresset för bildandet av en pensionärsförening.

1 mars1941: Nils Sjödahl och Ernst Viberg blev valda att delta i pensionärskongress i Malmö.

(18 mars 1941: Då togs frågan upp om bildandet av en hyresgästförening.
(Det framgår ej om det bildades någon hyresgästförening vid detta tillfälle.)

1 oktober 1942: Kävlinge kommun hade borrat efter vatten vid skolan i Storgatan med vattnet var salt (konjak bjöds vid prov av vattnet) upplyste E. S. Nordahl.
Likaså meddelade Nordahl att samhällets gator kommer att stensättas med småsten. Vidare informerades det om att kommunen kommer sörja för dammfri soptömning. Det informerades även om att det kommer att uppföras ett pensionärshem.
Den tidigare omnämnda kommunala tvättstugan kommer att påbörjas och frågan om tandpoliklinik är under utredning.

16 december 1942: På grund av svälten i Norge bildades på förslag av Hilmer Karlsson en Norgehjälpkommitté.
Den borgerliga gruppen ville ej bevilja subvention till J. E. Jönsson

15 oktober 1943: Meddelade kassören i Kävlinge Arbetarekommun att kontingenten till distriktet höjts med 5 öre för hel och 2,5 öre för halvbetalande medlem.

5 juni 1943: Beslöts att försöka bli fri för förhyrning av Folkets Hus och i stället ha mötena i Folkets Park.
Vid samma möte beviljades 37 personer inträde i Arbetarekommunen. Det beslutades även att arbetarekommunens piano skulle vara i Folkets Park.

Utdrag av arbetarekommuns protokoll 1948-1964
I årsberättelsen för 1948: Talades om att det var planerat med redaktör Gösta Netzen` som diskussionsinledare men då han inte hade någon dag disponibel så ställde i stället redaktör Yngve Gyllin upp och berättade om sina resor i det ockuperade Tyskland.
(Mycket intressant enligt redogörelsen.)
Det talades även om arbetarekommunens 50-åriga verksamhet som inföll i mars 1948

April månad 1948: Hade man anordnat ett gediget program i Metropolbiografen. Folkskollärare Nils Ludvig Olsson, Höör föreläste om ”dikter på Skånskt bygdemål” Redaktör Yngve Gyllin talade om Arbetarerörelsen i samhällslivet och vid samma tillfälle underhöll Nils Kristofferssons kapell med sång av Anna Andersson som inramade kvällen. (Tyvärr blev mötet fåtaligt besökt vilket var en besvikelse för arrangörerna.)

1 maj 1948: Desto mer glädjande var att mönstringen den 1 maj blev så mycket större då demonstrationståget uppskattades till över 1000-talet, ombudsman Sture Lantz höll 1 maj demonstrations talet.
(Så skriver Landstingsman J. E. Jönsson i verksamhetsberättelsen.)

Årsmöte 1949: Johan Edvin Jönsson föredrog verksamhetsberättelsen. Vidare höll kyrkoherde Axel Melin, Kävlinge anförande angående Kyrkoårets helgdagar med avseende på möjligheterna att förlägga någon helgdag till hösten.
(Det ledde så småningom till att Alla Helgons dag blev helgdag.)

9 april 1949: Firade arbetarekommunen sitt 50-års jubileum vilkets hölls på Gymnastiksalen, med högtidstal av statsrådet Per Edvin Sköld.

(Sigfrid Jarngård som var aktiv i rörelsen och länge styrelseledamot i arbetarekommunen på 40, 50 och 60 talet hade även venia så han fick hålla predikan i Kyrkan. Han har nedlagt ett förtjänstfullt arbete för Arbetarekommunen. Jarngård har tyvärr i en ålder av över 90år lämnat oss med stor saknad.)

Oktobermötet 1949: Visades film om hur Landskrona barnsjukhus kom till och hur mödravårdscentralen arbetar. Det visades även en film hur ett barn kom till värden under något ovanliga förhållande.

Decembermötet 1949: Talade riksdagsman Axel Uhlen, Malmö om den nya expropriationslagen .

21 mars 1950: Redaktören för Signalen, Hany Kellvard, gästade detta möte arbetarekommunen och han uppehöll sig i huvudsak vilka förutsättningar som skapats för en social och ekonomisk rättvisa i vårt land genom den av regeringen förda politik .
(Detta år som var ett valår uppträdde för första gången i Kävlinge en organiserad Folkparti-grupp som fick 300 röster vid kommunalvalet och därmed 4 mandat i kommunfullmäktige.
Resultatet av valet till fullmäktige blev 17 socialdemokrater, 4 till Högern och 4 för Folkpartiet.)

Johan Edvin Jönsson konstaterade i verksamhetsberättelsen att en del av Folkpartiets röster tagits från socialdemokraterna genom framförande av missnöjesyttringar i valpropagandan.

Cancer sjukdomen i dess olika former krävde massor av liv ibland i unga åldrar, och detta föranledde Kävlinge F.C.O. och konsumtionsföreningen i Kävlinge till att inbjuda Martin Lindgren, Lund som gav en överblick över försäkringar inom området.

(1951: Var ett s.k. mellan år vilket påverkade verksamheten negativt och det blev av det lugnare slaget.)

1952: Som var ett valår och det ville till att gardera sig mot enligt Johan Edvin Jönsson den hänsynslösa agitationen från våra politiska motståndare som förväntades.
Den prenumererade upplagan av tidningen Arbetet håller sig stabilt omkring 600 ex per år för Kävlinge.

Årsmötet 1952: Talade J. E. Jönsson om upptakten och förspelet till Bondetåget 1914 som i sin tur utlöste Arbetaretåget.
På årsmötet upptogs även frågan om den av Borgarbrandkårens riksförbund utfärdade blockaden mot Kävlinge köping rörande nyanställning av brandmän. Blockaden var orsakat av att något nytt löneavtal inte kunnat träffas mellan parterna.
Det mindre goda mötesdeltagandet vid årsmötet ansågs till en del bero på de otillfredsställande lokalerna som därtill var dåligt uppvärmda.
Majdemonstrationen samma år förlöpte i vanlig stil med c:a 1.100 deltagare och med textilarbetarförbundets sekr. Georg Lundgren som 1 maj talare.
Arbetarekommunen medlemsantal var vid detta år 812 st.

1953: Vid detta möte som var årsmöte hade inbjudits en dansk partivän från vänorten Faxe i Danmark som berättade hur partiet var organiserat där samt visade film.

1954: Års 1 maj demonstration firades på sedvanligt sätt med redaktör Hilmer Johansson Lindköping som talare inför 1.100-talet deltagare
(För övrigt detta år präglades av landstings och kommunalvalen. Vid kommunfullmäktige- valet förlorade ( S ) 1 mandat trotts livligt valarbete. Detta mandat tog Högern.
Styrkeförhållande efter valet blev 16 socialdemokrater, 4 höger, 4 folkpartister och 1 centerpartist. Det ringa centerinflytandet avspeglade sig att de endast erövrade ett mandat. Så var förhållandet innan den stora kommunsammanläggningen. Alltså en stabil ( S ) majoritet vid detta tillfälle.)

1955: Vid detta februarimöte höll Direktör Harald Lindvall, Malmö ett intressant och uppskattat föredrag om sin resa i Sovjet 1954. Han visade även färgbilder från resan.
Arbetets prenumerationsupplaga höll sig ganska konstant och var vid årsskiftet 585 ex. Arbetarekommunens medlemsantal utgjorde 792 anslutna
Den sedvanliga 1 maj demonstrationen detta år räknades c.a.1.000 deltagare med föredrag av riksdagsman Tore Bengtsson, Halmstad.
Vid novembermötet lämnade E. S. Nordahl ingående redogörelse över köpingens stat vilket innebar en höjning av utdebiteringen med 1 krona
Vid diskussionen som följde hävdades att det varit bättre att tidigare höjt skatten med mindre belopp.
Åstadkommande av ett medborgarhus för att lösa lokalfrågan var åter uppe till diskussion utan något resultat.
1956: Vid februarimötet som var förlagt till Glaceläderfabriken där direktör Franz Möller lämnade en orientering om företaget, varefter redaktör Gösta Netzen, Malmö talade om vattenvården i och kring Kävlinge åns vattensystem.
Efter anförandena följde en livlig diskussion.

Vid årets 1-maj 1956 demonstration talade ombudsman Erik Börjesson, Norrköping, som inte hade det sedvanliga stora deltagare antal beroende på dåligt väder.
(Detta år var det riksdagsmannaval och det gick som helhet dåligt för vårt parti, men partiet hade dock 63,3 % av rösterna mot 65,6 % 1954.)
Novembermötet var förlagt till Scan där organisationschef Morgan Hedström gav en redogörelse över företagets omfattande verksamhet illustrerat med filmbilder.
Ordförande Johan E. Jönsson reagerade mot att en del av våra medlemmar fördjupar sig, som han säger, i den borgerliga pressens kverulans gentemot vårt parti och vår regering.

1957: Vid årets årsmöte kan man notera att en av partiets trotjänare Pontius Holmkvist avgick ur styrelsen som han tillhört och varit kassör i 26 år. Han avtackades av ordföranden.
Den sedvanliga 1 majdemonstrationen räknades antalet deltagare till ca 900 st. ekonomichef Folke Anderberg, Stockholm talade vid mötet.
Vid höstmötet hade diskuterats kommunala angelägenheter, bl.a. såsom samlingslokaler och ungdomsvård, även studieverksamheten diskuterades.
Det kan även noteras att Arbetets upplaga stigit något till en upplaga på 600 fasta prenumeranter. (Detta år genomfördes den allmänna folkomröstningen om införande av obligatorisk tjänst- pensionering. I anslutning till folkomröstningen talade Per Edvin Sköld vid ett offentligt möte den 10 september, och den 10 oktober talade de förenade förbundets ordf. Sture Lantz om tjänstepensionen.

1957: (Blev ett händelserikt och historiskt år med en skärpt kraftmätning mellan löntagare och arbetsgivare.
Årsberättelseförfattaren hade som åsikt att folkomröstningen är inget att rekommendera då det ger tillfälle för kverulanter och demagoger att spela ut all ovederhäftighet på ett sådant sätt att allt för många faller för påstående utan att egentligen reflektera vad det är för meningar som framföres.
Som bekant genomfördes tjänstepensioneringen så småningom med stöd av en folkpartiröst, så det var med minsta möjliga majoritet som förslaget röstades igenom.)

1958: (Detta år kom valrörelsen att sätta sin prägel på verksamheten. )
Årets 1 maj demonstration firades på sedvanligt sätt med demonstrationståg och tal av riksdagsman Hugo Bengtsson Landskrona, ca 800 demonstranter mötte upp

(I kommunalvalet höll vi ställningarna d.v.s. 16 representanter av 25 i kommunfullmäktige men det var på håret, det skilde endast 3 röster.
Nu hade TV kommit med i valrörelsen, men det ifrågasattes om vårt parti tillräckligt utnyttjat möjligheterna. Däremot gavs det tillfällen för de politiska motståndarna att spela på demagogiska strängar utan att på något sätt ta ansvar för vad som utlovas.
Arbetet hade en prenumerations upplaga på 570 ex. i Kävlinge orten. Under året hade partitidningen Aurora i Ystad och länsdemokraten i Kristianstad nedlagts och Arbetet hade övertagit dessa områden.)

1959: Under året firade arbetarekommunen sin 60-åriga verksamhet.
(Det framgår ej i protokoll hur det firades.)

7 september 1960: Rapporterade Carl Åradsson som under en del år varit arbetarekommunens kassör att 2 deltagare vid tjänstekonferens i Hälsingborg erhållit 16 kronor i ersättning.
6 personer hade deltagit i valkonferens i Hälsingborg och erhållit 15 kronor i ersättning per person.

November 1960: Anordnades samkväm för valarbetarna, där det även förekom underhållning av Unga Örnar.

1961: Vid årsmötet föredrogs verksamhetsberättelsen för 1960-års verksamhet där man kan utläsa att styrelsen bestått av Johan E. Jönsson som ordförande, Sigfrid Jarngård, v. ordförande,
Sven Svensson, sekreterare, Carl Åradsson, kassör, Margit Andersson, v. sekreterare. Som revisorer var det August Johansson och Gösta Folke Larsson.
Johan E. Jönsson och Carl Åradsson representerade arbetarekommunen vid partidistriktets kongress i Malmö.
Vid Tryckeri AB Framtidens stämmor vi representerats av Johan E. Jönsson, i Konsumtionsföreningen av Margit Andersson, och i ABF av Arvid Jönsson.
Vidare har arbetarekommunen varit representerad vid olika valkonferenser under året som distriktet anordnat, bl.a. i anslutning till riksdagsvalet.
Socialdemokratiska fullmäktigegruppens sekreterare Gunnar Våhlin lämnade en sammanfattande redogörelse över gruppens arbete under det gångna året.
Vid februarimötet talade riksdagsman J Blidfors, inför 1960-års val, där han redogjorde för de mest aktuella frågorna som kan komma upp till diskussion i valrörelsen. Vid samma möte utsågs valledning.
Vid höstmötet diskuterades den från partiet beslutade kontingentförhöjningen, Det var kassören som redogjorde för denna fråga och under diskussionen beslutades enhälligt att kontingenten skall utgå med 2 kronor per kvartal för helbetalande och 1 krona för halvbetalande kollektivt anslutna medlemmar.
För enskilt anslutna medlemmar fastställdes avgiften till 14 respektive 7 kronor kr/kvartal. Kommunalnämndens ordförande Gunnar (Philip) Nilsson lämnade redogörelse över köpingens stat för 1961 med sammanlagd utdebitering av 14 kronor,
Vidare framgår det att under verksamhetsåret att Anna Greta Skantz hållit föredrag i anslutning till Hjalmar Brantings minne och betonade den idealitet som präglade hans gärningar,
I övrigt gav talaren en del kommentarer till det lyckliga avslutade valet, som befäste socialdemokratins och regeringens ställning under kommande valperiod.
Vid samma tillfälle avtackades valarbetarna för ett väl utfört valarbete som gav till resultat att c:a 90 % av röstberättiga utnyttjade sin rösträtt.
Till styrelse för en tid av 2 år valdes med slutna sedlar Sven Svensson 31 röster, Allan Särbring 24 röster och Åke Modeer 21 röster.
som suppleanter valdes Margit Andersson med 13 röster samt Erik Wester 4 röster. Valupptaktsmöte var ordnat i Silverforsen den 14 augusti och här var det egentligen endast valarbetarna som var kallade, ett 40-tal hade hörsammat kallelsen, Partidistriktets ordförande Arne Pettersson, Malmö talade och Jularbo-flickorna stod för underhållningen.

Den 11 september 1961, hade i anslutning till valet kvinnokretsen och partiet ordnat ett offentligt möte i Silverforsen, vilket var relativt bra besökt. Statsrådet Ulla Lindström talade.
Även detta år hade arbetarekommunen ordnat 1 maj demonstration under samma former som tidigare år. Även om deltagareantalet var färre än som var vanligt en lång följd av år kan man nog, i betraktade av förhållandet i andra orter, anse deltagandet var fullt tillfredsställande.
Föredraget hölls av ombudsmannen inom Unga Örnar Rolf Theoria och deltagareantalet var ca 700.
Partipressen företrädes i Kävlinge av Tidningen Arbetet som vid årsskiftet hade en upplaga på 450 ex.
Noteras kan att arbetarekommunens medlemsantal vid årets slut var 837 st varav 14 var enskilt anslutna
Johan E. Jönsson, ordförande avslutar årets verksamhet med följande ord:
Anskaffande av prenumeranter å aktuellt gav gott resultat och samma kan sägas om försäljning av lotterna i A-lotteriet . Deltagarantalet i val av ombud till partikongressen var synnerligen dåligt och någon representant eller suppleant från arbetarekommunen blev ej vald, utan det blev Färs -kretsen som tog båda delarna.
Beträffande mötesaktiviteten har den varit svag även detta år och det synes svårt att få fram något som kan sätta fart på mötena. Önskligt var om medlemmarna kunde föra fram frågor, som dels var värda att diskutera och som kunde ge deltagarna både kunskaper och ett ökat intresse för partiet

och dess verksamhet. En demokrati arbetar med levande material och för att demokratin skall stå rycken mot allt kverulerande tal och agitation fordras att våra medlemmar väl följer vad partiet vill och vad det uträttar och att medlemmarna har några insikter i partiets strävan och framtida målsättning .
Har vi icke målmedvetna demokrater i vårt samhälle kan demokratin lätt raseras om vi igen skulle få uppleva försök med totalitära stater med den tyska gangstermentaliteten. Hydran har visat att den lever och kanske avvaktar ett lämpligt tillfälle att träda fram, då den märker svagheter i vår demokrati.
Med detta årsmöte avgår undertecknad ur arbetarekommunens styrelse och det må vara tillåtet att efter 30 års ledamotskap att i årsberättelsen framföra sitt tack för det förtroende som visats mig under alla dessa år.
Samarbetet inom arbetarekommunen har varit gott och så har framförallt förhållandet varit inom styrelsen, där vi varit helt eniga om vad vi skulle föreslå arbetarekommunen eller hur vi skulle lägga upp arbetet.
För mig personligen har uppdraget som ordförande skapat goda kontakter med partiet och många av de partivänner som haft framträdande uppdrag inom partiet.
Med sikte på näst års kommande val vill jag gärna fästa uppmärksamheten på att vår marginal vid senaste valet var ytterst ringa och om vi inte i tid ser om vårt hus får vi nog konstatera att vi mister något mandat i fullmäktige . Det är onödigt med förlust och den kan undvikas om vi blott håller samman och sluter upp vid det kommande valet och även göra en god insatts.

(Med dessa ord slutar Johan E. en lång och god gärning inom partiet vilket efterkommande politiker har mycket att lära av.)

30 januari 1962: Vid detta möte gjordes anmärkning mot att det skrevs för lite i tidningen Arbetet om föreningsarbetet i Kävlinge.

Mars 1962 : Detta möte som är årsmöte utsågs efter val med röstsedlar. Åke Modeer som ordförande i arbetarekommunen efter Johan Edvin Jönsson och som v. ordförande valdes Allan Särbring.
Vid samma möte beviljades pensionärsföreningen ett anslag av 25 kronor för vilket Karl Jönsson framförde föreningens tack
Kommunalnämndsordförande Gunnar (Philip) Nilsson höll ett uttömmande redogörelse över igångvarande och planerade arbeten i Kävlinge samt ekonomisk översikt, detta vid möte på sommaren 1962.

Vid höstmötet 1962: Vid samkvämet med valarbetarna talade Ombudsman Valter Ekberg, Malmö, där han framförde optimistiska tongångar över valresultatet.

14 mars 1963: Talade riksdagsman Hugo Bengtsson, Landskrona om aktuella riksdagsfrågor, jordbruksavtalet, trafiktekniska frågor som bilbesiktning av bilar som är över 5 år. Han berörde även frågan om höger eller vänstertrafik

Septembermötet 1963: Talade riksdagsman Hans Levin över aktuella partipolitiska frågor som åldrings och sjukvård, 4 veckors semester var även på tapeten.
Enligt styrelsens berättelse 1963 utgjorde medlemsantalet 938 manliga och 325 kvinnliga medlemmar

Novembermötet 1964: Talade riksdagsledamoten Erik Adamsson som konstaterade att årets val räddats av Skåne då det gått sämre uppåt landet.
Vid detta möte talade Riksdagsman William Björk

1965 29 januari: Det beslutades att medlemsavgiften för kollektivt anslutna skall vara för helbetalande 13 kronor och halvbetalande 7 kronor. För enskilt anslutna 15 kronor resp. 7.50
26 februari: Mötet som var årsmöte besöktes endast av 27 stycken, Val till styrelse företogs med slutna sedlar.
Valda blev Åke Modeer, Carl Åradsson, Allan Särbring, Sven Svensson och Sonja Jönsson. Vidare informerades om att kommunen har svårt med upplåningen.

29 februari 1965: Styrelsemöte: Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Åke Moder ordförande, Carl Åradsson kassör, Sven Svensson Sekreterare, Allan Särbring v. ordförande och Sonja Jönsson
v. sekreterare.
Styrelsen utser för första gången ett arbetsutskott på 3 personer som blev Åke Modeer, Carl Åradsson och Allan Särbring.

25 november 1965 Vid detta möte redovisar Rektor Nils Kryger om läget beträffande Korsbackahallen och den nya idrottsplatsen.

1966, 5 januari. En kall och dyster dag

Måndagen var för Kävlingeborna kanske kallaste dagen för året även om man inte kan tala om köldrekord. kvicksilvret visade på 7-8 grader minus under dagen och detta i förening med en mycket hård nordlig vind gjorde att man helst höll sig inomhus.
Ett sorgens budskap nådde också ut till partiet och Kävlingeborna denna dag och kanske var det detta som gjorde dagen kall och grå. Den dystra klangen från kyrkklockorna på förmiddagen kastades ut över bygden av nordanvinden som också rev och slet i flaggorna som var hissade på halv stång. Man vågar nog säga att Kävlingeborna liksom stannade upp ett slag, man lyssnade till kyrkklockorna med tomma blickar, man undrade över något man inte kan förstå och man böjde sitt huvud i vördnad.
Budskapet om Gunnar (Filip) Nilssons bortgång kändes hårt. Självfallet är sorgen störst hos den avlidnes anhöriga, men också mycket stor i hela kommunen och speciellt för socialdemokraterna i Kävlinge vars företrädare han var. Gunnar Nilsson var i allra högsta grad kommunens man, han hade folkets förtroende att företräda och representera i de mest skilda sammanhang han innehade de ledande posterna i köpingen och var som sådan djupt respekterad av alla, även av dem som inte alla gånger hade samma mening om saker och ting.
Han älskade sin hembygd och sin kommun och gav allt han hade att ge till gagn för samhället. Han var ryggraden på vilka stora och tunga börder lades
Gunnar Nilsson började efter skolan som skoarbetare på dåvarande skofabriken därefter övergick han till kamerala uppgifter bl.a. som kamrer på Harrings trävarufirma.
Inom den socialdemokratiska ungdomsklubben liksom ABF var han i många år den ledande. Dessutom tillhörde han en del år arbetarekommunens styrelse. Som socialnämndens ordförande ömmade han stort för de svaga i samhället och som kommunalnämndens ordförande hade han ett finger med i allt som hände i kommunen.
Namnet och människan Gunnar Nilsson kommer för alltid att vara förknippat med det Kävlinge som under 60-talet varit statt i en livlig expansion. Samhället har stora projekt på gång. Gunnar Nilsson har lagt grunden för mycket av detta, som vi i framtiden kommer glädjas åt. Gunnar Nilsson var en klarsynt, orädd och fast kommunalman, minnet av honom kommer inte att dö.

25 januari: 1966 Styrelsemöte: valutskottets förslag förelåg, då Johan Edvin Jönsson på grund av åldersskäl avsagt alla sina uppdrag, har Carl Åradsson nominerats som landstingsman

11 mars: 1966 Årsmöte: Val till styrelse m.m. företogs med slutna valsedlar. Styrelsen fick förnyat förtroende. För att fastställa kommunalfullmäktigelista beslutades att provval skall hållas.

5 april:1966 Styrelsemöte: Styrelsen beslutar att Kävlinge och Furulunds arbetarekommuner har gemensamt möte angående 1-majfirandet.

11 maj:1966 Styrelsemöte: Eftersom delar av Dösjebro kommun kommer att sammanläggas med Kävlinge kommun var Lennart Esbjörnsson och Erik Hörstedt inbjudna för gemensamma överläggningar om bl.a. gemensam valsedel skall upprättas. Det enades om en gemensam valsedel.

26 maj:1966 Är ett gemensamt arbetarekommunsmöte med V. Karaby arbetarekommun. Den gemensamma valsedeln godkännes.
Namnen på fullmäktigelistan blev i turordning. Nämndeman Gunnar Wåhlin, Skorstenfajarmästare Åke Modeer, Nämndeman Allan Särbring, Kyrkovaktmästare Lennart Esbjörnsson, Murare Carl Åradsson, Maskinist Börje Olsson, Murare Birger Andersson,
Byggnadssnickare Erik Hörstedt, Garveriarbetare Arvid Jönsson, Kontorist Gösta Kristensson, Järnvägstjänsteman Stig Forsberg, Polisassistent Folke Davidsson, Fabrikör Otto Fors, Byggnadssnickare Malte Evander, Montör Sven Svensson, Elektriker Adils Kristensson, Ingenjör Knut Bergström, Anna Persson Husmor, Barnavårdsman Sonja Jönsson, Kontorist Elsa Andersson, Tjänsteman Allan Persson, Slakteriarbetare Philip Larsson, Banarbetare Oskar Nilsson, Trädgårdsförman Bengt Olsson, Garveriarbetare Sven Celind, Häradsdomare Sigfrid Jarngård, Chaufför Artur Evander och Garveriarbetare Erik Pålsson.
Röstålder till detta val är sänkt till 20 år. Beslutades även att närvarolista för kommunfullmäktigeledamöters närvaro vid arbetarekommunens möte skall föras, då det oftast är dålig uppslutning från deras sida.

2 augusti 1966: Inför stundande val beslutar styrelsen att offentligt valmöte skall hållas.

21 februari: 1967 Årsmöte: Val med slutna sedlar företogs. Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 500 kronor att fördelas, revisorerna tilldelades 400 kronor.

1968: 11 januari: Gunnar Wåhlin informerar mötet om att sammanläggning skall ske den 1 januari 1969 för Kävlinge, Furulund och delar av Harrie medan Löddeköpinge väntar till 1 januari 1971.

8 mars 1968: Årsmöte: Val till styrelse företogs i vanlig ordning med slutna sedlar. Revisorernas arvode justerades till 40 kronor då det blivit felskrivet i förra årsmötesprotokollet.

9 maj 1968: Styrelsemöte: Beslutades om att provval skall företagas inför höstens kommunfullmäktige val som skall föreläggas arbetarekommunen. Vid sitt sammanträde den 16 maj beslutade arbetarekommunen enligt styrelsens förslag.

29 maj:1968: Blockets arbetarekommuner har sänt representanter till ett möte där inplacering på valsedeln diskuterades. Enighet nåddes ej helt, men väl för de tre första platserna

17 juni:1968 Valsedeln till kommunfullmäktige var klar och blev därmed defensiv.

22 augusti 1968: Då förre ordföranden i arbetarekommunen Johan Edvin Jönsson avlidet hölls parentation över honom.
Ordföranden Åke Modeèr erinrade om Johan Edvins insatser i och för partiet under många år som dess ordförande, Johan var även fullmäktiges ordförande ett 20-tal år.
1 nov: 1968 Noteras det i protokollet att valet gått bra, troligen 25 mandat till partiet.

1969 5 januari: 12 mars: Hölls årsmöte med sedvanliga val m.m. Till styrelse som ordinarie valdes Åke Modeer och Allan Särbring, på 2 år suppleanter Börje Andersson och Bengt Olsson. Som revisorer valdes Arvid Jönsson och Gösta Folke Larsson.
Ombud till distriktskonferensen valdes Åke Modeer och Carl Åradsson. Valutskott valdes Åke Modeer och Philip Larsson.
Valen företogs med slutna sedlar.
Gunnar Wåhlin lämnade rapport över fullmäktigegruppens ärende som varit uppe för behandling i den socialdemokratiska gruppen under år 1968
Unga Örnar i Kävlinge beviljades anslag på 50 kronor.
Willy Dehlin hade inkommit med en skrivelse ang. fritidsgård i Kävlinge och eventuellt ungdomsgård.
Fritidsnämndens ordf. Allan Persson lämnade i anledning av ovanstående en redogörelse för vad som fanns i köpingen av lokaler för ungdomarna. Han talade också om vad det kostade att anskaffa och driva en ungdomsgård.
Han nämnde också att 30 st. fritidsgrupper var anmälda detta år. Härefter följde en livlig debatt med inlägg av många mötesdeltagare.
Kommunstyrelsens ordf. Gunnar Wåhlin redogjorde för den nya förvaltningsbyggnaden och att den snarast skulle igångsättas.

22 augusti 1969: Den borgerliga gruppen har inbjudits för att diskutera partistöd, enighet om att stöd skall utgå, Men storleken bestämdes ej.

23 september 1969: Blockets arbetarekommunstyrelser sammanträder och enas om att partistödet skall vara 1000 kronor per mandat /år.

23 oktober 1969: Då de olika Arbetarekommunerna i blocket skall upphöra som självständiga arbetarekommuner och framöver kommer att ombildas till socialdemokratiska föreningar skall det under en övergångsperiod bildas en Kävlinge SAP-krets. Vid detta möte valdes 12 ombud som skulle delta i bildandet av Kävlinge SAP-krets.

29 oktober 1969: Mötet öppnades av viceordföranden Allan Särbring som hälsade välkommen och riktade sig speciellt till kvällens föredragshållare hälsovårdsnämndens ordf. Folke Davidsson som höll anförande över ämnet ”Miljövård”
Till Partikretsens sammanträde den 6/11 1969 valdes 12 st ombud med lika många suppleanter.

6 november 1969: Konstituering av Kävlinge SAP krets
Mötet öppnades av partidistriktets ombudsman Kurt Ove Johansson som redogjorde för den av 1968-års partikongress beslut om nya indelningar som innebär att partikretsen skall sammanfalla med de nya primärkommunerna för att senare utgöra en arbetarekommun.
Som ordinarie ledamöter i interimsstyrelsen blev som ordförande Åke Modeer Kävlinge, kassör Carl Åradsson Kävlinge, sekreterare Eric Olsson St. Harrie, övriga ledamöter Sven G. Svensson Furulund, Erik Hötstedt V. Karaby och Allan Wijk L. Harrie.
Suppleanter Allan Särbring Kävlinge, Elsa Andersson Kävlinge, Hilding Jönsson St. Harrie, E. Nilsson Furulund och A. Lindkvist L. Harrie

23 januari 1970: Sammanträde med styrelsen och valutskottet: Närvarande från styrelsen var Elsa Andersson, Adils Kristensson, Åke Modeer, Allan Särbring och Carl Åradsson, samt från valutskottet Philip Larsson och Gunnar Wåhlin.
Antecknades, att organisationer och enskilda anmodas inkomma med förslag till kandidater till kommunalfullmäktigelistan senas 21 januari 1970.
I skrivelse hemställde Philip Larsson att få slippa kandidera till kommunalfullmäktigelistan, Framställningen beviljades.
Anntecknades att följande organisationer inkommit med förslag till kandidater.
Från Socialdemokratiska kvinnoklubben Elsa Andersson, Gun Åradsson och Anna Särbring, samt

från Sv. Metallindustriarbetareförbundet avd40 i Landskrona Willy Dehlin.
Beslöts enhälligt föreslå Arbetarekommunen, att företaga provval bland följande medlemmar för att utseende ledamöter vid 1970-års val.
Andersson Birger Dehlin Willy Olsson Börje
Andersson Börje Fritzon Leif Persson Allan
Andersson Elsa Heineby Hugo Persson Leif
Andersson Gun Karlsson Gert Persson Sten
Bergström Bertil Kristensson Adils Persson Uno
Bergström Knut Modeer Åke Särbring Allan
Celind Sven Nilsson Einar Särbring Anna
Davidsson Folke Olsson Bengt Wåhlin Gunnar

27 januari: Åke Modeer hälsade välkommen han vände sig särskilt till kvällens föredragshållare riksdagsman Lennart Pettersson, Lund samt socialnämndens ordf. Allan Särbring och socialchef Karlberg.
Riksdagsman Lennart Pettersson började med att visa en stillbild betitlad ”Ökad Jämlikhet” och övergick härefter till en redovisning av regeringens nya budgetförslag. Av detta framgick att budgeten är uppbyggd så att vi skall komma ett längre stycke på vägen mot ökad jämlikhet.
Staten minskar sin upplåning från 3 miljarder till 1 miljard.
1969 sjönk valuta reserven med 2 miljarder kronor och orsaken kan dels bero på oron på den internationella valuta marknaden.
Socialnämndens ordf, Allan Särbring, informerade om socialvården i Kävlinge kommun. Han upplyste bl.a om daghemsverksamheten, att det finns ett daghem i Furulund med plats för 45 barn, förslag föreligger om utökning med 50 barn. F.n. finns det 4 lekskolor inom kommunen som kunnat ta emot alla anmälda 6-åringar.
Särbring fortsatte med att man oftast hör uttrycket ”varför ges det ut så mycket pengar till de som inte vill göra någonting” Särbring menade att sådana påstående är helt felaktiga och ingen i vår kommun erhåller socialhjälp under sådana påstådda betingelser.
Kommunen har utbetalt 90.000 kronor i kontant socialbidrag och då till familjer med starka själ. Inför höstens val beslutades om provval för utseende av kandidater till kommunfullmäktigelistan.

1971 4 december: Ännu ett dystert budskap nådde invånarna och Partiet i Kävlinge att kommunstyrelseordföranden Gunnar Wåhlin har avlidit.
Han har haft ett finger med i det mesta som hänt i kommunen sedan han tog säte i kommun- fullmäktige 1946. Sedan dess har han suttit i flera nämnder och styrelser.
År 1966 blev han kommunens förste heltidsengagerade förtroendeman. Expansionen i kommunen har varit fantastisk under hans 5 år som heltidsanställd..
För att trygga bostads- och industribehovet har han t.ex. köpt mark för c.a 8 milj. Budgeten var 1966 inte så stor-ungefär hälften av dagens som nu ligger vid 30 milj. på drifts sidan.
Det sades i bland att Gunnar Wåhlin bestämmer allting, ett snack han med skärpa tillbakavisade. Men mera sant är väl att han fick gehör för sina åsikter i den Arbetarnas högborg som Kävlinge utgör.
Han arbetade 35 år på Glacéläder fabriken, de första 20 åren som arbetare och de sista 15 åren som förman. Gunnar Wåhlin engagerade sig tidigt i arbetarrörelsen. Första gången han gick med i ett 1- majtåg var vid 12 års ålder och sedan dess har han endast missat 3 gånger på 50 år. Med Gunnar Wåhlins bortgång blir saknaden stor.

