SATSA PÅ VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Vi socialdemokrater vet att medborgarna i första hand vill vara friska och ha förutsättningar för att klara sig bra på egen hand. Detta ställer större krav på förebyggande insatser.

Att barn och unga ges möjlighet till god hälsa och ett gott liv är en investering, som har stor betydelse för både våra barns och samhällets gemensamma framtid. För att klara utmaningarna inför framtiden i sociala relationer och inom olika samhällsinriktade verksamheter måste alla samverka. Därför är det viktigt att olika resurser samverkar och nyttjas maximalt.

Vi Socialdemokrater vill verka för att olika behovsinriktade och trygga komplement till det egna boendet finns med god standard och miljö. Att man på ålderns höst ska få ett gott bemötande och en fullgod service ska vara grundläggande i Kävlinge kommun. Det handlar om att göra omsorgen flexibel och individanpassad där det finns korttidsboenden, serviceboenden, trygghetsboenden samt särskilda boende för exempelvis äldre, LSS samt psykiatri.

Därför anser vi socialdemokrater att:

  • Förebyggande åtgärder samt aktiviteter för att stärka våra äldre ska utvecklas
  • Kommunen ska ansvara att kommunala äldreboenden finns för att täcka behoven i hela kommunen genom att utveckla befintliga boende.
  • Att det byggs fler LSS-boende i kommunal regi.
  • Det förebyggande arbetet mot missbruk genom tidiga insatser ska öka
  • Boendestödet inom missbruksvård samt psykiatri ska utvecklas.
  • Begreppet kund/brukare ska inte användas inom kommunens verksamhetsområden.
  • Alla ska med rätt stöd kunna leva sitt liv till fullo.
facebook Twitter Email