Tips från coachen del 2 – direktiv inför budget 2020

På budgetfullmäktige 190610 i Kävlinge, la vi fram följande direktiv – där 2 blev bifallna!

Direktiv 1: att utreda det underfinansierade ekonomiska biståndets påverkan på arbetsmiljön hos våra anställda

Direktiv 2: att utreda att ta bort lunchkostnaden för kommunens gymnasister – bifallen! 

Direktiv 3: att utreda kostnaden och turtäthet för kollektivtrafiken till simhallen i Kävlinge mellan huvudorterna

Direktiv 4: att utreda förutsättningarna igen för en simhall i Kävlinge

Direktiv 5: att utreda konsekvensen av att inte leva upp till Tillsynsplanen inom miljöverksamheten

Direktiv 6: att snarast projektera och påbörja uppförandet av en kommunal F-6 skola i Kävlinge

Direktiv 7: att utreda en utökning av antalet timmar /vecka i förskolan för barn från 15 till 20 timmar

Direktiv 8: att snarast återstarta Öppna förskolan i Löddeköpinge genom att få fram lämplig lokal för nyttjande fram till lokaler på Tolvåkersområdet blir tillgängliga

Direktiv 9: att utreda kostnad för kompetensutveckling till outbildad personal, tex vikarier

Direktiv 10: att utreda ingångslönerna inom all kommunal verksamhet

Direktiv 11: att utreda hur kommunen kan satsa på rekrytering av nyanlända till kommunal verksamhet – bifallen!

Direktiv 12: att utreda bland unga, vad de förutom lön, anser kunna göra Kävlinge kommun attraktiv som arbetsgivare

Vi förutsätter även att arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan (ÖP) där vi visar på hur vi får ett helt fungerande GC-vägnät i hela kommunen, att vi får säkra trafikmiljöer och att det som tas fram i ÖP:n är även det som politiken är beredd att genomföra och satsa medel på – annars blir det ett verkningslöst dokument.

/Socialdemokraterna i Kävlinge

facebook Twitter Email