1972 Januarimötet: Sven G. Svensson blir vald som ordförande i kommunstyrelsen efter Gunnar Wåhlin, därmed får han titeln som kommunalråd.

1973 SAP-kretsen årsmöte: Beslutades bl.a. bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för 1972. Arvoden och traktamenten fastställdes till styrelsen 1000 kr., sammanträdes ersättning 15 kronor per sammanträde, traktamenten enligt kommunens regler.

Val av valkommitté: Mötet beslöt att utse en valkommitté, Åke Modeer blev utsedd som ordförande och valledare.
Man fastställde även landstingslistan för blocket, följande blev nominerade.

 1. Fastighetskamrer Eric Olsson, St. Harrie
 2. Murare Carl Åradsson, Kävlinge
 3. Fru Inez Hansson, St. Harrie
  10 Kommunstyrelsens ordf. Sven G. Svensson, Furulund 13 Kontorsvaktmästare Allan Wijk, Lilla Harrie
  16 Kontorist Rolf Ausner, Löddeköpinge
  19 Fru Karin Månsson, Rinnebäck, Kävlinge

Kretsstyrelsen hade kallat samtliga arbetarekommunsstyrelser inom blocket till valberedning den 27.3.1973. Kallelsen hörsammades av samtliga styrelse utom Barsebäck och Löddeköpinge. Dessa två arbetarekommuner har beslutat att gå till val med egen valsedel. Övriga arbetarekommuner har då att uppsätta en valsedel för Kävlinge delen av blocket.

1973 19 mars: Årsmöte: Alla val företogs med slutna sedlar.
8 april: Beslutades att årets 1-majfirandet skall anordnas av Kävlinge SAP-krets.

1973 29 mars: Utdrag av protokoll fört vid möte med Kävlinge arbetarekommuns provval. Närvarande: Elsa Andersson, Åke Modeer, Allan Särbring, Carl Åradsson, Börje Andersson, Adils Kristensson, Willy Dehlin, Jan Johnsson, Bertil Bergström, Bror Ingemansson och Börje Olsson.
Rapport från provvalet: Provvalet har hållits i tidningen Arbetets expedition den 17 mars och den 24 mars enligt provvalsedel.
Vid valets börja den 17 mars intygar Folke Davidsson och Åke Modeer att valurnan var tom. Efter avslutat val för dagen förseglades urnan vid närvaro av Allan Särbring och Adils Kristensson.
Före valets början den 24 mars beslutade valutskottet i samråd med styrelsen att anslutna parti- medlemmar som inte varit medlemmar i stadgad tid skulle få rösta,
Innan valet började kontrollerade John Åkesson och Börje Andersson att förseglingen på valurnan var orörd.
Det antecknades att de på valsedeln upptagna namn hade följande icke deltagit i provvalet Leif Fritzon, Bengt Jonasson, Gert Karlsson, Allan Persson och Uno Persson.
Enligt förteckning över deltagarna i provvalet hade 98 medlemmar röstat.
Beslöts att kassera samtliga valsedlar som icke är numrerade till minst 15 samt att placera onumrerade namn på sista plats.

Sammanräkningen lämnade följande resultat

 1. Åke Modeer 10. Knut Bergström 19. Olle Nilsson
 2. Carl Åradsson 11. Allan Persson 20. Bertil Hagström
 3. Börje Olsson 12. Willy Dehlin 21. John Åkesson
 4. Birger Andersson 13. Kurt Grankvist 22. Gert Karlsson
 5. Allan Särbring 14. Jan Johnsson 23. Klara Åkesson
 6. Bertil Bergström 15. Erik Pålsson 24. Anna Särbring
  7, Folke Davidsson 16. Hugo Heineby 25. Leif Fritzon
 7. Börje Andersson 17. Bengt Jonasson
 8. Adils Kristensson 18. Uno Persson

4 april 1973: Vid detta möte noterades bl.a. att det var 60 deltagande från kretsens samtliga arbetarekommuner. Ombudsman Nils T. Svensson höll inledningsanförande, han framhöll att under april månad fyller LO 75-år, LO:s röda bok utdelades.
Lilla valrörelsen på börjas sista veckan i april och avslutas 1:maj, under april månad presenteras valprogrammet för valarbetarna. Under maj och juni månad kollas valorganisationen.

Den 18 augusti anordnas valkonferens i Malmö samt dagen därpå inledes valrörelsen med stort valmöte på Malmö stadion.
Här efter påbörjas den personliga agitationen och det kommunala handlingsprogrammet samt valsedlar delas ut

Eric Olsson redogör för kretsstyrelsens uppläggning av valrörelsen. Ett flertal deltagare redovisade sina synpunkter på detaljer i arbetet samt uttalade förhoppningar om lite större generositet från tidningen Arbetets sida när det gäller fackliga och partinyheter från Kävlinge
Ett välbesökt och vällyckat möte.

10 maj 1973: Vid detta styrelsemöte som öppnades av Åke Modeer diskuterades bl.a. landstingsvalsedeln som var antagen av kretsmötet. Kompletta valsedlar för såväl Kävlinge- som för Löddeköpinge delen förelåg, samt godkändes.
Riktlinjer för det kommunala handlingsprogrammet diskuterades.
Kommunalrådet Sven G. Svensson redogjorde för det ovissa läget samt förmenade att man ej skulle konkretisera ett program utan snarare i likhet med 1969-års program hålla det allmänna ordalag. Styrelse diskuterade ingående förslaget och beslöt i enlighet med detta.
Styrelsen beslutade föreslå kretsmötet, som skall hållas den 17 maj, besluta att bekosta tidningen Frihet till alla förstagångsväljarena under tiden juli-september.
Beslutet om sammanläggning av Kävlinge och Löddeköpinge kommuner dröjde i det längsta vilket medfört tidsnöd beträffande valsedlar och kommunalt handlingsprogram. När det nu kom skall sammanläggningsdelegerade väljas och där har vårt parti 25 mandat. Dessa skall utses inom de valda kommunfullmäktige. Styrelsen beslöt föreslå kretsmötet att nominera de 20 första namnen på Kävlingelistan och de 5 första namnen på Löddeköpingelistan samt 3 därpå följande på vardera listan skall bara suppleanter. ”Eric Olsson vid protokollet”

17 maj 1973: Möte med Kävlinge partikrets.
Åke Modeer öppnade mötet och konstaterar att kretsens samtliga arbetarekommuner var närvarande.
Eric Olsson hade gjort upp ett förslag till handlingsprogram som delades ut.
Under genomgången av detta yrkade Jan Johnsson på bordläggning under motivering att det behövdes mera tid för genomgång och omformulering.
Ordföranden ställde proposition på bordläggnings yrkandet och åtföljande votering visade en överväldigade majoritet för att programmet skulle behandlas omgående.
Efter genomgång med åtföljande förklaringar godkändes programmet med ett par mindre ändringar.
På kretsstyrelsens förslag beslöt mötet att vårt partis representation i sammanläggningsdelegerade skall bestå av de 20 första namnen på Kävlingefullmäktigelistan
med de 3 därpå följande namnen som suppleanter samt de 5 första namnen på Löddeköpinge- listan med de 3 därpå följande namnen.
Kurt Granqvist föreslog att samtliga fackföreningar skulle tillskrivas med hemställan om anslag till valfonden. Efter diskussion beslöt mötet så skall ske. Carl Åradsson anmälde reservation mot beslutet.

18 september 1973: Möte med styrelse i Kävlinge SAP-krets, ordf. Åke Modeer hälsade välkommen. Styrelsen beslöt anordna höstmöte den 3 oktober i Hemvärnsgården, Stora Harrie med början kl.19.00. Ombudsman Kurt Ove Johansson från partidistriktet skall anmodas komma och kommentera valresultatet.
Nämndsorganisationen i den nya kommunen upptogs till behandling. Antalet ledamöter i nämnder och styrelser diskuterades, Majoriteten instämde i samarbetsnämndens förslag. Nämndens förslag innefattade även att en särskild hamnstyrelse men i den fortsatta handläggningen hade denna fallit bort. Efter information från Löddeköpingerepresentanterna varav framgick att en särskild hamnstyrelse var ett enigt Löddeköpingeförslag, styrelsen beslöt att föreslå höstmötet att en särskild hamnstyrelse väljs.

Åke Modeer föreslog att kretsen skulle samla alla valarbetare med fruar till ett gemensamt samkväm i stället för att alla arbetarekommuner bjuder på var sina. Styrelsen beslöt enligt förslaget och skall hemställa om höstmötets bemyndigande att anordna träffen lämpligen den 2 nov.
Solbacken ansågs lämplig som träffpunkt.

3 oktober 1973: Möte med Kävlinge SAP-krets i Stora Harrie, Åke Modeer öppnade mötet 50 representanter från samtliga arbetarekommuner var närvarande.
Allan Särbring , Kävlinge och Erik Nilsson L. Harrie utsågs till att justera protokollet
Ombudsman Bertil Johansson från partidistriktet kommenterade bl.a. valutgången. Han redogjorde för hetsen mot vårt parti från de borgerliga partierna och arbetsgivarna samt företagareföreningen. Vi förlorade en dyrbar vecka på bankrånet på Norrmalmstorg och kungens sjukdom.
Han betecknade mittenpartierna som de egentliga förlorare, han menade att vi skulle hålla hög beredskap det kan tänka sig bli nyval 1974 om regeringen faller på någon viktig fråga.
Eric Olsson föredrog kretsstyrelsens protokoll av den 18 september 1973 där nämndsorganisationen godkänts enligt samarbetsnämndens förslag innefattande att en särskild hamnstyrelse skall utses.
Sven G Svensson redogör för utskottets förslag. Allan Nilsson motiverar förslaget om en särskild hamnstyrelse. Yngve Persson och Kurt Jönsson talar för förslaget under det att Börje Olsson, Jan Johnsson och Allan Särbring talar mot. Efter avslutad debatt följde så småningom votering för eller emot kretsstyrelsens förslag. Det blev 37 röster för och 13 röster mot innebärande att särskild hamnstyrelse skall inrättas.

Härefter är det den sammanslagna arbetarekommunen

25 februari 1974: Årsmöte: Vid detta möte ombildades SAP-kretsen till Kävlinge arbetarekommun bestående av de gamla arbetarekommunerna i den nybildade kommunen som ordförande blev Åke Modeer vald som sekr. Eric Olsson och kassör Carl Åradsson.
Kanslichef Clas Granqvist höll ett intressant föredrag över ämnet ” fysisk planering och kärnkraftverkets inverkan på denna ”.
Karin Månsson tog upp frågan om bättre reklam för arbetarekommunens möte och verksamheter. Ett flertal talare kom med förslag bl.a. att man borde kunna ge ut gruppkorsband med upplysningar om arbetarekommunens och de socialdemokratiska föreningarna (Detta är aktuellt även i dag)

1 april 1974: Mötet hölls i Löddeköpinge det förelåg en skrivelse från Furulunds socialdemokratiska förening angående tillsättande av en konsumentombudsman i kommunen. St. Harrie kvinnoklubb ansökte om studie bidrag på 700 kr., mötet beslutade bevilja 350 kr.
Unga Örnar i Löddeköpinge sökte även bidrag för sin verksamhet.

11 november 1974: Vid detta möte beslutades om budget för arbetarekommunen, utgifter uppgår till 50.000 kr. vilket finansieras med partistöd för samma summa.

3 mars 1975: Årsmöte: Till styrelse valdes Åke Modeer, Allan Särbring, Eric Olsson, Knut Karlsson, Lennart Esbjörnsson och Allan Nilsson.
En fråga kom upp hur det blir med cykelstigen på det gamla Sjöbospåret mellan Barsebäcksby och Sjöbobadet. Åke Modeer lovade att det skall tagas upp i au för en snabb lösning.
(Först 1995 blev den klar.)

1975 den 27 juli: Nådde oss det smärtsamma budskapet att vårt kommunalråd Sven G. Svensson efter en kort tids sjukdom har avlidit.
Det är på kort tid som partiet mist framträdande politiker. Sven G Svensson har haft en lång politisk bana då han i f.d. Furulunds kommun haft ledande poster under ett 30 tal år, bl.a. som ordförande i Furulunds Arbetarekommun.

6 oktober 1975. Inledningsvis spelades en skiva med upptagning över Partikongressens öppnande varefter ombudsman Egon Jakobsson lämnade en fyllig rapport över de väsentligaste besluten.
Andelsföreningen Folkets Park anhåller om att få uppdela återbetalning av det tillfälliga lånet de fått av arbetarekommun ( 10.000 kr.).på två terminer den sista att erläggas i april 1976.
Framställningen bifölls.

Vidare beslutade mötet att anordna ett samkväm för medlemmarna i Arbetarekommunen på Hemvärnsgården i St. Harrie den 7 november med en enkel måltid, medlemmar skall betala 10 kr. Furulunds socialdemokratiska förening anmälde att de hade luciafest på Solbacken den 12 december.

12 januari 1976: Vid detta Medlemsmöte var 70 st. närvarande, Åke Modeer hälsade välkommen, Kandidater till riksdagslista inför valet i september månad föredrogs, ombudsman Kurt Jönsson, Furulund blev föreslagen,
Till landstingslista blev Eric Olsson, Carl Åradsson, Inez Hansson, Allan Wijk, Knut Karlsson och Börje Nilsson föreslagna.
Även nomineringar till kommunfullmäktige föredrogs 77 namnförslag var inkomna. Valberedningen förde upp 49 namn av dessa på listan. Efter föredragningen lämnade ordf. ordet fritt. Under följande meningsutbyte anförde Börje Olsson att Willy Dehlin och Bertil Hagström skulle inplaceras på valbar plats på listan till vilket pris som helst. Av övriga yttrande kan märkas att i så fall skall Bengt Jonasson också flyttas upp.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

5 oktober 1976: Styrelsemöte: Från protokollet kan man notera att valet resulterade i att vårt parti förlorade 2 mandat och därmed majoriteten i kommunfullmäktige. Resultatets orsaker debatterades.
Vikenbadet och körslingan i Furulund jämte Furubarens nedläggning anfördes av Knut Karlsson, som en anledning till de sjunkande röstsiffrorna för vårt parti i Furulund. Allan Nilsson menade att vi kommit för långt bort från väljarna, dessa bör tillfrågas i större omfattning. Ett flertal talare påpekade olika detaljer som inverkat negativt. Man enades om att ta nya tag och arbeta intensivt under de kommande åren för att möjligt återerövra majoriteten 1979 års val.
Motion angående elverket: Åke Modeer föredrog Börje Olssons motion som utmynnade i ett förslag om tillsättande av en kommitté som skulle utreda el-verkets koncessionsområde och leverans till storförbrukare. Styrelsen beslöt att i fullmäktigegruppen föreslå att motionen för- kastas.
Motion om Vikenbadet: Motion föreligger från den borgerliga gruppen, innebärande förslag att kommunfullmäktige skall beslut att omedelbart stoppa byggandet av inomhusbadet på Viken samt uppdraga åt kommunstyrelsen att låta utreda möjligheten av att ändra beslutet (som togs när s hade majoriteten) till friluftsbad. Styrelsen beslöt att motionen skall avslås i fullmäktige.
Vidare förelåg skrivelse från vägföreningen i Hofterup som ville ha permanentning av vägarna runt området och vill ha kommunalt bidrag . Tekniska kontoret har i utredning föreslaget att kommunen skall bistå med 30 % av kostnaderna.
Styrelsen beslöt att traditionsenligt anordna samkväm för valarbetarna och deras respektive hälfter. Val inom landstinget, Byggnads och inköpsdelegationen förslogs Carl Åradsson Nämndeman i länsrätten Eric Olsson. Polisstyrelsen Eric Olsson, Landstingsrevisionen Eric Olsson

20 oktober 1976 medlemsmöte Egon Jakobsson från distriktsstyrelsen redovisade för de sannolika anledningarna till valresultatet som blev ett nederlag trotts en röstökning med 75.000
jämfört med valet 1973.
Åke Modeer redogjorde för det kommunala valet och den troliga anledningen till valförlusten i kommunen. Karin Månsson tyckte det skulle varit trevligt att få reda på de kommunala spörsmålen innan de blivit klubbade.
Allan Särbring ansåg det var naturligt att de kommunalpolitiker som sitter i nämnder och styrelser informerar från sina verksamheter och då innan besluten är fattade.

31 januari 1977: Medlemsmöte: Vid detta möte var riksdagsman Lennart Pettersson inbjuden att tala över ämnet ” Vårt alternativ till borgarnas politik”
(Lennart Pettersson var bland de omkom i Estonia katastrofen 1994 ).

Sammanträdesdagar för 1977 fastställdes.

14 mars 1977: Årsmöte: Årets verksamhetsberättelse föredrogs samt lades med godkännande till handlingarna.
Riksdagsman Per Olov Håkansson Trelleborg var inbjuden till detta möte bl.a. redogjorde han över sysselsättningen i Skåne som är så vikande att det har föranlett att socialdemokratiska riksdagsmännen i Skåne lagt en motion till riksdagen där de påtalar situationen och vad regeringen kan göra för att stimulera efterfrågan på arbetskraft.

24 oktober 1977: Medlemsmöte: Detta möte var förlagt till Löddeköpinge, Hans Pettersson, Helsingborg var inbjuden och höll föredrag om ”Aktuell Politik ” han konstaterade att vi har haft en borgerlig regering i ett år, och borgarnas neddragningar märks redan på levnadsstandaren bland de lägre inkomsttagarna.
På styrelsens förslag beslöt mötet att medlemsavgiften för 1978 skall vara 24 kr. för kollektivt anslutna och 25 kr. för enskilt anslutna medlemmar.
Motion från Tom Åkesson angående Folkets Park: I anledning av motion från Tom Åkesson beslöt mötet på förslag av styrelsen inbjuda samtliga organisationer inom arbetarerörelsen till en sammankost för att utse en referensgrupp vilken får som uppgift att framlägga alternativa förslag till drift av Folkets Park i framtiden.

23 januari 1978 styrelsemöte: Åke Modeer rapporterar från möte den 16 januari han har haft med representanter från arbetarerörelsen för att utse en referensgrupp med uppgift inkomma med förslag om Folkets Parks framtid. Gruppen kom framtill att referensgruppen endast skulle bestå av 2 ledamöter och föreslog att Allan Särbring och Ingrid Nilsson skulle utgöra gruppen med Allan Särbring som ordförande och Ingrid Nilsson sekreterare.

30 januari 1978. Medlemsmöte: Vid detta möte var Egon Jakobsson inbjuden som talare där han börjar med att konstatera att det går dåligt för ”gamla Svedala”. Regeringen skyller på lågkonjunkturen och den gamla regeringen.

15 november 1978. Styrelsemöte: Den tidigare tillsatta kommittén för Folkets Park rapporterade att den tillskrivit samtliga föreningar med hemställan om uppgift på dess möjlighet att satsa på Folkets Park i framtiden. Svar skall lämnas senast den 10 januari 1979.
Styrelsen beslöt att man skulle ta ställning när svaren var inkomna från organisationerna.
Ordf. meddelar att annons om rätten att föreslå kandidater till riksdag, landsting samt kommunfullmäktige varit införd i tidningen Arbetet den 1 november och de anslutna föreningarna och LO-förbunden skriftligt blivit underättade.

20 november 1978: Medlemsmöte: Vid detta möte förelåg ett par motioner. Sven Törnlycke motionerar om att bilda en studiecirkel kring SAP-s kommunalpolitiska handlingsprogram och Kjell Joelsson motionerar om ändrade rutiner angående behandling av aktuella kommunala handlingar och frågor.

29 januari 1979: Medlemsmöte: Närvarande enligt röstlängd 93 st. Ordföranden Åke Modeer öppnade mötet föredrog dagordningen, Kjell Joelsson yrkade på en ytterligare punkt på dagordningen nämligen principdebatt om fördelning av mandat mellan de olika föreningarna. Då två förslag förelåg, och en votering ofrånkomlig, utsåg mötet Olle Nilsson och Adils Kristensson båda i Kävlinge till justeringsmän och rösträknare. Votering företogs öppet varvid styrelsens förslag till dagordning antogs med 56 röster för styrelsens förslag mot 26 för Joelssons yrkande.

Nomineringar till Landstingslistan De tre första namnen blev valda med acklamation nämligen Eric Olsson, St. Harrie, Ingrid Nilsson, Kävlinge, Karin Månsson St. Harrie, men därefter blev det strid om platserna, efter slutna omröstningar blev i turordning från tredje plats Leif Ziegler, Löddeköpinge, Bertil Hagström, Furulund , Knut Karlsson Furulund och Ingvar Nilsson V. Karaby valda.

Föreslagna som ej fick plats på listan var Stig Ahlm, Furulund, Börje Olsson, Kävlinge, Inga-Lena Törnlycke, Kävlinge Börje Nilsson St. Harrie och Henry Hansson St. Harrie.

Nominering till Kommunfullmäktigelistan Valberedningens förslag enligt nedan

 1. Börje Olsson, Kävlinge 26. Kell Joelsson, L. Harrie
 2. Kurt Jönsson, Furulund 27. Inga-Lena Törnlycke, Kävlinge
 3. Leif Ziegler, Löddeköpinge 28. Bengt Åke Karlsson, Furulund
 4. Allan Särbring, Kävlinge 29. Sven Törnlycke, Kävlinge
  5 John Larsson, Furulund. 30. Gunnar Wremert, Löddeköpinge
 5. Gunvor Lind, Kävlinge 31. Bo Nilsson, Löddeköpinge
 6. Eric Olsson, St. Harrie 32. Olle Sund, Kävlinge
 7. Lennart Haglund, Löddeköpinge 33. Else-Britt Nilsson, Furulund
 8. Folke Davidsson, Kävlinge 34. Hans Björkman, Löddeköpinge
 9. Solvig Jönsson, V. Karaby 35. Bengt Jonasson, Kävlinge
 10. Birgit Olsson, Furulund 36. Karin Månsson, St. Harrie
 11. Börje Andersson, Kävlinge 37. Allan Rix, Furulund
 12. Katarina Elsässer, Löddeköpinge 38. Eve Karlsson, V. Karaby
 13. Allan Nilsson, Barsebäck 39. Anna-Stina Frittsson, Kävlinge
 14. Bertil Hagström, Furulund 40. Tore Jönsson, Löddeköpinge
 15. Tom Åkesson, Kävlinge 41. John Åkesson, Kävlinge
 16. Karin Månsson, St. Harrie 42. Ingvar Mårtensson, Furulund
 17. Willy Dehlin, Kävlinge 43. Sten Andersson, Kävlinge
 18. Björn Möller Löddeköpinge 44. Lars Bengtsson, Barsebäck
 19. Bertil Hagström, Furulund 45. Eva Ljungkvist, Furulund
 20. Ingrid Nilsson, Kävlinge 46. Kristina Zanotti, Kävlinge
 21. Ingvar Nilsson, V. Karaby 47. Börje Nilsson St. Harrie
 22. Allan Wijk, Kävlinge 48. Leif Fritzon, Kävlinge
 23. Stig Ahlm, Furulund 49. Lars Åke Svensson, Furulund
 24. Viking Palm, Barsebäck

Kan noteras att ytterligare 18 namn var nominerade, men eftersom fullmäktigelistan skall bestå utav 49 ledamöter har dessa ej kunnat slå sig in på listan.
Ordföranden meddelar att Egon Jakobsson blir talare inför 1-maj, Landskrona blåsorkester kommer att spela i demonstrationståget och Krassows Glada gäng kommer att stå för dansmusiken.

19 mars 1979: Årsmöte: Närvarade var det 58 st. Åke Modeer hälsade välkomna och blev vald att leda årsmötet ( för övrigt det sista för Åkes del ). Verksamhetsberättelsen föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Arvoden diskuterades och beslutades att styrelsearvode skall utgå med 1.500 kronor att dela
Vad det gäller sammanträdesersättningar hade styrelseledamoten Ingvar Nilsson vid styrelsemötet hävdat att den tidigare utgående ersättningen till styrelsen 20:- per möte och deltagare, skulle utgå vid alla slags sammanträden,. Han föreslog detta vid mötet men efter omröstning utföll så, att styrelsens förslag vann med 41 röster mot 8 för Ingvar Nilssons.

Från kvinnokretsen förelåg en motion om utökning av styrelsen med 2 personer och dessa skulle besättas av representanter från kvinnoklubbarna som därmed skulle få 3 representanter i arbetarekommunens styrelse en från var kvinnoklubb.

Eric Olsson redogjorde för styrelsens avslagsyrkande som motiverades med att styrelsen redan består av 22 ledamöter suppleanterna inräknade Bertil Hagström instämde i avslagsyrkandet. Ingrid Nilsson talade för att kvinnoklubbarna skulle få samma ”status” som s-föreningarna. En del talare framhöll det berättigade i kravet. Efter votering utföll det 20 röster för styrelsens avslagsyrkande och 18 röster för kvinnokretsens motion således ett knappt nederlag för kvinnorna, 18 deltagare reserverade sig mot beslutet.
Val av styrelse Ordinarie ledamöter blev, Willy Dehlin, Kävlinge, Bertil Hagström, Furulund, Allan Nilsson, Barsebäck, Ingvar Nilsson, V. Karaby, Kjell Joelsson, L. Harrie.
Suppleanter: Allan Särbring, Kävlinge, Bengt Åke Karlsson, Furulund, Lars Bengtsson, Barsebäck, Eve Karlsson, V. Karaby.
Val av ordf. för ett år: Valberedningen hade föreslagit Willy Dehlin, Stig Ahlm föreslog Kjell Joelsson. Ordföranden ansåg att valet skulle företagas med slutna sedlar, 57 valsedlar lämnades och fördelade enl. följande Kjell Joelsson 31 röster, Willy Dehlin 22 röster, Blanka 3 och 1 ogiltig. Således valdes Kjell Joelsson som ordförande på 1 år och Carl Åradsson valdes till kassör på ett år. Motion angående vice ordförandeposterna: Knut Karlsson, Furulund påtalar i motion nödvändigheten att minoriteten får insyn i det som sker och yrkar att partiet skall motionera i kommunfullmäktige om beslut att oppositionen skall tillsätta vice ordförandeposterna i nämnder och styrelser, Styrelsen har ingen avvikande mening om behovet av att oppositionen har v. ordf. posterna men anser att det ej går att motionera om detta eftersom fullmäktige ej kan besluta i ärendet. Däremot bör en överenskommelse ske mellan partierna. Åke Modeer meddelar att de borgerliga är av samma åsikt, så förhandlingar mellan partierna skall ske.
Vid mötet var riksdagsman Hugo Bengtsson, Landskrona inbjuden och talade över ämnet ”Aktuell politik”. Han påtalade bl.a. inledningsvis att folkpartiregeringen inte är mycket att tala om, de blir ordentligt tilltufsade.
Vårt parti har ställt motioner över hela fältet. Vi har nu årsmöten överallt med delade meningar och hårda tag men när beslut är fattade är alla lojala. Lika lojala skall vi vara och jobba för en S- regering vid valet den 16 september.
Avslutningsvis framförde Bengtsson distriktsstyrelsens tack till Åke Modeer för allt arbete han nedlagt som Kävlinge arbetarekommuns ordförande. På styrelsens uppdrag tackade Eric Olsson den avgående ordföranden för allt arbete han nedlagt under de 18 år han varit ordförande i Harjagers partikrets och Kävlinge arbetarekommun en blombukett överlämnades och en avskedsgåva skall överlämnas senare ett stort tack avslutades med applåder för Åke, en epok som avslutades i arbetarekommunens historia.

23 april 1979: Styrelsemöte: Som nybliven ordförande i arbetarekommunen öppnade Kjell Joelsson mötet.
I anledning av att Solvig Jönssons bortgång hade V. Karaby socialdemokratiska förening hemställt om att valsedeln skulle ändras så att Ingvar Nilsson skulle flyttas upp på plats 10 (Solvig Jönssons plats) och Ewe Karlsson på plats 22 och som nytt namn, Göran Pettersson på plats 30, då rangordningen på listan endast kan ske på nytt utannonserat nomineringsmöte det år ej möjligt av tidsskäl så från plats 11 uppflyttades alla som 49 namn uppförs Göran Pettersson.
Kjell Joelsson meddelar att en invandrarkommitté bildats.

26 juni 1979: Styrelsemöte: Vid detta möte beslutades att man skulle abonnera på 3 bussar för att delta i Valupptakten i Hälsingborg den 11 augusti.
( Bussarna blev fullsatta en lyckad upptakt vi åt medhavda matsäckar på Skäralid).

Föräldraföreningen vid kommunens daghem har inbjudit samtliga partier i kommunen att delta i en utfrågning om framtida barnomsorg. Styrelsen beslöt att utse Allan Särbring att delta i debatten.
Vid samma möte meddelar Bertil Hagström att det är 40 år sedan pensionärsföreningen i Furulund bildades som kommer att firas och vill ha bidrag härför. Styrelsen beslutar hänskjuta det till AU.

13 augusti 1979: Medlemsmöte: Från Socialnämnden förelåg barnomsorgsplanen för yttrande under tiden 1980-1984. Allan Särbring redogör över förslaget, planen upptar en del faktiska omständigheter. Förslaget innebär bl.a. en ökning av 182 platser under perioden, en behovstäckning med 81 %. Särbring anser själv att en behovstäckning på 85-90 % är önskvärt Vidare redogjorde Särbring för förtursbestämmelserna.
Då det blev en livlig diskussion och många hade synpunkter beslutade mötet att Allan Särbring, Birgit Olsson, Kjell Joelsson, Börje Olsson och Bertil Hagström skall utarbeta ett remissyttrande över barnomsorgsplanen på grundval av vad som utlovats i det kommunalpolitiska programmet. På styrelsens förslag beslöt mötet anta det förslag till kommunalpolitiskt handlingsprogram som sekreteraren sammanställt
Mötet beslutade på styrelsens förslag att de socialdemokratiska föreningar som fyller jämna 10-tal år skall erhålla anslag med 2.000 kronor på villkor att föreningen vidtar arrangemang i anledning av jubileet.
Otto Fors utlovade att pensionärerna och broderskaparna kommer att göra på vad dem ankommer för att valet skall gå bra.

24 september 1979: Medlemsmöte 70 närvarande, Då det var en del nya ledamöter som blir invalda i nämnder och styrelser och speciellt för kommunfullmäktige ledamöter så de kan delta i debatterna beslutade mötet erbjuda dem att delta i en talarkurs.
Kassören meddelade att valet kommer att kosta omkring 56.000 kronor.
Valanalys: Med hjälp av OH bilder redovisade Börje Olsson valresultatet i de olika valdistrikten. Resultatet är definitivt. Socialdemokraterna har erövrat ett mandat från borgarna och kommunisterna står kvar vid sitt enda mandat. Det betyder att vårt parti åter får övertaga ansvaret för kommunen.
I egenskap av valberedning hade styrelsen underställt arbetarekommunens möte förslag till kandidater till följande poster.
Som ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd förslogs Börje Olsson vilket blev mötets beslut med acklamation.
Som kommunfullmäktiges ordförande föreslogs Inga-Lena Törnlycke och Eric Olsson efter företagen votering blev Inga-Lena Törnlycke vald med 45 röster mot 15 för Erik Olsson
( Inga-Lena blir den första kvinnan på denna post i kommunen)
Arbetarekommunen har före valet uttalat sig för att oppositionen vem det än blir bör besätta viceordförande posterna i nämnder och styrelser, undantagna är KF och KS vice posterna.
De borgerliga partierna hade ej kunnat enas om att taga ställning förrän efter valet vilket måste innebära att de ej tänkte släppa ifrån sig viceordförande posterna om de vann valet.
(Nu blev valet en framgång för socialdemokraterna som vann ett mandat ifrån de borgerliga och därmed får majoritet med stöd av en kommunist.)
Mötet beslöt, på styrelsens förslag att socialdemokraterna skall besätta jämväl viceordförande posterna, eftersom de borgerliga partierna inte ville ge besked före valet.
Motion till partidistriktet: Sven Törnlycke har i motion påtalat att den tunga trafiken, genom helgförbud på vägar nr.3-80, tvingats över på mindre vägarna. För Kävlinges del gäller det vägarna 108,104 och 110. Motionen går ut på att SAP Skåne skall verka för att rådande helgförbud för den tunga trafiken blir föremål för översyn översyn.
Mötet beslutade att arbetarekommunen skulle anta motionen som sin egen.
Stipendium: Börje Olsson som kommer att bli kommunalråd 1980 01 01 och behöver sätta sig in i uppdraget genom studier inom och utom kommunen. Fullmäktigegruppen hade hemställt att han skulle tilldelas ett stipendium på 150 kr. per dag i 20 dagar under december månad. Det blev mötets beslut.

November 1979 medlemsmöte: Närvarande 84 medl. Ordföranden redovisade kandidatnomineringen till landstinget, Inkomna förslag har vidarebefordrats och utökats med ett förslag Ingrid Nilsson som ledamot i direktionen för Lunds sjukvårddistrikt.
Det meddelades att partilokalfrågan som tidigare diskuterats var lös, det blir på andra våningen på Garvaregården.

