Nyheter

Tips från coachen del 2 – direktiv inför budget 2020

På budgetfullmäktige 190610 i Kävlinge, la vi fram följande direktiv – där 2 blev bifallna! Direktiv 1: att utreda det underfinansierade ekonomiska biståndets påverkan på arbetsmiljön hos våra anställda Direktiv 2: att utreda att ta bort lunchkostnaden för kommunens gymnasister – bifallen!  Direktiv 3: att utreda kostnaden och turtäthet för kollektivtrafiken till simhallen i Kävlinge mellan…

Läs mer

Tips från coachen – inför budget 2020

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential, men där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och kommunen är en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav – och inger…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetförslag 2020 Kävlinge kommun

För att uppnå ambitionen att bli Skånes bästa boendekommun anser vi Socialdemokrater att Kävlinge kommun har en god potential där riktade satsningar behöver göras för att verkställa visionen. För att bli Skånes bästa boendekommun förutsätts sunda finanser och en attraktiv arbetsplats som grundläggande förutsättningar. Detta i sig ställer krav och inger förhoppningar hos både kommunens…

Läs mer

Stoppa utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater och Miljöpartister yrkade på återremiss på dagens kommunstyrelse gällande den föreslagna utförsäljningen av KKB. Innan ett beslut av denna dignitet ska konsekvenser alltid utredas. Vi vill återremittera ärendet eftersom det saknas en konsekvensanalys för hur en utförsäljning om 15% av bostadsbeståndet kommer att påverka själva bostadsbolaget KKB och dess möjligheter till vidare byggnationer…

Läs mer

Ska hyresgästerna betala kommunens utveckling i Kävlinge?

I ett förslag från de borgerliga ska nu delar av KKB säljas ut till en privat aktör. Mot nyproduktion. Av vinsten ska 60% gå tillbaka till KKB – de resterande 40% ska gå till samhällsutveckling som bad och idrottshall. Vilken kommuninvånare säger nej till det? Inte de som bor i villor eller bostadsrätter i alla…

Läs mer

Med tanke på oroligheterna i Kävlinge

Vi ser nu att oroligheter i Kävlinge eskalerar bland ungdomar i centrum, och vi ser det som en konsekvens av den borgerliga politiken. Egentligen är problematiken större än det vi nu ser med stenkastning på bussar. Vi ser att det borgerliga styret har inte tillsatt tillräckligt med resurser inom elevhälsan för att kunna driva det…

Läs mer

Privatiseringsvågen fortsätter

Privatiseringsvågen fortsätter, nya direktiv på gång till Kommunfullmäktige den 8 april Våra tre motioner – som berör kommunens mål om ”arbetsmiljö” och som ”attraktiv arbetsgivare” – nu också på gång till samma Kommunfullmäktige  Rapport från Omsorgsnämnden den 19 mars.  Bland annat fanns ärende med på dagordningen, som  – Våra motioner till Kommun Fullmäktige, budget sammanträdet…

Läs mer

Öppen förskola för alla

Vi Socialdemokraterna är helt emot att Öppna förskolans verksamhet i Löddeköpinge flyttas till och permanentas i Kävlinge.Skälen till detta är att, Detta går helt emot närhet och tillgänglighetsprincipen för invånarna i de västra kommundelarna. Vår bestämda uppfattning är att man inte hellre kan hänvisa till Kyrkans barntimmar, som dels är ett externt alternativ, dels inte…

Läs mer

Interpellation avseende insatser inom LSS

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör daglig verksamhet inom lagen om särskilt stöd och service (LSS). Vi ställer frågan om vi ska förvänta oss samma utveckling inom daglig verksamhet samt LSS-gruppboenden som vi har sett inom andra kommunala verksamheter som infört lagen om valfrihet (LOV) exempelvis servicetjänster (tvätt,…

Läs mer

Interpellation avseende utförsäljning av KKB

Vi Socialdemokrater har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Frågan rör saker som är viktiga för vårt samhälle, därför vill vi veta vad den styrande alliansen har för planer när det gäller följande:Hur ser framtiden ut för vårt kommunala bostadsbolag KKB?Finns det planer på att sälja ut delar av bolaget? Vi ställer frågan…

Läs mer
facebook Twitter Email