Ett bad i Kävlinge!

Nu har de styrande (M, L, C, Kd och Mp) tagit ett inriktningsbeslut på ett bad i Kävlinge!

Vårt förslag till beslut som vi fick avslag på:

Vi i (S) yrkade på:

Att befintliga badhus inom Viken- och Tolvåkersområdet ska avvecklas och ersättas av ett enklare familjebad i Kävlinge och ett föreningsbad i Löddeköpinge.

Att driftsbudgeten tillsammans beräknas utifrån ca 17-20 miljoner/år (i dagens pennningvärde).

Att placering av nya bad blir på Stationsområdet i Kävlinge samt i Löddeköpinge.

Att de två baden ska komplettera varandra i innehåll.

Att starta projektering omgående för ett enklare familjebad i Kävlinge.

Att planera så att ett nytt bad i Löddeköpinge är klart innan det nuvarande behöver stängas.

Bakgrund

Vi är tveksamma till badutredningens förslag angående ett (1) bad med en bankapacitet som enligt oss inte ger utrymme för allmänheten och simföreningarnas utveckling. Utredningen pekar även på en kommunikation som inte finns, dvs en ny väg (1137) mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Det har även varit bristande kommunikation med föreningarna. Vi socialdemokrater ser att vi måste vara öppna för att det kan bli två bad i vår kommun.

Vi vill se bad för alla, där det finns babysim, simundervisning, simtävling, motionssim och möjlighet till rehab och handikappsim. Det ska finnas plats för simklubbarnas hela verksamhet.

Aspirerar man som Kävlinge kommun gör på att bli Skånes bästa boendekommun så förpliktigar det också – och det inte bara med bostäder. Vi har en drivkraft hos våra föreningar som vi anser att vi behöver beakta för att just bli en attraktiv boendekommun.

Vi socialdemokrater vill att man snarast börjar projekteringen av att bygga ett enklare familjebad i Kävlinge, för att sedan anlägga ett föreningsbad i Löddeköpinge. Vi ser att man för ungefär samma driftspengar kan få till två bad och att det finns billigare sätt att bygga än vad konsulten i rapporten visar på. Men vi måste då acceptera ett annat materialval, ha en inriktning på simning, ha det nödvändigaste av kringytor, och att de två baden kompletterar varandra med sina innehåll.

Vi socialdemokrater såg speciellt två saker som påverkar vårt agerande, det första var att föreningarna inte var delaktiga i processen från början vilket har påverkat diskussionen om kapaciteten, och det andra var att de västra delarna av kommunen inte var med i planeringen.

Varför har vi då hamnat i denna ståndpunkt? För det första har vi haft två bad i kommunen en längre tid, och vi tror inte att det är positivt att ta bort något som vi ser är en del av Kävlinge kommun. För det andra är tillgången till bad en del av vår svenska välfärd och dess utveckling, det har inte alltid varit en självklarhet med tillgång till bad. Idag ser vi att bad i dess olika former gynnar vårt föreningsliv, välbefinnande, hälsa, simkunnighet, rehabilitering och babysim, vilket vi vill fortsätta se vara en del av kommunens attraktionskraft som en bra boendekommun.

Varför ett familjebad i Kävlinge? Det är vår huvudort, och kommunen behöver visa sitt engagemang och intresse för att på så sätt höja attraktionskraften på Stationsstaden för att initiera och utveckla byggandet av bostäder.

Varför ett föreningsbad i Löddeköpinge? I Löddeköpinge behöver vi en simhall för att gynna de boende och föreningslivet i västra delarna av kommunen. Vi ser att en hälsoprofil håller på att utvecklas inom Löddeköpinge och då passar ett bad bra. Vi vill att ett föreningsbad blir en del av den översyn som görs av hela Tolvåkersområdet.

Vi socialdemokrater kommer även att yrka på att ett nytt bad i Löddeköpinge ska stå klart innan vi blir tvingade att stänga det gamla.

Med den positiva inflyttning som förväntas i Kävlinge kommun genom utvecklingen av bostadsbyggandet i exempelvis Stationsstaden så anser vi att det kommer att finnas möjlighet till två bad i Kävlinge kommun.

 

 

 

 

 

För socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson

facebook Twitter Email