Sven Törnlycke rapporterade att lokaltrafikgruppen haft sitt första möte och ämnar gå ut med en enkät till hushållen.
Inga-Lena Törnlycke propagerade för studiecirklar i energifrågan ”Vi bygger landet”
Eva Ljungkvist spädde på med uppgift att det blir genomgång av energimaterial på Idaröd för cirkelledare den 9-10 november.
Börje Olsson rapporterar utförligt från konferensen i Lund i ämnet ”Deltidsarbete, problem och konsekvenser ”.
Kävlinge socialdemokratiska förening hemställer att samtliga föreningar gör upp aktuella förteckningar på sina medlemmar.
Nomineringar: I egenskap av valberedning har styrelsen uppgjort förslag på kandidater till olika uppdrag. Åke Modeer, Nils Olsson, Inez Hansson och Kurt Jönsson hade avsagt sig alla uppdrag och Carl Åradsson hade, med ålderns rätt, avsagt sig återval till de större uppdragen.
Börje Olsson erinrade om bakgrunden till beslutet att socialdemokraterna även tillsätter vice ordförande- postern och anmälde att borgarna hemställt att få tillsätta posten som 2:dre vice ordförande i kommunfullmäktige Mötet beslöt att besätta jämväl denna post.
Med hjälp av over-headbilder redovisade ordföranden förslagen. Först meddelades att förslagen omfattar 213 uppdrag fördelat på 102 uppdragstagare vilket blir 2:07 uppdrag pr individ. Av dessa besätter 24 kvinnor tillsammans 45 uppdrag.
Förslagen genomgicks därefter punkt för punkt och antogs med acklamation.
Försöksvotering förekom i förslaget till val i sociala centralnämnden där Allan Wijk förslogs som ordinarie och Weino Roth som suppleant.. Ordförande fann i båda fallen majoritet för valberedningens förslag. Votering begärdes ej.
Ändring i förslaget blev det fråga om ordförandeposten i hamnstyrelsen där Knut Karlsson avsade sig till förmån för Allan Nilsson. Sigfrid Jarngård talade för Allan Nilsson. Valberedningen tog tillbaka sitt förslag vilket innebar att Allan Nilsson blev vald som ordförande i hamnstyrelsen och Knut Karlsson blir vice ordförande.
Ordförande meddelar att nästa möte blir den 19 november. Irma Derbring tackade alla som arbetat med valrörelsen, både ung som gammal. Hon vände sig särskilt till sekreteraren Erik Olsson som lagt ner mycket arbete på tabloidtidningen som utkommit, som väckt debatt och därmed medverkat till det goda valresultatet. Hon överlämnade en blomma från St. Harrie kvinnoklubb.

19 november 1979 medlemsmöte: Mötet öppnades av ordföranden Kjell Joelsson och vände sig särskilt till ekonomichef Bo Ekensten som skulle presentera KELP och budget för 1980.
Från Furulunds socialdemokratiska förening framfördes ett tack för uppvaktningen vid 70- årsjubileet.
Tiden för distriktskonferensen kolliderar med folkomröstningen av kärnkraften, varför kongressen flyttas till den 12 – 13 april.
Ombud till distriktskongressen meddelas att arbetarekommunen äger rätt att sända 12 ombud med lika antal suppleanter.
Styrelsen föreslår att samma ordning tillämpas som tidigare att styrelsen utser 5 representanter, varvid kvinnokretsen och SSU utser vardera ett ombud, och vare s-förening utser ett ombud plus suppleant.
Utbildning då det kommer in en del nya ledamöter i nämnderna föreslår VU samlas för genomgång av rutiner och budget samt ideologisk utbildning.
Ordföranden slutade mötet med att önska medlemmarna en God Jul samt Gott Nytt År,
Allan Nilsson tackade ordföranden för outtröttligt arbete under valet samt önskade honom med familj en God Jul och Gott Nytt År.

24 januari 1980: Kjell Joelsson tar upp frågan angående bildande av en kommitté för linje 2 i valkampanjen inför energifrågan där det gäller för eller emot kärnkraften.
Börje Olsson redovisar förvärvet om en del av Solgården. Ove Nilsson frågade om driften på Solgården skall fortsätta. Börje Olsson svarade att kommunen förvärvat endast en del av hus och mark, och den övriga delen skall drivas som förut.

Från folkkampangen mot kärnkraften förelåg en inbjudan till debatt om kärnkraften den 27 februari 1980. Enligt skrivelsen skulle linje 1 och linje 2 deltaga med vardera en representant under det att linje 3 skulle ha två representanter och samma tid som de förstnämnda tillsammans. Inbjudan var undertecknad ” Folkkampanjen mot kärnkraften kommunstyrelsen i Kävlinge kommun”. Mötet reagerade mot underskriften som betecknades som vilseledande, väljarna kunde bibringas den uppfattningen att kommunen stödjer linje 3. Mötet beslöt, på styrelsens förslag avge en skrivelse där inbjudan accepterades på villkor att varje alternativ representerades av lika antal debattörer och lika tid samt den vilseledande underskriften ändrades.
Det kan upplysas om att Socialdemokraternas arbetarekommun har beslutat sig för att inte engagera sig i debatten utan remittera inbjudan till kampanjkommittén.
Arbetarerörelsen i Kävlinge har i stället, bildat en gemensam kommitté, som är fristående från den politiska organisationen. Denna kommitté företräder linje 2.
Det diskuterades även vid detta möte om Furulunds centrum, där Kjell Joelsson föredrog ett förslag till bebyggelse på kvarteren Hasseln och Hagtornet. Förslaget innebär, i motsats till gällande äldre plan, att Skogsgatan inte skall anläggas och inte gator överhuvudtaget utöver in- och utfart till Kungsgatan jämte vändplatser. Den äldre bebyggelsen längs Kungsgatan skall bli kvar.
John Larsson påtalar ärendets känslighet med tanke på skogstänkandet han är inte motståndare till planerna men konstaterar att det kommer bli stor opposition mot ingreppet i skogen.
Börje Olsson påpekade att ärendet varit uppe tidigare men då skrinlagts. Mötet beslöt att uttala sig för att arbeta vidare med ärendet.
(” När detta skrivs 19 år efter har fortfarande inget hänt”.)

6 Mars 1980: Årsmöte: Sedvanliga årsmötesförhandlingar företogs där det framgår att mångårige styrelseledamoten och kassören Carl Åradsson har avböjt återval på grund av åldersskäl, Åradsson har varit kassör i Kävlinge arbetarekommunen sedan 1935.
Som ordförande för en tid av 2 år valdes Kjell Joelsson , Allan Nilsson v. ordförande, kassör Bertil Hagström, Eric Olsson sekr. Sven Törnlycke, Leif Ziegler, Willy Dehlin och Ingvar Nilsson.
Medlemsantalet var 81 enskilt anslutna och 3.100 kollektivt anslutna medlemmar. Arbetarrörelsens kampanjkommitté för linje 2 föredrogs av Eric Olsson . Han lämnade en redogörelse över vad som förevarit och vad som förestår av aktiviteter. Han uppmanar alla att deltaga i dessa och rösta på linje 2.
Kommunstyrelsens ordförande Börje Olsson informerade över aktuella frågor med hjälp av overhead bilder bl.a. om stadsplanen över Bogesholm och Gryet som kommit ett steg närmare fastställelse. Vid en överläggning med länsstyrelsen föreslogs en utfart från områdena, till väg 104, genom en ny väg med anslutning vid Tungan. Vägförvaltningen bör bekosta hälften av denna väg.

17 April 1980 : Socialpolitiska frågor stod på programmet, ordföranden i socialnämnden Allan Särbring var föredragande, där det framkom att det skall skaffas fram kontaktlokaler till dagbarnvårdare såväl i Löddeköpinge som Kävlinge. Det fram gick också att det var c:a 200 barn i den aktiva kön Särbring meddelade att planer förelåg om en kraftig utbyggnad av platser i daghem och dagbarnvårdar verksamheten. Det bör vara mellan 85-90 % täckning.
Servicehus och dagcentraler i Kävlinge skall frekventeras av alla äldre inom upptagningsområdet. Särbring demonstrerade ritningsmaterialet, som var uppsatt på vägg, och redovisade alla olika funktioner. Anläggningen skall vara klar i april 1983. I Löddeköpinge blir anläggningen klar i höst med denna är av betydligt mindre omfattning. Hyran beräknas bli 1437 kr/mån. för lägenhet på 2
r.o.k. hyreskostnaden skall helt täckas av kommunalt bostadstillägg då måste detta höjas från
10.200 kr./år till 17.250 kr/år. Hela anläggningen är kostnadsberäknad till c:a 70 milj. kr. Tom Åkesson förmenade att daghemstaxorna bör förses med flera klasser uppåt samtidigt de lägsta klasserna stryckes. Leif Ziegler talade för progressiva taxor. Allan Särbring anförde att progressiva taxor ej prövats men sådan torde bli mycket komplicerade.
Kulturpolitik: Kulturnämndens ordförande Birgit Olsson redovisar sitt fögderi:
Kultur är ett sätt att umgås. Kultur var förr något som förbehölls de besuttna, adel, präster etc..

Bondekulturen var något samtida med slöjd, handarbete o.s.v.. Med industrialismens genombrott följdes arbetarkulturen med arbetarförfattare, sång och en kår av skickliga yrkesarbetare.
Arbetarkulturen håller på att beskäras genom halvfabrikat, datorer och robotar.
Den kommersiella kulturen tar död på arbetarkulturen. Den marknadsförs ytterligt hårt. Inom musiken är det skvalmusiken som förhindrar lyssnade på allvarlig musik. Veckopressen gör sitt till för att förslöa allmänheten, ett passivt mottagande. Tv – tittandet medför att man inte tänker och inte talar.
Vad kan och vill vi göra åt detta i kommunerna. Kulturnämnden försöker att skapa valfrihet, kring Rikskonserter försöker vi skapa kontakter med lokala grupper och okända förmågor. Spridning av bra böcker är ett initiativ. Vi står inför en mycket allvarig kulturkris, vi måste slå vakt om vår kultur.
Inga-Lena Törnlycke förklarade sig vara motståndare till självfinansierade lägerskolor vilka är ekonomiskt betungande för föräldrar som har en svag ekonomi. Efterlyste mötets principiella inställning eftersom hon har fått stark kritik för sin inställning.
Börje Andersson som var v. ordförande i skolstyrelsen var ej emot Inga-Lenas inställning till lägerskolan men han accepterade ej att hon reserverade sig mot s-gruppens beslut. Kjell Joelsson anförde att vi inte skall fatta beslut men vi kan konstatera att de barn som kan bevista självfinansierade lägerskolor redan tidigare har ett rikt fritidsliv. Mötets allmänna inställning var att kommunen skulle betala kostnaderna för lägerskolan.
Sigfrid Jarngård efterlyser flertalet av dem som tillhör fullmäktige eller som har uppdrag i styrelser och nämnder, vilka man bara ser när det är tid med nomineringsmötena men inte sedan trotts det är en skyldighet som förtroendevald att delta i bl.a. arbetarekommunens möten, han uppmanade till bättring vilket mötet instämde i.

15 Augusti 1980: Sven Törnlycke meddelar att Folkets Park styrelsen löst ut arrendatorn i allt som allt med 35.000 kronor.
Bertil Hagström avsade sig kassörssysslan efter endast 2 månader på grund av hälsoskäl. I denna situation har Åke Modeer tillfälligt utsetts som kassör intill årsmötet 1981.
Kommunens budget för 1981 presenterades av Börje Olsson. Tom Åkesson konstaterar att Hotellet skulle kunna bli ett bra kulturhus. Karin Månsson är bekymrad över kontokorten det kan medföra högre socialbidrag då hon befarade att en del mänskor kan ha svårt att hantera krediterna.
Börje Olsson meddelar att kapprummet på Korsbackaskolan, skall efter upprustning användas som cafeteria.

12 November 1980: Styrelsemöte, På detta möte ställer Kjell Joelsson en fråga till Börje Olsson om det är sant att trafikutredaren föreslår en ramp för av och påfart till väg 108 i Rinnebäck som Kjell är kritisk till. Börje Olsson svarar att utredningen skall presenteras för fullmäktigegruppen den 18-11.
Motion från Kjell Joelsson angående Näringslivsdelegation.

26 Januari 1981: Vid detta möte avsäger sig Birgit Olsson sig som ordförande i kulturnämnden. Som ny ordförande föreslås Tom Åkesson . Som ny v. ordförande blir Bengt Jonasson.

3 Mars 1981, Årsmöte: Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar företogs val av styrelse. Valda blev Åke Modeer som kassör, Willy Dehlin, Bertil Hagström, Allan Nilsson och Ingvar Nilsson.
Personliga suppleanter Allan Särbring, Stig Ahlm, Lars Bengtsson och Eve Karlsson

2 augusti 1981: Denna dag nådde oss ännu en sorgens dag då Arbetarekommunens fd. ordförande och f.d. kommunalrådet mm. Åke Modeèr gått ur tiden endast 59 år gammal. Dödsbudet nådde oss med bestörtning , Åke Modeèr en av Kävlinges politiska förgrundsgestalter. Åke har haft praktiskt taget alla förtroendeposter som står en kommunalman till buds och har betytt mycket för arbetarrörelsen i Kävlinge.

Åke Modeer lämnade sina politiska engagemang för en del år sedan fast besluten att trappa ned sin verksamhet och låta den civila gärningen som skorstensfejarmästare ersätta kommunal och förtroendemannajobbet.
Åke Modeèr har haft alla de tunga posterna som t.ex. kommunalråd, och ordförande i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen och kyrkofullmäktige, vice ordförande i Kyrkorådet och inte minst mångårig ordförande i Arbetarekommunen. Åke blev också en fast klippa hos Unga Örnar både lokalt och i distriktet.
Åke tillhörde den gamla fina samling kommunalmän i Kävlinge som styrt och ställt under den socialdemokratiska regimen där Gunnar ”Filip” Nilsson var den förste halvtidanställde och Gunnar Wåhlin förste heltidsanställde politiker i kommunen. Åke Modeèr efterträdde Sven G Svensson och var redan ett aktat namn på den tiden och gick hem i alla läger.
Prosten Gunnar Meijer sa vid avtackningen i kyrkofullmäktige bl.a. att ” Åke Modeèrs ställning i Kävlinge var ytterst värdefull. Byråkratiskt krångel har kunnat undvikas. Det var aldrig långt mellan beslut och handling ”

17 augusti 1981: Styrelsemöte: Före mötesförhandlingarna höll ordf. Kjell Joelsson parentation över Åke Modeèr som gått bort sedan styrelsen sist träffades. Med Åkes bortgång har vi inte bara mist vår kassör utan även en god vän och kamrat. Hans minne är ljust och vår tacksamhet stor. Han hedrades med en tyst minut.
Styrelsen hade till uppgift att utse och ge förslag till ny kassör efter Åke Modeer. Förslag föreligger på Sven Törnlycke, Allan Särbring, Leif Fritzon och Gunnar Karlsson. Beslöts enhälligt att utse Allan Särbring till ny kassör fram till årsmötet 1982.
Lokalfrågan: Kjell Joelsson kunde ej ge definitivt besked på hur de nya ABF-lokalerna på Bruksgatan skall disponeras. MBL-förhandlingar skall hållas, det är personalens mening som avgör dispositionen i övrigt. Han ställer dock i utsikt till ett större sammanträdesrum skulle få disponeras vid behov för partimöten o dylikt och ett mindre som skulle få disponeras helt av vu. Vid sammanträden, valbyrå etc. skall arbetarekommunen betala proportionerligt för förmånerna.
Sven Törnlycke meddelar att s-föreningen i Kävlinge, som fått i uppdrag att nominera ersättare till avflyttade Bo Nilsson föreslås som suppleant i kulturnämnden Anna Särbring som suppleant i taxeringsnämnden Inga-Lena Törnlycke.
Sekreteraren anmäler att Erik Andersson Dösjebro avgår som nämndeman den 1 nov. p.g a. 70-års gränsen. Styrelsen uppmanade s-föreningarna att nominera kandidat senast den 25 aug.
Kassörsfrågan: Styrelsen har att vidtaga anordningar för revision av räkenskaperna i anledning av kassörens frånfälle. Styrelsen uppdrog åt Kjell Joelsson och Eric Olsson att föra fram räkenskaperna och uppgöra ett bokslut, så att Allan Särbring kan ta över.
Inflammerad debatt om Rinnebäcksrampen med påfart till 108-an Kommunalrådet Börje Olsson relaterade händelseförloppet och säger att han vid
fullmäktigegruppens möte den 2 december sagt att han måste ha fria händer att träffa avtal med vägverket. Detta blev inte klart utsagt men underförstått var det så. Utredarna får inte syssla med Rinnebäcksrampen, beslut i KF 80-06-12 förbjuder detta. Han säger att ha beordrat projekteringen av rampen och kan inte återkalla detta besked och ej heller gå med på en ändring av Au:s förslag som innebär att rampen skall byggas.
Leif Ziegler: Anförde vi har beslutat om en utredning, inget annat. Det fodras ett nytt gruppmöte om beslut skall ändras. Allan Nilsson: Vi skall fatta beslut om en vecka. Hur skal vi klara ut detta politiskt?. Vi måste vara överens. I kommunfullmäktige röstade man efter övertygelse. Jag har deltagit i beslutet i Au men vad skulle jag göra. Vi måste vara eniga utåt.
Kjell Joelsson byggnadsnämndens ordf. redovisar byggnadsnämndens ställningstagande och föredrar ett förslag till beslut som han anser skall kunna tillfredställa alla oavsett i vilken position man låst sig för.
Han plockade sönder Gösta Olssons motion (där det framgick att rampen skall byggas vilka de borgerliga stod bakom.) Han sade sig förstå Börje Olssons svåra situation men hoppades att han kunde ansluta sig till kompromissförslaget. Kjell Joelsson föreslår att framöver en ordförandekonferens anordnas minst en gång i månaden där man kan ta del av varandras problem och söka gemensamma lösningar.

Eric Olsson redovisade samtal som han haft med Allan Nilsson, Leif Ziegler, Bertil Hagström och Sven Törnlycke som alla var av den åsikten att Kf gruppen den 2 december endast beslutat gå med på en utredning om Rinnebäcksrampen.
Arbetarekommunens styrelse hade ej rätt att fatta beslut i ärendet men uttalade sig för ett nytt gruppmöte ordnas, vilket Börje Olsson gick med på. Det beslöts att mötet skall hållas söndagen den 14 december i Folkets Park. I detta ärende var partiet helt splittrat i sina uppfattningar bl.a. Karin Månsson, Eric Olsson och Kjell Joelsson var helt emot utbyggande.

23 november 1981: Allan Särbring rapporterar om arrangemanget av julfesten den 12 december. Avgift 50 kr teckningstiden utgår den 4 december.
Allan reklamerade för en temadag om handikapp som skall hällas i Folkets Park.
Olle Sundh motionerade om åtgärder mot arbetslösheten speciellt bland ungdomen. Mötet beslutade att motionen skall beaktas vid uppgörandet av sysselsättningsprogrammet.

14 december 1981 styrelsemöte: Sven Törnlycke rapporterade utförligt från konferensen i Kristianstad (Sommar lust) angående energiplaneringen. Energibehovet ligger fast, möjligen någon minskning. Kärnkraft och olja skall avvecklas successivt. Kolkraftverken förlägges till kuststäderna. Kommunerna skall utarbeta en plan för avveckling av oljeberoendet.
Nominering till riksdagsvalet 1982 förelåg, endast en kandidat hade nominerats nämligen Kjell Joelsson, Styrelsen hemställer att arbetarekommunen utser Kjell Joelsson till kandidat vid riksdagsvalet.
Eric Olsson har meddelat att han. av åldersskäl, ej önskar ifrågakomma för omval som landstingsman, VU har lagt förslag till landstingslista enligt följande, 1. Allan Särbring,

 1. Karin Månsson, 3. Bertil Hagström, 4. Allan Nilsson, 5. Ingvar Nilsson, 6. Stig Ahlm,
 2. Elsa Andersson, 8. Börje Nilsson och nr. 9 Henry Hansson. Styrelsen beslöt att föreslå dessa kandidater till arbetarekommunen i nämnd ordning.
  Nomineringar av kommunfullmäktige ledamöter inför valet 1982. Avsägelser förelåg från Eric Olsson och Gunvor Lind. Vu har lagt ett förslag 1981-12 -11, som ej vann odelat godkännande. Bertil Hagström, Leif Ziegler, Sven Törnlycka och Håkan Törnlycke reserverade sig mot förslaget och krävde att uträkningen skall göras efter valresultatet 1979 d.v.s. kvotering. Styrelsen beslutade att så ska ske Vu svarar för uträkningen inplacering i den ordning respektive s-förening rangordnat kandidaterna
  Bertil Hagström ifrågasätter oppositionsrådets berättigande. Oppositionens informations- möjligheter skulle bli bättre om den fick vice ordförande posterna. Detta var mötets allmänna mening. Styrelsen beslöt inbjuda borgarna till en överläggning som vice ordförande posterna. Frågan om oppositionsrådet får anstå t.v. Börje Olsson meddelar att en organisationsutredning är aktuell.

11 januari 1982,styrelsemöte:
Styrelsen beslöt föreslå arbetarekommunen att Vu skall utgöra valledning inför höstens val.

Vid föregående möte fick Vu i uppdrag att verkställa uträkning av mandatfördelning efter 1997- års valresultat. Uträkningen föreligger enligt bilaga 2. Styrelsen godkände uppdragets utförande. Resultatet blev som väntat att de små orterna blir fåtaligt representerade och placering långt ner på listan.
Efter lång överläggning, där alla kända motiveringar luftades erbjöd Leif Ziegler ett byte av platserna, mellan Löddeköpinge och Barsebäck, innebärande att Allan Nilsson, Barsebäck uppflyttades till 8:de plats och Viking Palm till 24: de plats. Bertil Hagström som stod på 5:te plats erbjöd sig att överlåta denna plats till Kjell Joelsson, som hade plats nr,28, under förutsättning att han erhöll 6:te plats och alla mellan 5:te och 27 plats flyttades ner ett steg. Motiveringen var att arbetarekommunens ordförande bör ha en hygglig placering. Efter ytterligare diskussioner beslöts enhälligt att framlägga ursprungsförslaget med nu nämnda ändringar som valberedningens förslag. Bil. 3.

Börje Olsson meddelar att borgarna vill ha en träff för överläggning om viss valtekniska frågor och viceordförandeposternas fördelning. Vu utsågs att representera.

20 januari 1982 arbetarekommunens nomineringsmöte:
Kjell Joelson föreslogs leda förhandlingarna och Eric Olsson att föra dagens protokoll. Mötet beslöt, med acklamation, uppsätta Kjell Joelsson, L. Harrie, som kandidat till årets riksdagsval enl. bil. 4.

Fastställande kommunfullmäktigevalsedel inför valet 1982
Eric Olsson och Gunvor Lind hade avböjt kandidatur. I egenskap av valberedning hade styrelsen avlämnat ett enhälligt förslag till valsedel i kommunfullmäktigevalet. Stig Ahlm hade avvikande mening och föreslog att Kjell Joelsson skulle ha första platsen. Kjell Joelsson avböjde, Eve Karlsson V. Karaby hemställde att Göran Pettersson på plats nr. 35 byter plats med Elsa Svensson på plats 47, Pettersson hade hemställt om bytet på grund av bristande tid.
Mötet godkände denna interna ändring. Efter diskussion, som mest rörde sig om den låga kvinnliga representationen, beslöt mötet med acklamation anta valberedningens förslag till kommunfullmäktigevalsedel enl. bil.
Börje Olsson lämnade en redovisning över vad vi lyckats utföra under de två år som gått sedan vårt parti övertog ledningen i kommunen. Han nämnde bl.a. tillbyggnad av kommunhuset, bebyggelse på Arvidsborg och Gryet samt förberedelser på Bogesholm. Billingshälls service centra blir klart 1983. Han talade även om att järnvägstunneln förhoppningsvis kan komma utföras under året. Nya lokaler för bibliotek och pensionärer inrättas på Pilgården i Furulund. Upprustning av Sjöbobadet är förestående liksom en del förbättringar på skolan Reningsverket i Kävlinge är färdigt med undantag av ett filter som skall byggas under sommaren.
Brandstationen skall byggas i Löddeköpinge för att komma närmare Barsebäcksverket och då med kortare utryckningstid. Sydkraft skall krävas på bidrag både för byggkostnader och framtida driftskostnader.
Ernst Olsson meddelar att ABF anordnar information om löntagarfonder i Korsbackaskolans aula den 4 och 11 februari.
Torsten Lindström kritiserade kommunens sätt att sköta sina skogar. Börje Olsson svarade att man håller på med sanering och att denna kommer att intensifieras.
Karin Månsson efterlyser en ordentlig utredning om möjligheter att ordna kolonilotter. Börje Olsson lovade tag fatt i ärendet.
Adils Kristensson efterlyste mera Kävlingetext i tidningen Arbetet som flertalet gånger påpekats. Mötet beslutar uppdra åt styrelsen tillskriva tidningen i ärendet.

16 februari 1982. Partidistriktet anmodar arbetarekommunerna att ta upp debatter med moderaterna i anledning härav har arbetarekommunen tagit initiativ till en debatt med moderaterna den 3 mars. I anledning härtill anmäler ordföranden att våra representanter i debatten i Korsbackaskolans aula, denna dag blir Börje Olsson och Kjell Joelsson medan Stig Ahlm delar ordförandeskapet med Ingvar Bergqvist. Moderaterna ställer upp med Bo Arvidsson och Gert Borgkvist i debatten.
Allan Särbring meddelar i skrivelse att han önskar frånträda kandidaturen till landstingsvalet i höst. Motivering att han blir 63 år och kan därför få endast en period som landstingsman samtidigt med han har flera tunga uppdrag i kommunen vilka han är bered fortsätta med liksom uppdraget som kassör i arbetarekommunen. Skrivelsen biläggs. Styrelsen i egenskap av valberedning, beslöt bevilja framställningen.
Eric Olsson rapporterar från valberedningsmötet med representanter för de övriga arbetarekommunerna inom landstingsvalkretsen då förslag till valsedel uppgjordes. En följd av Allan Särbrings tillbakaträdande föreslogs bli en uppflyttning av samtliga Kävlinge kandidater och att Henry Hansson uppsätts på plats nr.24.
Ingvar Nilsson tog upp LO-tidningens sätt att skriva och kverulera. I ett nummer står det bl.a. att endast en av ledamöterna i Kävlinge arbetarekommuns styrelse är arbetare. Styrelsen reagerade mot detta sätt att bedriva en grovt felaktig journalistik. Det skall påtalas hos redaktionen.

15 mars 1982 styrelsemöte: Vid detta möte behandlades bl.a. det kommunala handlingsprogrammet inför höstens val. Där framkom det att endast 3 s-föreningar och kvinnokretsen inkommit med förslag eller synpunkter på ett handlingsprogram. Under följande diskussion uttalade dels uppskattningen av programförslaget och dels det omöjliga i att slutligen ta ställning på den korta tid som stod tillbuds. Styrelsen beslutade att ordföranden skulle summariskt föredra programmet inför årsmötet som därefter skulle yttra sig om huvudlinjerna.
Krav på att samorganisationen skulle bli remissorgan i alla ärende som berör pensionärerna. PRO samorganisation i Kävlinge kommun hade avlåtit två skrivelser ställda till kommunfullmäktige. Arbetarekommunen hade erhållit kopior för kännedom. Den ena innehöll krav på att samorganisationen skulle bli remissorgan i alla ärenden som berör pensionärerna.
Den andra utmynnade i framställning att kommunen skulle utreda behovet och kostnaderna för uppförande servicelägenheter i Furulund. Skrivelserna som är betitlade ”Motion” kan inte behandlas som sådan med mindre att den tas upp av någon KF-ledamot Det beslöts att bordlägga skrivelsen.

15 mars 1982 årsmöte: Kjell Joelsson utsågs att leda förhandlingarna med Eric Olsson som sekreterare.
Verksamhetsberättelsen förelåg enligt bilaga 1. Berättelsen genomgicks och godkänns. Till styrelse för det kommande 2 åren utsågs Erik Olsson, St. Harrie, Gunnar Karlsson, Löddeköpinge, Allan Särbring Kävlinge, Henry Hansson, St. Harrie, Roland Palmqvist Löddeköpinge.
Fyllnadsval efter Willy Dehlin som avsagt sig som suppleant utsågs Leif Fritzon. Adjungerad ledamot i styrelsen och i Vu i egenskap som kommunalråd valdes Börje Olsson. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Kjell Joelsson ordf. Allan Särbring kassör,
Eric Olsson sekreterare Allan Nilsson v. ordförande, Sven Törnlycke v. sekreterare, Gunnar Karlsson, ledamot, Willy Dehlin, ledamot, Bertil Hagström, ledamot och Ingvar Nilsson ledamot Som verkställande utskott blev ordförande, kassör och sekreteraren, samt adjungerande Börje Olsson.
Det tidigare omnämnda handlingsprogrammet föredrogs av ordföranden (c:a 1 timme) varefter ordet var fritt. Karin Månsson ville ha med trygghetslarm, för pensionärer ute i kommunen och till Billingshäll, Sven Törnlycke ville ha mandat för hälsovårdsnämnden att bedriva bättre miljövård. Fortsättning av styrelsemötet den 15 mars 1982: Ordföranden Kjell Joelsson hälsade Gunnar Karlsson välkommen i styrelsen. Gunnar Karlsson har tidigare under Löddeköpinges tid som egen kommun varit bl.a. Kommunstyrelsens ordförande därstädes så det är bra kunskap som tillföres styrelsen.
Kävlinge försköningsförening hade i skrivelse ondgjort sig över fula skyltar i Bruksgatan och Kvarngatan . De förstnämnda är ABF, Socialdemokraterna och OK skyltarna. Tillstånd har erhållits för skyltarnas uppsättning. Styrelsen beslöt att besvara skrivelsen och därvid klargöra att sådana ärende delegerats till stadsarkitekten vilken är känd för att ha ett gott omdöme.

28 oktober 1982. Medlemsmöte
Vid detta möte var det nomineringar av representanter till nämnder och styrelser mm. Valberedningens förslag utdelades till varje bord var efter mötet ajournerades för grupparbete kring förslagen. I förslaget redovisades även de som avsagt sina uppdrag bl.a. låg där avsägelse från Bertil Bergström som ordförande i fritidsnämnden, Carl Åradsson avsäger sig samtliga sina uppdrag. Sten Andersson avsäger sig samtliga nämnds och styrelseuppdrag, Lennart Nilsson avsäger sig som revisor och Stig Balling samtliga uppdrag.
Vid dagens möte meddelar Börje Olsson att Elsa och Börje Andersson framfört till honom att de avsäger sig samtliga kommunala uppdrag. Orsaken till avsägelserna förmäles inte i protokollet. Vid nämnda sammanträde framfördes det krav från kvinnoklubbarna i Kävlinge och St. Harrie att de vill vara representerade i arbetarekommunens styrelse med vardera en representant. En livlig diskussion uppstod med stundtals upprörda känslor. Ärendet har varit hänskjutet till vu för förslag.

Vu har penetrerat problemställningen och bl.a. tänkt på hur det blir om det bildas en kvinnoklubb i var kommundel och /eller det bildas en ungdomsklubb i varje kommundel.
Den nuvarande styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter med 11 suppleanter vilka äga rätt att närvara på möten. En utökning enligt kvinnoklubbarnas begäran innebär en församling på 25 personer. Vu beslöt, trotts detta föreslå styrelsen att begäran villfares för denna gång för att kyla ner svallvågorna, om det skulle bli fler klubbar eller dylikt som kräver representation i styrelsen kommer hela ärendet omprövas.

Möte november 1982:Styrelsemöte för Kävlinge arbetarekommun där Kjell Joelsson rapporterade från mötet i Furulund angående AMU:s framtida verksamhet. De närvarande politikerna hade förklarat att de ej var informerade och endast moderaterna förklarade efteråt att de var intresserade. Börje Olsson anförde att Länsarbetsnämnden / LAN var intresserad av att en arbetsgrupp tillsattes bestående av representanter för LAN, de anställda i Furulund och kommunen. LO-sektionen och de berörda fackliga organisationerna uttalar önskemål om en uppvaktning på skolöverstyrelsen i Stockholm. Bertil Hagström vidimerar den totala oenigheten i Furulund bland politikerna. De ändrade sig dock på slutet av sammanträdet till en något positivare inställning.
Kjell Joelsson föreslog att en arbetsgrupp skall tillsättas av kommunstyrelsen. På förslag av Bertil Hagström skall gruppen bestå av 5 personer 3 socialdemokrater samt 2 borgerliga. Styrelsen beslutar att så skall ske. Börje Olsson får i uppdrag att effektuera förslaget.
Börje Olsson rapporterar om att c:a 375 kvm. behöver ianspråktagas på Pilgården i Furulund till bibliotek och fritidslokaler till pensionärer i Furulund. LAN har ingen erinran om att överlåta lokalerna.
Vid samma tillfällen meddelar Börje Olsson att Unga Örnar i Furulund har sagt startat igen och därmed vill ha anslag för verksamheten. Enligt Kjell Joelsson är förhållandet i L. Harrie detsamma.
Styrelsen beslutar att anslå 750 kronor till vardera för 1982
(Det var ett önskemål men ännu är det inte något Unga Örnar på något ställe )
En skrivelse från partidistriktet förelåg angående inbjudan till en datakurs, distriktet var tydligen med sin tid. Det var tydligen inte styrelsen utan ansåg det var onödigt och lägger skrivelsen till handlingarna, sedan dess har tiderna förändrats.

Syrelsemöte 1982-12-06.
Från SSU förelåg skrivelse angående ett upprop vari man uppmanar de med vår rörelse sympatiserande organisationer att tillstyrka det krav på rådslag som restes i Arbetets ledare 2 november . Styrelsen förmenar att regeringen har kännedom om denna ledare och säkerligen kommer att pröva lämpligheten av ett rådslag.
(Vad rådslaget skulle gå ut på omtalas inte i protokollet.)
En opinionsbildning av detta slag kan misstolkas och ge sken av en splittring som vi vet inte finns. Styrelsen beslutar att möjligtvis kan stödja kampanjen, men är intresserad av något rådslag.
Konsum chefen Albin Ivarsson hade inlämnat en skrivelse där han avsäger sig uppdraget som kommunens revisor inför den nya valperioden.

Styrelsemöte 24 januari 1983.
Partidistriktet erinrar i skrivelse angående Kommunförbundets länsavdelnings årsmöte. Enligt Vu,s förslag nomineras följande Börje Olsson, Allan Särbring, Bertil Bergström, Bengt Jonasson, Kjell Joelsson, Leif Fritzon och John Larsson.
Från samma möte förelåg en inbjudan från Citybutikerna till en gemensam sammankomst den 25 augusti.
Kjell Joelsson blev utsedd att representera partiet och Allan Särbring Kävlinge kommun.

Styrelsens VU 1983-02 25
Förslag till verksamhetsberättelse föredrogs av Kjell Joelsson som genomgicks och antogs, samt att föreläggas för styrelsen. Räkenskaperna för 1982 är reviderade utan anmärkning.
Kassören Allan Särbring har gjort ett sammandrag räkenskaperna vilket genomgicks och godkänns för även det överlämnas till fortsatt behandling.

