BUDGETDEBATTEN!!

Vi Socialdemokrater i Kävlinge yrkade på bifall till den tjänstemannabudget som lades fram på budgetkommunfullmäktige den 14 september 2020. Vi är och kommer fortsätta vara kritiska, men vi ser att förslaget till budget är det bästa för Kävlinge kommun under nuvarande omständigheter. Vi förväntade oss att övriga partier skulle stå bakom förslaget – annars hade det blivit en M och S budget.

Här är vad våra gruppledare i de kommunala nämnderna lyfte i debatten:

Den reviderade budgeten som presenterades är ett tjänstemannaförslag som vi i S kommer att acceptera under rådande omständigheter. Det varit en process runt detta förslag men det betyder inte att vi i S slutar vara kritiska framöver, för framtidens planering måste fortgå oavsett yttre påverkan. Vi ställer oss bakom det reviderade tjänstemannaförslaget för budget 2021 för att vi ser att de medel som den socialdemokratiska regeringen förhandlat fram kommer att användas inom våra verksamheter inom alla våra nämnder genom att de får:

Hel befolkningskompensation

Besparingskraven är borttagna

De riktade medlen till äldreomsorgen går till Omsorgsnämnden

Notera även att 2020 års statliga bidrag redovisas på just år 2020 – inte 2021.

Jag vill påpeka att stadsbidrag ska användas de år som de är ämnade för och med den inriktning som är beslutat – inte användas för att få balans i budgeten och att vi uppnår ett överskott på 1 % på det sättet.

Givetvis kommer vi ha koll på detta när budgeten redovisas så att pengarna går till det som de är riktade till och ämnade för.

Vi ställer oss dock frågande om utdelningen från utförsäljningen av KKB – vad hade de styrande tänkt sig – eftersom de inte syns någonstans i kommande budgeten?!

Vi kommer fortsätta vara irriterande när det gäller exempelvis:

lokalförsörjningen (i en lokalförsörjningsplan kan man bla se hur de styrande vill utveckla kommunens verksamheter), 

våra GC-leder som inte sitter ihop, 

VA-kapaciteten, 

bostadsbyggande för unga, 

lösningar för våra trafikflöden, 

vårt behov av skollokaler, 

och att utveckla den kommunala verksamheten – vilka vi har ytterst politiskt ansvar för. Vi anser att vi ska inte stå och vänta på att marknaden ska lösa våra kommuninvånares behov och på så sätt hamna efter i vår planering.

Vi biföll även direktivet att ge kommundirektören i uppdrag att se över modellen för befolkningskompensation och lokalkostnader inför budget 2022. Vi låter även verksamheterna samt förvaltning fortsätta med det som redan är påbörjat. Nästa budgetprocess börjar igen i en inte allt för lång framtid.

För att nå målet att bli Skånes bästa boendekommun måste vi göra följande i nämnderna:

Utbildningsnämnden

• Minska barngrupperna i förskolan

• Stärka elevhälsan bl.a genom en höjning av tilläggsbeloppet

• Bygga nya verksamhetslokaler i takt med befolkningsutvecklingen

   och gärna med möjlighet att omvandlas mellan Förskola/Skola

• Anställa fler yrkeskategorier i verksamheterna

Arbetsliv och fritidsnämnden

När vi sätter upp mål så ska det vara för den kommunala verksamheten. Nuvarande mål ”Alla Kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande” är en utmärkt indikator men inget bra mål. Målet bör peka på vad det är som kommunen gör och inte vad våra medborgare gör. Med anledning av detta så yrkar vi socialdemokrater på att målet skall heta ”Kävlinge kommun skapar goda förutsättningar för självförsörjning”

Detta är viktigt i dessa tider då ungdomsarbetslösheten ökar oroväckande mycket. Att då montera ner den verksamhet vi har för att hjälpa medborgare som står långt från arbetsmarknaden är direkt kontraproduktivt och tyder på ett väldigt kortsiktigt ekonomiskt tänkande.

Omsorgsnämnden

Vi har samtalat med de fackliga organisationerna som gör att vi är kritiska mot:

• Att heltid som norm inte införts. Finansieringen borde setts över så att det är möjligt ha heltid som     norm eftersom det inte fungerar inom given budget.

•Att specifika medel inte avsatts för att kunna arbeta ännu mer aktivt för att få ner sjukfrånvaron.

•Att införa Biträdande chefer istället för fler Enhetschefer med egna ansvarsområde.

Vidare är vi fortfarande kritiska mot:

• Att de styrande inte sett till att det kommunala bostadsbolaget kunde ha byggt LSS boende eftersom kommunen har ytterst ansvar.

• Att införa LOV inom insatserna ledsagarservice, avlösarservice, ledsagning, kontaktperson och boendestöd.

• Att kommunen beslutat införa LOV beträffande särskilda boenden SoL. Vi vill att kommunen ska agera utifrån kommuninnevånarnas behov och inte utifrån entreprenörers intresse. Vi vill att Särskilda boende enigt SoL ska bedrivas i kommunal regi och byggas i nära anslutning till samhällsservice.

• Att minska antalet platser inom särskilt boende enligt SoL inom kommunal regi. Det behövs finnas alternativa boenden i kommunal regi att välja på.

•Att kommunen, genom att drar ner på platser i den kommunala verksamheten därmed prioriterar att gagna privata aktörer.

Bygg och miljönämnden

Efter den pågående pandemin ska en revidering av tillsynstaxorna göras.

Syftet är att få bort den så kallade tillsynsskulden.

Till sist vill vi sända en stor famn med röda rosor (digitalt får det bli) till all personal inom våra verksamheter och inom kommunens förvaltning som har tagit oss så här långt i pandemins spår och som har gjort en fantastisk insats.

/För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson                                                         Rune Sandström

Partiföreträdare & Oppositionsråd                           2:e viceordf Arbetsliv- och fritid

Jan Kronberg                                                               Gunni Gustafsson Nilsson
2:e viceordf Bygg- och miljö                                      2:e viceordf Omsorg

Gunilla Tornqvist                                                         Roland Palmqvist
2:e vice ordf Utbildning                                              2:e viceordf Kommunfullmäktige

facebook Twitter Email