Föreningsdebatt

Socialdemokraternas inlägg i budgetförhandlingarna 2019 gällande Arbetsliv- och fritidsnämnden:

Jag vill börja med att prata om fullmäktigemålen. Det är bra och viktigt att vi sätter upp mål för verksamheten, men det skall vara mål för våra verksamheter och inget annat. Vi har 7 fullmäktigemål där mål 1-6 har samma inledning, Kävlinge kommun. Detta pekar på att det är kommunen som skall göra något för att nå målen. Det sjunde sticker ut då det inleds med Alla Kävlingebor vilket pekar på att det är Kävlingeborna som skall nå målet. Vi Socialdemokrater anser att fullmäktigemålen skall peka på att kommunen skall göra något. Därför yrkar vi på att det sjunde målet får ett nytt namn nämligen: Kävlinge kommun skapar goda förutsättningar för självförsörjning.

Nu över till de som specifikt rör Arbetsliv & fritid.

Kulturskolan. Tyvärr är avgifterna så höga att de stänger ute många barn och ungdomar från att delta. Vi måste inse att inte alla är intresserade av att idrotta utan det finns många som tycker det här med kultur är roligt, då borde det ligga i kommunens intresse att de får möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Det kan förhindra att ungdomar hamnar fel i livet om de har en meningsfull fritidsverksamhet. Med anledning av detta yrkar vi Socialdemokrater på att avgifterna i Kulturskolan sänks med 50%

Kostnaden för detta är ca. 1 miljon vilket kan tas från kommunens resultat.

Föreningsstödet. Med bakgrund av att Kävlinge har bland landets lägsta stöd till föreningslivet så anser vi Socialdemokrater att stödet skall fördubblas när det gäller aktivitetsstödet och stödet till kulturföreningarna. Det är inte rimligt att föreningslivet, som är så viktigt för samhället och vår strävan att bli Skånes bästa boendekommun, skall lägga så mycket energi på att jaga pengar. Deras energi skall i huvudsak läggas på verksamheten med att ge våra barn och ungdomar en rik fritid. De behöver också ekonomi för att utbilda sina ledare som är en förutsättning för en kvalitativ verksamhet. Om vi förstod det rätt så var det fler partier som lovade detta inför valet, men nu är ju valet över.

Kostnaden för detta är ca. 2,5 miljoner vilket kan tas från kommunens resultat

Fältgrupp: Att en fältgrupp behövs som jobbar med ungdomarna som rör sig i samhället står väldigt tydligt med tanke på de problem vi ser när det gäller droganvändandet. Våra fritidsgårdar behöver hjälp och stöd i sitt arbete med ungdomarna av personal som har rätt utbildning för detta arbete, det är inget vi kan begära av personalen på fritidsgårdarna. Även om vi har personer i denna församling som glorifierar droger och tycker det är häftigt när man kan lura polisen så tycker inte vi Socialdemokrater att det är något positivt med droger och eller konstig inställning till polisens arbete. Därför yrkar vi Socialdemokrater på att en fältgrupp startas med från början två fältassistenter som även kan fungera som drogsamordnare.

Kostnaden för detta ca. 1 miljon tas från kommunens resultat

Så sammanfattningsvis yrkar vi Socialdemokrater på en ramhöjning för Arbetsliv & fritidsnämnden med 5,5 miljoner som tas från kommunens resultat för att genomföra dessa förslag.

Dessa förslag kan på sikt var och ett för sig sänka kommunens sociala kostnader för att inte prata om det mänskliga pris som ungdomar och deras familjer får betala om de hamnar fel i livet. Om man inför alla tre förslagen så kommer det att märkas relativt fort att det gör skillnad om man satsar på förebyggande åtgärder.

Sen måste jag nämna att det känns väldigt konstigt att vi skall vara i opposition mot tjänstemännen. Det naturliga vore att de styrande la en budget som vi i opposition reagerade på.

Rune Sandström

facebook Twitter Email