Omsorgsdebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Omsorgsnämnden:

Till omsorgsnämndens budget 2019, KELP 2020-2021, vill vi socialdemokrater tillföra 6,5 miljoner kronor i ramhöjning från det budgeterade överskottet.

Med fokus på

God arbetsmiljö,

Kunna behålla och rekrytera personal,

Motverka höga sjuktal samt

Sist men inte minst

Höja statusen för vård- och omsorgsyrken vill vi :

För det första:

Enligt överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal ska alla erbjudas heltidsanställning vid nyanställningar år 2021

För ett jämställt arbetsliv i Kävlinge kommun vill vi säkerställa att nu redan anställd personal också kommer att erbjudas heltidsanställning.

Detta bör påbörjas snarast!

För det andra:

Ofrivilligt delade arbetspass måste bort! Tjänstgör man varannan helg ska det inte finnas delade arbetspass!

Arbetet med detta måste påskyndas och införas snarast!

För ovan nämnda vill vi tillföra​​​ 3 miljoner kronor

Vidare så vill vi:

Öka antalet chefer. Närhet till sin chef är ytterst viktigt!

Det är inte rimligt att vara chef över för stora arbetsgrupper. Det ger negativa arbetsmiljöeffekter för samtliga anställda.

Fler chefer är en del i arbetet med att få de fortsatt höga sjuktalen att vända nedåt.

För ovan nämnda vill vi tillföra ​​​2,5 miljoner kronor

Vi vill även sätta fokus på  

Habiliteringsersättningen,

Den som betalas till personer som har rätt till Daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS)

För det första:
Vi vill att ersättningen ska täcka mer än priset för lunch. Den bör också täcka resorna till och från Daglig Verksamhet. Vi vill därför att habiliteringsersättningen höjs till 100 kronor per dag.
För det andra:
Vi tycker inte det är rimligt att ingen ersättning betalas ut vid semester. Alla arbetstagare har rätt till 25 dagars betald semester. Vi ser det som självklart att det samma ska gälla den som är arbetstagare inom Daglig Verksamhet. Vi vill därför att habiliteringsersättning ska betalas ut även vid semester.
För det tredje:
Vi tycker heller inte det är rimligt att arbetstagare inom daglig verksamhet blir av med hela sin ersättning vid sjukdom. Arbetsmarknaden i övrigt har 1 karensdag och sedan 80% av ersättningen. Vi ser det som självklart att samma villkor ska gälla för arbetstagare inom Daglig verksamhet. Vi vill därför att sjukersättning ska betalas ut på samma villkor som för övrig arbetsmarknad.

För ovan nämnda vill vi tillföra ​​​1 miljon kronor

Gunni Gustafsson Nilsson

facebook Twitter Email