Årsredovisning

På kommunfullmäktiges möte den 3 april framförde vårt oppositionsråd Catrin Tufvesson följande gällande kommunens årsredovisning för 2016:

Tack till förvaltningen för en god rapport men även ett stort tack till verksamheten för ett gott arbete under året.

Överskottet överstiger ännu en gång med råge det budgeterade – 39.7 milj (25.9 milj mer än budgeterat) – då tycker jag det är märkligt att vi står och slår oss för bröstet att vi ännu en gång gjorde så bra resultat – missförstå mig nu inte, ett positivt resultat är alltid att föredra – men att vi alltid går med så mycket mer i överskott än beräknat gör mig ytterst fundersam. Har vi verkligen gjort det vi skulle då? För som vi i (S) ser det hade det varit välkommet att hålla sig till det budgeterade för att vi ska få en tilltro till den kommande budgetplaneringen som vi politiker nu har påbörjat för kommande år.

Årsredovisningen lyfter några faktorer som vi vill uppmärksamma och som vi ser som orosmoln:
-En är höga investeringsnivåer med drift- och kapitalkostnader. Några av de kommande investeringarna är kopplade till vår ambition att bli Skånes bästa boende kommun och vårt föreningsliv, men vissa kan vi direkt koppla till bristande fastighetsunderhåll. Var gång jag säger det så får jag höra att det hänger ihop med hur vi i (S) bedrev vår politik när vi satt vid makten, det är 11 år sedan vi fick lämna över styret. I fall vi nu gjorde det så dåligt så har väl de styrande haft all möjlighet de senaste 10 åren – ge och ta några år – på sig att ändra det, men fortfarande blir vi förvånande över vilket skick fastigheterna är i nu när de ska gå över till KKLs bestånd, men även utifrån verksamheterna som påkallar brister.

-En annan är den tilltagande bristen på kompetens gör att löneökningstakten är relativt sett hög i kommunal sektor – och här ser vi ett behov av att samarbeta med våra omkringliggande kommuner. Men vi ser också att den personal som slutar ger inte alltid lönen som anledningen utan det är arbetsklimatet. Arbetsklimatet är ytterst KS ansvar, och där sitter de ansvariga nämndsordförandena representerade, och då blir jag förvånad över att denna fråga inte ligger överst på agendan hela tiden. Man kan inte heller som nämndsordförande hänvisa ansvaret till den ansvariga nämnden – som man själv sitter i – utan att det verkar som att man inte har koll på läget.

-Sen har vi att mottagandet av ensamkommande barn och unga har påverkat och kommer att påverka vår kommunala verksamhet framöver – så glad jag är att vi ändå tog oss samman att öppna upp ett särskilt boende när våra grannkommuner gick på knäna och verksamheten gjorde jättebra ifrån sig, men vi kanske även ska vara lite försiktiga i att höja oss till skyarna för vi kunde gjort bättre politiskt. Det kunde varit snabbare beslut, både när det gäller öppnandet av mottagningen men även hur vi ska lösa boendesituationen och det vet ni andra partier (utöver M) i Kvintetten, eller hur?!

-I årsredovisningen nämns även att de riktade statsbidragen ger kommunen mindre möjligheter för egna prioriteringar och det är ju en kritik som många kommuner framhåller. För att ansöka om medlen måste man sätta sig in i förfarandet och det kräver rätt kompetens, man måste bevaka vilka stadsbidrag som finns, vilket kräver att man satsar på ansökan och att det finns en organisation som kan vara svår att få till i en mindre kommun. Men man måste även laga efter läge och då kunde ett mer övergripande samarbete mellan liknande kommuner utvecklas, vilket jag har hört diskuterats men inte verkställts – då framstår det politiska intresset för att ansöka som lågt.

Jag vill även kommentera Framtidens skola som är ett projekt som nu är avslutat och som påbörjades för att nå målet att vara bland de 20 bästa skolkommunerna år 2016 i enlighet med den Öppna jämförelsen, det uppnådde vi inte men fortsätter med projektet Framtidens skola 2.0 för att försöka uppnå målet innan denna mandatperiod är slut – jag kan bara se framför mig vilken kritik vi i (S) hade fått politiskt om vi först inte når målet som är uppsatt inom utsatt tid och sen fortsätter vi med samma projekt för att försöka uppnå det tidigare uppsatta målet – men några år framöver. Jag vet att moderaterna var de som kom med förslaget men det är ni – den styrande kvintetten -som inte nått målet med den satsning ni föreslagit.

Vill även påminna om att vi (S) hade velat göra en annan budgetering som ni styrande avslog. Kvintetten avslog även de direktiv som vi föreslog, även förslaget om att göra en ny ÖP. Nu kan vi läsa i årsrapporten att vi ska arbeta för en ny ÖP, och ingen är gladare än jag men vi saknar fortfarande ett beslut i KF om utförande och tidplan. För som ni vet så ska en ÖP förnyas eller helt genomarbetas varje mandatperiod. Det gjordes inte förra mandatperioden och under denna period arbetar man med de underliggande dokumenten utan ett övergripande beslut med riktlinjer för en ny ÖP. Det för mig visar att den styrande kvintetten inte kan komma överens när det gäller byggnationen i kommunen, men det är ju just byggnationer som framhävs som är det som kommunen behöver satsa på! Hur kan ni då avslå att göra en ny ÖP?

Det finns många funderingar kan jag säga.

Med detta så föreslår vi i (S) att följa förslaget till beslut, men vi kommer att vara väldigt kritiska inför kommande budgetplanering.

 

 

 

 

 

För socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson

facebook Twitter Email