Detta ville vi tillföra Omsorgsnämndens budget för 2022

Våra förslag förlorade i omröstningar! Den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna var emot allt vi framförde! Vi lade följande direktiv som vi tycker är viktiga för verksamheten:

 1. Att uppdra åt det kommunala bostadsbolaget att dels utveckla Norrehedsområdet i Löddeköpinge till ett fortsatt kommunalt alternativ för äldreboende samt dels se till att nyproduktionen kommer i gång med att bygga LSS boenden enligt planering. 
 2. Att analysera varför det är en hög personalomsättning inom Omsorgsnämnden.
 3. Att ta fram och genomföra åtgärder som ökar inflytande för hemtjänstpersonalen och omsorgstagarna vad gäller beslutade insatser genom bland annat avskaffa minutscheman
 4. Att utreda möjligheterna till att kunna införa glesare helgtjänstgöring än i dag gällande varannan helg.
 5. Att se till att arbetet med införande av välfärdsteknik fortsätter och att tekniken används enligt Socialstyrelsens regler och kriterier för att bidra till ökad livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
 6. Att skapa ett hem-rehab team som arbetar med personcentrerad vård och har tid för att kunna rehabilitera patienten i hemmet samt utreda hur många patienter en sjuksköterska maximalt ska vara patientansvarig för.

Vi ville också tillföra mer pengar, nämligen drygt 8 miljoner kronor för att kunna genomföra satsningar som vi tycker är viktiga:

 1. Att tillföra medel när arbetstidsmåttet för nattarbete förändras enligt avtal            
 2. Att Inrätta enhetschefer i stället för biträdande, samt se över samtliga chefers arbetssituation utifrån antalet underställda medarbetare                                                                       
 3.  Ändra heltidsmåttet inom ON från 38,25 timmar till 37 timmar per vecka                
 4.  Att införa en samlad organisation för sjuksköterskorna med legitimerad sjuksköterska som enhetschef                                                                                                                                
 5.  Att inrätta demenssjuksköterska med uppdrag att vara en resurs för människor med demenssjukdom och för anhöriga. Allt i nära samarbete med Silviasystrar, primärvård och andra instanser                                                                                                                        
 6. Utöka det befintliga Hemtagningsteamet med en sjuksköterska för att kunna möta upp fler personer i egna hemmet
facebook Twitter Email