Ingen föreslagen skattehöjning

Inledningsanförande på budgetfullmäktige den 12 juni 2017.

”Det här är den budget då Kvintetten ska visa vad de vill åstadkomma under sista året under denna mandatperiod.

Sista budgeten innan valet. Sista möjligheten till att visa på politiskt samarbete och samsyn – och så har partiföreträdarna valt att inte skrivit under den tillsammans.

Att förvaltningen tar fram ett underlag förstår vi, men att sedan inte visa på enighet inom det politiska samarbetet ni har under denna mandatperiod blir märkligt. Det blir ännu mer märkligt då ni även lägger ytterligare direktiv på det som ska vara ert budgetförslag.

Att ha en nolltolerans mot skadegörelse, vilket tas upp i Kvintettens direktiv 6, är väl ändå något som vi alla strävar efter. Eftersom vi (S) förespråkar mer förebyggande arbete, istället för att fokusera på eftergiften av exempelvis skadegörelse, yrkar vi avslag på det. Vi har tidigare föreslagit att återinföra fältassistenter, vilket avslogs av Kvintetten, och som bla fortfarande efterfrågas av polisen för att just kunna ha den samsyn som ni lyfter mellan kommunens verksamhet och bolag samt polisen. Det kräver förstås en finansiering, vilket Kvintetten inte är beredd att göra, men vi tror inte detta förslag fungerar utan att någon äger frågan.

Vi (S) vill även ha en jämlik skola för varenda unge. I Kvintettens direktiv 1 – gällande uppstart av träningsskola i kommunen – är förslaget till uppdrag att inventera framtida behov, dvs registrera barn utifrån deras diagnos (de är de eleverna vi pratar om som går i träningsskola) för att kunna göra en ekonomisk konsekvensanalys. Det finns inte på kartan för mig. Varför ska inte alla barn och elever bli bedömda efter sina egna förutsättningar och akademiska kunskaper, utan på förutfattade antaganden? Ni hade kunnat visat på medmänsklighet där en skola för alla hade varit gällande, exempelvis där alla elever går i samma skola men följer olika läroplaner, och där resurser ska tillhandahållas efter behov. Ni föreslår en inventering av de elever som berörs. Jag vill se de föräldrar som kommer att gå med på det. Nä, avslag på det.

För att uppnå de föreslagna politiska målen som finns i budgetförslaget ser vi att det saknas både medel som tjänster.

Attraktiv arbetsgivare
Ett av Kävlinge kommuns mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, med låga sjuktal. Vi ser behov av resursförstärkning inom flera områden i den kommunala verksamheten. Vi ska även behålla och attrahera kompetent personal.

(S) föreslår att ge kommundirektören i uppdrag att:
– fler yrkeskategorier införs i den kommunala verksamheten
– se över organisationen så att antalet anställda per chef minskar
– utformningen av arbetsmiljö och arbetsuppgifter stödjer och följer alla yrkeskategoriers arbetsuppgifter
– lönepolicyn utformas i enlighet med målet att vara en attraktiv arbetsgivare

Skånes bästa boendekommun
Kävlinge kommun ska vara Skånes bästa boendekommun. Att inte ha en aktuell och uppdaterad ÖP får för kommunen oönskade konsekvenser hos Länsstyrelsen.

(S) föreslår att ge kommundirektören i uppdrag att:
– starta framtagandet av en ny ÖP
– tillsätta ytterligare en tjänst på planavdelningen​​​

Likvärdig skola
Kävlinge kommun ska arbeta för en likvärdig skola, både för att motivera eleverna men även följa det kompensatoriska uppdraget i enlighet med Skollagen. Förskolan är starten på det livslånga lärandet, där tidiga insatser möjliggör en positiv utveckling.

(S) föreslår att ge kommundirektören i uppdrag att:
– öka fördelning av resurser inom grundskolan utifrån socioekonomiska förutsättningar
– mindre barngrupper med både förskolelärare och barnskötare uppnås

Sysselsättning
Att erbjuda samtliga anställda heltidstjänster som norm samt avskaffa delade turer, anser vi vara en del av att vara en attraktiv arbetsgivare samt jämställa möjligheterna på arbetsmarknaden.

(S) föreslår att ge kommundirektören i uppdrag att:
– uppnå heltid som norm
– avskaffa delade turer

Miljötillsyn
Öka miljötillsynen – Länsstyrelsen hade synpunkter på detta redan i november 2016.

(S) föreslår att ge kommundirektören i uppdrag att:
– tillsätta en miljöchef
– tillsätta en ytterligare tjänst på miljöavdelningen

Allmännyttan
Behålla KKB kommunalt samt ha en kompetent motpart och beställare till KKL/KKB ser vi är en del av att vara en bra boende kommun.

(S) föreslår att ge kommundirektören i uppdrag att:
– tillsätta en tjänst som fastighetschef

Yrkanden budget 2018:
Socialdemokraterna yrkar på förändringar inom budget 2018 enligt följande:

Bildningsnämndens anslag ökas med 3 miljoner
Socialnämndens anslag ökas med 3,4 miljoner
Miljö- och byggnadsnämndens anslag ökas med 1 miljon
Tekniska nämndens anslag ökas med 1 miljon

Totalt: 8,4 miljoner

Anslagsökningen flyttas från det budgeterade överskottet, vilket då föreslås budgeteras till 0 kronor för 2018.

Att diskutera en förändring av skattesatsen kommer vi inte att göra förrän det finns mandat och intresse för det. Vi håller därför våra direktiv och yrkanden inom det föreslagna skatteunderlaget.

Och det gör vi fastän vi ser att det behövs:

– fler yrkeskategorier inom vården, skolan och omsorgen som kommunen mycket väl skulle kunna inkludera i målet att vara en attraktiv arbetsgivare. De anställda ska göra det de är anställda för att göra samt har utbildning och kompetens för.

– fokus på sjuktalen och vi tror inte att tillräckliga åtgärder är föreslagna.

– färre anställda per ansvarig chef.

– sättas in vikarier vid sjukfrånvaro.

– en satsning på elevhälsan.

Vi vill även skicka med en fråga om varför inte vakanta tjänster tillsätts? Att hålla en stram budget och att ta tillvara på varje skattekrona genom att ha ordning och reda på ekonomin är en sak, men att inte lyssna på verksamhetens varningsklockor samtidigt som höga politiska mål är satta ser jag som en omöjlighet.

Tack för ordet!”

/Catrin Tufvesson

facebook Twitter Email