Bokslut för Omsorgsnämnden 2019

Bokslutet för Omsorgsnämnden 2019 slutade på minus 15,8 miljoner kronor. Ett illavarslande resultat eftersom det trots åtgärder ökade underåret i accelererande takt.

Åtgärdsförslagen var vi kritiska till eftersom vi befarade att de skulle komma påverka personalen negativt.

Orsaker till underskottet anges att det i huvudsak är för hög vikarietillsättning under våren och sommaren i kombination med en ökad grundbemanning som bidragit till det uppkomna läget.

Under hösten bidrog lokalhyror ytterligare till underskottet då kostnader ej varit medräknade från årets början.

Nämnden har att förhålla sig till Kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska ramar där resultatet vid årets slut ska vara plus minus noll!

Vi socialdemokrater tar ansvar men inte lätt och i praktiken omöjligt när besked om underskott lämnas sent på året.

Ett underskott kan uppstå men när det upprepat uppstår år efter år och det dessutom dröjer långt in på verksamhetsåret innan de blir kända då ifrågasätter vi starkt om de planerings och uppföljnings-system som finns är relevanta?

Vi är kritiska till den ledning och styrning som ges till enhetscheferna vad gäller ekonomin.

Ur arbetsmiljösynpunkt ser vi allvarligt på att en redan hög sjukfrånvaro, sedan ett antal år tillbaka,

nu ytterligare kraftigt höjts samt att personalomsättningen dubblerats sedan 2017.

Höga sjuktal och hög personalomsättning är förutom ett arbetsmiljöproblem också ur verksamhets-synpunkt ett kvalitetsproblem.

Ur ett medborgarperspektiv är vi kritiska till det försämrade resultatet för personer med hemtjänst som i snitt fått träffa 19 olika personer under en tvåveckorsperiod. Denna kvalitetsförsämring från 14 olika personer 2017 och 15 olika 2018 går i rakt motsatt håll till det satta visionsvärdet 2022 som är 12 olika personer.

Vi ansér att Omsorgsnämnden är underfinansierad.

Socialdemokratiska gruppen, Omsorgsnämnden, Kävlinge kommun

facebook Twitter Email