Kassören har även gjort upp förslag till budget för kommande verksamhets år. Vu beslutar att överlämna detsamma till styrelsen.
Både Allan Särbring och John Larsson som är gode män enligt fastighetsbildningslagen fyller 65 år under våren och faller därmed för ålderstrecket.
Till efterträdare beslöt Vu att föreslå Kjell Joelsson och Börje Nilsson.
Representanter från facket och arbetarekommunen i Lund, Kävlinge och Staffanstorp hade varit samlade för att se om möjligheten för att gemensamt Arbetarerörelses arkiv. Man hade enats om att tillsätta en interimsstyrelse. Utan att ta ställning i frågan beslöt Vu att utse Kjell Joelsson som representant interimsstyrelsen från Kävlinge.

Styrelsemöte 1983-03-28
Vid detta möte förelåg bl.a. en skrivelse från Mellersta västra kretsen av SSU, med hemställan om anslag, hemställan lämnades utan bifall. Om Kävlingeklubben kan återupplivas behövs pengarna. Däremot beslutade styrelsen att anslå 250 kronor till en TV till Idaröd. Vidare beslöts att arbetarekommunen skall ingå som medlem i föreningen Semesterhem för Arbetarekvinnor i Skåne. En motion från Olle Sundh och Leif Ziegler, angående utformning av arbetsmarknads-
politiskt program, skrivelsen delades ut till de närvarande för att på nästkommande möte fatta beslut i ärendet.
Även en motion från L. Harrie s-förening var inkommit, med förslag att ändra f.d. tandklinikens lokaler till bostäder, även detta kommer upp på nästa sammanträde efter att Vu tagit närmare del i det hela.
Kjell Joelsson rapporterar om Sjöbobadet som enligt beslut kommer att drivas i kommunens regi även i år. De borgerliga partierna var internt oeniga i denna fråga.

Styrelsemöte 1983 05 30.
Från Kävlinge Folkets Park förelåg skrivelse där styrelsens ordförande inkommit med en ansökan om att arbetarekommunen skulle lämna Parken har ett tillfälligt, räntefritt lån på 19.000 kronor.
Styrelsen beslöt att bevilja det ansökta lånet på ett år räntefritt, om inte lånet är betalt under den stipulerade tiden kommer det att utgå årlig ränta efter bankens utlåningsränta.
Kjell Joelsson rapporterar om att en interimsstyrelse utsetts för en ny SSU klubb. Den 28 augusti skall man samlas till ett upptaktsmöte. Interimsstyrelsen hemställer att Arbetarekommunen svarar för kostnaderna för en gris som helstekt skall ingå i förplägnaden. Musik och andra kostnader svarar ungdomarna själva för. Leif Fritzon meddelar att han säkerligen kan fixa grisen till reducerat pris.
Allan Särbring rapporterar att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen beslutat att höja det kommunala bostadstillägget för pensionärer till max 19.000 kronor från 84 01 01. Detta innebär att pensionär som flyttar in i lägenhet om 2 r o k. på Billingshäll får svara för en hyreskostnad på
3.360 kronor/år eller 280 kronor per månad. Inflyttning till Billingshäll blir i radhusen den 1 juli och i flerfamiljshusen den 1 september. Öppet hus för allmänheten sker i slutet av augusti.
Börje Olsson rapporterar att både landstinget som stiftelsen i Löddeköpinge är intresserade av att förvärva tomt för att uppföra en läkarestation i Löddeköpinge. Ärendet bordläggs. Vidare meddelas att 275.000 kronor avsättes för utrustning till teaterlokalen som byggs invid Hotellet.
Vid samma tillfälle fick Börje Olsson i uppdrag att taga fram utredningen som byggnadskontoret gjort angående kommunalt fastighetsinnehav vilken skall penetreras vid senare möte.
Kjell Joelsson rapporterar om att sammanträde hållits i kommunen för ett centralt arkiv för arbetarerörelsen i Lundabygden. Arbetarekommunen har den uppfattningen att det är bättre överlåta arkiveringen till kommunen, vilket både s-föreningen som kvinnoklubbarna i Kävlinge uttalar sig för.
Styrelsen beslöt uppdra åt ordföranden att meddela kommittén i Lund att Kävlinge arbetarekommun avser förvara sina arkivalier i kommunens arkiv.
Elsa Andersson påtalade nödvändigheten av att borgarna har både ordinarie som suppleanter i bolag där S har majoritet och vice versa. Styrelsen beslöt beakta detta vid kommande nomineringar.

Kävlinge Unga Örnar fyller under året 50 år. Styrelsen beslutar att bevilja ett anslag på 2000 kronor till jubileumet.

Styrelsemöte 1983 08 22.
Börje Olsson föredrog en ansenlig lista över de företag som fått igångsättningstillstånd för byggnation.
Allan Särbring meddelar att det blir öppet hus på Billingshäll i samband med visning den 15 oktober olika aktiviteter kommer att ske.
I egenskap av valberedning beslöt styrelsen på förslag från Vu nominera John Åkesson som suppleant i Kävlinge 1: taxeringsdistrikt efter Folke Davidsson och Börje Nilsson som nämndeman efter Eric Olsson. Både Davidsson och Olsson faller för 70-årsstrecket.
Olle Sundh hade önskemål att en skylt sattes upp i Tidningen Arbetets fönster där partifolket hade möjlighet att presentera sig. Styrelsen beslöt att undersöka intresset. Om intresse finns skall arbetarekommunen bekosta ett stilfullt utförande.
( Det blev inget av iden )

Styrelsemöte 83 09 19.
Distriktet meddelar att medlemsavgiften kommer höjas med 3 kronor. Styrelsen beslutar att f.n. inte vidta någon åtgärd.
Kjell Joelsson rapporterare att Folke Davidsson, inte var hemma då han fyllde 70 år, i efterhand uppvaktats med en minnesgåva och en måltid för honom och hans fru Anna-Lisa på Kävlinge Värdshus.
Kjell Joelsson föreslog att en genomgång av kommunens budgetarbete skall ske vid nästkommande möte.
Börje Olsson meddelar att det finns möjlighet att få tågstopp i Dösjebro. men kostnaderna härför blir för kommunen 130.000 kronor per år. Trotts detta är styrelsen positiv till det då Dösjebro borna får större möjlighet till resor.
Vidare rapporterades om att bussterminalen i Kävlinge blir färdig under året, och tunneln under Storgatan vid Arvidsborg är färdig till en kostnad av 100.000 kronor, samt att tillbyggnad av Rinnebäcksskolan skall påbörjas. Detta har ej gått helt smärtfritt utan det har varit stora och många diskussioner innan enighet har rått, med olika idéer och politiska vinklingar.
Allan Särbring meddelar att i egenskap som kassör att han har redovisat 12.000 kronor till partidistriktet för medlemsavgifter som arbetarekommunen fått förskotterat på grund av att föreningarna inte redovisat för 1983 och knappast något för 1982. Särbring var något irriterad över att föreningarna inte redovisar i tid och anmodar föreningarna om bättring eventuellt utbetalas inga anslag.
Den 20 oktober kommer 3 riksdagsmän på besök i Kävlinge, det blir Bengt Silverstrand, Olle Göransson samt Roland Sundgren, de kommer att besöka skolorna och eventuellt Billingshäll och Norrehed
Teaterföreningens interimistiska ordförande Gert Andersson, har underkänt Inga-Lena Törnlycke
p.g.a. att hon är politiker. Hon frågar styrelsen tillråds. Styrelsen beslöt under hand uttala att vi inte lägger politiska värderingar i samband med teaterföreningen. Skolstyrelsen äger rätt att utse vem de vill.
Allan Särbring meddelar att Billingshälls uppbyggnad har filmats och filmen kommer att lånas ut till dem som önskar.
Gunnar Karlsson klagar över bussturerna mellan Löddeköpinge och Kävlinge ej passar för teater- och biobesök och att filmerna borde även visas i Löddeköpinge.
Elsa Andersson ifrågasatte om inte i samband med Konstfrämjandets utställning var något man kunde visa upp i samband med ett medlemsmöte. Uppslaget anammades.

Styrelsemöte 1983 10 31
Ett tack från Eric Olsson förelåg för uppvaktningen på hans 70-årsdag.
Regionala kvällskonferenser för ordförandena, kassörer och studieledare förlagda till Staffanstorp. Vidare anordnar partidistriktet ordförandekonferens på Backagården den 25 november, ordföranden Kjell Joelsson deltar.
Börje Olsson rapporterar om att han talat med kommunens trafikplanerare om möjligheten av att ordna kollektiv trafik till och från teater och biobesök i Kävlinge (tidigare påtalat av Gunnar Karlsson) på försök av efterfråga styrd trafik genom taxi.
Då arbetarekommunen tidigare ansökt hos kommunen om att få arkivera sina protokoll och handlingar i kommunens arkiv, kunde Börje Olsson meddela att kommunen beslutat att medgiva att arbetarekommunens arkivalier överlämnas till vård i kommunens arkiv. Styrelsen beslutar att anta erbjudandet under förutsättning av att garanti lämnas för vård allt framgent och att materialet ej får utlämnas utan arbetarekommunens tillstånd.
Arbetarekommunen hade haft besök av 3 riksdagsmän som tidigare har refererats, Allan Särbring meddelar att besöket på Billingshäll hade samlat et 50-tal åhörare. Kjell Joelsson omtalar att besöket på Korsbackaskolan var 300 intresserade elever och lärare närvarande. Vid kvällens arbetarekommunsmöte hade ett 50-talet medlemmar samlats.

Fyllnadsval
Bertil Bergström har på grund av nya arbetsuppgifter på sin arbetsplats avsagt sig sina uppdrag i fritidsnämnden fr.o.m. 1984-01- 01. Styrelsen beslöt att godkänna avsägelsen och föreslår följande ersättare. Som ny ordförande utses Sven Törnlycke, Kävlinge och den nuvarande suppleanten Ella Olsson går upp som ordinarie ledamot, och som ny suppleant blir Arne Schoug.
2: e v. ordförande blir Lennart Haglund, Löddeköpinge. Ledamot i pensionärsrådet blir Sven Törnlycke från fritidsnämnden..
Även Leif Ziegler har avsagt sig sina uppdrag p.g.a. ändrade arbetsförhållande, även här beslöt styrelsen godkänna avsägelsen och föreslår följande kompletteringar: Ny sammanräkning för utseende av kornmunfullmäktige ledamot
Som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen blir Roland Palmqvist, Löddeköpinge, som ny suppleant efter Roland Palmqvist blir Bengt Nilsson, Furulund. Ny suppleant i skolstyrelsen blir Eva Mohn, Löddeköpinge. Som ordinarie ledamot i pensionärsrådet från KS blir Allan Nilsson, Barsebäck och som suppleant Ingvar Nilsson, Dösjebro.
Sven Törnlycke fick i uppdrag att låta anslag, från fritidsnämnden till partiernas ungdomsorganisationer, förbliva i nuvarande omfattning med hänvisning till höjda anslag till huvudorganisationerna.
Kjell Joelsson uppmanade ledamöterna inte låta sig duperas av borgarnas resonemang om
bussterminalen i Löddeköpinge utan hålla sig till de fakta som byggnadsnämnden redovisat. Flera talare instämmer i uppmaningen.( bussterminalen var en brännande politiska fråga).

Medlemsmöte 1983-09-26
Vid detta möte framkom bl.a. att en tabloidtidning utkommer vecka 41 samt att om innehållet i den
s.k. överrocken. Avhämtning av densamma sker på Bruksgatan 26.
Börje Olsson gick detaljerat, igenom kommunens budgetförslag. Avsikten är att skatten skall hållas oförändrad. Driftbudgeten omfattar 315 milj. intäkterna är 800.000 kr, mindre men denna skillnad täckes genom anslag ur skatteregleringsfonden. Lönerörelsen beräknas kosta 7 miljoner kronor och anslaget till oförutsedda behov begränsas til12,2 milj.. Kapitalbudgeten skulle enligt önskelistan omfatta 2& milj. under det att inkomstsidan endast upptog 25 milj. Genom att det tredje bollhuset framflyttas till 1985 minskas utgifterna så att balans erhålles. Vidare pekades på att ungdomsarbetslösheten skulle bekämpas.
En skrivelse förelåg från de boende på Billingshäll med förfrågan om vem som svarar får anläggningen och vem som skall rätta till de fel och brister som finnes. Svaret blev att det Kommunala bostadsbolaget är ansvarig genom Stig Schults eller fastighetschef Allan Särbring.

Carl Äradsson meddelar att han återupptagit arbetet som prenumerantsamlare for ” Aktuellt Politiken”
Styrelsemöte 83 12 08
Bertil Hagström meddelar att de fanor, som förvarades i socialdemokratiska föreningars lokal i Furulund, numera förvaras på kommunalarbetarnas lokal i Kävlinge
Allan Särbring och Sven Törnlycke föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen skall få i uppdrag att lägga fram förslag for ordnande av lokaler till fritids- verksamhet på Korsbacka området. Börje Olsson meddelar att hyresgästföreningen i skrivelse uppmanat kommunstyrelsen att samordna sina fastighetsbolag och att kommunen tar sitt sociala ansvar for hyresgästerna samt att föreningen skall bli remissinstans i planärende.
Vad det gällde for ordnande av lokaler var styrelsen positiv till, däremot var man tveksam till hyresgäströrelsen krav på att vara remissinstans.
Ordföranden Kjell Joelsson, anmäler att det är dålig ordning på kanslisekreteraren, Börje Olsson
åtar sig att tala honom tillrätta. Kjell Joelsson tar även upp frågan angående tillsättning av fastighetsförvaltare tjänsten i Kävlinge Kommunala Bostads AB, Börje Olsson relaterar händelseförloppet. Riksbyggen har gjort utredningen varefter det kommunala bolaget tillsatt tjänsten. Tjänstetillsättningar är alltid känsliga frågor avslutar han kort med.

Utdrag av protokoll fört vid möte med VU 84 01 20
Partikongress hålls i Stockholm den 15-21 september 1984. Kävlinge arbetarekommun har rätt att sända två ombud. Vu beslutar att föreslå styrelsen som ombud Kjell Joelsson, Lilla Harrie som ordinarie med Allan Nilsson, Barsebäck som suppleant och att ombudsvalet sker på årsmötet den 14 mars samt den I maj .
Statsminister Olof Palme och socialminister Sten Andersson vänder sig i vardera en skrivelse till landets pensionärer, där de lovar guld och gröna skogar åt de som är mellan 65 och 80 år beslutas att skrivelserna sändes ut till pensionärerna i kommunen.
Vidare vid samma tillfälle redovisas från distriktet 2 nya medlemmar i Löddeköpinge S-F . Sv. kommunalarbetareförbundet avd. 9 Kävlinge anmäler 8 st. arbetsplatsombud..
Kvinnodistriktet kommer att anordna en konferens om barnomsorgen i Malmö den II februari VU beslutar överlämna åt styrelsen att utse delegater .
En enkät angående jämställdhetsgrupp besvarades. Vidare förelåg en inbjudan från distriktet till en energikurs.
V. Karaby socialdemokratiska förening fyller 70 år den 26 april därmed anhåller om bidrag. VU beslöt att anslå 2000 kronor samt att uppvakta som vanligt. Kjell Joelsson företräder arbetarekommunen
Carl Åradsson uttrycker i två skrivelser sin reaktion p.g.a. att han entledigats från ett uppdrag som revisor i Kävlinge församling utan han tillfrågats om han vill stå kvar eller meddelats att han måste avgå på grund av åldersskäl. VU konstaterar att det på den Kyrkliga sidan inte finnes någon motsvarighet till arbetarekommunen i den borgerliga kommunen. De Kyrkliga församlingarna sköter själva sitt fögderi och partipolitiken av respektive Kyrkofullmäktige- grupper. Någon åldersgräns är inte satt får valbarheten och får övrigt hör det till god praxis att man inte entledigare någon från ett uppdrag utan att underrätta vederbörande.
( Åradsson kände sig förbannad och sårad }
Irma Derbring ansåg att Åradsson blivit otacksamt behandlad och att församlingen var skyldig honom en ursäkt.
Adils Kristensson som varit med i valberedningen, meddelar att han ringt Carl Åradssons bostad for att meddela honom att han borde avgå, men Åradsson hade samma dag blivit inlagd på Lunds lasarett. Han hade talat med familjen. Kyrkofullmäktigegruppen var helt enig om att Åradsson borde avgå. Adils Kristensson hemställer att hans version av händelsen skulle intagas i protokollet vilket mötet instämde i.

Endast St. Harrie och L. Harrie socialdemokratiska föreningar hade inkommit med förslag till ombud till distriktskongressen vilka är Börje Nilsson St. Harrie och Gilbert Andersson L. Harrie med Ragnar Andersson St. Harrie och Walter Dahl L. Harrie som ersättare. därutöver föreslår VU Kjell Joelsson Allan Särbring, Eric Olsson. Börje Olsson för att därefter kompletterar listan på årsmötet

Protokoll fört vid möte med Vu 840309
Angående samlad skolbarnsomsorg och samlad skoldag, Ärendet är utsänt för yttrande till socialnämnden, fritidsnämnd, kulturnämnd och skolstyrelsen. Socialnämndens AU har inte kunnat enas om föreliggande förslag. Detta är anledningen till att arbetarekommunens Vu sysslar med ärendet .
Efter att ha tagit del av handlingarna, vilka kommenterades av Allan Särbring och Börje Olsson, konstaterades att det rör sig om bristande information och missförstånd vid bedömning av denna, Vu beslutar enhälligt att tillstyrka det förslag till samlad skoldagbarnsomsorg som utarbetats av socialnämndens kansli och uppbackat av Allan Särbring

Protokoll fört vid styrelsemöte 84 03 12.
Olle Sund, Furulund, har lämnat in tre motion till Furulunds S-F vilka föreningen tillstyrkt. Motionerna jämte Arbetarekommunens yttrande skall sändas till partistyrelsen. På styrelsens uppdrag har ordföranden utarbetat förslag till yttrande .

Protokoll från årsmöte 84 03 14.
Ordföranden Kjell Joelsson hälsar välkornen till årsmötet med att konstatera att uppslutningen till årsmötet är dålig, liksom den varit vid möten och arrangemang under året. Han hoppas på bättring. Han berörde en annan dagsaktuell fråga: Barnomsorgen och en samlad skoldag. Statistiken över barnomsorgen är felaktig. Enligt denna skulle behovet av barntillsyn vara täckt 1984,
men vi nödgas konstatera att c:a 200 barn fortfarande kommer att vara utan daghemsplats då inskrivningen i april är gjord. Föreliggande förslag från styrelsen uppbackat av socialnämndens ordf. Allan Särbring till samlad skoldag innebär att c:a 150 daghemsplatser friställes för dagbarn. Vid gårdagens socialnämndsmöte hade två av vår ledamöter inte kunnat godta föreliggande förslag på grund av att de ansåg MBL-förhandlingarna inte förts enligt deras sätt att se, därför lade de ner sina röster vid voteringen till följd att borgarnas avslagsyrkande fick majoritet.
Kjell Joelsson föreslog att man skall taga beslut om genomförande och kostnaderna men ta upp en förnyad diskussion om vilka tjänster som skall inrättas och MBL förhandlas om.
Till årsmötet hade ett flertal motioner inkommit bl.a. från Gunnar Vremert, Löddeköpinge där han föreslår att en ambulans placeras på brandstationen i Löddeköpinge. Styrelsen konstaterar att det är ett landstingsärende men är positiv till motionen men överlåter den till landstings representanter.
Årsmötet antog styrelsens förslag.
Olle Sundh som tidigare nämnts hade inkommit med tre motioner. Motionerna rörde sig om Sveriges U-hjälp, slopande av sparsubventioner och stopp för kreditkort, där S föreningen i Furulund antagit dem som sina egna. Styrelsen har behandlat motionerna och lämnat svar som årsmötet ansluter sig till.
Styrelsens VU får i uppdrag av årsmötet att framställa en informationsbroschyr om partiorganisationen och förtroendemän i styrelser och nämnder. Sakkunnig hjälp kan få användas. Årsmötet gav ett anslag på 10.000 kronor för framställningen., som skall distribueras ut till medlemmarna.
Styrelsen föreslår även att aktivera partiarbetet och utbildning av förtroendemän i nämnder och styrelser Totalkostnad beräknas till 25.000 kronor som årsmötet beslutar skall utgå.

Valärenden: Kjell Joelsson, redogjorde for en uppkommen situation. Mångåriga sekreteraren hade i sin förening avsagt sig uppdraget som representant i arbetarekommunen styrelse med påföljd att en ny representant utsetts. Styrelsen ville ha Eric Olsson kvar som sekreterare och föreslår att sekreteraren väljes särskilt och att styrelsen, för en tid av två år, utökas med en

ledamot. Mötet beslutar enligt förslaget.
Ernst Olsson hade avsagt sig som uppdraget studieorganisatör och ordförande i studierådet.

Efter företagit val konstituerade sig styrelsen enl. följande:
Kjell Joelsson, ordförande, Allan Särbring, kassör, Eric Olsson, sekreterare Allan Nilsson,
v. ordf. Sven Törnlycke, v. sekr. Gunnar Karlsson, ledamot Bertil Bergström, ledamot Ingvar Nilsson, ledamot Leif Fritzon, ledamot Börje Nilsson, ledamot Ella Olsson, ledamot Irma Derbring, ledamot och Börje Olsson, adj. ledamot
På övriga ärende tog Börje Nilsson upp och påtalade att fullmäktigegruppen, då man tog principbeslut om samlad skoldag, ej fått reda på kostnaderna. Kjell Joelsson kan också konstatera detsamma, och var irriterad däröver. .
Ordföranden Kjell Joelsson avslutar verksamhetsberättelsen med följande slutord for 1983.
I fjol avslutades vår skrivelse med, att det aldrig är svårt leda en organisation i medvind. Vi tillgodoräknade de många partiarbetarnas uppslutning i vårt arbete, förtjänsten av detta.
Det vore fel och direkt orätt, mot ett fåtal, som engagerat sig i vårt arbete detta verksamhetsår att göra samma konstaterande.
I stället måste vi se sanningen i vitögat och konstatera, att uppslutningen i vår allmänna verksamhet varit utomordentligt dålig. Att vi därtill måste tillägga, att fullmäktigegruppens ordförande tvingats tillskriva gruppens ledamöter om ett dåligt deltagande i gruppsammanträden gör inte saken bättre. Vi går mot ett utomordentligt svårt val 1985 och det finns ingen anledning hymla om förutsättningarna klara detta, Varje plikttrogen och ansvarskännande socialdemokrat, måste inse sitt ansvar och aldrig svika i arbetet for socialdemokratisk valseger. Det finnes anledning notera, att många intresserade partivänner tvingades utanför en plats i nämnder och styrelser vid vårt förra nomineringstillfälle. Detta får inte ske p.g.a. en passivitet, som bara gynnar våra motståndare. Vi har förståelse for att det funnits något av ”träningsverk” efter 1982, men den måste nu vara bortmasserad, annars riskerar vi ett mörkblått Kävlinge.
Vi i styrelsen är övertygade om, att denna massage är inledd och att vi kan se fram emot valet 1985 med en återställd styrka, till gagn för våra samhällsmedborgare.

Styrelsemöte 84 04 25.
Vid detta möte beslutades att uppvakta V.Karaby socialdemokratiska förening inför dess 7O- årsdag. Även Landskrona Arbetarekommun jubilerar efter 9O-års verksamhet. Styrelsen beslutar att Kjell Joelsson skall representera Kävlinge Arbetarekommun vid dessa tillfå1len.
Samling inför 1 Maj demonstrationen sker kl. 13.00. Orkester från Simrishamn och Staffanstorp medverkar.

Styrelsens VU möte 84 08 24.
St. Harrie kvinnoklubb har i skrivelse till fullmäktigegruppen, påtalat att praktiskt talat ingen bebyggelse skett i Rinnebäck sedan storkommunens tillkomst 1969. Börje Olsson svarar kvinnoklubben med att vu kommer att föreslå fullmäktigegruppen att göra ett uttalande i bostadsbyggnadsprogrammet som talar för bebyggelse i Rinnebäck.
Angående utredning om besvärsnämnd som har utförts visar sig att SKAP inte kommer omfattas av densamma. VU beslutar föreslå att man avvaktar med slutligt ställningstagande.
Börje Olsson meddelar att det tredje bollhuset efter inre stridigheter i Partiet kommer att placeras på Vikenområdet i enlighet med de beslut berörda nämnder fattat.
Minnesanteckningar från extra möte 84 09 01
Kjell Joelsson meddelar att Centern genom motion yrkat att flerfamiljshus skulle byggas i Hofterup. HSB har ett markområde som de har erbjudet kommunen att förvärva, men Joelsson menar att de själva kan stå for bebyggelsen.
Börje Olsson han vill först, höra samhällsinvånarnas önskemål angående möjligheten att bygga radhuslägenheter i Gryet och Bogesholm.

Börje Nilsson meddelar att han varit i kontakt med HSB. (Där han förövrigt var anställd.) HSB har ägt ett markområde i 10 år, ingenting har hänt.
De kan tänka sig att bygga en grupp på 10-20 lägenheter
Allan Särbring är skeptisk mot tanken på att kommunen skulle förvärva HSB-området, de bör bygga själva.
Gunnar Karlsson anser centerns motion går ut på att skaffa genomgångslägenheter i avvaktan på något bättre dyker upp
Börje Olsson konstaterar att frågan om ytterliggare bebyggelse därute är för tidigt väckt. Den bör anstå en 10-15 år.
Kjell Joelsson avslutade debatten med att konstatera att behovet av flerfamiljshus i Hofterup är konstruerat och därför blir det inte svårt att bemöta centerns motion.
Mötet var helt enigt om att säga nej till bebyggelse vid Järavallen.
(Tiderna har ändras när detta skrives är det byggt c:a 75 hus på Järavallsområdet.)
Kjell Joelsson meddelar att Börje Olssons Bygg AB är intresserad av att förvärva Glacéläders tillhörigt område norr om Kvarngatan och där uppföra 30 lägenheter varav 10 i St. Harrie.
Eric Olsson påtalar att man inte byggt någonting i Rinnebäck sedan den gamla kommunens tid. Man var helt ense om att det nu är tid att aktualisera bebyggelsen.
(Först 10 år därefter blev det byggt utav av en annan exploatör).

Styrelsemöte 84 09 14
Börje Olsson refererar till ett antal aktuella ärende bl.a. att ett frågeformulär kommer att utsändas till hushållen for utröna intresset for hyreslägenheter vid Skönadalsskolan detta for att slutligen kunna ge svar på Centerns motion.
Vissa synpunkter om Folkets Park var inkomna till kommunstyrelsen Den remitterades till styrelsen for Folkets Park.
Utredning om affär och fritidslokaler på Korsbacka pågår .
Börje Nilsson hade ansökt om bidrag om en resa till Leningrad i egenskap som nämndeman. Vu, beslutar bevilja Nilsson 500 kr per bevistad studieträff.
Vidare informerade Olsson om kontakter med Banken samt om vissa näringslivskontakter.

Medlemsmöte 84 09 24. Kjell Joelsson redogjorde för styrelsens behandling av problemen att arbetarekommunen fått lotter från partiet som skall vara sålda före januaris utgång.
(Då som nu är det ej helt lätt att få sålt A-lotterna.)
Det var även ett problem med att ledamöterna i kommunfullmäktigegruppen och styrelseledamöter i föreningarna verkar ej ha något större intresse av att prenumerera på tidningen Aktuellt.
Det beslutades att gå ut med en enkät som skall utvisa vilka som är prenumeranter .
På grund av detta material skall eventuella åtgärder vidtas, Styrelsen har beslutat att de som värvar 5 nya prenumeranter på tidningen skall få fem A-lotter o.s.v. Prenumeranter till tidningen är skrämmande lågt. Det är enligt styrelsen skyldighet för var som har förtroende uppdrag att prenumerera på tidningen.
Börje Olsson har lagt fram ett förslag angående om inrättande av en kommunal tjänst med uppgift att hjälpa småföretagare, inom kommunen, i kontakter med myndigheter o dyl. I tjänsten skall även ingå chefskapet för kommunens industriområden. Kostnaden för tjänsten jämte ytterligare en halv milj. kronor som rörelsekapital, upptas i budget för 1985.
(Vad som framgår av protokollet lär det vara en stor fråga, då det beslutades att det skulle delgivas pressen vid en konferens den 27 september.)

Styrelsemöte 84 09 24 Kommunalt handlingsprogram inför valperioden 1986-88. Arbetarekommunen har kallat samtliga ordförandena i föreningar och LO sektionen och kvinnoklubbar för att uppdra riktlinjer för arbetet med handlingsprogrammet.
Beslöts även att anordna två dagars utbildning for den gamla fullmäktigegruppen samt for för kommande på den nya vallistan.

På vu: s förslag beslutade styrelsen att abonnera på en annonstavla på Högalids idrottsplats Kävlinge GIF står for arrangemanget. Kostnaden är 800 kronor for tavlan och därefter l000/år Vidare beslöts att nomineringstiden till de olika valen utgår den 15 november.
Vu meddelar att som valberedning till riksdagsvalet utsett Börje Olsson med Allan Särbring som suppleant.

Möte med styrelsens VU 84 10 19. Statsrådet Roine Carlsson gästade Kävlinge för att genom arbetarekommunen göra företagsbesök på Skanek och Glaceläderfabriken på
fm. därefter besök på Billingshäll, där han skulle tala inför pensionärerna.
Kl. 15.00 var företagare och representanter för fackföreningar inbjudna till Värdshuset där Roine Carlsson skulle tala. Kanslichef Clas Granqvist och oppositionsrådet Ingvar Bergqvist var särskilt inbjudna.
(Senare på kvällen deltog Carlsson i allmänt möte med arbetarekommunen.)

Styrelsemöte 841022. Med ändring av tidigare tidtabell av kommunala handlingsprogrammet inför kommande val, beslöt styrelsen att studiecirklarna skall arbeta i en följd och den 26 november på arbetarekommunens möte framlägga synpunkter och förslag vid jämförelse med nu gällande program. VU ordnar sedan en sammanställning av realiserbara tankar och objekt.

Styrelsemöte 841210. Vid detta möte skall endast handla om VU:s förslag som utgör valberedning till kommunfullmäktigelistan förkommande valperiod 1986-1988. Således är Vus förslag huvudförslag. Representanter från Furulunds och Löddeköpinges s-föreningar anmälde de att de hade erinringar mot förslaget. Då det mötet inte bli överens över föreliggande förslag beslöts att nomineringen skulle ske plats för plats. (Vissa spänningar märktes och bytänkandet lyste igenom.) Leif Fritzon och Adils Kristensson utsågs som rösträknare. Börje Andersson hade återkallat sin kandidatur antagligen för han tyckte han hamnat långt ner på listan.
Nomineringar till följande platser föranledde diskussion och särskilda beslut. I övrigt följdes Vus förslag utan erinran.
Plats nr.3 Vus förslag upptog John Larsson på denna plats. S- föreningen i Löddeköpinge föreslog Roland Palmqvist, styrelsen beslöt John Larsson på den 3:dje platsen
Plats nr. 8. Vu hade Allan Nilsson på denna plats. Löddeföreningen föreslog Roland Palmqvist Efter försöksvotering ansåg ordföranden att Allan Nilsson var nominerad. Votering begärdes och företogs med slutna sedlar. Av 13 avgivna röster, erhöll Palmqvist 7 röster och Nilsson 6 därmed nominerades Palmqvist på plats 8 och därmed Nilsson på plats 9
Plats nr.13 Valberedningen hade Björn Möller på denna plats. Löddeföreningen föreslog Tore Jönsson på denna plats under motivering att Björn Möller själv föreslagit Tore Jönsson på denna plats vid möte i Löddeköpinge. Tore Jönsson nominerades på platsen.
Plats nr. 15. Vu hade placerat Börje Andersson på denna plats men då kandidaturen var återkallad gick platsen till Bengt Jonasson som stod närmast i tur av Kävlinge namnen.
Plats nr. 16. Björn Möller nomineras på denna plats.
Plats nr 17. Vu hade föreslagit Allan Rix. Furulunds s-förening ville att Allan Rix och Olle Sundh skulle byta plats så Olle Sundh nomineras på denna plats och Allan Rix på plats nr. 21.
Plats nr. 34. Vu hade föreslagit Ronny Strand. Löddeföreningen ville att Ivo Perak och Strand skulle byta plats.
Ivo Perak nomineras på denna plats därefter placerades Strand på plats nr. 38. Plats nr. 49 föreslår Kävlingeföreningen att Bengt Lidberg placeras på den platsen. På medlemsmötet 841217, antogs ovanstående förslag med acklamation.

Medlemsmöte 850121. Vid detta möte beslutades bl.a. om en valupptakt som skall gå av stapeln den 9 februari i Tolvåkersskolans aula i Löddeköpinge med början kl. 10.00 och pågå till kl. 14.00. På programmet blir det framträdande av Kävlinge revyn, samt bjudes deltagarna på macka o öl..
Valarbetarna inbjuds särskilt och i övrigt alla sympatiserande organisationer.
Vid samma tillfälle meddelar ordföranden att Maria Karlsson, maka till Hilmer Karlsson avlidit.

Hon var en av våra trägnaste arbetare på valbyråer etc. Beslutades att som ett sista tack sända en bukett blommor till hennes bår .

