Budget 2024

Socialdemokraternas vision för Kävlinge kommun 2024 – 2026

Socialdemokraterna i Kävlinge kommun vill främja ett jämlikt samhälle där alla invånare har samma möjligheter och rättigheter. Vi vill investera i skola, omsorg, fritid, kultur, bibliotek och lärande för att möjliggöra för alla att utvecklas och nå sin fulla potential.

På utbildningsområdet vill Socialdemokraterna satsa på en trygg och stimulerande lärandemiljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både intellektuellt och socialt. Vi vill ge alla likvärdiga möjligheter att lyckas och få ta del av förskola och skola. 

På omsorgsområdet vill vi Socialdemokrater satsa på att ge äldre och sjuka en värdig ålderdom (främst i egen kommunal regi) där de får den hjälp och vård de behöver. Vi vill också öka bemanningen på äldreboenden och stärka hemtjänsten.

På fritidsområdet vill vi Socialdemokraterna satsa på en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar såsom idrott, kultur och andra fritidsintressen. Vi vill även öka tillgången till trygga och säkra platser för barn och ungdomars fritidsverksamheter.

På kulturområdet vill Socialdemokraterna satsa på att stärka kommunens kulturutbud genom att satsa på både amatör- och professionell kultur. Vi vill även främja kulturella möten och öka kulturens roll som samhällsbyggare.

På biblioteksområdet vill Socialdemokraterna i Kävlinge satsa på att ge alla kommuninvånare tillgång till kunskap och information. Öka bibliotekens roll som mötesplats och arena för kulturaktiviteter.

På lärandeområdet vill Socialdemokraterna satsa på att erbjuda utbildning och kompetensutveckling för alla Kävlingebor. Vi vill också stödja entreprenörskap och innovation för att främja kommunens utveckling.

Sammanfattningsvis vill Socialdemokraterna i Kävlinge kommun satsa på en bred politik som främjar utveckling och jämlikhet i kommunen. Skola, omsorg, fritid, kultur, bibliotek och lärande är viktiga politikområden för att uppnå detta.

Socialdemokraterna i Kävlinge kommun ser med oro på de globala händelserna med krig och energiproblem, vilket leder till stigande kostnader och inflation. Detta påverkar även kommunen och dess verksamheter. Inför framtiden har Socialdemokraterna undersökt olika ekonomiska lösningar för att bibehålla och förbättra verksamheterna utan att påverka välfärden för kommunens invånare negativt.

De enskilda intäkter som kan komma in till kommunen är temporära och kan inte bygga en hållbar ekonomi. Därför föreslår Socialdemokraterna en blygsam skattehöjning på 10 öre per 100: – för att ge kommunen 9 miljoner extra för 2024. Detta skulle ge en skattehöjning på 1: – per 1000:- för varje enskild invånare och 30:- för den som har en lön på 30.000:-. En skattehöjning på 10 öre skulle ge kommunen 9 miljoner extra för 2024. 

Socialdemokraterna yrkar på fördelning av pengarna för respektive nämnd, inklusive Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Arbetsliv och Fritidsnämnden samt Bygg och Miljönämnden. Detta för att säkerställa att verksamheterna kan bibehållas och förbättras utan att få sparkrav och sparbeting på sig för att klara ekonomin. Socialdemokraterna är medvetna om att ekonomin för enskilda hushåll kan vara ansträngd och ser det som viktigt att kommunen agerar ansvarsfullt för att undvika påverkan av invånarnas välbefinnande.

Gällande kommunal skatt för 2024

Vi Socialdemokrater yrkar på en höjning av den kommunala skatten med 10 öre per 100: – för 2024. Vi ser att befolkningsantalet inte ökar i kommunen i den takt som det är planerat för, vi ser också att med en liten skattehöjning på 10 öre ger det kommunen ytterligare 9 miljoner in i verksamheten. Vid bifall till vårt yrkande gällande Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag önskar vi yrkande A1 – A12 att gälla. Vid avslag önskar vi yrkande B1 – B9 att gälla.

Allmän kommunalskatt, utjämning och bidrag    
 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 
Skatteintäkter, mnkr 1 765,2 1 838,0 1 916,8 
Skatteintäkter, kr/invånare 53 88756 021 57 786 
Inkomstutjämningsbidrag, mnkr 127,1138,0 164,6 
Inkomstutjämningsbidrag, kr/invånare 3 899 4 206 4 962 
Kostnadsutjämning, mnkr 26,030,3 28,3 
Kostnadsutjämning, kr/invånare 798925 853 
Regleringspost, mnkr 73,754,3 41,9 
Regleringspost, kr/invånare 2 261 1 654 1 264 
LSS-utjämning, mnkr – 69,6 – 70,0 – 70,8 
LSS-utjämning, kr/invånare – 2 135 – 2 135 – 2 135 
Fastighetsavgift, mnkr 77,777,7 77,7 
Fastighetsavgift, kr/invånare 2 384 2 368 2 343 

Driftramar förslag A1 – A12

Överskottskrav

Yrkande A1: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på avslag gällande överskottskravet.

Nytt ramförslag: 0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen, styrning och stöd, budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 2 miljoner kronor 

Yrkande A2: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att minska kommunstyrelsen pengar till förfogande från 15 miljoner till 10 miljoner. De 5 miljonerna ska användas till nämnderna. 

Nytt ramförslag: 127,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 1 miljon kronor

Yrkande A3: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar nytt ramförslag. 

Nytt ramförslag: 67,2 miljoner kronor.

