Översiktsplanen 2040

En ny Översiktsplan för Kävlinge kommun har tagits fram och är nu ute på samråd, där invånare, föreningar, företag, myndigheter och partier ska få säga sitt under perioden 10 maj till 10 augusti 2021. I Översiktsplanen anges den övergripande och långsiktiga utvecklingen för Kävlinge kommun fram till år 2040, samt beskriver riktlinjer för kommunens framtida mark och vattenanvändning.

Samrådsförslaget till Översiktsplan 2040 finns tillgängligt på Kävlinge kommuns webbplats www.kavlinge.se/oversiktsplan2040. Vi kommer att lyfta Översiktsplanen på ett medlemsmöte under samrådsperioden för att fastställa hur vi som parti ställer oss till förslaget.

Kommunen anordnar även andra möjligheter att vara med och påverka och ta del av arbetet.
Den 10 maj – 10 augusti kommer en uteutställning att finnas på plats i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro.

Nedan datum och tider kommer kommunen finnas på plats för frågor där medborgare kan komma förbi:
Kävlinge 27/5 eftermiddag
Dösjebro 31/5 eftermiddag
Löddeköpinge 9/6 eftermiddag
Furulund 16/6 eftermiddag
Kävlinge 21/6 eftermiddag
Mer information kommer om exakt plats och tid.

Digitala samråd kl. 18 kommer även genomföras den 27/5, 9/6 och 15/6.

Att ta fram en ny Översiktsplan är inte lätt. En Översiktsplanen ska forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt och i ett helhetsperspektiv. Den fungerar både som en vägledning för kommunens arbete och som ett kommunikationsverktyg med externa aktörer, samt gentemot invånare, exploatörer och markägare. Översiktsplanen är också ett viktigt underlag vid kommunens beslut om investeringar i teknisk infrastruktur, skolor, infrastruktur, rekreationsområden med mera.

Planen har arbetats fram i samverkan med tjänstepersoner från kommunens förvaltningar som har medverkat med sin kompetens inom olika områden. Projektet har följts av en kommunövergripande styrgrupp samt en politisk beredning.

Vår partiföreträdare och oppositionsråd Catrin Tufvesson har varit med under hela resans från beslutet i kommunfullmäktige om framtagande av ny Översiktsplan till det slutliga förslaget som nu är ute för samråd. Det kan se litet och enkelt ut med en översiktsplan, men som partiföreträdare ska man tänka långsiktigt och strategiskt. Hur kommer kommunen utvecklas och vad vill vårt parti. Vårt oppositionsråd Catrin Tufvesson har arbetat stenhårt med detta under hela 2020 och 2021 fram till maj månad. Det är en gemensam översiktsplan och planen bygger både på vad vi Socialdemokrater vill, och vad andra partier vill för kommunen fram till 2040. 

Ett arbete som har sina utmaningar, att arbeta både utifrån kommens bästa och vad Socialdemokraterna i Kävlinge vill. Det betyder en kompromiss i många led, våra medlemmar har fått information och tyckt till, sen har Catrin Tufvesson haft detta med sig när förhandlingar och diskussioner har förts gällande hur vår översiktsplan från 2025 och fram till 2040 ska se ut. 

Har du tillgång till Facebook kan du se och höra vårt oppositionsråd Catrin Tufvesson delar med sig av information gällande just Översiktsplanen

https://www.facebook.com/kavlingekommun/videos/2884052048522651

facebook Twitter Email