Undertecknads ant.
Vidare hade dödsbudet nått oss angående mångårige f.d. kassören och styrelseledamoten i arbetarekommunen Carl Åradssons plötsliga död. Äradsson har ända från början på 30-talet varit verksam inom partiet i Kävlinge, dessutom haft flera tunga kommunala uppdrag dels som kommunfullmäktige ledamot under många år, och även inom dåvarande byggnadsnämnd under ett 20-tal år. Även inom den mjuka sidan av det politiska arbetet var någon tid Äradsson ledamot i dåvarande Barnavårdsnämnden.(Där undertecknad avlöste honom på 60-talet).
(Carl Äradsson var en plikttrogen och sällsam medarbetare i partiet och därför blev saknaden stor. Åradsson brann för sitt parti och ideal, jag mins den gång inför ett val moderaterna hade torgmöte vid Arvidssons där Moderaternas då starke man i Kävlinge Bo Arvidsson höll anförande och angrep socialdemokraterna i kommunen och på riksplan, Åradsson som stod bland den fåtaliga publiken retade sig på angreppen och gick fram till Arvidsson och frågade om han fick låna mikrofonen ett tag, som han fick. Därefter avhyvlade han borgarna och de fick veta vad de gick för till publikens jubel. Jag tror ej att Arvidsson därefter släpper mikrofonen från sig)

Styrelsemötet 85 02 25 Diskuterades angående en ridbana i Löddeköpinge. Därvarande ridklubb hade inkommit med en önskan om ny ridbana, Beslutades att de fick disponera marken, men själv svara för iordningställande.
Tidningen Arbetet vill han täckning för balanserat underskott på 4 milj. och hemställer om bidrag förslagsvis 5:- per medlem beslutades att ge bidrag med 3.000:-
Gunnar Karlsson, Löddeköpinge anförde att kommunens förhyrning av en fastighet i Löddeköpinge fått kritik. Huset skall iordningsställas till barndaghem. Hyrestiden är tre år . Börje Olsson Och Allan Särbring förklarade och försvarade förhyrningen och konstaterar att förhyrningen är en bra affär för kommunen Ordf. fick i uppdrag hos samtliga 3 tidningar begära plats för tillrättaläggande av felaktiga uppgifter som de hade publicerat angående uthyrningen.
Man var även orolig för att AMU:s körutbildning skulle upphöra i Furulund, Börje Olsson skulle ta upp ärendet i kommunstyrelsens AU för att meddela att det är viktigt att körutbildningen blir kvar i kommunen.

Styrelsemöte 85 04 01. Inför höstens val fick Vu i uppdrag att förhyra två paviljonger till valbyråer. Det är även planerat en valdebatt med moderaterna den 18 april i Korsbackaskolans aula, med medverkande av Bengt Silverstrand från socialdemokraterna och Olle Aulin moderaterna. Det uppmanades till partisympatisörer ställa upp for att stödja Silverstrand.
Vu fick även i uppdrag att redigera och sända ut brev till! :sta och 2:dra gångsväljare. Partidistriktet kommer tillsammans med ABF distriktet att den 16 juni arrangera en stor familjesammankomst på Christinehof där ett Lantarbetarespel skall uppföras. Styrelsen beslöt att till denna sammankomst anmäla 250 deltagare från Kävlinge.
Arbetarekommunen kommer under sommar och hösten innan valet att ha torgmöten och agitation på olika ställen i kommunen och valdebatter med borgarna, Kjell Joelsson som är valledare och en drivande sådan med god debatt förmåga kommer att ställa upp.

Styrelsemöte 85 04 22. Mellersta kretsen av SSU anhåller om bidrag for sin verksamhet . Ordföranden fick i uppdrag ta kontakt med kretsen och därvid uttala önskemål om nödvändigheten av att kretsen bedriver verksamhet i Kävlinge som klubb eller något ombud. Om och när sådan verksamhet kan redovisas även bidrag kan påräknas.
Styrelsen beslöt anordna en valturné den 24 augusti på förmiddagen. .
En inbjudan att delta i en s-partidebatt på Norrehed den 31 augusti föreligger. Styrelsen beslutar att Kjell Joelsson och Allan Särbring skall företräda socialdemokraterna, under förutsättningar att endast lokala krafter skall delta.
Det var även önskemål om att försöka få Egon Jakobsson som talare vid arbetarekommunmötet

den 26 augusti.
Valborgsmässoafton hälsar Per Lundgren våren., och Bernt Hammarlund underhåller med sång och musik vid majbålet
Den I :maj samling till förberedelsearbetet i Parken 09.30. Kl. 13.30 samling på torget för avmarsch till Parken, två musikkårer medverkar. I Parken talar förbundsordföranden Jonny Grönberg, därefter dans till Krassows orkester.
Program inför valet föredrogs och som tidigare nämnts att valbyrå inhyrts en till Kävlinge och en till Furulund hyra c:a 6000 kr. I Löddeköpinge ordnas vallokal i gamla brandstationen.
Den tidigare nämnda resan till Christinehof beslöts att ej uttaga någon avgift for bussresan och ej hellre för resan till valupptakten i Hälsingborg den 18 augusti. där Olof Palme skall tala. Vad det gäller Christinehofs resan kommer det att bli ett frukostuppehåll så deltagarna uppmanas att ha matsäck med sig.
Några kompletteringsval Allan Rix hade på grund av personliga skäl avstått från fullmäktigelistan, följden blev att Furulundskandidaterna flyttades upp ett snäpp med det blev där plats för Gilbert Andersson på plats 49. Rix hade även några uppdrag bl.a. i byggnadsnämnden där Göte Svensson,
V. Karaby flyttades upp och som ny suppleant Bertil Hagström.
Jan Karlsson, Barsebäck hade flyttat från kommunen och kompletteringsval företogs där Sven Törnlycke, Kävlinge blev ordinarie ledamot i trafiknämnden med Allan Nilsson, Barsebäck som suppleant.

Årsmöte 85 03 II 1984 års verksamhet Ordinarie ordföranden Kjell Joelsson utsågs att leda årsmötet och Eric Olsson att föra protokollet.
Årets verksamhetsberättelse föredrogs där det framgick att styrelsen under året varit följande. Ordförande Kjell Joelsson, L. Harrie Kassör Allan Särbring, Kävlinge Sekreterare Eric Olsson, St. Harrie Vice ordförande Allan Nilsson, Barsebäck
Vice sekreterare Sven Törnlycke, Kävlinge, ledamot Bertil Hagström, Furulund, ledamot Gunnar Karlsson, Löddeköpinge, ledamot Ingvar Nilsson V. karaby ledamot Leif Fritzon, Kävlinge ledamot Börje Nilsson, St. Harrie
Representant for kvinnoklubbarna har varit Ella Olsson och Irma Derbring. Börje Olsson har varit adjungerad ledamot i styrelsen.
Verkställande utskottet har varit Kjell Joelsson, Allan Särbring och Eric Olsson, samt adjungerad
Börje Olsson. Vid speciella frågors behandling har adjungering skett av kunniga på respektive områden
Vu har också vid olika tillfållen under året haft överläggningar med olika nämnds och styrelsegrupper för vissa frågors prövning.
Verksamhetsberättelsen föredrogs i sin helhet där man konstatera att styrelsen än en gång
tvingades notera att besöksfrekvensen står i orimligt dålig proportion till det ansvar som åvilar vårt parti i kommunen
Utöver sedvanliga årsmötets förhandlingar behandlades ett antal motioner .
Gunnar Vremert fick årsmötets gehör for en motion om placering av en ambulans vid brandstationen i Löddeköpinge.
Olle Sundh hade mindre framgång med motioner som krävde slopande av Sparsubventioner och stopp för kreditkort.
Bättre lycka hade Sundh med en motion om utlandsbiståndet som tillsammans med styrelsens utlåtande översänds till partistyrelsen.
Årsmötet beslutade också att utöka styrelsen med en ledamot detta föranlett av att man samstämmigt önskade att mångårige sekreteraren Eric Olsson skulle stanna kvar på sin post ytterliggare en period.
Ett gediget arbete med upprättande av valsedlar för 1985-års val av valberedning och s-föreningar gjorde att arbetarekommunens möte på rekordtid med acklamation kunde fastställa listorna för riks- landstings och kommunalval.

Under detta mellanvalsår har arbetet i hög grad inriktats på att verkställa de utfästelser som gjordes i 1982 års val.
Vi vågar påstå att den förda politiken varit framgångsrik för vår kommun och dess invånare.. Våra vallöften har infriats på ett föredömligt sätt. Stora och svåra löften gavs kring den sociala omsorgen för såväl barn som äldre.
Vi har anledning konstatera att vår grupp i socialnämnden på ett beundransvärt sätt klarat sin uppgift.
Vi har även innevarande år sett det angeläget att bedriva utåtriktad verksamhet, vi har tagit tillfälle att framföra våra åsikter. Vi har medverkat på sammanträden med företagareföreningen och Rotary
.Vi har genomfört informationsdagar på våra skolor .
Vi har under året också blivit uppmärksammade i såväl press som lokalradion vid flera tillfållen Vi måste nu inse de stora svårigheter vi har framfor oss i valet 1985. Borgarna med moderaterna i spetsen har gått ut hårdare än någonsin i denna valrörelse. Avsikterna är kristallklara, det gäller att vinna i år eller forsvinna ganska lång tid framöver .

Medlemsmöte 85 05 20. Detta möte öppnades med att man höll parentation över bortgångne Carl Åradsson som tidigare nämnts och hedrades med en tyst minut.
Börje Olsson gav en exposé över vad som i kommunen tilldrager sig på senaste tiden och det som är nära förestående.
Han nämner bl.a. att Hotellet fått en ny krögare, han kommer betala hyra efter omsättningen. Bollhuset i Furulund kommer att kosta 5,5 milj. vilket innebär tilläggsanslag med 1 milj.
Bussterminalen i Löddeköpinge kommer kosta 2 milj. vilket också fodrar tilläggsanslag, dessa
båda projekten visar sig framöver bli negativt för instundande val för socialdemokraterna,
i anledning att man fick hugga ner en stor del av skogen för parkeringsplatser vilket retade en stor del av allmänheten och som senare ansetts helt onödigt.
Konsum kommer att bygga nytt affärshus som kommer att förändra gatubilden i Kävlinge. 150 tomter i Gryet kommer att snarast bli färdiga för bebyggelse. På Korsbacka kommer
lägenheter att disponeras för bl.a. närbutik. Torget i Kävlinge kommer att iordningställas för en kostnad av en 1.6 milj. I Furulund ska1 inrättas en dagcentral. Sjöbobadet måste ha en ansiktsupplyftning projektering påbörjas efter badsäsongen.
Börje Nilsson redovisar att Öresunds Vattenvårdförbund bildats. Kävlinge åns vattenvårds- förbund har sedan många år sysslat med åns problem. han förmenar att man i pressen kan föra en diskussion om åtgärder för att minska den diffusa föroreningen i Kävlinge ån.
Mötet beslutar sig för att uttala att vi är beredda att verka för åtgärder till Kävlinge åns rening och rensning i den omfattning son anges i det kommunala handlingsprogrammet.

Styrelsemöte 850610. Börje Olsson rapporterar att han sökt byggnadslov for en valbod i Kävlinge. Den ställs ut den 15 augusti vid trehörningen Nygatan. Vidare meddelar Börje att Iduns restaurang och matsals arrendator sagt upp sitt kontrakt med kommunen, därmed forsvinner en samlingspunkt for vårt parti där vi i Emmys regi haft våra möten där diskussionerna gått höga, och många glada partifester ett ställe som många nuvarande politiker inte känner till. Efter diskussion beslöt styrelsen verka för att Idun i fortsättningen skall bli musik café och drivas i föreningsregi.
(Det inte blev så populärt, numera har huset rivits for att göra plats for ett nybygge av det Kommunala bostadsbolaget, beläget vid Bruksgatan.)
Montessoriskolan hade vid samma tillfälle ansökt om bidrag till verksamheten. Styrelsens rekommendation till fullmäktigegruppen blev att bevilja Montessori förskolan bidrag, trots att det för partiet är en kontroversiell fråga.
Kvinnoförbundet meddelar i skrivelse att de erbjuder sig att gästa kommunen med en valbuss. Förutsättningarna är att föreningarna ordnar plats och i övrigt hjälper till med praktiska frågor. Deltagare vid detta besök var bl.a. Inez Usman.

Vad det gällde Tabloidtidningen som skall utges inför valet hade Allan Särbring och Börje Olsson lämnat sitt material vilket skall koncentreras, Kjell Joelsson redovisade fyra färdiga avsnitt vilka godkänns.
För övrigt hade Viking Palm avsagt sig sina kommunala uppdrag i kommunstyrelsen och skolstyrelsen. Då det inte var lång tid till valet beslöts att ej nu utse någon efterträdare. .
Den tidigare omnämnda utflykten till Christinehof har det inkommit 232 anmälningar. Fem bussar behövdes för att alla skall kunna följa med.
Inför valet har ordföranden Kjell Joelsson, haft överläggningar med moderata samlingspartiet om
kommunal organisation och ersättningar. Det framgår av protokollet att inrätta en teknisk nämnd blev man inte överens om, men däremot föreslog Vu att ytterligare en kommunalrådsbefattning inrättas. Oppositionsråd skall delta i representationen. Frågan om inrättande av teknisk nämnd bordläggs.
Den politiska debatten mellan partierna den 31 augusti kommer att förläggas till Folkets Park. M, FP, C, Vpk och S kommer att delta med två representanter för vart parti. Kjell Joelsson och Börje Olsson kommer att företräd S.
Vu föreslår att Bo Bernhardsson skall fungera som opartisk ordförande och Inge Moberg skall stå för tidtagningen.
Vår högt värderade f.d. statsminister och ordförande i Partiet Tage Erlander har gått ur tiden . Tage Erlander har betytt väldigt mycket for vårt parti och blev under sin politiska gärning, och av oss alla betraktad som en landsfader .
Kävlinge arbetarekommun genom Allan Särbring, deltog i en minnesstund i Stockholms Folkets Hus.
Vi riktar ett varmt tack till Tage for all den inspiration han genom åren givit oss. Han kommer att
minnas, som en av våra stora samhälls- och rättvisebygga,

Styrelsemöte 85 08 12. Då det endast återstod en månad till valet var det många aktiviteter igång på alla plan. Då valmaterialet av någon anledning inte blir eller blivit utdelat i Hofterup beslöts att uppdra åt Lödde föreningen att hjälpa Barsebäcksföreningen med detta. Meddelas att ledamöterna i kommunfullmäktigegruppen åtar sig svara för bemanning av vallokalerna, dessa kommer att öppnas den 15 augusti.
Vidare inbjuder Vpk till debatt i miljöfrågor den 9 september, Miljönämndens ord Börje Nilsson samt Sven Törnlycke deltar från arbetarekommunen.
Handikappades Centralkommitté inbjuder till paneldebatt den 4:de september på Billingshäll för att ta upp en debatt om var partierna står i handikappfrågorna. Kjell Joelsson och Allan Särbring kommer att företräda partiet.
Ingvar Nilsson kommer att för arbetarekommunen delta i en konferens för valarbetare på
Backagården den 14 augusti
Riksdagsman Egon Jakobsson talar vid ett allmänt mötet den 26 augusti Folkrörelsernas dag hålls i Folkets Park den 17 augusti mellan kl. 14-18.00.
Vidare meddelas att den tidigare omnämnda valupptakten i Hälsingborg hade 90 personer anmält sig från Kävlinge
Den I1 september talar statsekreterare Bengt K Johansson till valarbetarna på Kävlinge teater deltagarna bjuds på en bit mat på Hotellet. Teckning for deltagandet skall ske.
Vidare föreslår Vu att valvakan kommer att förläggas till Kävlinge Hotell. Fackföreningarna har ställt vissa medel till förfogande för anställning av valarbetare.
Styrelsen beslutar att tillfälligt anställa Kjell Joelsson 2 veckor för att på heltid ägna sig åt valspurten mot ersättning av förlorad arbetsförtjänst.
Det kommer eventuellt bli en radiodebatt där Kjell Joelsson och Börje Olsson med Allan Särbring som ersättare kommer att deltaga.
Vid samma möte tog Bertil Hagström upp frågan hur det blir med den kontroversiella frågan om Montessori minidaghem då han inte var närvarande vid detta möte när det beslutades.
Hagström är mycket kritisk till arbetarekommunens styrelses beslutat att accepterat Montessori.

Detta skulle innebära att socialnämndens ledamöter skulle ändra sitt ställningstagande i denna fråga där han förövrigt är ledamot, Vid förra mötet det diskuterades, framhöll Börje Olsson som upplysning till Hagström att det inte blir ökade kostnader for kommunen och inte heller för socialnämnden.
Kjell Joelsson påpekar att partiet ändrat åsikt beträffande Montessori i många kommuner och inordnat Montessori i den kommunala barnomsorgsplanen. Vidare fram höll han för att lugna Hagström att en utvärdering skall göras under ett år, om kvalitén på Montessoris verksamhet jämfört med kommunens.

Styrelsemöte 85 09 02. En avstämning gjordes inför valet där det framkom att utdelning av valsedlar och övrigt material pågår för fullt i fler föreningar. Ett upprop till förstagångsväljama och till pensionärerna kommer ut den 3 september. Allt verkar vara väl förberätt och tillsynes alla har gjort sitt för att vi skall kunna uppnå ett bra valresultat.
Till kvällens valarbetareträff är det 110 personer anmälda. Som ett led i val agitationen kommer ett besök att göras på Kullagården och Billingshäll av trubaduren och underhållaren Lasse Olsson från Löddeköpinge, då tillsammans med några politiker för att svara på eventuella frågor.
Torgmöten kommer att hållas i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge, i Kävlinge kommer Börje Olsson appellera, i Furulund och Löddeköpinge där ställer Kjell Joelsson och Allan Särbring upp med appeller.
Man kan anteckna att vi alla har dragit vårt strå till stacken, men ett stort ansvar har legat på Vu och styrelsen då med Kjell Joelsson i spetsen
SSU-kretsen anordnar möte den 9 september, för bildandet aven SSU-klubb i Kävlinge, försök har gjorts flera gånger men inte lyckats. Leif Fritzon och Krister Bengtsson ställer upp för arbetarekommunen. Förhoppningsvis med bättre resultat, då det har misslyckats flera gånger.
Kullagårdens framtid diskuterades livligt. Landstinget kommer här in i bilden. Direktiv skall lämnas till K- Konsult som har hand om utredningen. Enighet råder om att ha Kullagården kvar, det är formerna som oenigheten finns som skall utredas och diskuteras. Frågan återkommer.

Valet 850915. Efter ett hårt arbete med valet kan vi nu konstatera, trotts att vi med all energi inte nådde upp till de ambitioner och mål som var uppställda förlorade två mandat och därmed egen majoritet i kommunen, för oss ett nedslående resultat

Valvakan: Var förlagd till Kävlinge värdshus, ca 100 personer deltog i festligheterna. De första rapporterna antydde en viss tillbakagång, dock utan synbar risk för vår majoritet. Den positiva utgångspunkten kom dock allt mer att förblekna sen vi kunde fram till midnatt konstatera, ett jämviktsförhållande uppstått och att miljöpartiet blivit vågmästare.
(Det blev en upplösning i förstämning av vår valvaka. Då vi nog tyckte att vi hade en känsla av att det skulle gå åt andra hållet således en stor besvikelse.)

VALRESLUTAT: I riksdagen har partiet tillsammans med VPK. en majoritet på 7 mandat således med Vpk:s hjälp sitter regeringen kvar med vissa eftergifter.
I vårt Landsting förlorade vi valet således tar borgarna över styret med alla de konsekvenser det bär med sig
I kommunen förlorade vi således 2 mandat och därmed den egna majoriteten. Nuläget är
Socialdemokraterna 23 mandat – 2
Moderaterna 13 mandat + 1
Centern 6 mandat – 1
Folkpartiet 5 mandat + 2
VPK. 1 mandat +-0
Miljöpartiet 1 mandat +-0

Borgarna har tillsammans 24 mandat, socialdemokraterna 23 mandat, VPK och Miljöpartiet eventuell vågmästare med vardera 1 mandat.
Vu penetrerade valresultatet inom kommunen och konstaterar att rikstrenden är genomgående Folkpartiet och Miljöpartiet är valets segerherrar. Flera tänkbara åtgärder diskuterades men Vu beslöt ” ligga lågt ” och invänta eventuella förslag från något håll. Ingen tanke på att lämna över till borgarna i detta läge.

Medlemsmöte 85 09 23. Vid detta möte lämnades en valanalys av ordföranden Kjell Joelsson av valresultatet vilket innebär; för vårt parti, en förlust på två mandat trots att partiet fått flera röster än de borgerliga tillsammans. Sistnämnda faktum gör att vi måste behålla makten. En överenskommelse med ett borgerligt parti skulle säkra en stabil majoritet. Center ligger
närmast till, men har det kanske för påfrestande. Moderaterna är starkast. Börje Olsson konstaterade att trenden är en tillbakagång med några procent i samtliga valkretsar. Resultaten skall kopieras upp och tillställas samtliga föreningar. En mycket livlig och kritisk diskussion uppstod. Samtliga talare uttalade sig för en överenskommelse med centern. Irma Derbring hade dock som första alternativ att vi skulle gå i opposition och med Center i andra hand
Inga-Lena Törnlycke anslöts sig till Irma Derbrings yttrande och förslag. Börje Olsson förklarade hur ett samarbete skulle gå till. Vi måste avstå några ordförande poster, i övrigt måste förhandlingar ske kontinuerligt i sakfrågor
Sven Törnlycke föreslog att Au får i uppdrag att föra förhandlingar i första hand med Centern. Då det rådde oenighet huruvida vi skulle gå i opposition eller fortsätta med underhandlingar med motparten ställer ordföranden proposition på frågan, varvid han kunde konstaterade en enhällig uppslutning kring det sistnämnda förslaget, vilket innebär fortsatta förhandlingar och att Vu ev. återkommer vid ett extra styrelsesammanträde.
Bertil Hagström m.fl. tog upp frågan om anledningen till valnederlaget i kommunen. Det är svårt att peka direkt på vad det kunde bero på. En sak var kanske att Budbyråns nedläggning vid denna tidpunkt, var olyckligt. LEAB.s organisation och Vd:s handläggande är felaktig, även Kullagårdens omorganisation har skrämt många enligt Hagström,
Nya idéer, som vänder sig till ungdomar, saknas. Nämnder och styrelser bör föryngras för att tillföra politiken nya uppfattningar.
Att tjänstemän inte skall göra uttalande till massmedia el. dylikt innan beslut i ärenden fattas Detta är något man kanske kan peka på, som möjligtvis kunnat hanterats på något annat sätt.
Som framgår ovan vissa kritiska röster hördes hur vi har bedrivit valrörelsen, men vi vill påstå, att våra olika organisationer på ett aktivt och engagerat sätt, medverkat i valarbetet. Vi har deltagit i debattartiklar, på torgmöten och inte minst omfattande spridning av flygblad.
Den fråga som följer oss in i nästa verksamhetsperiod, är naturligtvis hur vi alla insatser till trots kunde förlora valet.
Vi kan konstatera, att ur kommunalpolitisk synpunkt, har bakom oss en utomordentlig framgångsrik period.
Oavsett orsaken till vår förlust, får vi inte bortse från självrannsakan och öka lyhördhet, när vi nu med all kraft inleder vårt arbete inför nästa val-
Ett gott samarbete är vår väg tillbaka. Vi har haft ett sådant och vi uttrycker förhoppningar om att det må fortsätta.
Nomineringar till uppdrag för den nya valperioden som kommer att omfatta åren 1986-1988 skall nu företas. Val av presidiet i kommunfullmäktige och val till valberedningsnämnd skall företas i bölja på november. Övriga val företas i december. De socialdemokratiska föreningarna och övriga som har nomineringsrätt skall före den 10 oktober inkomma med förslag till Vu.
Börje Olsson som varit Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i sex framgångsrika år var åter nominerad att fortsätta och hade majoriteten med sig. Även Kjell Joelsson hade sympatisörer som ville att han skulle ta över. Men strax vid mötets öppnade meddelar Börje Olsson att han önskar lämna sitt uppdrag som kommunalråd (oppositionsråd) till förmån för yngre krafter .

Då Börje lämnade detta besked först vid det tillfälle, val skulle företas, blev vi alla lite bestörta då vid nomineringarna inte var tal om något annat än Börje skulle ta ytterligare en period.
(Vad som förekom det plötsliga avhoppet framkom ej. Men troligtvis har Kjell Joelssons ofta påträngande och antydande kritiska attityd irriterat Börje.
Då Kjell Joelsson synnerligen varit intresserad av detta uppdrag blev han föreslagen och vald som oppositionsråd, då inga andra förslag förelåg vid detta tillfälle. Mötet blev mer eller mindre ställd inför fullbordat faktum. Man borde kanske för demokratins skull bordlagt ärendet för att föreningarna skulle ha möjlighet att diskutera frågan eftersom Börje Olsson så abrupt hoppade av. Övriga val förrättades vidare i stor enighet, dock i några fall efter omröstningar.)
Sammankomst med de borgerliga partierna angående eventuell fördelning av vissa poster skedde den 30 september 85.
Från socialdemokraterna var det Kjell Joelsson, Börje Olsson och Allan Särbring som representerade, från de borgerliga var det Ingvar Bergqvist, Kaj Callin, Gösta Olsson, Leif Nilsson, Hans Sörensson och Bengt E Bengtsson.
Angående organisationsfrågan enades man om att ett kommunalråd och ett oppositionsråd skall tillsättas, båda på heltid.
Majoriteten skall ha ordförande och 1: v. ordförande i varje nämnd och styrelse samt i kornmunfullmäktige. Minoriteten skall ha 2:dre v. ordförande. Vid representation skall ordföranden och 2:dre v. ordförande deltaga.
Vad det gäller arvodesfrågorna uppdras åt Kjell Joelsson och Ingvar Bergqvist att skriva samman förslag till arvoden och ersättningar. Inläsningsarvode bör utgå till kommunfullmäktiges ledamöter och kostnader härför framräknas.
Kommunalrådet erhåller årsarvode motsvarande lönegrupp K 55 och oppositionsrådet enligt K 54. Eftersom man inte blev överens angående tillsättande av en teknisk nämnd skall kornmunfullmäktige avgöra denna fråga.
På nästkommande styrelsemöte som var den 1 oktober redogör Kjell Joelsson för den preliminära överenskommelsen med oppositionen angående presidiet valet samt om tillsättande av kommunalråd, styrelsen beslutar godkänna överenskommelsen.
Valsamverkan: Ordföranden redogjorde för den uppkomna situationen. Borgarna tackar nej till varje samverkan. Därav har kontakt tagits med VPK vilket resulterat i en överenskommelse om samverka i valärenden och en rad andra frågor baserat på utdrag ur vårt kommunala handlingsprogram. VPK har förklarat sig villiga att underteckna överenskommelsen.
Överenskommelsen innebär att VPK erhåller en suppleantplats i kommunstyrelsen och socialnämnd.
Miljöpartiet har även erbjudits att delta i samarbete med hittills vägrat. För att få deras stöd
har de fått samma villkor som VPK. Borgarna har erbjudit mångdubbelt mera, en ordinarie plats i miljö och hälsoskyddsnämnden och suppleantplatser i sex andra nämnder bl.a. i Kommunstyrelse och i socialnämnden .
Styrelsen godtar överenskommelsen med VPK, men avskriver ärendet vad det gäller Miljöpartiet och uppdrog åt Vu att fortsätta förhandlingarna.
(Noteras kan att vad det gäller val till presidiet lägger Miljöpartiet ner sina röster .)

(Miljöpartiets Gösta Lyngå motivera deras ståndpunkt med att den politik som mp står för är radikalt skild från den tillväxtpolitik som de dominerande partierna i dagens samhälle bedriver. Samarbetet med olika partier kan alltså ske i enskilda sakfrågor men liering med endera blocket är ej möjlig för oss
Som protest mot blockpolitiken har vi beslutat, och före valen tillkännagivit detta beslut, att lägga ner vår röst vid val av ordförande i kommunfullmäktige. Vi tror att tillräcklig samarbets- vilja och kompetens finns för att lösa denna fråga utan lottdragning.
För att få insyn i kommunstyrelsen och delta i nämnders arbete har vi beslutat att följa de spelregler som gäller vid val av nämnder och styrelser. Vi anser ett nämndsarbetet är viktigt för att vi skall kunna fylla vår roll i kommunfullmäktige på ett ansvarsfull sätt.

Vi har således ingått teknisk valkartell med M, FP och C. Detta ger oss suppleantplatser, dvs. insyn i kommunstyrelsen, fritidsnämnd, byggnadsnämnd samt i kulturnämnden. De noterar att de har haft liknade samarbetsmöjligheter och dryftat med S och VPK.
Intet av ovanstående innebär något ställningstagande i sakfrågor. Vi kommer att avgöra vår ställning i varje fråga på dess egna meriter .
Ovanstående är miljöpartiets ståndpunkt och därmed anslutet de sig till den borgerliga skaran den kommande valperioden, som vi socialdemokrater i kommunen uppfattat det.)

Årsmötet 1986. Framförs tack till Eric Olsson för en legendarisk partiinsatts en lång följd av år. (Det är få förunnat, att under mer än 50 år, vara kallad för uppgifter i partiets högsta ledning. En kallelse, som därtill skulle ha fortsatt, om inte vederbörande med all rätt, begärt att den skulle upphöra.
En förening av osviklig partilojalitet och stor kunskap på ett brett fält, väl formulerat i såväl tal som skrift, är några av dessa gåvor .
I Harjagers partikrets, sedermera arbetarekommunen, har Eric under mer än 40 år skiftat mellan
uppgifterna som ordförande eller sekreterare.
I St. Harrie socialdemokratiska förening, tidigare Harrie arbetarekommun har han varit en oomstridd ordförande i mer än 50 år.
Arbetarekommunens förehavande kan, för framtida historieskrivare, lätt dokumenteras genen Erics otaliga och med envishet nerknackade bokstäver, vilka totalt utgör en välvårdad protokollsamling.
Uppgifterna för partiet i olika kommunala nämnder och styrelser har under åren blivit många. Som ordförande i de flesta av dessa sammanhang, har Eric stadfäst beslut, som varit utomordentligt omdanande för vårt samhälle, En av höjdpunktema i denna fantastiska karriär torde väl vara, att i slutet av 6O-talet, få stoltsera som ledare för den kommun i landet som hade den lägsta skatten.
Erics kapacitet har också ianspråktagits utanför vår kommun, som Landstingsman,
Nämndeman och ledamot av polisstyrelsen, för att nämna något, har Erics insatser respektfullt uppmärksammats.
Ett försök ge beskrivning av mannen bakom bedrifterna tar sig något enklare. En bred
kunskap, analytisk och strategisk klarsynthet, kombinerad med en hög grad av envishet är tillsammans med hustrun Ruth, sannolikt hörnsten i det arbete Eric har utfört för partiet.
Med förmåga att kunna samarbeta och inte minst kunna anpassa sig till nya tiders önskemål och idéer, har bedriften kunnat fullbordats.
Undertecknad som har förmånen om att vara en av Erics bästa vänner har uppskattat hans rappa
och giftiga samt spjuveraktiga kommentarer på våra sammanträden och vid gemensamma träffar i våra familjer .
God hälsa och möjlighet ta igen något av alla gjorda försakelser, är vad vi alla nu vill önska Eric och Ruth).

(Oväntat besök i finsoffan
Precis kl 16.00 torsdagen de 6 mars 1986 steg utrikesminister Sten Andersson uppför trappan till Eric Olssons villa i Stora Harrie med ett fång av gula tulpaner.
I 50 år har Eric Olsson varit ordförande för socialdemokraterna i Stora Harrie, och Kävlinge Arbetarekommun ville hylla honom och hade i all hemlighet planerat ett besök av Sten Andersson. Viss rörelse i kvarteret hade fått Eric Olsson att ana något var i görningen. Men att det var Sten Andersson som skulle komma och framföra tack för de 50 åren hade han inte anat.
Då det var strax efter att Olof Palme mördats var det ett stort säkerhetspådrag, med Säpo som smög i buskarna och pressen stod gömda bakom en häck för att inte avslöja sig och kl.16.00 kom den svarta bilen in på gårdsplanen och in stegade Sten Andersson med sin informationssekreterare Lena Näslund, när hon steg fram och presenterade sig och sa att hon arbetade för Sten. Eric Olsson fann sig snabbt inför det oväntade besöket och Eric Olsson sa. ”Jag har varit murare och

har också arbetat med sten”. Den repliken fick Sten Andersson att berätta om när han var på arbetsplatsbesök med en annan murare och utrikesminister Torsten Nilsson.
Då fick Sten Andersson dra honom från mursleven och förbinda de blödande händerna.
Med på uppvaktningen fanns också Kjell Joelsson ordförande i Kävlinge arbetarekommun samt Allan Särbring och Börje Nilsson.
Under hela sitt vuxna liv har den nu 73-årige Eric Olsson varit politiskt verksam först i Harrie kommun och sedan i Kävlinge efter sammanslagningen av kommunerna. För några år sen lämnade han kommunfullmäktige. Fram till i höstas var han ordförande i trafiknämnden.
Eric Olsson har också många år bakom sig som landstingspolitiker och som nämndeman. För Sten Andersson berättade Eric Olsson om hur det var på 30-talet när det främst var garveri-
arbetare och lantarbetare som deltog i St. Harries Arbetarekommuns arbete. Då var här mer folk och det var inte ovanligt med 100 personer på mötena. När Erlander kom var det 150. Nu får man vara glad när 20-25 % av medlemmarna möter upp.
Sten Andersson och Eric Olsson hade ett förtroligt samtal i finsoffan, där Sten ville veta om bygden och Eric Olsson berättade om när det fanns två butiker och en smedja med verkstad
och lantbruket blomstrade, samtidigt som han drog ett bloss på sin pipa och konstaterade att det mesta nu är bortrationaliserat
Vid samma tillfälle tilldelade Sten Andersson Eric Olsson Tage Erlander medaljen för sitt långvariga arbete i partiet, en medalj som ytterst få blir tilldelad.
Stämningen i finsoffan hemma hos familjen Olsson med hustrun Ruth som övervakade det hela var hjärtlig och avslappnad. Påminnelsen om den grymma verkligheten hölls utanför finrummet, men den fanns genom en diskret bevakning av två säkerhetsmän i trädgården och två i en bil på gatan. En oförglömlig dag gick till ända i Erics rika politiska liv.)

