Miljödebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Bygg- och miljönämnden:

Vi politiker har det yttersta ansvaret förförvaltningarnas verksamheter och för personalens arbetsmiljö.

Tyvärr lever vi inte upp till detta inom miljö- och byggnadsnämnden. Sedan flera år råder personalbrist. Detta har vi Socialdemokrater påpekat i nämnden och kommunstyrelsen vid ett flertal tillfällen.

Personalomsättningen är omfattande. Den troliga förklaringen är att man inte orkar stanna kvar och erbjuds bättre förhållanden i andra kommuner.

Behovsutredning och tillsynsplan harmoniserar inte. Tillsynsområden får prioriteras bort. De allvarligaste konsekvenserna av detta är att gällande lagstiftning inte uppfylls fullt ut samt att tillsynsskulden växer.

Länsstyrelsen och Kommunrevisionen har påpekat att bristerna är allvarliga och att dessa måste rättas till.

Även Inom bygglovsavdelningen råder personalbrist. Personalen känner stor stress och övertiden är mycket stor. Avdelningen har ett antal större projekt framför sig inom stationsområdet.

Från och med årskiftet kommer ny lag att gälla som kan få ekonomiska konsekvenser för nämnden. Bygglovsavgiften kommer att reduceras med 1/5-del per vecka som lagstadgad handläggningstid överskrids. Den lagstadgade handläggningstiden är 10 veckor. I dag är avdelningens handläggningstid 4-11 veckor.

För att nämnden ska kunna fullfölja sina lagstadgade åligganden och personalen ska få en tillfredställande arbetsmiljö fordras ytterligare två miljöinspektörer och en bygglovshandläggare.

Vi Socialdemokrater yrkar därför att miljö- och byggnadsnämndens ram ökas med 2 miljoner och att finansiering sker via det prognostiserade överskottet för 2019.

Jan Kronberg

facebook Twitter Email