UTVECKLA MILJÖSATSNINGAR

Kävlinge kommun har en attraktiv och unik miljö så som kust, åar, skogar, åkrar och det öppna landskapet som vi vill värna om genom att utveckla och skydda dem. De är en tillgång för alla kommuninnevånare, och därför behöver Kävlinge kommun ta sitt ansvar för att möta både lokala samt globala miljökrav.

Vi välkomnar nya idéer och ser möjligheter i tekniska förändring som möjliggör mer klimatsmart hantering inom våra verksamheter. Vårt samhälle samt vår infrastruktur ska planeras klimatsmart. Utifrån våra miljömål ska hållbara färdmedel stimuleras att användas inom kommunen.

Runt om i Sverige tar kommunerna och regionerna ett stort ansvar för omställningen, vilket Kävlinge kommun också gör. I detta finns stora möjligheter för en grön och hållbar stadsutveckling, exempelvis säkra gång- och cykelleder. Vi vill att konsumtionen inom våra verksamheter ska vara hållbar med mer närproducerade och klimatsmarta livsmedel.

Att minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och vår miljö är en självklarhet. Platser där barn, men även vuxna, vistas dagligen ska vara giftfria. Vi vill att tillgången till rent dricksvatten säkras.

Vi vill även se att insamlingen av avfall för återvinning ökar och görs mer effektiv och enklare. Spridningen av plast till våra hav och i vår natur ska minska.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Kävlinge kommun ska bli en miljökommun
  • Känslig naturmiljö inte ska bli exploaterad
  • Vi ska värna om våra parker
  • Vid upphandling ska miljöklausuler vara med i underlaget
  • Säkra och trygga gång- och cykelvägar i kommunen ska fortsätta anläggas
  • Kommunen inom sin verksamhet ska fortsätta att arbeta för miljövänliga transporter och kommunikationer
  • Kommunens verksamheter ska fortsätta arbetet med sophantering och användandet av förnyelsebar energi
  • Kollektivtrafiken inom/mellan kommunens olika delar ska förbättras med buss och tåg.
facebook Twitter Email