VU möte 86 09 22.
Då årsmötet beslutat att Vu skall utökas till 5 ledamöter i stället för 3, konstituerade sig Vu enligt följande ordf. Kjell Joelsson, v. ordförande Allan Nilsson, kassör Allan Särbring, sekreterare Börje Olsson och v. sekreterare Bertil Hagström.
Då Bommersvik fyller 50-år har det startats upp en insamling bland intresseorganisationerna för att förbättra skolan. Vu beslutar anslå 300 kronor till insamlingen.
Skrivelse förelåg från Robert Nilsson, Furulund som var en av dem som sjöng vid Olof Palmes begravning. Beslutades förslå styrelsen att låta föreningarna ta del av densamma.
Kävlinge s-förening vill ha information av kärnkraftsverket i Barsebäck. Beslutades meddela föreningen att Vu vill avvakta med information till augusti månad då chefen Bengt Ahlman väntas var tillbaka i sin tjänst.
Annette Andersson, Furulund har avsagt sig som suppleant i kulturnämnden, beslutades att kolla vallistan vem som står på tur.
Vid detta möte diskuterades eventuell höjning av barnomsorgstaxan som alltid är ett känsligt ämne och det gäller även det kommunala bostadstillägget.
Man kom fram till att barnomsorgstaxan nog fick justeras upp 3-4 procent omkring den inflation som regeringen beräknar och har som mål att hålla under innevarande år.
Däremot ansågs det inte nu vara rådigt att höja KBT. (Varför talas ej om i protokollet.)

Den 11 november hade arbetarekommunen besök av energiminister (sedermera riksdagens talman) Birgitta Dahl.
Arbetarekommunen står som värd för statsrådets besök, där man börjar med ett företagsbesök på Skanek härefter hade man en överläggning med lokala säkerhetsnämnden i kommunen som också bjuder på lunch på Kävlinge Värdshus. Därefter blir det besök på Korsbackaskolan för att sen avsluta besöket med kaffe och en presskonferens på Värdshuset.

Framställning har gjorts av representanter från Löddeköpinge Unga Örnar, som äger en bostadsfastighet vid Lyckehus området. Nu när Unga Örnars verksamhet är nedlagd och då enligt stadgarna övergår egendomen till Unga Örnars Skåne distrikt som då troligtvis kommer att sälja densamma då till ett förmånligt pris.

Då det kan vara intressant för arbetarerörelsen i Kommunen att ha tillgång till denna fastighet för rörelsens verksamheter, så överenskoms att införskaffa information om handlingar som berör fastigheten för att vidare kunna diskutera ärendet.
(Då undertecknad i egenskap av kassör i arbetarekommunen var jag djupt engagerad i frågan minns jag. Kjell Joelsson och jag hade flera överläggningar hemma hos Gunnar Karlsson som också var intresserad i frågan samt representanter från Unga Örnars styrelse.
I efterhand konstateras att det ej var helt inne från visa politiker från Löddedelen att fastigheten skulle övergå till Kävlinge arbetarekommun trotts att Löddeköpinge s-förening skulle få ha tillgång till fastigheten och lokalerna för sin verksamhet utan kostnad, som arbetarekommunen kom att stå för. Bytänkandet lyste klart igenom.
Några år därefter sålde Unga Örnar fastigheten till byggmästare Arne Persson för 326.000 kr vilka medel utdelades till ungdomsverksamheten i föreningarna i Löddeköpinge. Återstår en summa på c:a 10.000 kronor om Unga Örnar skulle återuppta sin verksamhet.)
Ordföranden Kjell Joelsson rapportera om att fyra stycken från styrelsen deltog i distrikts- information i Eslöv den 8 november om det nu föreliggande förslaget till ny Plan o Bygg lag. Där Gösta Blycker och Oskar Lindkvist som båda varit med i utskottet och arbetat med förslaget och svarade för informationen. Där det bl.a. framkom att man är överens med centerpartiet och håller på med samtal med folkpartiet för att få en bred majoritet när det skall upp på riksdagens bord. Nu ser det ut som detta utskott skulle lyckas få igenom sitt förslag till ny PBL ett uppdrag som flera tidigare utskott inte lyckats med under de 20 år som man hållit på med detta.
Livsmedelsektionen i Kävlinge meddelar att deras förbund har medlemsvärvarkampanj till partiet där förbundet betalar 10 kronor på var medlem som s-föreningarna skriver in. En särskild blankett finns för rapportering till förbundet.
(Medlemsvärvningen var ingen större succé, då förvisso en del namn inkom men avgifterna blev däremot ej erlagda. Då som nu är det inte helt lätt värva nya medlemmar, det kan även bero på att vi inte ute i föreningarna tar det på allvar trotts undertecknad jämt tjatat om detta.)
Tore Jönsson som är studieorganisatör i arbetarekommunen vill att den grupp som hållit på med aktivering av studieverksamheten i s-föreningarna borde få ersättning för sina kostnader och resor. Vu beslutar att ersättning skall utgå med 100 kronor till var och en.
Partidistriktet inbjuder till konferens i Landskrona den 13 november 86 där partisekreterare Bo Toresson kommer att inleda en diskussion om framtidssamhället. Vu beslutar att Allan Särbring skall delta i konferensen.

Medlemsmöte 87 02 09.
Det diskuterades 1-maj firandet där styrelsen beslutar att ta hem 800 maj-märken som under året hyllar Alva Myrdal med dess bild. Vidare föreslår styrelsen att arbetarekommunen beslutar hemställa om att få kyrkoherden Ingemar Simonsson i Hyllie församling i Malmö som 1 maj talare. Vidare har distriktet bedrivit en medlemskampanj som givit 2.700 nya medlemmar i distriktet, där Löddeköpinge s-förening har värvat 67 nya medlemmar vilket resulterat i att föreningen blev vinnare av en transportabel högtalaranläggning. En eloge kan man ge till Ella Persson och Roland Palmqvist som lade ner mycket arbete på detta, så bara man lägger all kraft så går det att värva medlemmar, som man kanske skulle anammat för närvarande år 2001.
Kjell Joelsson lämnade rapport om partiledningens information i Stockholm den 26 januari som han bevistat. Där både statsminister Ingvar Carlsson och finansminister Kjell-Olof Fäldt deltog samt partisekreterare Bo Toresson som informerade om vår ekonomi och det politiska klimatet. Finansministern klargjorde för målen i stadsbudgeten och framhöll den strama justeringen av utjämningsbidraget till kommunerna. Detta är förutsättningen för att regeringens målsättning ska hållas. Denna justering av statens utjämningsbidrag gör att Kävlinge kommun får vidkännas en minskning med 6 miljoner kronor av detta bidrag.
Vidare kommer ersättningen till delpensionen att höjas upp till 65 % som det var från början samt att karensdagarna vid sjukskrivning tas bort under året.
Statens underskott har nu halverats till 45 miljarder, om vi inte haft detta underskott som de

borgerliga regeringarna satte oss i, så hade vi haft 25 miljarder att investera för.
Ingvar Carlsson påtalar kommunernas bedömning av fördelningen av sina resurser när man tar fram budgeten, där man bör ha i minnet att vi har infört ATP för att mänskor ska kunna behålla sin betalningsförmåga även när de går i pension.
Statsministern var optimistisk när det gäller att få igenom skattereformen som han trodde sig kunna lösa över partigränserna
Kjell Joelsson menar att statsministerns påtalan om ATP så bör kommunen se över sitt avgiftssystem till den kommunala servicen.
Vid detta möte företogs även fyllnadsval efter Lennart Haglund som ledamot i fritidsnämnden som har avflyttad från orten och Katarina Elsässer ledamot av skolstyrelsen och andre v. ordförande.
Tore Jönsson blir ny v. ordförande och suppleanten Ann-Marie Lindgren blir ordinarie ledamot i fritidsnämnden.
Till skolstyrelsen föreslås tidigare suppleanten Kerstin Nilsson och som ny suppleant Bo Persson, Löddeköpinge.

Diskussionsinlägg om äldrevården och barnomsorgen.
Kjell Joelsson gjorde ett inlägg i de här frågorna då denna verksamhet har varit mycket diskuterat den senaste tiden i tidningspressen och bland anställda.
Organisationen och service utbudet av kommunens omvårdnad av de äldre håller på att förändras till ett mer självständigt boende.
En sådan förändring tar sin tid att genomföra, det är därför viktigt att både vårdtagare och deras anhöriga såväl som personal får klara besked hur detta skall genomföras, och hur boendet samt vården skall bli. Här måste vi lägga fast vår målsättning så det råder klarhet hur vi står i denna fråga
Därför har s-gruppen i socialnämnden med Allan Särbring som ansvarig, arbetat fram ett förslag som går ut på att hemvårdsassistenterna som nu är centralt placerade i kommunhuset, dessa bör flyttas ut till respektive distrikt för att komma verksamheten närmare, där man nu kommer att börja med Norrehed i Löddeköpinge och nuvarande föreståndare övergår till tjänst inom landstinget enligt träffat avtal.
Det har från personalen inom vården påtalats att alla tjänster ej är besatta på våra ålderdoms- hem det för att spara på kostnaderna, detta gör att personalen inte anser sig kunna ge den hjälp som vårdtagarna behöver.
Nu har man på något konto funnit 600.000 kronor som inte utnyttjas så nu finns det större utrymme för fullgod service.
När det gäller barntillsynen så måste här också göras en omorganisation på den centrala administrationen för att bli effektivare och skapa resurser för att kunna hålla full behovstäckning framöver. Kjell Joelsson (som är allmänt kritisk mot den sociala sidan) framhåller att det är viktigt att vi driver detta förslag som arbetsgruppen lagt fram.

Diskussion angående förslaget
Anna-Stina Frittsson påtalar att det har beslutats om intagningsstopp på våra ålderdomshem för ombyggnad , detta har medfört mycken irritation bland äldre och personal på hemmen.
Allan Särbring förklarar att socialnämnden har beslutat detta men det är inget tvärtsopp.
Från flera håll påtalas att barnstugorna har fått stängas för man inta haft tillgång till poltjänster när någon bland personalen varit sjuka. Att stänga en barnstuga leder till stora problem för barn och föräldrar som då får svårt att sköta sina arbeten. En sådan service kan ej accepteras. Barnomsorgen borde vara distriktsindelad så att andra daghem kunde hjälpa till med personal eller ta emot varandras barn vid sådana tillfällen.
Vidare togs upp full behovstäckning som vi har inom barnomsorgen men det utesluter inta att man kan få stå i kö nära ett halvår för att få en plats. Beroende på att vid inskrivningen som sker vid höst terminen, då skall alla som står anmälda få en plats och barngrupperna ska då inte vara över 15 barn i varje.
Här framhålles från flera talare att under terminen måste man acceptera en överinskrivning om där kommer barn som behöver plats. Här måste tas fram riktlinjer för detta. Allan Särbring framhåller

att riktlinjer för detta finns redan, men det är möjligt att det får läggas fastare.
Ann-Christin Peterson är betänksam till överinskrivningar hon menar att vi också får se till kvalitén och barnens behov. Ann-Christin påtalar också att kommunens ansvar för att vi har harmoniska barn och då är det viktigt att kvalitén inte glöms bort.
Karin Månsson föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp för att ta fram mål och inriktning för barntillsynen då bör ledamöterna i socialnämnden vara med.
Anna-Stina Frittsson ställde frågan var man hittade de tidigare omnämnda 600.000 kronorna. Kjell Joelsson upplyste att det var i 1986 års budget, därmed var det avsågat.
Karin Månsson påtalar också när vi för debatt om kvalité och överinskrivningar så bör vi föra detta också med personalen på barnstugorna så vi inte blir missförstådda. Joakim Lantz framhåller att vi får akta oss för att dra in för många tjänster och göra överinskrivningar i barnomsorgen det gagnar inte vårt parti.
Efter avslutad diskussion med olika viljor och idéer beslutades att överlämna frågorna och debatten till vår grupp i socialnämnden.

Sysselsättning och ekonomiskt bistånd till ungdomar
Då arbetslösheten var stor bland ungdomar informerar Kjell Joelsson om de åtgärder som kommunen gör för att få ner ungdomsarbetslösheten.
För närvarande har kommunen 25 beredskapsarbete samt ungdomslag och en uppföljningsenhet som hjälper tonåringar med kompletterande studier och arbetsvägledning.
Nu har de senaste årens bistånd ökat påtagligt till arbetslösa ungdomar, därför måste här vidtagas åtgärder för att få ungdomarna ut i arbete i stället för uppbära bidrag.
Detta har föranlett socialnämnde att projektanställa en socialsekreterare som skall hjälpa arbetslösa ungdomar att få jobb.
Kjell Joelsson förespråkar ett annat förslag där arbetsförmedlingen med resurser för beredskapsarbete och vissa medel från socialförvaltningen kunde samlas i en pott, där man sen kunde gå ut till företagen i kommunen och ordna jobb, där samhället går in och stöder ekonomiskt Roland Palmqvist påpekare att det är kommuner som har gjort såhär, men det har ej hållit för den kommunala kompetensen.
Rickard Olsson påtalar att ungdomar slussas mellan olika instanser i samhället i stället för att ge dem utbildning så de kan få riktiga jobb i stället för ett flummande hit och dit.
Börje Nilsson påtalar ryktet om att ungdomar inte tar de jobb som erbjuds av arbetsförmedlingen. Där han menar om så är fallet så bör man vara restriktiv med ekonomiskt bistånd om man vägrar ta anvisat jobb.
Joakim Lantz anser också det är viktigt för individens frihet att ha ett arbete att gå till.
Alvar Pettersson tycker ungdomslagen utnyttjas av företagen och drar fördelar av detsamma. Bertil Hagström menar att detta ungdomslag är arbetsförmedlingens uppgift att sköta och se till att arbetslösa ungdomar kommer ut i arbetslivet. Börje Andersson går också in i debatten och även han framhåller vikten att vi ser till så ungdomarna får arbete,
Adils Kristensson påpekar att det inte bara är ungdomarna som är arbetslösa, därför är det inte säkert man ska använda tvångsmetoder för att ta ett arbete.
Efter avslutad debatt sammanfattar ordföranden att här har diskuterats en del idéer om hur vi ska komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten i kommunen, där vi får låta debatten gå vidare kring den här frågan för att komma fram till konkreta åtgärder.

VU möte 15 april 87 04 15.
Vid detta möte diskuterades om ordnandet av ett skoldaghem i tidigare lärarebostaden i Högs skola. Skolstyrelsens 2:v.ordförande John Larsson hade begärt få en överläggning med arbetarekommunens Vu i frågan som skolstyrelsen kommer inom kort att besluta i, John Larsson redogör för vad skoldaghem innebär och nämner att det kommer röra sig om 6-7 elever från mellanstadiet i Kävlinge skola.
Det är elever som behöver lugnare skolmiljö och som inte kan följa med i den studietakt som det är i de stora klasserna där lärarna har begränsad tid att ägna sig speciellt åt enskild elev som har svårt att hänga med i undervisningen.

Ett skoldaghem skulle bestå av två lärare plus husmor på deltid för skollunchen. Allan Särbring framhåller att en elev som inte är socialt anpassad i sin klass oftast stör de andra i klassen.
Allan Nilsson som är speciallärare i Lund instämmer i vikten att dessa elever tilldelas extra resurser och får hjälp av lärare under hela skoldagen. Han omtalar också att Lunds kommun har sådan verksamhet i Värpinge.
Kjell Joelsson och Börje Olsson var betänksamma mot detta sätt skilja ut vissa elever det kan verka diskriminerande och vem skulle vilja välja ut dessa elever som skulle komma på skoldaghem. Det talas om 6-7 elever men det kommer väl att bli fler med åren om de inte efter vissa terminer kan komma tillbaka till den vanliga skolan.
Allan Nilsson framhåller att det inte är frågan om att skilja ut någon utan det är frågan om hjälpa eleven och ge honom en undervisning som han kan tillgodo göra sig. Då frågan var ny och kunde bli politiskt kontroversiellt, uttalade sig Vu för att se positivt till förslaget men betraktar det som försöksverksamhet utan att binda sig för något defensivt ställningstagande.
Kjell Joelsson rapporterade från ett möte som hållits med interimsstyrelsen för Kävlinge Närradio förening. Där nämnde att medlemsavgiften blir 6 00 kronor och år, därtill kommer en fast avgift på 2,200 kr. därutöver kommer sändningsavgiften på 800 kr /år och block som gäller för 15 minuters sändningstid per vecka två block kostar 1.800 kr.
Var studion skall placeras var inte bestämt vid detta tillfälle, men efter fortsatta förhandlingar blev det i kommunhuset som kom att inhysa studion. Det skulle sättas krav på SSU och kvinnoklubbarna att få ingå i arbetarekommunens medlemskap och att arbetarekommunen går in i närradioföreningen.
(Man kan konstatera, nu efteråt, att närradioföreningen bildades och drevs ett par års tid, därefter lades verksamheten ner på grund av ekonomiska bekymmer.
Eftersom det råder stor efterfrågan på bostäder där det finns 700 som står i kö för en lägenhet, får man söka råda bot på detta. Då den planlagda marken för bostadsändamål snart är färdig byggda får vi se till ha en bra framförhållning med planläggningen.
Därför föreslår Vu att vi skall motionera till kommunfullmäktige och föreslå att man låter upprätta byggnadsplaner för den mark kommunen äger på Bogesholm och Arvidsborg.
Tidigare har vi diskuterat frågan om en fritidsgård i Kävlinge. Strax före valet 1985 hade AB Kävlingebyggen lagt fram förslag att bygga en fritidsgård inne i bostadsområdet på Korsbacka. (Vid det tillfälle uppstod en politisk debatt om lämpligheten att förlägga denna verksamhet inne i området, därför fullföljdes inte projektet.)
Därför föreslår ordföranden att vi nu lägger en motion där vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrag åt kommunstyrelsen att studera möjligheten att förlägga fritidsgården söder om Korsbackahallen (Som man nu kan konstatera inte ledde till något.)

Årsdagen för mordet på Olof Palme.
Kjell Joelsson meddelar att styrelsen har beslutat ordna ett arrangemang tillsammans med Kävlinge församling och kulturförvaltningen i medverkan av kyrkoherde Martin Lind i Korsbacka Kyrkan lördagen den 28 februari ” Temat ska vara För Fred-Frihet-Nedrustning ”.
(Man har en känsla av att händelser i Sverige snabbt faller i glömska. Det är viktigt att vi inte glömmer vad Olof Palme betydde, inte minst för människor som lever i värdens diktaturer.)
Ann-Christin Peterson ställer en delikat fråga till skolstyrelsens 2:dre v. ordförande John Larsson, där hon undrar hur det blir med samlad skoldag, det har skrivits i dagspressen att den kommer att läggas ner till hösten utan vi på något vis diskuterat det i partiet.
John Larsson framhåller att något beslut i frågan, inte har tagits, men det har diskuterats i arbetsutskottet. S-gruppen är eniga i frågan och kommer profilera oss här.
Regeringen har tagit bort bidraget för denna verksamhet, vi får se vad kostnaderna kan bli.
Ann-Christin Peterson replikerar att man kan inte bara se på kostnaderna, vi måste också se vad barnen får för stimulans och träning för det kommande skolarbetet.
Börje Olsson framhåller att nu lägga ner samlad skoldag kommer att ge reaktioner i sysselsättningen både för de som jobbar med verksamheten och föräldrar till barnen som kan bli förhindrade att ha kvar sina jobb och istället få stanna hemma och se till sina barn. Det blir klar försämring.

Alvar Pettersson tycker det förefaller konstigt att kommunens likviditet var så dålig vid årsskiftet när man vid årets slut har ett överskott på 6 miljoner.
Kjell Joelsson framhåller att kommunens ekonomi är bra, men likviditeten vid årsskiftet var låg. Karin Månsson yrkar på att kommunen tar upp medel i budgeten för nästa år till kulturnämnden så de kan ändra lutningen på golvet i teatern så publiken kan få bättre kontakt med scenen.

Medlemsmöte 87 04 27.
Ordförande Kjell Joelsson informerar om sammankomst med representanter från partidistriktet och PRO föreningarna i Kävlinge. Där man diskuterade mer konkreta uppgifter för arbetarekommunens pensionärsutskott, samt att utskottet framöver kommer att hålla regelbundna träffar med representanter från PRO.
Ordföranden informerar om HSB:s planer på att bebygga ett område i Rinnebäck beläget norr om befintlig bebyggelse (f.d. Rinnbo gård). Planområdet innefattar ca 320 lägenheter i en och två vånings radhus samt 4 stycken punkthus med fem våningar. Här blir också en barnstuga med fyra barngrupper samt en kvartersbutik.
AnnMarie Erlandsson efterlyser ungdomslägenheter och framhöll att om det inte är lämpligt här, så bör man planera för detta i bostadsbyggandet i Kävlinge.
Larserik Johansson påtalade de stora grönremsorna längs matargatorna i området och dess dryga skötselkostnader som kommer belasta bostadsrättsinnehavarna negativt. Kjell Joelsson lovade att de skall beakta synpunkterna i den vidare planeringen.
Då det råder stor efterfrågan på bostäder i centralorten där det står 800 personer i kö och det har alltid varit vårt mål se till så det finns bostäder av god kvalité till överkomliga priser.
Därför ser vi det viktigt att hålla greppet om vår planering. Områden som nu är aktuella är resterande markområden på Bogesholm där vi också vill ha en väganslutning till väg 104 i den norra delen av planområdet
( När detta skrivs är dessa områden fullt utbyggda, dock utan väganslutningen.)

Vid föregående val 1985 diskuterades ingående att låta bygga en fritidsgård inne på Korsbackaområdet vilket bostadsbolaget var beredda att göra, men då här uppstod som tidigare nämnts en intensiv debatt om lämplig placering lades projektet åt sidan.
Nu har föreningsaktiva personer framfört att lämplig plats kunde vara mellan Korsbacka hallen och skolan.
Sven Törnlycke påtalar att man borde se på vad man kan andvända byggnaderna på Arvidsborgs gård till. Börje Olsson ifrågasätter behovet av en fritidsgårds verksamhet i Kävlinge och istället satsa mer på våra föreningar som har ungdomsverksamhet och låta få nyttja lokalerna som ändå står tomma på kvällar och helger.
Leif Fritzon påpekar att en del ungdomar ställs utanför föreningarna på grund av ekonomiska skäl har de inte pengar att klara medlemsavgifter material mm. som det krävs för att vara aktiv i någon förening därför är det viktigt med en fritidsgård.
Kjell Joelsson framhåller att här finns inga bindningar eller prestige i motionen utan man vill att förutsättningarna skall utredas vilket styrelsen ställer sig positiv till.
I en skrivelse omtalar tidningen Arbetet att de kommer att göra en omorganisation i sin kontorsverksamhet i Kävlinge varför de vill efterhöra arbetarekommunens intresse för en sammanslagning med tidningen om deras kontorslokaler. Tidningen utfäster sig att ställa upp med
100.000 kronor/år till hjälp för anställd kontorist och hyra. Det beslutades att fundera vidare på förslaget.
På kommande partikongress den 19-25 september kommer frågan om kollektivanslutningen behandlas. Kjell Joelsson ville höra hur arbetarekommunen ställer sig i denna fråga då han som ombud vill ha lite vägledning. Det vållades en stor debatt med olika åsikter, De borgerliga partierna har varit emot det systemet och menar att vi tvångsansluter fackliga medlemmar till partiet.

Adils Kristensson anser det är viktigt att vi har kvar kollektivanslutningen till partiet, det är föreningskränkande att inte arbetarekommunen själv får avgöra detta, låt borgarna lagstifta om de har något emot anslutningsmodellen.
Roland Palmqvist menar att det blir en viss passivisering av medlemmar när man är kollektivt anslutna.
Gunvor Lind tycker ha en känsla av att man betraktar kollektivt mer värda än enskilt anslutna. Alvar Pettersson anser det kan vara till skada för partiet att vi har kollektivanslutning där folk känner sig styrda.
Karin Månsson är för kollektivanslutningen då det innebär ekonomiska fördelar och kollektiv- avgiften är stommen i arbetarekommunens ekonomi.
Gunvor Bengtsson vill framhålla att fackföreningsmedlemmarna har möjligheten reservera sig om man inte vill vara med i kollektivanslutningen.
Allan Särbring menar att det kanske kan aktivera mänskor mera utan kollektivanslutning då de mera får engagera sig i handling för att gå med i partiet, i dag tänker arbetarna inte på att de är medlemmar i partiet därför inget politiskt arrangemang i vitala frågor, men s-föreningarna får bli avsevärt bättre på att värva medlemmar och samla upp de som varit kollektivt anslutna.
Bertil Hagström vill klargöra att vid kollektivanslutning kan man reservera sig emot, men om facket i stället ger ekonomiskt stöd till arbetarekommunen kan enskilda fackföreningsmedlemmar inte komma ifråga. (Hur han nu kan motivera den synpunkten.)
Möte uttalar sig till slut för att ha kollektiv anslutningen kvar
Frågan om fast broförbindelse över Öresund kommer även upp på kongressen varför arbetarekommunen även i denna fråga bör klarlägga var man står i detta förslag, då arbetarerörelsen är djupt delad i denna fråga.
Ett utredningsförslag föreligger nu som Malmöregionen och partistyrelsen ställt sig bakom. med en bro över Öresund mellan Klagshamn och Dragör i Danmark för både bilar och tåg. Mot detta projekt protesterar miljögrupperna samt Trelleborg och Helsingborgs arbetarekommuner. Ett nytt förslag med järnvägstunnel från Malmö central till Kastrup via Huvudbangården i
Köpenhamn har tagits fram på tjänstemanna nivå av SSK. Det har också från godstransportörerna att de inte har något intresse av en broförbindelse.
Olle Sundh säger att det diskuterats mycket om bron mellan Malmö och Köpenhamn men tycks sig märka en svängning i diskussionen som mera lutar åt en järnvägstunnel.
Lars Åke Svensson anser om det blir en bilbro så leder det till stor biltrafik på Danmark med problem att komma vidare ut i kontinenten.
Bengt Lidberg anser det vara svårt att ta ställning nu, det är inte hellre valtaktiskt bra att driva denna fråga nu.
Bertil Hagström tror inte på kollektivtrafiken med järnvägstunnel det kan inte bli intressant, ej heller lönsamt.
Allan Särbring instämmer helt i broförslaget för samhället är uppbyggt för bilen och hela infrastrukturen talar för detta. Bilen och biltransporter är komna för att stanna.
Roland Palmqvist anser inte att bara miljöproblem. utan det kommer också fodras stora investeringar både i Skåne och i Danmark för utbyggnad av vägnätet för att kunna komma fram med bilen. Vi kan inte längre hålla oss med så dåliga kommunikationer med omvärlden, därför bör vi först satsa på en snabb och effektiv kollektivtrafik som då måste bli en järnvägstunnel mellan Malmö och Köpenhamn
Efter avslutad diskussion enades mötet om att ansluta sig till dem som hävdar en järnvägstunnel.
(Idag står bron där med både bil och tågtrafik.)

Valborgsmässoafton 1987. Ordföranden Kjell Joelsson informerar om att det blir samling i Folkets Park valborgsmässoafton där bålet tänds, och Kyrkoherde Lars-Erik Axelsson, Kävlinge hälsar våren, samt att trubaduren Bernth Hammarlund underhåller. Unga Örnar kommer att stå för korvgrillning och lottförsäljning.

1 maj-firandet 1987 Avmarsch sker från Billingshäll kl. 14.00 till Folkets Park där det blir tal av riksdagskvinnan Birte Sörestedt, därefter blir det dans till kl. 18.00.

Vidare förelåg diskussionsunderlag om idéer kring kommunalpolitik, det skall vara underlag för det kommunala handlingsprogrammet inför 1988 års val.

Augusti 87 08 10. Inbjudan från Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 9, Lund till firandet av deras 20-årsdag den 29-8 när det blev storavdelning. Beslutades att Bertil Hagström och Allan Särbring skall representera Kävlinge arbetarekommun.
Kävlinge s-förening påtalar i skrivelse angående nomineringar vid det kommande kommunvalet 1988, att man frångår kvotering och i stället nominera kandidater efter det politiska intresse, samt kompetens, kandidaterna visar i rörelsen
Kenneth Sandberg Vpk, har i brev ställt frågan om vi behöver ännu ett köpcenter i Löddeköpinge. När går förhandlingarna med intressenter som vill göra betydande investeringar i byggnation för handel på LEAB där man även vill sälja dagligvaror. Vidare påtalar han att någon varuförsörjningsplan för regionen inte tagits.

Stormarknad på LEAB: Från flera håll undrades om ryktet av stormarknad på LEAB i Löddeköpinge, där Kjell Joelsson omtalar att det enda konkreta ärendet som föreligger är en utbyggnad mellan Engelbrektsboden och ALMIA .
I övrigt förs förhandlingar med ett företag från Göteborg som vill förvärva hela tidigare IKEA tomten där man vill ha livsmedelsförsäljning. Diskussioner härom pågår ute i nämnderna. Mötet förklarade sig nöjd informationen.
Stora Harrie kvinnoklubb anhåller om att få sina kostnader täckta av arbetarekommunen som de haft i samband med ombud till deras kongress, en kostnad på 1.368 kronor. Allan Särbring som är kassör i arbetarekommunen har i sak inget emot att kvinnoklubben får sina kostnader täckta, men man borde ha klarat av detta innan man skickar i väg deltagare.
SSU Kävlinge har framställt om ekonomiskt bidrag för höstens verksamhet enligt medsänd ekonomisk berättelse för det gångna året som visar 3000 kronor i underskott. Kassören Allan Särbring har även här synpunkter, och meddelar att de redan tidigare under året fått 4.500 kronor. Men Styrelsen beslutar ändå ge dem det begärda beloppet med redovisning senare vad pengarna användes till.
Kävlinge s-förening hemställer om ekonomiskt stöd för att hyra en lokal för sitt föreningsarbete, där förhandlingar pågår med ABF i Bruksgatan där hyran för ett kontorsrum på 12 kvm. skulle belöpa sig på 6000 kronor/ år.
Styrelsen beslutar att arbetarekommunen skall tillsvidare svarar för hyreskostnaderna.
Vidare gör s-föreningen en framställning från revisorerna för andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge, där de hemställer om hjälp av auktoriserad revisor, för att kunna utföra sitt uppdrag. Styrelsen beslutar att arbetarekommunen står som garant för revisionskostnaderna.

September 87 09 14. Det informerades om den kommunala budgeten som är klar att för diskussioner i de politiska grupperna.
Genom att kommunen fått bättre skatteintäkt än vad räknat med vid början av budgetarbetet så har man nu kunnat kompensera socialnämnden för de 3 miljoner som staten gjort indragningar av statsbidrag. Man kan även göra vissa påslag till äldreomsorgen och för miljövård.
Kjell Joelsson informerar om att vi har fått 6433 nytillkomna väljare till det kommande valet, och vi har 986 förstagångs väljare. Här fodras det särskilda insatser för att fånga upp dessa för det kommande valet.
Frågor som kommer tagas upp vid den kommande kongressen 19-24/9 kommer behandla bl.a. kollektivanslutningen till partiet och broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn, där arbetarrörelsen i Skåne är starkt splittrade, varför Kjell Joelsson som är kongressombud vill ha arbetarekommunens uttalande i frågan. Styrelsen beslutar överlämna arbetarekommunens medlemsmöte för avgörande.
Inför det stundande valet påtalar distriktet att i större utsträckning låta kvinnor komma med i nomineringarna, det behövs fler kvinnor med i den politiska verksamheten.
Göran Crona som är politisk sekreterare i M-landstinget har i brev påtalat att landstinget borde bidra ekonomiskt till kommunerna på grund av de ökade uppgifter som nu lagts på dem som

hemsjukvård m.m.

En sammanställning av det kommunala bostadstillägget i M länet har gjorts där vi kan konstatera och glädjas åt att med våra 1.503 kronor/månad ligger vi på 3:dje plats.

Oktober 87 10 12. Vu möte Ordföranden redogjorde för överläggningarna med tidningen Arbetets representant Håkan Gillberg om samnyttjande av tidningens lokaler vid Nygatan i Kävlinge som tidigare nämnts.
Arbetarekommunen skulle överta hyresansvaret och anställning av kontorist. Tidningen skulle få utnyttja det ena rummet fyra dagar i veckan åt sin expedition samt halva kontorist tjänsten.
För detta skulle tidningen betala 110.000 kronor årligen. Vu beslutar lägga fram förslaget till styrelsen. Efter behandling i styrelsen blev det avslag på den affären.
Partidistriktet inbjuder till konferens på0 Backagården i anledning av den tidigare texten om kollektivanslutningen. Där distriktet vill diskutera olika former för medlemskap. Vu beslutar att låta Allan Särbring och Allan Nilsson representera arbetarekommunen.
När valet 1988 närmar sig uppmanas föreningar och organisationer anslutna till arbetarekommunen inkomma med sina nomineringar senast den 27 november, då nomineringstiden går ut.

VU möte 87 11 30. Olle Sundh inlämnar en skriftlig avsägelse av sina samtliga kommunala uppdrag och ej heller ställer upp inför valet 88.
(På måndagen väntas livlig diskussion inom arbetarekommunen när man skall fastslå en fullmäktigelista med många nya namn.
(Inför nomineringarna till fullmäktigelista för 1988 års val lämnar flera kända veteraner på egen begäran fullmäktige efter höstens val, Börje Olsson fd kommunalråd. Allan Särbring ordförande i socialnämnden i många år och John Larsson som har haft samma uppdrag i skolstyrelsen. Dessa har varit tongivande under 30 till 50 år inom det kommunalpolitiska livet i Kävlinge kommun
Det kan bli personbyte på båda kommunalrådsstolarna efter valet där Kjell Joelsson innehaft oppositionsrollen, såväl moderaternas som socialdemokraternas främsta företrädare är omstridda internt i sina partier..
Internt missnöje har vid olika tillfällen framskymtat med Kjell Joelssons ”regim” i kommunen bl.a. instämmer man i den kritik som fackföreningarna då närmast SKAF framfört där enligt deras förmenande Kjell Joelsson har varit med om många dåliga omorganisationer som vållat oro och irritation.
Kjell Joelssons obestridliga begåvning som talare och i skrift kunna formulera sig ser man inte heller odelat positivt på inom partiet. I fullmäktige har det blivit en enmans s-show är ett omdöme från leden. I kommunen har han gjort sig känd för sitt goda samarbete med moderaternas fd. kommunalråd Ingvar Bergkvist på gott och ont. Trotts olika synpunkter var Joelsson idérik och det hände alltid något. Det hindrar inte att arbetarekommunen för andra året i rad nominerar Joelsson som sin enda kandidat till riksdagen).
Vid nomineringstidens utgång den 27 november, hade inkommit en nominering till riksdagsvalet och elva namn till landstingsvalet samt 57 namn till kommunfullmäktigevalet.
Vu föreslår att nominera Kjell Joelsson på riksdagslistan.
På landstingslistan föreslås i nämnd ordning: Karin Månsson St. Harrie, Bertil Hagström Furulund, Allan Nilsson, Barsebäck, Ingvar Nilsson, V. Karaby, Börje Nilsson, St. Harrie, Leif Fritzon, Kävlinge, Lena Persson, Löddeköpinge, Gunnel Nilsson, Furulund, Kerstin Nilsson, St. Harrie, Hans Björkman, Löddeköpinge och Marianne Möllerstedt, Barsebäck.

