Catrins debattinlägg

Ordförande, ledamöter och åhörare

Vi i S vill rikta ett stort tack till tjänstemännen (som tagit fram budgeten) samt alla de i våra verksamheter som tar hand om våra kommuninvånare.

Mitt mål förra mandatperioden var att få de borgerliga och styrande partierna att reflektera över vad en låg skattenivå innebär för kommuninvånarna – vilket inte hände.

Att vara kritisk mot en verksamhet är givetvis svårt när mandatperioden börjar med att kommunen blir korad som Sveriges kvalitetskommun – kan säga att det är tufft att vara i opposition då.

Men något har hänt – för nu låter det annorlunda. Det har plötsligt blivit borgerligt att både prata om att höja skatten men även att införa det, ex. så som Lomma, Staffanstorp och Region Skåne. Jag trodde dock inte att det skulle gå så fort inför denna mandatperioden att en skattehöjning skulle komma på tal här i Kävlinge – och det var inte vi i S – utan från självaste KSO i en av dagstidningarna! Detta var förvånande – ja, inte för oss som varit med i budgetdiskussionerna för vi vet att det är tufft men för kommuninvånarna –  speciellt när vallöften om låg skatt utdelades av inte bara en utan flera borgerliga företrädare som även gav indikationer till att den kunde komma att sänkas under mandatperioden.

Sen har jag även förstått att allt som oppositionen lägger fram avslås av gammal hävd- det bara är så – så nu slutar vi i S att diskutera själva skattenivån och lägger det i händerna på de styrande som får ta sitt ansvar.

Vi kommer istället att inrikta oss på målen som vi har satt för denna kommun. Vi kommer att visa på behov som finns i verksamheterna samt vad som nu förväntas och efterfrågas av de styrande från kommuninvånarna.

Vi har att ta ställning till politiska mål (som överensstämmer mycket med tidigare tagna mål) som i sig kräver satsningar för att man ska kunna uppnå dem ex.:

att bli Skånes bästa boendekommun,

att vara en attraktiv arbetsplats samt

att ha en ”rik fritid” – är det någon som undrar vad det är jag pratar om så står de alla i underlaget för dagens fullmäktige möte!

Vi börjar med att fråga oss – Vem äger budgeten? Tjänstemännen har skrivit under – Jag vet att svaret är att det är en tjänsteskrivelse men det är väldigt konstigt att vi ska vara i opposition mot tjänstemännen. Det naturliga vore att de styrande la en budget som vi i opposition reagerade på och där de styrandes direktiv redan var inkluderade.

Att vi jobbar effektivt och klokt med låg skattesats ger låga kostnader i ex våra fsk och skolor – Kävlinge har god kvalité i relation till kostnadsmängd – men hur är utbudet i relation till den förväntade kvalitén?

Lägre lokalkostnader har varit anledningen men med tanke på kommande investeringar kommer det att ändra sig, betyder det då att vi får lägre kvalité genom att bygga nytt?

Att ha låg skatt innebär att vissa saker får stå tillbaka, och det är baserat på politiska beslut, för den ram vi antar till verksamheterna sätter också möjligheterna och resulterar i omorganisationer men som vi i opposition kallar nedskärningar ex, omorganisationen av anhörigstödet och VILA vilket resulterat i personaltapp och utebliven utveckling av organisationen. Förslagen i en rationaliserad lokalförsörjningsplan gagnar nya privata entreprenörer, eftersom satsningar på de kommunala lokalerna och fastigheterna uteblir, ex. upprustning av Norrehed, Billingshäll, Tallgården, Ligustern, Västra Långgatan och Stationensamt att vi saknar gruppbostäder.

Vi ser även att chefstjänster inte blir tillsatta i den hastighet som verksamheten behöver. Vi är även i avsaknad av inspektörer och handläggare för att nå våra mål.

Vi i S har väldigt svårt för att acceptera den ibland väldigt karja borgerliga människosyn och attityd till de som är i behov av stöd – och det handlar även om hur kultur- och idrottsföreningar samt Kulturskolan hanteras i budgetsammanhang.

Vi kommer inte att yrka på en skattehöjning eftersom när det är vi i S som yrkar på det får det motsatt verkan för det vi vill uppnå. Däremot kommer vi att yrka på ramhöjningar inom våra verksamhetsnämnder fastän vi då inte uppnår den resultatutveckling med 2% som vi har beslutat om i våra mål. Vi vet att målet är taget och därmed att vi inte följer god ekonomisk sed MEN detta är för att visa att vår budget inte är tillräcklig – därför intecknar vi även överskottet i budgetresultatet på 21,3 mkr och yrkar på följande tillägg:

4,5 mkr till Arbetsliv- och fritidsnämnden utöver det budgeterade

2,0 mkr till Bygg- och miljönämnden utöver det budgeterade

8,3 mkr till Utbildningsnämnden utöver det budgeterade

6,5 mkr till Omsorgsnämnden utöver det budgeterade

Att i en valrörelse ha låg skatt som argument för att få röster utan att berätta vad det innebär är en strategi som våra kommuninvånare kommer att bli varse om och marknaden löser inte problemet med budgeten för ansvaret ligger fortf kvar på den kommunen som måste betala för tjänsterna oavsett vem som utför dem kommunalt eller privat. Tyvärr har vi några dåliga exempel i kommunen så som skötsel av våra badanläggningar där kostnaden ökade markant med ny entreprenör, så även för skötsel av våra gator och parker som ligger på entreprenad samt vår städning av förskolor och skolor.

Vi får väl se vad som händer med färdtjänsten.

Kommunerna i Skåne slåss även om samma personal till våra verksamheter.

Som arbetsgivare måste man vara attraktiv, det gäller lönenivå, arbetsmiljöer och arbetsvillkor – är det verkligen så att vi ska börja nagga på det? Vad skulle det i så fall innebära för våra kommuninvånare och vår personal?

Därför vill vi lägga fem direktiv till kommundirektören.

Direktiv 1: att utreda om det finns ett samband mellan den ökande sjukfrånvaron bland vår personal inom all kommunal verksamhet och arbetsbelastning, och om det finns ett sådant samband återkomma med förslag på åtgärder.

Direktiv 2: att utreda vad som krävs för att vi ska ha ändamålsenliga lokaler i all vår kommunala verksamhet för att nå målen om att erbjuda Sveriges bästa utbildning samt ha den bästa omsorgen i Sverige.

Direktiv 3: att skyndsamt presentera en tidplan för arbetet med Översiktsplanen, så att vi kan arbeta vidare med alla de planer som finns angående bla GC-leder, förtätning, naturområden, utvecklingsområden, industriområden och centrumutveckling så att vi får den helhet som efterfrågas.

Direktiv 4: att utreda och föreslå åtgärder för att få en faktisk lägre hastighet i byarna i kommunen.

Direktiv 5: att utreda behovet av personalens kompetens inom LSSs verksamhetsområde (daglig verksamhet, korttidsboenden och gruppboenden samt förvaltning) för att efterleva LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) och föreslå en viktfördelning av kompetenser liknande den som finns i förskolan.

Det handlar inte bara om att vinna val – man ska kunna klara av att styra också – så upp till bevis nu!

Catrin Tufvesson

facebook Twitter Email