FRAMTIDEN SKA BÖRJA I SKOLAN

Att satsa på förskolorna är oerhört viktigt. Mycket av grunden för en god skolgång
läggs redan i förskolan. Därför behöver vi investera i våra barn. I mindre barngrupper får pedagogerna och barnskötarna mer tid till varje barn. Det blir också lättare att se barn i behov av extra stöd. Vi vill också ge mer resurser till att utveckla den pedagogiska kvalitén i förskolan. Vi kommer behöva bygga ut nya förskolor, anställa fler pedagoger och barnskötare och minska barngrupperna.

Vi ser skolan som en av de avgörande framtidsfrågorna och att det krävs kraftsamling för att förbättra skolresultaten och stärka likvärdigheten. Vi ser ett stort behov av att satsa på eleverna, att ge de bästa förutsättningarna för en bra och stimulerande skolgång för alla elever. Det handlar bland annat om investeringar i mindre klasser och förbättrade inne- samt utemiljöer. Skolans kompensatoriska roll ska stärkas för att alla barn ska ha lika förutsättningar att lyckas. Därför vill vi socialdemokrater att resurserna fördelas dit de behövs bäst och att de resurser som man via skattsedeln betalar till barnens skolgång också kommer dem till del. Att lyssna och inkludera professionen i arbetet är avgörande för att vi ska lyckas.

För oss är utbildning en rättighet och inte en handelsvara. Förskole- och skoltiden är den period i livet där barn och ungdomar naturligt kan träffas över alla gränser. Därför är det av största vikt att skolan är jämlik för alla elever. De värderingar som förmedlas under ungdomsåren präglar en människa resten av livet. Barn som är tillsammans från tidigt i livet bygger grunden till jämlikhet och integration, tolerans och utveckling.

Vi Socialdemokrater ser det som vår uppgift att skapa ett verkligt kunskapssamhälle, som är byggt på både bildning och utbildning. Bildnings- och utbildningssektorn ska ge alla barn och ungdomar faktiska möjligheter att ta till sig de färdigheter och kunskaper som förskolan/skola förmedlar. Den kommunala förskolan och skolan ska erbjuda alla barn och elever utbildning och stöd efter var och ens unika behov och förutsättningar. Därför vill vi öka personaltätheten och minska grupperna/klasserna samt att all verksamhet skall ske i ändamålsenliga och trivsamma miljöer, som stimulerar till lärande och arbetsglädje.

Arbetsmarknaden är kunskapskrävande och därför är det viktigt att ha tillgång till kunskaper. En bra utbildning är det viktigaste redskapet för att minska klyftorna i samhället. Skolan ska förbereda för vidare studier, samhällsliv och arbetslivet. Vi vill sträva efter att Kävlinge har Skånes bästa förskolor och skolor. 

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Den kommunala skolan ska vara trivsam där alla elever utvecklas och stimuleras efter sina förutsättningar till goda resultat genom kompetent personal
  • Mer resurser ska satsas på elevhälsan för att uppnå målet om en jämlik skola
  • Förskolans/skolans miljöer ska anpassas till ändamålsenliga lokaler
  • Den kommunala skolan ska vara det bästa alternativet
  • Barngruppernas storlek inom förskolan ska minskas
  • Klasstorleken i grundskolan ska minskas
  • Möjligheterna till idrott- och uteaktiviteter ska öka vid kommunens förskolor/skolor
  • Fler yrkeskategorier i förskolan och skolan ska införas för avlastning av pedagoger
  • Resurser ska fördelas efter behov
  • Utvecklingen av samverkansformer mellan förskola, skola, socialtjänst och polis ska utvecklas
facebook Twitter Email