Vidare beslutade Vu att till styrelsen av de 57 nominerade föra upp de 10 första namnen på kommunfullmäktigelistan
Anne-Marie Erlandsson St. Harrie Karin Månsson St. Harrie
Bertil Hagström Furulund Allan Nilsson Barsebäck
Kjell Joelsson L. Harrie Ingvar Nilsson V. Karaby
Bengt Jonasson Kävlinge Roland Palmqvist Löddeköpinge
Bengt Lidberg Kävlinge Inga-Lena Törnlycke Kävlinge

I Furulund har AMU bedrivit utbildningsverksamhet under en del år sedan den tidigare verksamheten avvecklats i tidigare Mab o Myas lokaler. Nu meddelar ordföranden att det förs förhandlingar mellan kommunen och länsarbetsnämnden (AMU) om att kommunen skulle bygga och hyra ut lokaler i Kävlinge till den verksamhet de bedriver i Furulund. Det skulle röra sig omkring 13.000 kvm.

Broförbindelser mellan Malmö-Köpenhamn
Som tidigare har nämnts om diskussion angående broprojektet, där vårt parti i kommunen haft olika uppfattningar om projektet. Nu har miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige hemställt att Kävlinge kommun i likhet med Lund skriver till regeringen och påtalar miljökonsekvensen som en broförbindelse skulle medföra.
Miljö och hälsoskyddsnämnden har motionen för yttrande. Vu diskuterar frågan vari framkommer att godstransportörerna har uttalat att de inte är intressant ur godstransports synpunkt med en broförbindelse och då återstår ju bara personbefordran och den bör man smidigare och miljömässigt bättre kunna klara med en järnvägstunnel från Malmö central direkt till Kastrup.
Socialdemokraterna beslutar att uppdra åt ordföranden Kjell Joelsson att delgiva Miljö och hälsoskyddsnämnden våra synpunkter.

Den 18 och 21 januari 1988 hade arbetarekommunen nomineringsmöte till kommunfullmäktige för valperioden 89-91, 125 personer var närvarande på Teatern i Kävlinge. 49 namnförslag förelåg, då det drog ut på tiden med många voteringar så fortsatte mötet den 21 januari.
Följande förslogs enligt nedan efter votering

Namnförslag 1 :
Roland Palmqvist Röster

84 Namnförslag 13
Krister Bengtsson Röster

69
Kjell Joelsson 48 Joacim Lantz 14
2 : 14 :
Kjell Joelsson 56 Lars-Åke Svensson 45
Bengt Lidberg 77 Eskil Nilsson 8
3 : Alvar Pettersson 6
Kjell Joelsson 56 Ann-Marie Lindgren 7
Inga-Lena Törnlycke 72 Joacim Lantz 10

4 : Elsa Svensson 11
Anne-Marie Erlandsson 74 15 :
Allan Nilsson 24 Ann-Marie Lindgren
Larserik Johansson 19
16 :
5 : Bengt Nilsson 58
Bertil Hagström 50 Joachim Lantz 12
Larserik Johansson 20 Eskil Nilsson 16
Stig Ahlm 16
Allan Nilsson

6 : 32 17 :
Joacim Lantz
Tore Jönsson 85 18 :
Allan Nilsson 35 Ingvar Mårtensson 59
Elsa Svensson 14
7 :
Bengt Jonasson Eskil Nilsson

19 : 11

8 : Camila Lind 49
Allan Nilsson 51 Elsa Svensson 39
Björn Möller 57
20 :
9 : Elsa Svensson 45
Allan Nilsson 55
Ingvar Nilsson 45 Övriga blev valda med acklamation
Elsa Svensson

10 : 3 21 : Larserik Johansson 22 : Kerstin Nilsson
23 : Lena Persson
Ingvar Nilsson 57 24 : Gunvor Bengtsson
Karin Månsson 24 25 : Leif Karlsson
Larserik Johansson

11: 18 26 : Lars Bengtsson 27 : Hans Karlsson
28 : Charlie Nilsson
Karin Månsson 42 29 : Lars Erik Roos
Larserik Johansson 9 30 : Gunnel Nilsson
Eskil Nilsson 17 31 : Knut Johannesson
Stig Ahlm

12 : 30 32 : Charlotte Batley 33 : Mona Malmberg
34 : Klas Ek
Stig Ahlm 59 35 : Sven Ahlm
Gunvor Bengtsson 15 36 : Henry Pettersson
Joachim Lantz 7 37 . Brunhilde Sjunnesson
Lena Persson 12 38 : Eskil Nilsson 39 : SimonTiensu
40 : Stig Westerberg

(Då inte Kjell Joelsson fick förtroendet bli placerad på de första platserna på fullmäktigelistan valde han att avsäga sig all nominering under pågående omröstning. Kjell Joelsson hade med all sannolikhet blivit placerad på 5:te plats om han stått kvar.)
Alvar Pettersson och Bengt Arne Svensson avstod också för att bli nominerade, därför kompletterades valberedningens förslag med tre namn, nämligen Rickard Ohlsson, Anita Persson och Göran Persson

Valberedningar
Till att delta i partidistriktets valberedning för riksdagsvalet utsågs Allan Särbring Till Landstingsvalet utsågs Allan Särbring, Kjell Joelsson och Börje Olsson.

Lokal för arbetarekommunen
Kjell Joelsson informerade om att fastigheten Kvarngatan 36 har Kävlinge GIF, en hyresledig lokal som är på 45 kvm. med ett större rum, vilket mycket väl skulle vara lämpligt för Arbetare- kommunens expedition och styrelsemöten.
Hyran är på 1700:-kr i månaden. Mötet ställer sig positiv till förslaget och låter styrelsen vidare handlägga ärendet.

Unga Örnar fastighet
Kjell Joelsson, Allan Särbring och Gunnar Karlsson har haft i uppdrag från styrelsen tillsammans med Löddeköpinge S-förening och Unga Örnar uppgöra ett förslag för att arbetarekommunen kunna överta ägande rätten till fastigheten då Unga örnar ej har möjligheten att driva den vidare då ekonomin sviktar samt att det ej är någon direkt verksamhet i föreningen och det är svårt att få någon som håller i verksamheten då de ”gamla” idealisterna på grund av åldersskäl och andra orsaker ej ställer upp längre.

Fastigheten som omfattar ett markområde av 3910 kvm. Bebyggt med ett mindre bostadshus och ekonomibyggnad. Löddeköpinge Unga Örnar har varit ägare till fastigheten, men när verksamheten blivit vilande för några år sedan så har Unga Örnars Skånedistrikt haft ansvaret för fastigheten men är beredd att överlämna den som gåva till arbetarekommunen.
Där den då blir i rörelsens ägo för att kunna hyras ut till bl.a. till Unga Örnars verksamhet om det kommer igång igen. samt s-föreningen i Löddeköpinge.
Övertagandet av fastigheten medför en del kostnader såsom lagfart, anslutning av elström och vissa andra kostnader som kan belasta fastigheten. Det upplystes om att fastigheten är undantagen för fastighetsskatt och då är kostnaden för fastighetsskatt 420 kr.
Driftskostnaden beräknas till c:a 8000 kr per år. Styrelsen föreslår att en kommitté på fyra ledamöter två från arbetarekommunen och en från s-föreningen i Löddeköpinge samt en från Unga Örnar får i uppdrag förvalta fastigheten mot en uppgjord budget.
Styrelsen föreslår att Allan Särbring och Börje Olsson ingår i kommittén. Samt att Unga Örnar och S föreningen anmodas utse sina ledamöter.
Mötet beslutade enligt föreliggande förslag.

Årsmöte 88 03 14.
Då Kjell Joelsson hoppat av sina kommunala uppdrag så även som ordförande i arbetarekommunen öppnade v. ordföranden Allan Nilsson mötet. Allan Nilsson blev därefter också vald att leda årsmötet.
Styrelsen hade ett förslag om att inrätta en minnesfond för att hedra Eric Olsson för hans mångåriga arbete i partiet, där det framgår i stadgarna att eventuella stipendier kan delas ut till de som med all energi lagt ner arbete för det lokala partiet, samt till ungdomar som deltar i det politiska arbetet. Stadgar föreligger också som underlag för beslut.
Styrelsen beslutade enligt föreliggande förslag.
Det diskuterades även en tidigare framställning som gjorts i vår fullmäktigegrupp om vissa bussförbindelser på sträckan Kävlinge – Barsebäck och övergångsmöjligheter till andra linjer till Furulund, har nu klarlagts av trafikplaneraren i kommunen. Vari framgår att vissa turer kommer att justeras i den nya tidtabell som börjar att gälla i juni månad. Däremot bussturen på morgonen från Barsebäck – Löddeköpinge med byte till Bjärred gick inte att justera på grund av de regler man har länstrafiken.

Årsmötet hade också att utse och välja styrelse för kommande år
Då Kjell Joelsson avsagt sig som ordförande och ledamot i styrelsen blev som ordinarie styrelseledamöter Roland Palmkvist omvald i styrelsen tillika ordförande för 1 år. Allan Särbring blev omvald på ett år som kassör.
Valda på två år blev följande Bengt Lidberg, Roland Sandgren, Larserik Johansson, Ella Olsson. AnnMarie Erlandsson, och Joacim Lantz
Valda som ersättare blev Tommas Svensson, Adils Kristensson, Henry Hansson, Gösta Wiklund, Inga-Lena Törnlycke, Irma Derbring och Gunvor Lind..
På årsmötet togs även upp den debatt som förekommit i tidningspressen från visst håll efter arbetarekommunens nomineringsmöte till fullmäktigelistan, där det har talats om spränglista som Kjell Joelsson m.fl. stod bakom.
Så ville man här informera mötesdeltagarna om vilka bestämmelser som gäller för en sådan lista om den ska ha vår partibeteckning.
Representanter från handelsanställdas förbund, beklädnads och kommunalarbetare förbundet meddelade att de inte kommer att ge något ekonomiskt stöd till valrörelsen om det tas fram en spränglista.
Detta ledde till att Kjell Joelsson lät överklaga nomineringen till partistyrelsen, vilket från partistyrelsen inte föranledde någon åtgärd.
Många talare uttryckte sitt missnöje med den smutskastning som förekommit och ifrågasättande av mötesdeltagares rösträtt vid arbetarekommunens nomineringsmöte.

Bland de många som ställde sig bakom vår nomineringslista var Johan Strand som framhöll att vi inte ska bråka utan arbeta vidare i vårt parti där han hoppades att även pensionärerna i fortsättningen får vara med och delta i besluten och i röstningar.
K. G. Andersson PRO,s samorganisations ordförande påtalade att detta bråket inte leder till något utan nu får vi vara eniga inom rörelsen
Sten Andersson ordförande i Sv. Kommunalarbetarsektionen i Kävlinge uttalar det obetänksamma att komma med en alternativ lista .
Joachim Lantz SSU tycker det är ointressant att hålla på med denna debatt utan det är de politiska frågorna som ska debatteras och belysas.
Rickard Olsson SSU påtalar att vi skall slås för vår ideologi och inte för personerna.
Roland Palmqvist hoppas på att vi är överens om valsedeln samt att vi med denna överläggning i kväll sätter punkt för vidare diskussioner kring denna fråga, att vi nu istället inriktar oss på det kommande arbetet inför valet i höst
Allan Särbring i egenskap som kassör påtalar att han haft svårt att i rätt tid få fram redovisning både till årsmötet och partiet på grund av att s-föreningarna inte kommer i tid med sina redovisningar. Därför föreslår han årsmötet beslutar att det skall redovisas senast den 1 september innevarande år. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

14 mars 1988
Konstituerings och styrelsemöte efter årsmötet
Styrelsen konstituerade sig enligt följande, Roland Palmqvist, Löddeköpinge ordförande, Allan Särbring Kävlinge kassör, Börje Olsson, Kävlinge sekreterare, Roland Sandgren, St. Harrie v. ordförande.
Övriga ledamöter i styrelsen blev följande.
Ordinarie: Suppleanter
Allan Nilsson, Barsebäck Gunvor Lind, Kävlinge
Bengt Lidberg, Kävlinge Adils Kristensson, Kävlinge
Bertil Hagström, Kävlinge Henry Hansson, St.Harrie
Ingvar Nilsson, V.Karaby Gösta Wiklund, Löddeköpinge
Larserik Johansson, St.Harrie Krister Bengtsson, Kävlinge
Ella Olsson, Kävlinge Klaes Ek, V.Karaby
Annemarie Erlandsson, St.Harrie Inga-Lena Törnlycke, Kävlinge
Leif Fritzon, Kävlinge Irma Derbring, St.Harrie Verkställande utskottet blev Roland Palmqvist, Allan Särbring och Börje Olsson
30 mars 1988, styrelsemöte
Valborg och 1 maj, där Bengt Lidberg informerar om att Kävlinge s-förening har arrangemang i Konsum lokalen efter att hälsat våren nere i Folkets Park, där man kommer att servera kycklingsallad.
Roland Palmqvist informerar om att som talare på 1 maj blir riksdagsman Per Olof Håkansson, Trelleborg och blåsorkester från Staffanstorp, även Krassows orkestern är redo att spela till dans efteråt
Samtidigt som Kjell Joelsson avsagt sina uppdrag ingick även uppdraget som ansvarig för Kävlinge närradio . Roland Palmqvist blev utsedd som ersättare. Samtidigt som han utsågs han att representera arbetarekommunen på deras sammanträde den 16 maj.

Styrelsesammanträdet 1988-04-25.
Vid detta möte inledde riksdagsman Alf Pettersson med att tala om vikten av ett bra lokalpolitiskt program inför det stundande valet.
Detta bör, sade han, spegla samtliga tre politiska nivåer, läget i rikspolitiken, distriktets handlingsprograms inriktning och lokala frågor i lokala sammanhang.

En kort redogörelse följde, angående det skånska regionalpolitiska programmet och trafikfrågor. I statsverkspropositionen föreligger nu program gällande Miljöpolitik, trafikpolitik och energipolitik. Dessa riktlinjer kan transporteras ner till regional och lokal nivå.
Kongressbeslut från hösten -87 innehåller konkret förslag om förbättrad föräldraförsäkring. Vad det gäller änkepensionerna finns det detaljerad proposition för riksdagsbeslut.
Vad det gäller de regionala frågorna kommer de lätt i skymundan, men två program kommer att debatteras inför årets val. Det blir ”Miljö för hälsa och trivsel” som berör våra vatten, Öresund speciellt, uppmärksamhet på naturen och skydd för naturen i Skåne.
Vidare blir det program för sysselsättningsfrågor ”Arbete åt alla”, skall göra Skåne tillbalanspunkt kring planerad centrumlinje Köpenhamn-Stockholm.
Trafikfrågorna är viktiga. Vi har kollektivtrafiken orationellt organiserad. Framtidens mål är rationell kollektivtrafik i Skåne. Skåne är ett av landets biltätaste områden. Miljöfrågorna skall avgöra ställningstagande till bro eller alternativa förslag avseende förbindelser till Danmark
Två andra viktiga frågor att driva är skola/utbildningspolitik. Program finns, det är bara att utforma det efter samhällets framtida behov.
Demokrati är också en viktig fråga att driva under valrörelsen, demokrati för framtida samhälle. Och mål för att finna den kommunala organisation som står o kommunikation med folket i kommunen ” på rätt sätt ”.

Styrelse sammanträde 1988 -05-19
Vid detta möte informerade ordföranden om att vår fullmäktige grupp kommer att få ta ställning till ett förslag som nu föreligger från våra två kommunala bostadsbolag, dels en sammanläggning av bolagen och dels att lösa ut Riksbyggen som är delägare i AB Kävlinge Byggen.
Då tiden var knapp för styrelsen då vi också hade att behandla förslaget till kommunalt handlingsprogram före arbetarekommunens möte samma kväll, så ansåg sig styrelsen informerad i ärendet och menar att vidare diskussion för ställningstagande får göras i fullmäktigegruppen.
Vid samma styrelsemöte hade de att komma med förslag till styrelseledamöter i det kommunala bostadsbolaget. Nominerade blev Roland Sandgren och Börje Olsson, som ordinarie med Inga- Lena Törnlycke och Björn Möller som ersättare.
Den tidigare omdebatterade frågan om Unga Örnars fastighet I Löddeköpinge föreslår nu styrelsen arbetarekommunen att avskriva ärendet.
Ordföranden rapporterar att alt är klart för valkonferens som skall hållas i arbetarekommunens nya lokal på Kvarngatan 36 den 1 juni kl.15.00.
Där två representanter från varje förening ska delta, där vi i medverkan från partidistriktet ska planera för det kommande valarbetet.
Partistyrelsen meddelar att överklagande av arbetarekommunens nominering till kommunfullmäktigelistan den 18 januari 1988 har avstyrkts, då det inte funnits skäl till att misstänka att obehöriga deltagit i nomineringen enligt deltagareförteckning och föreliggande protokoll.
Ordföranden föredrog det av vu framtagna förslag till kommunalt handlingsprogram för 1989- 1991.

Styrelsemöte 13 juni 1988
Här informerades om överläggningar med partierna i kommunfullmäktige, där man bl.a. annat diskuterat antalet ledamöter i socialnämnden och skolstyrelsen.
Här ville styrelsen uttala sig för att i dessa två nämnder reducera antalet ledamöter från 13 till 11 ledamöter med motivering att det är tungrot med så stora församlingar där tillika suppleanter och fackliga företrädare också deltar i dessa nämnders sammanträden. Övriga nämnder ansågs kunna vara oförändrade till antalet ledamöter.
När det gäller personalutskottet vill man här överföra detta på kommunstyrelsen då det är viktigt att personalärende ligger direkt under kommunstyrelsen.

(Frågan om att inrätta en kommunalrådspost för socialnämnden, tyvärr avböjdes det då de ansåg att det skall var kvar på arvodesnivå en tid. Eftersom det är en tung nämnd borde det vara möjligt

och behövligt att ha ett kommunalråd på halvtid, därav kunna politiskt bättre ha en möjlighet till uppföljning och planering för framtiden.)
Vidare påtalades att oppositionen borde ha ett sammanträdesrum till sitt förfogande på kommunhuset där man kan hålla sina gruppmöten i respektive nämnder.
Roland Palmqvist fick i uppdrag ta upp förslagen vid mötet med övriga partierna i kommunfullmäktige den 17 juni.

Valmanifest valet 1988
Styrelsen enades om att inför valet skall vi profilera oss på Omsorg-Bostäder-Miljö
Roland Palmqvist som deltagit i distriktskonferensen lämnade några rapporter därom, bl.a. där han var besviken att vår representation på kongressen var svag, de som var utsedda av arbetarekommunen som ombud var till en stor del inte närvarande.
Efter valarbetet måste vi ta en diskussion på vilken basis kongressombuden skall väljas. Distriktsordföranden Bengt Holgersson påtalade att det nu är viktigt att värva medlemmar för enskild anslutning då kollektivanslutningen kommer att upphöra.
Utrikesminister Sten Andersson gav uttryck i sitt hälsningstal vid kongressen att vi inte skall ta ut segern i förskott.
De borgerliga kan mycket väl vinna valet, så det gäller för oss att driva våra frågor i den kommande valdebatten.
Roland Palmqvist framhåller att det är viktigt vi i Kävlinge driver en aktiv valrörelse och får fram våra väljare till valurnorna, då det vid förra valet endast rörde sig om 180 röster för att vi skulle få behållit vårt 24:de mandat i kommunfullmäktige.
Pensionärsföreningen Club 75 påtalar i en skrivelse att de vill att Stävie och Dösjebro servicehem skall vara kvar även sedan Kullagården är ombyggd.
(Nu i efterhand kan vi konstatera att Tallgården i Dösjebro är kvar och ombyggd till ett modernt boende för äldre, däremot är Stäviehemmet nedlagt.)

Organisationsöversyn
Då arbetarekommunens organisation inte haft någon översyn sedan partiorganisationen omstrukturerades 1974 då arbetarekommunerna i Kävlinge slogs samman och blev Kävlinge Arbetarekommun och de gamla arbetarekommunerna ombildades till Socialdemokratiska föreningar. Så det synes nu vara tid att göra en utvärdering av dess funktion. Därför föreslår VU styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp på förslagsvis 5 ledamöter, där den fackliga rörelsen bereds 2 platser. Utsedda från styrelsen blev Roland Palmqvist, Annemarie Erlandsson och Roland Sandgren.
Styrelsen beslöt vidare att direktiven ska ingå att se på antalet utskott samt antalet ledamöter i styrelsen och dess sammansättning. Samt att utredningen bedrives så att förslag kan föreläggas till styrelsemötet den 12 december innevarande år. Så att förslaget kan föreläggas årsmötet i mars 1989.

Valbyråer
Det föreligger förslag från VU, att inhyra tre husvagnar att användas i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge vid torgmöten och som valbyrå, kostnaderna rör sig om 5000 kr. Styrelsen tillstyrker förslaget.
S-föreningarna rapporterade att de har sina valorganisationer uppdaterade och klara, men vad det gäller L. Harrie s-förening som inte rapporterat någon verksamhet uppdrogs åt VU, att vidta lämpliga åtgärder.
För att hålla ordning på alla aktiviteter som nu är planerade fram till valet den 18 september demonstrerade ordf. ett förslag till schema, där alla aktiviteter läggs in.
Poströstningen börjar den 25 augusti då det från förra valet visar sig att många pensionärer poströstade, så bör vi i första hand inrikta oss på valmaterial till pensionärerna och sedan till förstagångsväljarna .

Vidare kommer en 4 sidig folder att framställas där vi tar valda avsnitt ur vårt handlingsprogram, till en kostnad av 8000 kr.
Ordföranden uppmanar till att delta i av distriktet anordnad valupptakt i Kristianstad den 21 augusti där statsminister Ingvar Karlsson talar. Det är beställt 2 bussar så det är bara att teckna sig

15 augusti 1988.
Då Kjell Joelson gått ut med en spränglista inför valet och flera av de som är på den ordinarie listan även finnes på spränglistan vill den fackliga sidan ha svar på hur Inga-Lena Törnlycke som är ett av våra skyddade namn på vår fullmäktigelista och som nu satts på första plats på spränglistan ställer sig, varför nu den fackliga sidan fodrar ett klart avståndstagande av de partimedlemmar som kommit med på Kjell Joelssons lista.
Vid en överläggning med Inga-Lena Törnlycke klargjordes att hon helt tar avstånd från spränglistan som hon ofrivilligt blivit placerad på, samt att hon helt ställer upp på arbetarekommunens lista. Detta förklarades i närvaro av Roland Palmqvist, Sten Norin, Roland Sandgren, Krister Bengtsson, Bertil Hagström och Börje Olsson.
Styrelsen godkände hennes klarläggande och avståndstagande från spränglistan.
Vidare beslöts att i ett tidningsreferat ge ett klarläggande hur vår nominering genomförts och där Kjell Joelsson avsade sig all nominering som skulle vidtas vid nomineringsmötet, samt påtala de felaktigheter som Kjell Joelsson gått ut i massmedia med.
Samtal skall också tas med de övriga av våra medlemmar som kommit med på spränglistan om betydelsen att de offentligt tar avstånd från denna.
Jubileumskommitté
Inför partiets 100-årsfirande nästa år utsågs Roland Sandgren som kontaktman och övriga i kommitté blev Hans Karlsson och Gösta Wiklund.

12 september 1988.
Vid detta möte hälsades representanter från Handelsanställdas Förbund som representerades av Kaj Cato, Krister Nilsson och Göran Roth samt Solidar som representerades av Sture Jakobsson och Tore Westergård. De hade tidigare gjort framställning om att få träffa styrelsen i arbetarekommunen och redogöra för sina synpunkter på den planerade handelsetableringen på LEAB (det som kallas Center Syd idag) i Löddeköpinge.
Detta är ett kommunalt planärende som väckt mycken debatt främst av handelsmännen i kommunen.
Roland Palmqvist redogjorde för ärendet och dess omfattning, att det är ett företag från Göteborg som kommunen har förhandlingar med om att förvärva mark på industriområdet i Löddeköpinge Där man vill bygga 25000 kvm. för handel och därav 1000 kvm säljyta för livsmedel.
Kaj Cato påtalar att det redan är en överetablering av sådana marknader i vår region samt att handels har 1.100 arbetslösa i regionen samt att i år ett 80-tal affärsföretag gått i konkurs.
Han framhöll också att andra kommuner som Staffanstorp tillexempel kommer att säga nej till sådan etablering, vidare har Handelsanställdas Förbund skrivit till byggnadsnämnden och påtalat sina synpunkter på etableringen.
Sture Jakobsson från Solidar nämnde att Solidar har för några år sedan gjort en omfattande utbyggnad i Kävlinge där man nu har 2500 m2. sälj yta varav 600 m2. är livsmedel och i Löddeköpinge har man för ett år sedan öppnat ny affär på 2000 m2. som gör att handeln framförallt med livsmedel är mer än väl tillgodosedd.
Varför han menar att befintlig handel kommer att få kännbara problem vid en ytterligare handeletablering på LEAB.
Efter en livlig debatt kring stormarknader, kontra arbetstillfällen och strukturutveckling inom handel m.m. där mötet hade olika synpunkter. Inom partiet var meningarna delade.
Roland Palmqvist framförde ett tack till representanterna för att vi fått ta del av det här aktuella ärendet. Diskussionerna lär återkomma.
Och det gjorde det på nästkommande medlemsmöte och då i anledning av att handels och Solidars representanter träffat styrelsen och lagt fram sina synpunkter på etableringen på LEAB (Center Syd). Där frågan nu väkts om vi kan styra begränsningen av ytorna för livsmedelsförsäljning.

Bengt Lidberg menar att politikerna bör ta ansvar även för monopolet och etableringar i kommunen. Irma Derbring vill ha klarlagt om vi kan styra detta med begränsad sälg yta för livsmedel.
Allan Särbring påtalar att han vill ha kvar våra närbutiker och framhåller att vi tagit ställning för en stormarknad under vissa villkor.
Krister Bengtsson framhåller att han står fast vid vårt tidigare beslut i ärendet. Beträffande styrningen av utbyggnaden och ytor för livsmedelshandel är det upp till byggnadsnämndens ledamöter att bevaka vid prövning för bygglov.
Många diskussionsinlägg förekom med olika åsikter. Mötet beslöt att avvakta ärendets vidare behandling .
( Nu så är området i det närmaste helt utbyggt och har gett arbeten för c:a 900 personer) Vidare informerade ordföranden om arrangemang för valmötet lördagen den 17 september, där finansminister Kjell Olof Feldt kommer att valtala i Kyrkparken . Samt att arbetarekommunen håller valvaka på söndagskvällen på Kävlinge Värdshus.
Den 22 augusti hade vi finbesök i Kävlinge då statsminister Ingvar Karlsson gästade Kävlinge där han besökte Tasso (tidigare Kävlinge väveri) Besöket videofilmades till en kostnad av 5000 kronor, där vi kan få del av en kopia för en kostnad av 1000 kronor.

26 september 1988.
Ordföranden rapporterade om de sammankomster de haft med Vpk och Miljöpartiet om teknisk samverkan i händelse vi ej får egen majoritet.
För övrigt fick ordföranden i uppdrag att kontakta de borgerliga partierna hur de ser på majoritetsval av ordföranden i nämnder och styrelser.
Där det framkommer att man var överens med de andra partierna att majoriteten tillsätter kommunalråd, samt att minoriteten får ett oppositionsråd på heltid, samt oppositionsrådets ersättning ska vara 90 % av kommunalrådets. Ersättningen till ordföranden i socialnämnden var man överens om den skall höjas liksom sammanträdes ersättningar höjs med 10 kronor/tim.
Vidare föreslås att personalutskottet upphör och personalärenden lägges under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Valanalys 6 oktober
Roland Palmqvist redogör för valutgången och konstaterar att vi ökat med 2,4 % från 46,0 % vid 1985 års val och vid detta val fick vi 48,8 % av rösterna. Bästa väljarunderlaget var det i Kävlinge distriktet där vi genomsnitt har 61,4 % följt av Furulund som har 55,0 %
Detta valresultat gav oss 24 mandat i kommunfullmäktige som gör att stöd av Vpk:s plats har vi återtagit majoriteten i vår kommun.
Kjell Joelssons spränglista tog ett mandat samt 5 suppleantplatser, därför uppdrogs åt Larserik Johansson, Leif Fritzon och Charlie Nilsson med Larserik som sammankallande att taga en överläggning med Kjell Joelsson då vi inte vet hur spränglistans mandat kommer att agera i fullmäktige, när dessa val skall förrättas, och få ett klarläggande hur han kommer att ställa sig i detta sammanhang.
Angående lokalfrågan för arbetarekommunen förelåg ett förslag till hyreskontrakt med Kävlinge kommun där arbetarkommunen kommer att hyra lokaler på Bruksgatan 26 i Kävlinge innehållande 137 kvm till ett pris av 70.555 kronor/år
Kassören Allan Särbring fick i uppdrag att teckna det nya kontraktet sam säga upp tidigare lokalen på Kvarngatan.
Förhandlarna LarsErik Johansson, Charlie Nilsson och Leif Fritzon lämnade en rapport från den överläggning som de haft med Kjell Joelsson.
Där det fram höll att Kjell Joelsson uttalat att verka för en socialistisk majoritet, men förövrigt kommer han att agera självständigt.
Även informerades om de överläggningar de haft med Vpk beträffande vårt erbjudande om suppleantplatser i de kommunala nämnderna.

Här har VPK förklarat sig nöjda med två platser men där utöver föreslår de att vi skulle enas om ett gemensamt program, Detta med programmet var inte styrelsen intresserad av men väl att vi kan samråda i vissa speciella ärende.
Vidare diskuterades hur vi skulle ställa oss till Miljöpartiet om vi skulle ge dem något för sina tre mandat som de fick i valet. Här enades styrelsen om att erbjuda Miljöpartiet en suppleant plats i Miljö o Hälsoskyddsnämnden.

3 november 1988
Vid detta möte blev det mycken diskussion angående överläggningar och erbjudande från Centerpartiet och Folkpartiet som har på gång valsamverkan med Miljöpartiet. De har framfört att de vill upphäva oppositionsrådsposterna och dela på informationsmottagandet mellan respektive parti där man också skulle dela ersättningen för oppositionsråden.
Där bl.a. Miljöpartiet skulle få 68.000:-/år. Vidare har de framfört att de är beredda verka för att det blir s-majoritet i nämnderna under förutsättning att vi ger Centerpartiet ett par ordförande poster.
I den livliga efterföljande diskussionen framhölls från flera håll att sådana bud inte är värda att diskutera då valet givit en klar vänstermajoritet och då bör få gör utslag i nämnder och styrelser. Vidare diskuterades hur vi skall ställa oss till Miljöpartiet om vi skall ge dem några insynsposter. Allan Särbring anser att vi bör uppträda självständigt när vi går till val i fullmäktige för nämnder och styrelser det har vi igen längre fram, då de borgerliga partierna har svårt att komma överens om tagen. Leif Fritzon och Larserik Johansson anser att vi skall överväga att ge Miljöpartiet en insynspost.
Krister Bengtsson vill också varna för så vi inte ger bort platser på sätt förhindra våra egna väljare och deras möjligheter att komma med i den kommunala insynen.
Bengt Lidberg framhåller att om Miljöpartiet vill något får de först komma till oss. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och beslöt avvakta de andra partiernas handläggning.
Kjell Joelsson har låtit meddela att han har tänkt sig att inte efterfråga någon plats i någon nämnd eller styrelse och ej heller gå i valteknisk samverkan med något annat parti. Under förutsättning att arbetarekommunen inte uteslutande medlemmar som stod på spränglistan från att nomineras till kommunala uppdrag, samt att arbetarekommunen låter honom disponera partistödet för hans mandat som spränglistan gav honom då han tänker bilda ett nytt parti.
Från flera talare framfördes att det inte varit tal om att utesluta någon som var med på spränglista för att nomineras.
Men vad det gäller disponeringen av partstödet var man tveksam till och ville först ha en överläggning med Kjell Joelsson för att mer klargöra vad han ville.

7 november 1988
Vid detta möte nominerades till nämnder och styrelser, VU har listat upp i den ordning som man funnit kandidaternas lämplighet från föreningarnas nominering och deras tidigare uppdrag.
Ordföranden föredrog VU:s förslag nämnd för nämnd, och den första meningsskiljaktigheten uppstod vid nominering till socialnämnden där vi hade att nominera sex namn eftersom Vpk fått en plats. Här föreslogs åtta namn till ordinarie platser och vi hade att placera in sex namn.
Följande namn var föreslagna, varefter omröstning företogs.

Namn förslag Nominerad
Annemarie Erlandsson 10 röster Annemarie Erlandsson
Roland Sandgren 10 Roland Sandgren
Bertil Hagström 10 Bertil Hagström
Bengt Lidberg 10 Bengt Lidberg
Gunvor Lind 8 Gunvor Lind
Elsa Svensson 7 Elsa Svensson
Karin Månsson 4
Lena Persson 1

Vidare blev det omröstning för inplacering av fem ordinarie ledamöter i fritidsnämnden.
Namn förslag Nominerade
Tore Jönsson 10 röster Tore Jönsson
Ann-Marie Lindgren 10 Ann-Marie Lindgren
Leif Karlsson 9 Leif Karlsson
Jan Johansson 7 Jan Johansson
Krister Andersson 4 Krister Andersson
Hans Karlsson 2
Ossian Linde 1
Övriga inplaceringar till de olika uppdragen som vi hade att nominera gick helt efter Vu,s förslag.

