Vi Socialdemokrater vill:

Stoppa fortsatt privatisering!

All kommunal verksamhet ska
drivas i egen regi

Det finns en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och den styrande Alliansen, nämligen att Socialdemokraterna är helt emot att lägga ut kommunal verksamhet och därmed gagna privata utförare. 

Vi Socialdemokrater vill att all omsorg ska bedrivas i kommunal regi och vara av god kvalitet samt finnas så långt möjligt inom hela kommunen och vara centralt belägen och nära till samhällsservice.

Vi Socialdemokrater vill inte att någon del av verksamheten ska bygga på frivillighet.

Personal ska vara anställd och utbildad. 

Vi kan se frivillighet som ett komplement till ordinarie verksamhet där det kan ge positiva effekter för båda parter.

Vi Socialdemokrater vill ha en gemensam ägd och finansierad välfärd och skatten ska gå dit den är ämnad

Utveckla fritidsverksamheten!

Vikenområdet, Barsebäckstrand
Fler idrottshallar

Utveckling av möjligheterna till en rik och utvecklande fritid kräver att kommunen gör sin del.
Att föreningslivet gör sin del behöver vi inte tvivla på.

Vi Socialdemokrater anser att både Vikenområdet och Barsebäcks strandbad bör utvecklas.

På Vikenområdet finns redan mycket för medborgarna att aktivera sig med, det som saknas mest för tillfället är en utomhusbassäng.

När det gäller Sjöbobadet så måste det primära vara att se till så att själva badet fungerar bra. Hålla stranden ren så småbarnen kan leka i strandkanten och gärna någon mer brygga för att kunna ta sig ut på lite djupare vatten. 

När det gäller idrottshallar så kan det inte vara ok att det är så svårt att få halltider så föreningarna måste börja säga nej till barn som vill vara med. Tyvärr så blir det antingen det eller så måste man tränga in så många barn i hallen att det blir svårt att bedriva en kvalitativ verksamhet. Med tanke på att den växande befolkningen i kommunen. Så måste vi vara i fas med denna tillväxt, det duger inte att ligga 5 till 10 år efter utvecklingen.

Bevara vår natur och åkermark!

Bevara åkermark av klass 8 och högre
Skydda värdefull naturmark       

Ha en trygg och säker kommun! 

Införa en fältgrupp, fler skolvärdar
Trygg och säker utemiljö

facebook Twitter Email