Socialdemokraternas budgetförslag 2020 Kävlinge kommun

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen.

För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav och inger förhoppningar hos både kommunens anställda samt hos kommunens invånare som måste verkställas.

Under mandatperioden vill vi se att visionen och målen uppnås. Det vi ställer oss kritiska till är att det krävs flera olika satsningar som vi inte ser att Alliansen lyfter eller ens adresserar i sitt budgetförslag.

Vi Socialdemokrater bistår därför den styrande Alliansen med följande förslag till direktiv att: 

– utreda det underfinansierade ekonomiska biståndets påverkan på arbetsmiljön hos våra anställda

– utreda att ta bort lunchkostnaden för kommunens gymnasister 

– utreda kostnaden och turtäthet för kollektivtrafiken till simhallen i Kävlinge mellan huvudorterna

– utreda förutsättningarna igen för en simhall i Kävlinge

– utreda konsekvensen av att inte leva upp till Tillsynsplanen inom miljöverksamheten

– snarast projektera och påbörja uppförandet av en kommunal F-6 skola i Kävlinge

– utreda en utökning av antalet timmar /vecka i förskolan för barn till arbetssökande

– snarast återstarta Öppna förskolan i Löddeköpinge genom att få fram lämplig lokal för nyttjande fram till lokaler på Tolvåkersområdet blir tillgängliga

– utreda kostnad för kompetensutveckling till outbildad personal, tex vikarier

– utreda ingångslönerna inom all kommunal verksamhet

– utreda hur kommunen kan satsa på rekrytering av nyanlända till kommunal verksamhet

– utreda bland unga, vad de förutom lön, anser kunna göra Kävlinge kommun attraktiv som arbetsgivare

Vi kommer även att förslå satsningar inom Kulturskolan, kultur- och föreningslivet samt habiliteringsersättningen.

Vi vill se utökade tjänster inom bibliotekets verksamhet, miljöinspektionen, bygglovshandläggningen, barnhälsoteamet, förskolan och skolan.

Vi vill även se fältassistenter och drogsamordnare i vår kommun, samt att heltid för alla börjar gälla redan nu och ta bort delade turer.

För att få budgeten i balans för att nå visionen för Kävlinge kommun föreslår vi Socialdemokrater att man sänker överskottet. De styrande väljer att strama åt för verksamheterna samt sälja ut kommunens bostadsbestånd – men hur det ska bidra till att uppnå visionen att bli Skånes bästa boendekommun återstår att se.

För Socialdemokraterna i Kävlinge

Catrin Tufvesson
3:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Roland Palmqvist
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Rune Sandström
2:e vice ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden

Jan Kronberg
ledamot i Bygg- och miljönämnden

Gunni Gustafsson Nilsson
2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden

Gunilla Tornqvist
2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email