Vi satsar på vår äldreomsorg!

Vi socialdemokrater vet att medborgarna i första hand vill vara friska och ha förutsättningar för att klara sig bra på egen hand. Detta ställer större krav på förebyggande insatser.

Att barn och unga ges möjlighet till god hälsa och ett gott liv är en investering, som har stor betydelse för både våra barns och samhällets gemensamma framtid. För att klara utmaningarna inför framtiden i sociala relationer och inom olika samhällsinriktade verksamheter måste alla samverka. Därför är det viktigt att olika resurser samverkar och nyttjas maximalt.

Vi Socialdemokrater vill verka för att olika behovsinriktade och trygga komplement till det egna boendet finns med god standard och miljö. Att man på ålderns höst ska få ett gott bemötande och en fullgod service ska vara grundläggande i Kävlinge kommun. Det handlar om att göra omsorgen flexibel och individanpassad där det finns korttidsboenden, serviceboenden, trygghetsboenden samt särskilda boende för exempelvis äldre, LSS samt psykiatri.

Vi ser att den framtida befolkningsökningen i Kävlinge kräver en planering för utvecklingen av tillgången till vård där vårdcentralerna har en central roll. Vi vill se ett samlat samhällscentrum där vårdcentral med heltäckande verksamhet, tandvård och apotek ingår, men även myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedling.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • ett brukarråd för frågor som berör personer med insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska inrättas
  • förebyggande åtgärder samt aktiviteter för att stärka våra äldre ska utvecklas
  • kommunen ska ansvara att äldreboenden finns för att täcka behoven i hela kommunen
  • fungerande kollektivtrafik samt färdtjänst som passar kommunens invånare ska finnas
  • kostavgifterna ska ses över
  • det förebyggande arbetet mot missbruk genom tidiga insatser ska öka
  • boendestödet inom missbruksvård samt psykiatri ska utvecklas
  • begreppet kund ska inte användas inom kommunens verksamhetsområden
  • planering av ett samhällscentrum (vårdcentral, tandvård, Apotek, myndigheter) ska starta i Kävlinge
facebook Twitter Email