Motioner behandlade på Kommunfullmäktiges möte 12/10-20

Motion angående åtgärder mot droganvändning bland unga

Enligt brottsstatistiken i Kävlinge kommun sjunker siffrorna utom när det gäller inomnarkotika relaterade brott som ligger för högt. Under 2019 kommer vi att behövajobba ännu hårdare för att få ner siffrorna till en lägre nivå. Polisen i Kävlingeredovisar 111 stycken anmälda brott gällande narkotika 2018 (överlåtelse, innehavsamt bruk) och för 2017 blev 110 brott anmälda.

Vi Socialdemokrater föreslår att polisen söker regelbundet igenom skolor med narkotikahundar, i syfte att stoppa användning och försäljning av narkotika blandkommunens ungdomar. Vi anser att det får vara slut på naiviteten. Vi vill se ett avtal mellan kommunen och polisen där narkotikahundar gör oannonserade genomsökningar i grundskolor efter droger. Skolor ska varafrizoner från droger. Droger blir ett stort samhällsproblem som sträcker sig över alla samhällsskikt.

Kävlinge-polisen nämner i relation till Korsbacka-händelsen under julledigheten samt de senaste inställda bussarna, att de önskar att kommunen har fältassistenter som kan samarbeta med fritidsgårdspersonal, socialtjänsten, nattvandrare och polisen. Kävlinge saknar fortfarande fältassistenter som skulle kunna bidra med förebyggande arbete mot användning av droger hos våra ungdomar.

Därför yrkar vi Socialdemokrater:

Att ge kommundirektören i uppdrag att anställa fältassistenter med finansiering från KS till förfogande.

Att kommundirektören initierar ett avtal med polisen om att hundar användsregelbundet för genomsökning av kommunens grundskolor efter droger.

För Socialdemokraterna i Kävlinge

Caisa Tufvesson, Ersättare Utbildningsnämnden 

Roland Palmqvist, 2:e vice ordf. kommunfullmäktige

Catrin Tufvesson, 3:e vice ordf. kommunstyrelsen                         

Rune Sandström, 2:e vice ordf. arbetsliv-och fritidsnämnden

Jan Kronberg, 2:e vice ordf. bygg-och miljönämnden

Gunni Gustafsson Nilsson, 2:e vice ordf. omsorgsnämnden

Gunilla Tornqvist, 2:e vice ordf. utbildningsnämnden

______________________________________________________________________________

Motion angående en arkitekturpolicy i Kävlinge kommun

Vi står nu inför en stor expansion av fastighetsbyggande inom Kävlinge kommun. Det är både stora geografiska områden så väl som mindre, som ska exploateras. Vi ska även arbeta fram och anta en ny översiktsplan som ska vara aktuell i ett antal år framöver.

För att vi ska få det Kävlinge som vi efterfrågar och som kommuninvånarna förväntar sig behöver kommunen ta aktiv ställning till vad som är attraktivt byggande, för att säkerställa att det produceras fastigheter som gagnar utvecklingen av så väl ekonomiska och som sociala värden.

Kommunens politiska företrädare förväntas ta ansvar för exploateringsområdenas utveckling i ett längre tidsperspektiv.

Vi Socialdemokrater vill inte se brister i kommunens samhällsbyggande med koppling till utformningsfrågor och anser att en arkitekturpolicy är nödvändig.

Därför yrkar vi Socialdemokrater:

att kommundirektören får i uppdrag att säkerställa framtagandet av en arkitekturpolicy som en del i arbetet med översiktsplanen.

För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson 3:e vice ordf. kommunstyrelsen

______________________________________________________________________________

Motion angående inrättande av Infrastrukturnämnd

Vid omorganisationen av kommunens nämnds- och förvaltningsstruktur avskaffades Tekniska nämnden. Tekniska nämndens verksamhet omfattade fastighet, VA, gata/park samt avfallshantering. Nämnden var vidare byggherre för kommunala anläggningar i exploateringsprojekt samt samverkanspartner med externa myndigheter i infrastrukturprojekt.

Infrastrukturfrågor har efter omorganisationen hanterats politiskt av Kommunstyrelsen genom en långtgående delegation av sektor Samhällsbyggnad.

Varför en Infrastrukturnämnd?

Omställningen till ett hållbart samhälle är helt nödvändig för att klimatförändringarna inte ska leda till mycket allvarliga konsekvenser. Detta kommer att ställa stort fokus på infrastrukturfrågor globalt, nationellt men även lokalt. En Infrastrukturnämnd kommer att ha stora frågor och uppgifter att hantera. Ur ett Kävlingeboperspektiv så väckte Tekniska nämndens verksamhet alltid stort intresse och engagemang, inte minst märktes detta av frekvensen av synpunkter på Åsikt Kävlinge.

Frågor som en Infrastrukturnämnd skulle kunna hantera är till exempel: trafiksäkerhet, G/C-vägar, lekplatser, bredband, kollektivtrafik, VA, gata/park, avfall med mera, allt beroende på vilka behov som finns inom kommunen.

Infrastrukturfrågor har spelat och spelar stor en stor roll genom den kommunala sektorn. Med mycket stor sannolikhet kommer denna roll att öka markant. Ansvaret för detta kan inte till stor del läggas på förvaltning och dessutom krävs det ett aktivt politiskt engagemang som vi bedömer inte finns i nuvarande organisation.

Därför yrkar vi Socialdemokrater:

att Kommundirektören får i uppdrag att organisera införandet av en Infrastrukturnämnd.

För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson, 3:e vice ordf. Kommunstyrelsen     

Jan Kronberg, 2:e vice ordf. Bygg- och Miljönämnden

  ______________________________________________________________________________

Motion angående matlagning inom ordinärt boende i hälsofrämjande syfte

Att laga mat är bland det naturligaste som finns. Ett alternativ till uppvärmda färdigrätter är att äldre personer med hemtjänst kan laga sin egen mat tillsammans med personal från hemtjänsten.

 Genom att personalen planerar inköpen och lagat maten tillsammans med de äldre får de inte bara mat de själva tycker om utan de får också social samvaro med personalen. De äldre får vara med och påverka på ett helt annat sätt. När man lagar mat tillsammans pratar man med varandra och umgås på ett helt naturligt sätt samt de äldre får även mat som de känner igen och tycker om och äter då mer och mår bättre.

Hjälpen kan vara en del av den personliga omvårdnaden och bedömas som en omvårdande insats.

Därför yrkar vi Socialdemokrater:

att Kommundirektören får i uppdrag att utreda i vilken form och omfattning matlagning inom ordinärt boende skulle kunna erbjudas inom hemtjänsten.

För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson, 3:e vice ordf. Kommunstyrelsen

Gunni Gustafsson Nilsson, 2:e viceordförande Omsorgsnämnden

facebook Twitter Email