12 december 1988
Ordföranden informerar om den kommande utbildningsverksamheten där vi från distriktet är rekommenderade att på nyåret läsa om ”Partiet på 90-talet” som skall vara avklarat under april månad, då skal resultatet redovisas till partidistriktet.
När det gäller utbildning av nämndsordförande är det preliminärt utfästs till den 29 januari där Per Olof Håkansson Trelleborg medverkar.
Styrelsen uppdrog åt ordföranden Roland Palmqvist att svara för arrangemangen för genomförande av denna kurs.
Studie ledare Tore Jönsson redogjorde för cirkelverksamheten, där avsikten är att man skall samla alla cirklarna på högstadieskolan i Kävlinge. Där man i första hand får klara av partiets kurs (Partiet på 90-talet).

Organisationsfrågan
Vu föreslår att organisationsutredningen bör föreligga till arbetarekommunens årsmöte i mars 1989, där då årsmötet låter förslaget gå ut på remiss till medlemsorganisationerna, för att till årsmötet 1990 kunna fatta beslut.

Vu föreslår att arbetarekommunen svarar för våra suppleanters eventuella krav på förlorad arbetsinkomst vid fullmäktigesammanträdet den 15 december, där det skall väljas ledamöter till nämnder och styrelser då det är viktigt att vi är fulltaliga eftersom mötet börjar redan kl. 15.00. (Man kan notera att under det gångna valåret har det emellanåt varit turbulens inom partiet till stor del av att nomineringar till kommunfullmäktigelistan delvis splittrade partiet i och med att Kjell Joelsson inte fick den plats på listan som han önskade, därmed avstod och senare gick ut med en spränglista, Det satte sina spår i årets verksamhet bl.a. med påhopp på vissa politiker. Under undertecknads långa tid inom politiken i Kävlinge har jag inte varit med om något liknande, men så småningom slöts leden igen.)

Efter många år i de kommunala nämnderna och styrelser hade John Larsson, Allan Särbring och Börje Olsson avsagt sig för fortsatta uppdrag. John Larsson har varit företrädare för skolstyrelse och dess ordförande i 20 år där han nerlagt ett gott arbete. Likaledes har Allan Särbring nerlagt ett gott arbete inom den sociala sidan där han varit ordförande i nämnden under hela 26 år samt ledamot i kommunstyrelsen under lika lång tid.
Börje Olsson som under två valperioder varit ledamot och dess ordförande i byggnadsnämnden i flera valperioder samt ledamot i kommunstyrelse och dess ordförande i två valperioder som kommunalråd . De avtackades i vanlig ordning vid det sista fullmäktigesammanträdet

11 januari 1989 Vid detta möte förelåg fyra motioner från St. Harrie Kvinnoklubb undertecknat av Anne-Marie Erlandson. Motion 1 tar de upp om föräldrautbildning i samband med barnets födsel, Motion 2 togs upp om förebyggande miljö och hälsovårdsarbete. Motion 3 Behandlar insatser i skolan för att åstadkomma förändringar i livsstilen för en bättre miljö. Slutligen motion 4 som ställer krav på planering av rekreationsområden och gångväg längs Kävlingeån. Den föreslås att denna överlämnas till fullmäktigegruppen för vidare behandling i den kommunala förvaltningen.

Politikergrupp
Sydkraft i Barsebäck håller på att planera för energiförsörjning för 90-talet. För att politikerna skall kunna ta till sig denna information och kunna ta ställning till de ansökningar och dylikt som ligger inom kommunens ansvarsområde. Kommunledningen föreslår att en informationsgrupp tillsätts att majoritetspartiet tillsätter 4 och minoritetspartierna får vardera en ledamot.
Vidare beslöts att Allan Särbring, Tore Jönsson och Adils Kristensson skall delta i en konferens angående medlemsansvariga på Backagården.
Byalaget i Barsebäcksby inbjöd representanter från arbetarekommunen till deras möte den 16 januari där de ville diskutera Sydkrafts utbyggnad av en forskningsanläggning med kolförgasning. Då politikerna inte fått någon vidare information om sydkrafts planer ville arbetarekommunen avvakta tills de hade mera information att komma med.

Årsmöte 6 mars 1989
Organisationsutredningen som styrelsen arbetat fram förelåg för årsmötets beslut och vidare hantering. Roland Palmqvist som varit sammankallande i organisationskommittén föredrog förslaget. Förslaget utgick från att man eventuellt skulle bilda ett representantskap och att styrelsen skulle vara mer som verkställande, samt förslaget skall sändas ut till föreningarna för yttrande som skall vara arbetarekommunen till handa senast den 15 december. -89.
Förslaget väckte en del frågor som att även sidoorganisationerna som SSU och kvinnoklubbarna, man ville även ifrågasätta förslaget om representantskap, men den debatten får vi ta efter remisstidens utgång.

Till ordförande på 1 år valdes Roland Sandgren Suppleanter Kassör 2 år Allan Särbring Krister Bengtsson
Ingvar Nilsson, Charlie Nilsson och Allan Nilsson Gert Inge Johansson
Gunnel Nilsson Marianne Möllerstedt

Information ang. kolförgasning i Barsebäck
Roland Palmqvist informerade om Sydkrafts ansökan om att förlägga en provanläggning för kolförgasning i Barsebäck. Ett ärende som rönt diskussion och protester från boende i Barsebäck och Vikhög. Roland Palmqvist ville starkt påtala, att vi inte kommer att ta några beslut förrän alla remissyttrande föreligger. Vi vill också avvakta länsstyrelsens yttrande innan vi tar den slutliga debatten.
Det meddelas att byggnadsnämnden håller samrådsmöte på Tolvåkerskolan den 15 mars där alla intresserade kan ta del av informationen som där kommer att lämnas.
Avgående ordföranden Roland Palmqvist uttalade ett tack för detta år som han har haft förtroendet att leda partiarbetet under valåret, som varit lärorikt och givit många kontakter inom partiet.
Årets valrörelse har varit speciellt arbetsamt, att driva en valrörelse med den oro och diskussioner som förevarit framförallt i massmedian om spränglister och dylikt, med smutskastning hit och dit. Men det har samtidigt varit stimulerande och känts bra att haft partifolkets stöd i detta arbete.
Roland Sandgren tackade för förtroendet som visats honom och uttryckte förhoppning efter allt strul under valet om att i bästa samförstånd föra våra politiska målsättningar vidare.
I och med S och VPK bildat kartell på så sätt har socialdemokraterna i Kävlinge säkrat socialistisk majoritet i samtliga nämnder och styrelser. Vänster partiet kommunisterna får i utbyte mot detta en ordinarie plats i socialnämnden och suppleantplats i kommunstyrelsen.
Roland menar att vi inte klarat av att driva en socialdemokratisk politik i kommunen utan majoritet i de tre viktiga nämnderna. Trotts valkartellen ser det politiska livet i Kävlinge ut att bli mycket komplicerat.
Det är en mycket bräcklig majoritet som socialdemokraterna stödjer sig på.

I den socialdemokratiska fullmäktigegruppen ingår nämligen Kjell Joelsson. Hur han kommer att ställa sig är fortfarande mycket osäkert. Det finns dessutom två namn Ann-Marie Lindgren och Elsa Svensson som finns med på båda de socialdemokratiska listorna. Vilken inriktning som spränglistans socialdemokrater i fullmäktige är osäkert.
Från styrelsemötet den 3 april 1989 kan man notera att VPK, Kävlinge vill ha en överläggning med arbetarekommunens styrelse, där man vill diskutera den långsiktiga kommunala utvecklingen.
Beslutades att ta en överläggning enligt VPK:s önskemål den 18 april.
Vidare föreligger förslag från partidistriktet på ny indelning av valkretsarna för riksdagsvalen, där Kävlinge kommun skulle komma att höra till valkrets nr.6 som skulle bli Lundakretsen som då skulle få 10 mandat.
Ingvar Nilsson rapporterar vid samma tillfälle från ett möte med landstingsgruppen om att läkarestationen i Löddeköpinge ska byggas ut samt att äldreomsorgen blir allt större fråga att lösa mellan Landstinget och kommunerna. Där man nu diskuterar kompetensfrågan att kommunerna ska ta över hemsjukvården, där det får ske någon form av skatteväxling mellan kommun och landsting så att inte någon part får orimliga kostnader.
AnnMarie Erlandsson menar att detta får diskuteras efter den 19 april då skall äldreomsorgs- beredningen ha tagit fram ett förslag
Lena Larsson från partidistriktet som bevistade mötet tog upp organisationsfrågan och framhöll att ingen har ännu beslutat om anslutningsformen till arbetarekommunerna.
Vidare framhölls att när kollektivanslutningen upphört och facket valt annan anslutningsform, så kommer dessa avgifter att inbetalas till distriktet som har att fördela dessa till respektive arbetarekommun.
Vidare framhölls vikten av att ha ett välordnat medlemsregister, distriktet kommer framöver att kunna hjälp till att köra in registret på data. Men medlemsregistreringen skall gå genom S- föreningarnas kassörer.
Vidare menade Lena att vi får bredda vår aktivitet och fånge upp medlemmarnas intressen för kurser även kring idrott och textilarbeten.
Helle Pettersson undrade hur kvinnoklubbens medlemmar är anslutna till arbetarekommunen. Lena Larsson bekräftar att kvinnoklubbar är en grundorganisation liksom S-föreningar och har själv att besluta om de ska vara kollektivt ansluten till arbetarekommunen.

5 juni 1989.
Vid detta styrelsemöte diskuterades angående SSU:s verksamhet i distriktet, Helen Nyqvist redogjorde för SSU:s regionala organisation i Skåne där man har 4 kretsar, där Kävlinge tillhör den största kretsen med 12 kommuner inom kretsen.
Hon framhöll att de hade svårt från distriktet att hålla kontakt med klubbarna, då man inte har någon som kan på heltid ägna sig åt att serva de lokala klubbarna.
Nu diskuterades i distriktet att ordna ekonomiska möjligheter för att kunna anställa en ombudsman och vill att arbetarekommunerna och facket skall bidra ekonomiskt de räknar med att även få stöd från partidistriktet.
Allan Särbring anmäler att det inkommit bokverk från tidens förlag som behandlar historiken om socialdemokratin och tar upp framtidsidéer, boken kostar 117 kr.
Ordf. anmäler att svar från s-föreningarna var inkomna om yttrande över distriktets förslag om ny indelning av valkretsarna i länet.
Roland Sandgren rapporterade från distriktets ordförande konferens där man diskuterat åtgärder som arbetarekommunerna har att vidta för att klara upp inskrivning av medlemmar i partiet när kollektivanslutningen upphör.
Styrelse gav VU i uppdrag att i slutet av augusti månad inbjuda representanter från de lokala fackföreningarna samt representant från distriktet för att här lägga upp arbetsordningen för inskrivning av medlemmar.
Charlie Nilsson hade undersökt vad data utrustning vi skulle behöva på expeditionen för att främst skulle klara medlemsregistret, där dator med ordbehandling och skrivenhet kostar runt 25.000 kr Charlie Nilsson fick vidare uppdrag att undersöka om utrustningen går att samköra med distriktets medlemsregister.

Kommunalt partistöd
Det förelåg förslag från VU att begära höjning av det kommunala partistödet, då det blir allt mer angeläget att ordna utbildning för våra förtroendevalda samt att vi kan ge dem skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förslaget innebär att 1990 höja partistödet till 9000 kronor pr. mandat och år och 1991 höja det till 40 % av ett basbelopp för att 1992 vara uppe i 50 % av basbeloppet.
Kävlinge Folkets Park
Roland Palmqvist ville höra om vi var beredda att nu ta upp ärendet i kommunens ekonomiska planering om byggnation av ett Folkets Hus i Kävlinge. Han ville också ha klarlagt var ett sådant bygge kunde lokaliseras, då här har diskuterats olika alternativ t.ex. vid läkarestationen där man tänkt sig en samordning med lokaler för sjukkassan och arbetsförmedlingen.
Roland Sandgren framhöll att skall det byggas ett Folkets Hus så bör det ligga i Folkets Park som är ett fint och klassikt område
Leif Fritzon som är ordförande i Folkets Parks styrelse uttalar med tillförsikt om man beslutar sig för att förlägga byggnaden till Folkets Park området är behövs en lokal som kan taga emot ca 400 personer påtalar också att det är angeläget att man kommer igång med projektet, då det är arbetsamt i dag med både platsutrymme och inventarier när partiet eller andra föreningar har större arrangemang.
Roland Palmqvist förklarar att han inte bundit sig för någon plats utan vill ha klarlagt om vi är beredda att ta tag i ärendet och komma igång med projektet.
Styrelsen enades om att Roland Palmqvist nu driver fram ärendet med inriktning på att det skall förläggas till Folkets Park samt att det tas fram kostnadsberäkning och projektering i kommunens budget för 1990.
Vid samma möte anmäldes att vi har att utse en ledamot och en suppleant i det kommunala bostadsbolaget samt ordförande.
Roland Palmqvist blev utsedd som ny ledamot tillika ordförande i bolaget som suppleant blev Ingvar Nilsson.

Styrelsemöte 11 september 1989.
Larserik Johansson som är ordförande i tekniska nämnden kommer troligen att få en tjänst som arbetsledare vid nämndens driftavdelning varför det då bedömdes mindre lämpligt att han har kvar ordförande posten i nämnden.
Eftersom Charlie Nilsson är ledamot i tekniska nämnden föreslår styrelsen att han tar över ordförande posten.
Samtidigt då Charlie Nilsson är v. ordförande i Byggnadsnämnden avstår han från detta, där av förslås Björn Möller som v. ordförande i Byggnadsnämnden.
Dessa förändringar beslöts ske under förutsättning att Larserik Johansson erhåller arbetsledaretjänsten.
Vid samma sammanträde förslogs att medlemsavgiften skulle höjas med 10 kronor/år således till 55 kronor/år. Adils Kristensson påtalar att samtliga anslutna föreningar till arbetarekommunen borde ha samma medlemsavgifter i sina föreningar. Styrelsen beslutade att höja avgiften enligt förslaget samt rekommenderar föreningarna att arbeta för en enhetlig avgift.
Allan Nilsson informera om att när nu Göran Crona lämnar sjukvårdsdirektionen i landstinget så har landstingsgruppen att göra fyllnadsval på denna plats och här borde Kävlinge få in en representant. Då Allan Nilsson är suppleant i direktionen beslutade styrelsen att till landstingsgruppen meddela att vi föreslår Allan Nilsson som ordinarie ledamot.

Medlemsmöte 24 oktober 1989.
Ordföranden Roland Palmqvist redogjorde för de överläggningar som varit med Vpk om det politiska läget efter valet den 18 september där vi fik ett mandat till och har nu 24 mandat och lägger vi till VPK:s mandat så har vi återtagit den socialdemokratiska majoriteten i kommunfullmäktige.

För att förhindra att Vpk och miljöpartiet skulle ingå en teknisk valsamverkan för valet till nämnder och styrelser, där de då skulle få fyra mandat och därmed en ordinarie plats i de tre största nämnderna.
Detta mandat hade de tagit från oss och vi hade fått vågmästare i både kommunstyrelsen, socialnämnden och skolstyrelsen.
Nu är vi överens med VPK att de får en ordinarie plats i socialnämnden och en suppleant plats i kommunstyrelsen, och är med har vi tryggat vår majoritet i nämnderna.
Samtidigt har länsstyrelsen tillkännagivit sin uträkning av mandatfördelningen mellan den ordinarie listan och spränglistan (Socialdemokraterna 2000) där de med sin uträkning flyttar Kjell Joelsson från 17:de till 12:te plats, samt att de har delat suppleant platserna så att ordinarie listan får sju platser och spränglistan sex platser vilket vi ansett var betänksamt sätt att fördela på. Varför vi genom partidistriktet låtit kolla upp detta på länsstyrelsen där vi fått bekräftat att detta är enligt författningarna.
Vid samma möte företogs nomineringar till presidium i kommunfullmäktige . Att som ordförande i kommunfullmäktige nominera Bengt Lidberg
Att som vice ordförande i kommunfullmäktige nominera Inga-Lena Törnlycke. Som ordföranden i kommunens valberedning nominerades Ingvar Nilsson.
Som övriga ledamöter i valberedningen nominerades Inga-Lena Törnlycke, Karin Månsson och Bo Persson .
Som suppleanter i valberedningen nominerades Stig Ahlm, Leif Fritzon, Björn Möller och Larserik Johansson.

Styrelsemöte 20 november 1989.
Vid detta möte kan man notera att distriktet inbjuder till information och diskussion om skatteförslaget den 15 december på Folkets Hus i Malmö . Finansminister Kjell Olof Fäldt och Stig Malm kommer att medverka . Roland Sandgren, Roland Palmqvist, Allan Särbring och Charlie Nilsson kommer att närvara.
Distriktet redovisar statistik över tidningen Politikens prenumeranter som visar en minskning av 600 prenumeranter i distriktet.
Varför vi bör se till att i varje fall de som har kommunala uppdrag att de har tidningen.
Distriktet inbjuder även till Kyrkopolitisk konferens på Backagården den 28 n0vember utsedda att delta blev Ann-Christine Petersson och Anna Särbring.
Allan Särbring meddelar att distriktet vill ha redovisning av A-lotterna senast den 15 december varför dessa får snarast redovisas.
Ingvar Nilsson anser att S-föreningarna borde få utsänt VU:s protokoll, Marianne Möllerstedt ville ha utsänt styrelseprotokollen för att kunna hålla sig informerad vad som är på gång och som ligger i tiden.
AnnMarie Erlandsson uttalar sig också för att få ut styrelseprotokollen. Charlie Nilsson påtalar att i vissa fall har VU ärende som ej är fulltutredda och i vissa fall bör det inte läcka ut, däremot borde styrelseprotokollen sändas ut. Larserik Johansson och Leif Fritzon uttalar sig positiv till förslaget att styrelsens protokoll sändes ut, vilket mötet enades om.
Roland Palmqvist informerade om att inför är 2000 ska man tillsätta en arbetsgrupp av politiker och tjänstemän som skall ta fram förslag till organisationsförändringar i den kommunala förvaltningen som skall leda till högre effektivitet och utökade verksamheter Vi har att utse två ledamöter. Utsedda blev Roland Palmqvist och Charlie Nilsson.

Medlemsmöte möte den 18 december 1989.
Vid detta möte diskuterades tidningen Aktuellt i Politiken vars upplaga är neråtgående, därför föreslås det att tillsätta ombud i s-föreningarna, vars uppgift blir att värva prenumeranter till tidningen. Namn på ombud skall anmälas till Allan Särbring som blir samordnare för prenumerationen av tidningen.
Distriktet inbjuder till upptaktskonferens lördagen den 13 januari 1990 till Folkets Hus i Malmö där invandrarminister Maj-Lis Lööv talar om flyktingproblemen som även fanns vid denna tidpunkt. Vidare var Jan Bergkvist där och informerade om skattereformen.

Det beslöts att anmäla samtliga s-ordförandens till konferensen.
Det anmäldes även att Bengt Holgersson kommer att närvara vid nästa styrelse sammanträde.
Då det tidigare uppdraget som givits Charlie Nilsson att undersöka huruvida det går att köra distriktets medlemsprogram i den datorn som Charlie utfäst kunna ordna det synes klarlagt att det går, därmed får Charlie i uppdrag att inköpa datorn för ett pris av 30.000 kronor med skrivenhet.

Vu möte 1990-03-16
Vid årsmötet utsågs Larserik Johansson som ordförande i arbetarekommunen eftersom Roland Sandgren avböjt återval . Även Börje Olsson lämnade styrelsen som varit sekreterare.
Roland Palmqvist valdes som sekreterare efter Börje Olsson ,som firmatecknare för ekonomiska transaktioner utsågs ordföranden Larserik Johansson och kassören Allan Särbring
När det gäller försändelser och dylikt bemyndigas kassören Allan Särbring att ensam teckna firman.
Sv. Kommunalarbetare förbundet avd, sek. 9 meddelar att avdelningen beslutat att kollektivanslutningen till Kävlinge Arbetarekommun har upphört.

Styrelsemöte 1990-04-26.
Vid detta möte var studieansvarig i arbetarekommunen Tore Jönsson inbjuden för att diskutera arbetarekommunens studieverksamhet. Efter lite tveksamhet accepterar Tore att ta på sig ytterliggare ett år uppdraget som arbetarekommunens studieorganisatör.
Roland Palmqvist tar upp frågan om att samordna eventuellt kulturhus och ett Folkets Hus .. Frågan skall tas upp på nästkommande möte.
(Men när detta skrivs 10 år efter har inget hänt i denna fråga.)

Larserik Johansson vill att s-föreningarna måste kontrollera om SKAF-medlemmar som har förtroende uppdrag har anslutit sig enskilt till partiet.
Charlie Nilsson tar upp frågan om Roland Sandgrens uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott, eftersom Roland Sandgren avsagt sig uppdraget som ordförande i arbetarekommunen .
Larserik Johansson har därefter utsetts som ny ordförande.
Arbetarekommunen har tidigare antagit principen att arbetarekommunens ordförande skall vara representerad i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därför uppmanar styrelsen Roland Sandgren att avstå gå på kommunstyrelsens arbetsutskotts möten för att breda plats för Larserik Johansson som är ersättare.

VU:s sammanträde 1990-05-15
Angående Sydkrafts erbjudande till kommunen, med anledning av ett naturgaseldat kraftverk i Barsebäck. Vu ställer sig positiv till att kommunen inleder förhandlingar med Sydkraft samt övriga partier i konstruktiv anda.
Att Vu ger Roland Palmqvist mandat att föra dessa förhandlingar med återrapporteringsskyldighet till VU, samt att sammankalla arbetarekommunens styrelse den 22 maj 1990 och att därefter utlysa ett allmänt arbetarekommunsmöte.

VU:s sammanträde 1990-08-14.
Vid detta möte framkommer att 6 protokoll ej är klara för justering bl.a. ett årsmötes protokoll. VU infodrar protokollen omedelbart.
Partidistriktet påpekar att arbetarekommunen ännu inte redovisat medlemsavgifterna till distriktet. Kassören Allan Särbring meddelar att s-föreningarna inte redovisat till arbetarekommunen.
Kassören skall ytterligare påminna föreningarna om redovisningen.
Kassören Allan Särbring redovisar budgetuppföljning per den 30/6 1990. Stora avvikelser på intäkter för medlemsavgifter och det som en följd av ovanstående.
Eftersom Bengt Jonasson efter träget arbete i partiet och som bl.a. under flera perioder varit ordförande i Kulturnämnden avsagt sig alla kommunala uppdrag p.g.a. hälsoskäl får Ingvar Nilsson som är i kommunens valberedning i uppdrag att förbereda nominering och val för att läggas fram till styrelsen den 10/9-90.

Karin Månsson har även avsagt sig alla sina kommunala uppdrag på grund av sviktande hälsa. Ingvar Nilsson får motsvarande uppdrag som ovan.

VU:s sammanträde 1990-08-30
Man kan här notera att 5 av de 6 protokollen som ej var klara förelåg nu för justering vilket godkännes.
Inbjudan från partidistriktet angående fortsättning på partidistriktets kongress 3:dagen. Den kommer att hållas i Helsingborg den 14 oktober. Tidigare nomineringar gäller. Vidare handläggning ombesörjs av Allan Särbring.
Roland Palmqvist får i uppdrag att svara på de insändare som varit införda i Kävlinge Nya. VU ifrågasätter tidningens opartiskhet – den följer ej god publicistisk sed.
VU uppdrar till Roland Palmqvist att undersöka kommunens engagemang och förpliktelse gentemot Kävlinge Nya.

Mötet 1990-09-10
Angående valberedning inför riksdagsvalet 1991 i Malmöhus Län. Arbetarekommunen skall utse 1 ordinarie och en suppleant till mötet den 17/2 1991-
Mötet föreslår arbetarekommunen att utse Allan Särbring som ordinarie med Ingvar Nilsson som suppleant.
Angående valberedning inför landstingsvalet 1991 där arbetarekommunen har att utse 3 representanter samt 3 suppleanter.
Mötet beslutar att föreslå arbetarekommunen Larserik Johansson, Charlie Nilsson och Roland Palmqvist som ordinarie ombud samt Allan Särbring och Ingvar Nilsson som ersättare.
Även utsågs Allan Särbring att representera arbetarekommunen i pensionärsutskottet

Vu möte 1990 10 22.
Mötet hade att utse ledamöter till skattenämnden . Utsedda blev Alvar Pettersson, Christer Hovbrand, Kjell Erik Persson och Bertil Hagström, dessa namn skall översända till partidistriktet som beslutar i frågan.
Även nominerades Gunvor Bengtsson som suppleant i kommunrevisionen samt Gert Nilsson i fritidsnämnden.
Roland Palmqvist tar upp frågan om Kävlinge Elverks framtid . En strukturutredning har gjorts på Tekniska förvaltningen .
Vu ger Roland Palmqvist mandat att inleda förhandlingar med Billeberga Dösjebro Kraft om att bilda gemensamt energibolag, täckande större delen av kommunen samt omfatta både el- och gas- försörjning.
Roland Palmqvist informerar om att en utländsk EG-lågpriskedja vill etablera sig norr om motorvägen vid LEAB – området. Området omfattar c:a 100.000 kvm. Roland Palmqvist meddelar att han tänker ta upp frågan på fullmäktigegruppens sammanträde den 27/11 -1990.
Meddelades även om att JM – Bygg är intresserad att bygga på grönområdet invid ån i Rinnebäck, beslutades att diskussioner om frågan inleds och ärendet tas upp på plankommittén.
Roland Palmqvist tar även upp frågan om anställningstrygghet för kommunens anställda. Idag garanterar kommunen anställning även vid arbetsbrist inom verksamhetsområdet. Roland Palmqvist menar att detta i dagens läge med de krav som ställs på kommunen, är orimligt .
Det senaste exemplet är kommunens busschaufförer som går kvar och uppehåller hantverkaretjänster trots att bussverksamheten är avvecklad. Roland Palmqvist menar att arbetsbrist måste vara skäl för uppsägning. Dock med det tillägget att kommunen skall vara behjälplig till nya anställningar hos annan arbetsgivare. Frågan är fackligt politiskt brännbar och därför skall diskussion inom partiet fortsätta.

Styrelsemöte 1991-01-31.
Allan Särbring föredrar det tänkta programmet inför industriminister Rune Molins besök i Kävlinge den 6 mars där bl.a. det blir besök på Barsebäcksverket under förmiddagen samt kommer ministern att medverka vid årsmötet på kvällen kl.18.30.

Allan skickar in personnummer på dem som skall medverka från arbetarekommunen, vilket fodras för att komma in på verket.
Roland Palmqvist informerar om vad kommunens arbetsgrupp för Kävlinge år 2000 arbetar med. Där man utgår ifrån en radikal nedskärning av nämnder och styrelser i den kommunala organisationen. Där man tänker sig en nämndsorganisation med bara fyra nämnder.
Det skulle bli Kulturnämnd, Socialnämnd, Teknisknämnd och en myndighets nämnd där Byggnads och Miljöärende behandlas. Dessa idéer har man diskuterat med personal ute i förvaltningarna och möt ett stort intresse för detta varför man kommer att testa en sådan samlad enhet i Furulund, personalgrupperna är informerade och är positivt inställda till projektet.

Jag slutar här med min sammanställning av protokoll och andra handlingar och information då vi är inne i nutiden .
Detta omspänner ett helt sekel 1900-talet.
Man kan undra hur världen ser ut vid nästa Millennium?
Man kan även undra över åt vilket håll Socialdemokratin kommer att utvecklas inför den nya globaliseringen
Den nya generationen får fortsätta att skildra 2000 talets, om det finns intresse här för.

Undertecknads reflektioner och tankar..
Arbetarekommunen och Partiet grundades i ett annat sekel och en annan värld Socialdemokratin är ett barn av industrialismen, men också av storstaden . Ingenstans var kontrasten tydligare mellan det sociala armodet hos de många och lyxen hos de få och ingenstans trängdes den nya tidens symboler så tätt med gammaldags snusk, trångboddhet och som följd sjukdomar, t.ex. t.b.c som på den tiden var en vanlig sjukdom bland de mindre bemedlade och som föranledde en allt förtidig död, som bl.a. drabbade min familj
När detta skrivs har vi passerat ett helt sekel och är inne på nytt millennium år 2000. I de historiska krönikorna nämns särskilt snickaren, grovarbetaren, skrädaren, garveriarbetaren, textilarbetaren, muraren, lantarbetare (statare) också vidare, som titlar i föreningslivet och för de få som hade kommunala och offentliga uppdrag. I dag är det fackliga och politiska ombudsmän, kommunalråd och i flesta fall akademiskt utbildade mänskor och till stor del offentligt anställda som tar säte i de politiska uppdragen. Många av dem kommer direkt från skolan och utbildningsanstalter utan att få pröva på det hårda arbetslivet.

Den lilla och vardagliga mänskan och proletärer som en gång slogs med överheten ser man allt mindre till i de beslutande församlingarna. I dagens samhälle som har blivit mer politiserat och allt mer styrs av heltidsanställda politiker och ombudsmän, i de flesta fall med höga löner som i regel ej kan jämföras med mänskor de företräder. I de flesta fall har de anammat marknadskrafterna följt med strömmarna med aktie placeringar dels privat och genom sina organisationer.
Även om systemets ansikte delvis är nytt, framträder en global finanskapitalism, där de gamla herrarna med höga hattar ersätts av ansiktslösa ansvarslösa placerare av fonder som dessutom engagerar allt fler av oss som pensionskapitalägare.
Alla skall bli små privatkapitalister. Åt dem som har skall varda givet. Var och en bevakar sina ekonomiska intressen och följer spänt börsnoteringar. Mammonism och köphysteri är utmärkande drag i vår kultur. En klippareekonomi och det extremt kortsiktiga vinstintresset tar över. Klyfterna växer.
Man kan undra om hur socialdemokratin har tänkt sig hur dess fördelning kan läggas i folkets händer i den nya ekonomin.

Det kan vara bra med tillväxt i samhället det kan och skapar bättre villkor och mer arbete, man vill ju inte gå tillbaka på 20 och 30-40 talet, men vi måste lära oss att fördelningen är viktig och att tillväxten i samhället kommer alla till del.
Jag undrar hur de som en gång bildade partiet hade reagerat mot att man utan något nämnvärt arbete genom aktieklipp på Börsen kan tjäna förmögenheter.
Som socialdemokrat ansågs det fult att syssla med dylika ting, numera helt legalt.

Även om demokratisk svensk arbetarerörelse i all dess förgreningar politiskt, fackliga och andra, rymmer många skilda uppfattningar kvarstår att den i allt väsentligt uppträtt enigt, vilket är och varit förklaring till dess framgång. Det har krävt försiktighet och strategisk talang för att hålla rörelsen samlad också i frågor som kunna leda till konflikter.
Här ligger ett stort ansvar på de förtroende valda bl.a. i vår arbetarekommun som i fullmäktigegrupp och föreningar att helt öppet och förutsättningslöst ta diskussionerna för att förhindra olika falanger, och grupperingar att agera på var sitt sätt det gynnar inte demokratin. Jag tror det är våra väljares vilja, att rörelsen drar åt samma håll. Därigenom uppnår vi de bästa resultaten.
Den gamla slogan gäller än ”Enade vi står, söndriga vi falla ”

Man kan även undra var idealism tagit vägen, går man tillbaka i tiden kan man finna att i den tidens partiarbete var det inte den ersättning man fick utan man arbetade för att förbättra livsvillkoren för de många.
Man kan ge exempel på när proletärerna med små medel kunna bygga upp vårt Folkets Park i Kävlinge som invigdes 1906, först jobbade man 10 timmar om dagen sedan på kvällar och söndagar samlade de sig i Parken för att gemensamt uppföra ett ställe där man kunde samlas efter veckans slit den enda ersättningen de fick var kanske en öl.
Flera genrationer har sedan förlustat sig där och funnit sina livspartner, Men i dag ligger parken öde och tom, den nya generationen har inte haft ork eller kanske ej intresse av att ta tillvara på vad generationer byggt upp trotts helt andra ekonomiska förutsättningar.

Arbetarrörelsen i Kävlinge byggde även upp ett Folkets Hus med en inrymd bio och teater salong som hette Metropol efter den tidens mått en fin lokal med sidobalkonger där den dåtidens ungdomar såg bl.a. helan och halvan. I Folkets Hus lokalen hade arbetarekommunen och de fackliga organisationerna sina möten och fester, och inte förglömma SSU ”SDUK ” som hade sina fester där, många gånger med över 100 deltagare.
På vintern när det var kallt samlades de flesta kring den kokseldade kaminen.

Arbetarerörelsen tog även initiativ till att starta Konsumtionsföreningen Kävlinge m.o. som den hette, numera Coop Konsum.
Det blev dessa som 1897 tog initiativ här till, bl.a.
G.A. Johansson, O.S. Hulten, N. P-son Lindgren, M. Berggren, B.O. Lingstedt och J. Persson som föreståndare utsågs muraren B.O. Lingstedt, utan dessa framsynta ideellt arbetande mänskor hade inte konsumtionsföreningen tillkommit vid detta tillfället.
Fl nertalet av dessa var med att även bilda Kävlinge arbetarekommun året därpå .
Man kan läsa i gamla skrifter att varje insatts kostade 10 kronor som de antingen kunde betala på en gång eller med 2 kronor i veckan.

Med detta vill jag visa att man kan komma långt med ideella insatser, men som jag tidigare framhållit så var det andra tider. I dag har mänskor helt andra möjligheter som upptar deras tid

Kävlinge år 2002

Allan Särbring
En trogen Partiarbetare

facebook Twitter Email