Arbetsliv och fritidsnämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 4 miljoner kronor.

Yrkande A4: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att 1,5 miljoner används till att bygga ut kulturskolan. 

Yrkande A5: Vi Socialdemokrater yrkar på att 2,5 miljoner används till att erbjuda gymnasieungdomarna fria skolmåltider.

Nytt ramförslag 382 miljoner kronor.

Bygg och Miljönämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 0,2 miljoner kronor. 

Yrkande A6: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att det blir en bibehållen budgetram för 2024 (dvs. samma ram som nämnden har under 2023), då det är för tidigt att säga om alla de förbättringar som genomförs och genomförts kommer att räcka för att nämnden ska gå klara sin budget under 2024. 

Nytt ramförslag 4,3 miljoner kronor.

Utbildningsnämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 4,5 miljoner kronor.

Yrkande A7: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 2,5 miljoner tillförs elevhälsan som en satsning på tidiga åtgärder och tidig utredning. Vi ser ett stort behov av att utöka ramen just gällande elevhälsan.

Yrkande A8: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 2 miljoner tillförs nämnden i syfte att öka antalet yrkeskategorierna i skolan för att säkerställa att lärarna får mer tid till just att lära våra elever.

Nytt ramförslag 775,3 miljoner kronor.

Omsorgsnämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 0,75 miljon kronor.

Yrkande A9: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 0,25 miljoner för LSS, daglig verksamhet ska få ”semesterlön” till samma ersättning som de får idag per timme för det arbete de utför. Vi anser att det är en liten kostnad för kommunen men att den betyder så mycket för den enskilde. 

Yrkande A10: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 0,5 miljoner för fria arbetsskor till anställda inom omsorg i Kävlinge kommun. 

Nytt ramförslag 481,55 miljoner kronor.

Revisionens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 0,3 miljoner kronor.

Yrkande A11: Att minska revisionens budget ser vi inte som rimligt med tanke på den inflation som finns betyder det inte bara att revisionen får mindre budget utan ytterliga mindre utrymme att under 2024 göra relevanta revisoner. 

Yrkande A12: Att återinföra målet om en promille av kommunens budget ska avsättas till revisionen från 2024.

Nytt ramförslag 2 miljoner kronor.

Budget resultat för 2024        +1,25 miljoner

Sammanfattningsvis ser vi Socialdemokrater att en blygsam skattehöjning kan ge stor effekt på verksamheterna i kommunen och inte minst för kommunens invånare. Vi vill inte ge verksamheterna sparkrav utan i stället förbättra och stärka dem för att ge en god välfärd och trygghet för Kävlinges invånare. Med vårt budgetförslag om 10 öre skattehöjning ger det kommunen ett budgeterat plus resultat på 1,25 miljon kronor för 2024.

Yrkande gällande styrets förslag till budget 2024:

Driftramar yrkande B1 – B9

Överskottskrav

Yrkande B1: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på avslag gällande överskottskravet på 1 miljon för Arbetsliv och Fritidsnämnden.

Nytt ramförslag: 4 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen, styrning och stöd, budgetram för 2024

Yrkande B2: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att minska kommunstyrelsen pengar till förfogande från 15 miljoner till 10 miljoner. De 5 miljonerna ska användas till nämnderna. 

Nytt ramförslag: 125,1 miljoner kronor.

Arbetsliv och fritidsnämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 1,5 miljoner kronor.

Yrkande B3: Socialdemokraterna i Kävlinge kommun yrkar på att det tillskott på 1,5 miljoner skall användas till att utöka kulturskolans verksamhet. 

Nytt ramförslag 379,5 miljoner kronor.

Bygg och Miljönämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 0,2 miljoner kronor.

Yrkande B4: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att det blir en bibehållen budgetram för 2024 (dvs. samma ram som nämnden har under 2023), då det är för tidigt att säga om alla de förbättringar som genomförs och genomförts kommer att räcka för att nämnden ska gå klara sin budget under 2024. 

Nytt ramförslag 4,3 miljoner kronor.

Utbildningsnämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 2,5 miljoner kronor.

Yrkande B5: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 2,5 miljoner tillförs elevhälsan som en satsning på tidiga åtgärder och tidig utredning. Vi ser ett stort behov av att utöka ramen just gällande elevhälsan.

Nytt ramförslag 773,3 miljoner kronor.

Omsorgsnämndens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 0,5 miljoner kronor.

Yrkande B6: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på 0,25 miljoner som är inom LSS, daglig verksamhet ska få ”semesterlön” till samma ersättning som de får idag per timme för det arbete de utför. Vi anser att det är en liten kostnad för kommunen men att den betyder så mycket för den enskilde. 

Yrkande B7: Vi Socialdemokrater i Kävlinge kommun yrkar på att 0,25 miljoner för fria arbetsskor till anställda inom hemtjänsten i Kävlinge kommun.

Nytt ramförslag 481,3 miljoner kronor.

Revisionens budgetram för 2024

Tillföra nämndens ram ytterligare 0,3 miljoner kronor.

Yrkande B8: Att minska revisionens budget ser vi inte som rimligt med tanke på den inflation som finns betyder det inte bara att revisionen får mindre budget utan ytterliga mindre utrymme att under 2024 göra relevanta revisoner. 

Yrkande B9: Att återinföra målet om en promille av kommunens budget ska avsättas till revisionen från 2024.

Nytt ramförslag 2 miljoner kronor.

facebook Twitter Email