Privatiseringsvågen fortsätter

Privatiseringsvågen fortsätter, nya direktiv på gång till Kommunfullmäktige den 8 april

Våra tre motioner – som berör kommunens mål om ”arbetsmiljö” och som ”attraktiv arbetsgivare” – nu också på gång till samma Kommunfullmäktige 

Rapport från Omsorgsnämnden den 19 mars. 

Bland annat fanns ärende med på dagordningen, som 

– Våra motioner till Kommun Fullmäktige, budget sammanträdet den 26 nov 2018

  • Motion om habiliteringsersättning där vi föreslår att tillföra mer medel för att ge möjlighet till betald semester samt införa samma sjukregler inom daglig verksamhet som övrig kommunal verksamhet.
  • Motion om att anställa fler Enhetschefer inom Omsorgsnämnden
  • Motion om erbjudande om heltidsanställning samt bort med ofrivilligt delade turer inom Omsorgsnämnden

Vi ville att motionerna skulle bifallas men Omsorgsnämndens beslut efter omröstning, som vi begärde, blev att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå samtliga motioner i sin helhet.

 Borgarna och Sverigedemokraterna vann med nio röster mot våra fyra.

-Utredningsdirektiv – ökad valfrihet inom hemvården

Det handlar om att utreda dagens förutsättningar för att utöka valfrihetssystemet till att inkludera hemvård för personlig omvårdnad i enlighet med tidigare kommunfullmäktigebeslut 2013-02-04.

Självklart var vi Socialdemokrater emot detta eftersom vi vill att hemvården ska fortsätta drivas i kommunal regi och därmed behövs ingen utredning.

Efter omröstning, som begärdes av oss, blev Omsorgsnämndens beslut att utredningen ska genomföras.

Borgarna och Sverigedemokraterna vann med nio röster mot våra fyra.

-Bokslut 2018 för socialnämnden

Vi godkände bokslutsrapporten med en anteckning, nämligen att Socialdemokraternas yrkande i Kommunfullmäktige i juni 2017 om att tillföra Socialnämnden 3,4 miljoner kronor hade behövts för att få budgeten i balans och upprätthålla den kvalité som vi anser kommunens verksamhet ska hålla för såväl brukare som för anställda. Och att vi ur arbetsmiljöpunkt ser allvarligt på att en redan hög sjukfrånvaro, sedan ett antal år tillbaka, nu ytterligare höjts.

facebook Twitter Email